Anda di halaman 1dari 2

DIMENSI PROSES KOGNITIF

KATEGORI & PROSES


KOGNITIF
1
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

NAMA
ALTERNATIF

DEFINISI DAN CONTOH

MENGINGAT - Mendapat kembali pengetahuan yang berkaitan daripada memori jangka


panjang
MENGECAM
Mengenal pasti
Mencari pengetahuan dalam ingatan jangka panjang
yang konsisten dengan bahan yang dipersembahkan
(seperti mengenal pasti tarikh peristiwa penting
dalam sejarah A.S)
MENGINGAT
Mendapatkan
Mendapatkan kembali pengetahuan berkaitan
KEMBALI
kembali
(seperti mengingat kembali tarikh penting dalam
sejarah A.S)
PEMAHAMAN - Membina makna daripada mesej pengajaran, termasuk lisan, bertulis dan
komunikasi grafik
PENTAFSIRAN
Penjelasan,
Berubah daripada satu bentuk perwakilan (contohnya
Parafrasa,
numerikal) ke bentuk lain (seperti verbal) (contohnya
Pewakilan,
memparafrasakan ucapan dan dokumen penting)
Penterjemahan
PENCONTOHAN
Mengilustrasikan, Mencari contoh yang khusus atau ilustrasi sesuatu
Memberikan
konsep atau prinsip (contoh; memberikan contoh
contoh
pelbagai gaya lukisan artistik)
MENGELASKAN
Pengkategorian
Menentukan bahawa sesuatu tergolong dalam
Penggolongan
sesuatu kategori (contoh konsep atau prinsip)
(contohnya mengelaskan kes-kes gangguan mental
yang diperhatikan atau diperihalkan)
MERINGKASKAN Pengabstrakan
Pengabstrakan tema umum atau titik utama
Generalisasi
(contohnya menulis ringkasan pendek peristiwa yang
digambarkan pada pita video)
MEMBUAT
Menyimpulkan,
Menghasilkan satu kesimpulan logik daripada
KESIMPULAN
Penentuluaran,
maklumat yang disampaikan (contohnya, dalam
Penentudalaman, pembelajaran bahasa asing, membuat kesimpulan
Meramalkan
prinsip tatabahasa daripada contoh)
MEMBANDING
Mengkontraskan Mengesan hubungan antara dua idea, objek dan
Pemetaan
sebagainya (contohnya, membandingkan peristiwaPemadanan
peristiwa sejarah dengan situasi-situasi kontemporari)
MENJELASKAN
Membina model Membina satu model sebab dan akibat sesuatu sistem
(seperti menerangkan sebab-sebab kepentingan
peristiwa pada abad ke 18 di Perancis)
APLIKASI - Menjalankan atau menggunakan prosedur dalam sesuatu keadaan tertentu

3
3.1

MELAKUKAN

Menjalankan

3.2

MELAKSANAKAN

Menggunakan

Mengaplikasikan satu prosedur bagi satu tugas yang


biasa (contohnya, bahagikan satu nombor bulat
dengan nombor bulat lain, kedua-duanya dengan
pelbagai angka)
Menggunakan pengetahuan (selalunya berbentuk
prosedur) untuk satu tugas yang bukan rutin.
(Contohnya, penggunaan Hukum Newton Kedua
dalam situasi di mana ianya sesuai)

KATEGORI & PROSES


NAMA
DEFINISI DAN CONTOH
KOGNITIF
ALTERNATIF
4
MENGANALISA - memecahkan sesuatu perkara kepada bahagian-bahagiannya dan
menentukan bagaimana bahagian-bahagian berkenaan berkait dengan satu sama lain serta
kepada struktur atau tujuan keseluruhan
4.1 MEMBEZAKAN
Mendiskriminasi,
Membezakan antara bahagian relevan dengan
Membezakan,
tidak relevan atau bahagian penting dengan
Memberi
bahagian tidak penting yang dibentangkan
tumpuan, Memilih (contohnya, bezakan antara nombor yang
relevan dan tidak relevan dalam masalah
perkataan matematik)
4.2 MENYUSUN
Mencari
Menentukan bagaimana unsur-unsur menepati
kepaduan,
atau berfungsi dalam sesuatu struktur
Mengintegrasikan, (contohnya, bukti struktur dalam keterangan
Merangka,
sejarah kepada bukti yang menyokong dan
Penghuraian,
menentang penjelasan sejarah tertentu.)
Penstrukturan
4.3 PENYIFATAN
dekonstriksi
Menentukan sudut pandangan, bias, nilai-nilai,
atau ada niat yang mendasari bahan yang
dibentangkan (contohnya, tentukan pandangan
penulis daripada esei dari segi perspektif politik
beliau)
5
MENILAI - membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

MENYEMAK

Menyelaras,
Menguji,
Mengesan,
Memantau

Mengesan ketidakselarasan atau kesilapan dalam


proses atau produk. Menentukan sama ada
proses atau produk mempunyai ketekalan
dalaman; mengesan keberkesanan prosedur
semasa ia sedang dilaksanakan. (contohnya,
tentukan sekiranya kesimpulan seorang saintis
itu mengikuti data yang diperhatikan)
KRITIKAN
Mengadili
Mengesan ketidakseragaman antara produk dan
kriteria luaran, menentukan sama ada produk
yang mempunyai ketekalan luaran; mengesan
kesesuaian sesuatu prosedur untuk tugas atau
masalah yang diberikan (contohnya, tentukan
yang mana satu antara dua kaedah merupakan
cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah
yang diberikan)
MENCIPTA - menggabungkan elemen bersama-sama untuk membentuk satu keseluruhan
yang koheren atau berfungsi; menyusun semula elemen-elemen ke dalam corak baru
MENJANA
Menghipotesis
Tampil dengan alternatif atau hipotesis
berdasarkan kriteria (contohnya, hipotesis untuk
menjelaskan fenomena yang diperhatikan)
MERANCANG
Mereka bentuk
Merangka prosedur untuk menyempurnakan
beberapa tugas (contohnya, merancang kertas
penyelidikan mengenai topik sejarah yang
diberikan)
MENGHASILKAN
Membina
Mencipta produk (contohnya, membina habitat
untuk tujuan tertentu)