Anda di halaman 1dari 8

TRY OUT PREMIUM 1

TES WAWASAN KEBANGSAAN


SEJARAH PANCASILA
1. Perbedaan isi Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD
1945 adalah
A. Perbedaan pandangan mengenai sistem sosial Indonesia
B. Perbedaan pandangan mengenai sistem politik Indonesia
C. Pada Piagam Jakarta disebutkan adanya kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sedangkan
pada UUD 1945 tidak
D. Pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan lima Sila secara
utuh
E. Pada Piagam Jakarta sila ke empat berbunyi penegakan
musyawarah/demokrasi
2. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam konstitusi RIS
juga tercantum sama persis dalam..
A. UUDS 1950. Berlaku tanggal 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
B. UUD 1950. Berlaku tanggal 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959
C. UUD 1950. Berlaku tanggal 17 Agustus 1945- 5 Juli 1959
D. UUDS 1950. Berlaku tanggal 18 Agustus 1950- 5 Juli 1960
E. Pembukaan UUD 1945
3. Berikut ini yang tidak termasuk dalam isi Dekrit Presiden 5
Juli 1959 adalah
A. Bubarkan Konstituante
B. Pembentukan Dewan Penasihat Presiden
C. Tidak berlakunya UUDS 1950
D. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkatsingkatnya
E. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
4.
A.
B.
C.
D.
E.

BPUPKI dibentuk tanggal


1 Maret 1945
29 Mei 1945
7 Agustus 1945
29 April 1945
1 Juni 1945

5.
A.
B.
C.
D.
E.

Ketua BPUPKI adalah


Ir. Soekarno
Mohammad Yamin
Dr. Radjiman Wideodiningrat
Ahmad Soebardjo
Mr.Soepomo

IDEOLOGI PANCASILA
6. BPUPKI telah merumuskan bentuk dan nama Pancasila
merupakan ......... dari Pancasila.
A. Causa Materialis
B. Causa Formalis
C. Causa Efisien
D. Causa Finalis
E. Causa Efektif
7. Isi arti Pancasila yang umum Universal yaitu...
A.
Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi dalam
pelaksanaan bidang kenegaraan, tertib hukum dan realisasi
praktis
B. Pancasila merupakan pedoman kolektif dalam ketertiban
umum
C. Pancasila merupakan nilai-nilai yang harus terealisasi
dalam bidang-bidang kehidupan
D. Pancasila merupakan dasar Negara yang utama
E. Pancasila merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa.

8.
Nilai yang terkandung dalam
Prof.Notonagoro dapat dibagi menjadi
A. Nilai Materiil
B. Nilai Vital
C. Nilai Kerohanian
D. Semua jawaban Benar
E. Semua jawaban Salah

Pancasila,

menurut

9. Menurut Prof. Natonagoro, apa yang dimaksud nilai vital


adalah
A. Segala sesuatu yang berguna untuk unsur manusia
B. Segala sesuatu yang berguna bagi jiwa/rohani manusia.
C. Segala sesuatu yang benar-benar penting bagi manusia
D. Segala sesuatu yang berguna untuk manusia agar dapat
melakukan aktivitas
E. Semua Jawaban Benar
10.
Pancasila sebagai Way of Life dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini
Pancasila memiliki makna sebagai
A. Kristalisasi nilai
B. Pedoman hidup
C. Karakteristik bangsa
D. Kepribadian bangsa
E. Catatan sejarah bangsa
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
11. Siapakah yang berhak mengangkat hakim agung serta
menegakan kehormatan perilaku hakim berdasarkan UUD
1945 pasal 24B
A. Presiden
B. Komisi yudisial
C. Jaksa agung
D. DPR
E. Mahkamah Agung
12. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum,
adalah berdasarkan pada
A. Pasal 6A ayat 2
B. Pasal 7B ayat 1
C. Pasal 8 ayat 1
D. Pasal 11 ayat 2
E. Pasal 15
13. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undangundang. Hal ini terdapat pada pasal
A. 23A
B. 23B
C. 23C
D. 23D
E. 24E
14. Apabila terjadi perselisihan hasil pemilu maka yang
berwenang memutuskan perselisihan tersebut adalah MK. Hal
ini terdapat dalam pasal
A. Pasal 24A
B. Pasal 24B
C. Pasal 24C
D. Pasal 20A
E. Pasal 22C
15. Berdasarkan UUD 1945 pasal 14 ayat 1, Presiden
memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan
pertimbangan
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Mahkamah Militer

D. DPR
E. MPR
16. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib membiayainya. Terdapat dalam pasal
A. Pasal 32 ayat 2
B. Pasal 33 ayat 4
C. Pasal 37 ayat 1
D. Pasal 36A
E. Pasal 31 ayat 2
17. Berdasarkan pasal 20A DPR memiliki bebeapa fungsi,
diantaranya
A. Fungsi anggaran
B. Fungsi legislasi
C. Fungsi pengawasan
D. Jawaban A, B, C, benar
E. Jawaban A dan B benar
18. Amnesti dan abolisi diberikan oleh presiden dengan
memperhatikan pertimbangan
A. MPR
B. DPR
C. DPD
D. MK
E. MA
19. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh
negara. Terdapat dalam pasal
A. Pasal 32
B. Pasal 33
C. Pasal 34
D. Pasal 35
E. Pasal 36
20.
Berikut adalah hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat,
kecuali
A. Hak interpelasi
B. Hak angket
C. Hak menyatakan pendapat
D. Hak imunitas
E. Hak paten
BHINNEKA TUNGGAL IKA
21.
Bhineka Tunggal Ika merupakan semboyan negara
Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan
kesatuan
Indonesia,
dimana
kita
haruslah
dapat
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang bukan
cerminan Bhineka Tunggal Ika adalah ...
A. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di
sekolah
B. Pernikahan antara Ayu yang bersuku Jawa dan dan Ucok
yang bersuku Medan
C. Umat Kristiani menghormati umat Islam yang sedang
menjalankan ibadah puasa
D. Perbedaan pendapat beberapa warga yang berakhir
dengan tawuran antar desa
E.
Perbedaan pendapat anggota dewan saat rapat
diselesaikan dengan bermusyawarah
22. Sikap tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat
memiliki manfaat...
A. Mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum yang
berlaku
B. Memperlancar seluruh kegiatan yang diselenggarakan di
lingkungan masyarakat
C. Menjadi contoh bagi generasi penerus
D. Menciptakan masyarakat yang selalu mematuhi peraturan
E. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis

23. Jiwa nasionalisme dapat tumbuh antara lain dengan...


A. Melarang masuknya barang dari luar negeri
B. Menahan masuknya budaya asing ke Indonesia
C. Mencintai produk dalam negeri
D. Memakai teknologi terbaru dari luar negeri sebagai wujud
modernisasi
E. Tidak berpergian ke luar negeri
NKRI (SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH)
24. Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan
menurut UUD 1945 (amandemen) adalah
A. MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
B. MPR, DPR, Presiden, MA, DPA, dan BPK
C. DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan BPK
D. DPA, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
E. MPR, DPR, Presiden, MA, MK, dan KY
25. Sebelum UUD 1945 diamandemen, MPR berkedudukan
sebagai lembaga tinggi negara. Namun, setelah UUD 1945
istilah lembaga tertinggi negara menjadi
A. Presiden
B. DPR
C. MA
D. MK
E. Tidak ada yang ada hanya lembaga Negara
26. Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai
kekuasaan menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD
1945. Nama lain lembaga negara yang menjalankan
pemerintahan adalah
A. Yudikatif
B. Eksaminatif
C. Legislatif
D. Instruktif
E. Eksekutif
NKRI (SEJARAH INDONESIA)
27. Nama Patih Majapahit yang terkenal dengan Sumpah
Palapa adalah...
A. Hayam Wuruk
B. Raden Wijaya
C. Ken Arok
D. Gajah Mada
E. Tunggul Ametung
28. Sejarawan Perancis bernama George Codes berhasil
menemukan Kerajaan Maritim yang terletak di wilayah sungai
Musi (Palembang). Kerajaan tersebut bernama....
A. Majapahit
B. Sriwijaya
C. Kutai
D. Tarumanegara
E. Banten
29. Dalam buku Jaringan Ulama Indonesia menyebutkan
kontak Sriwijaya dengan Islam sudah ada pada abad ke 7 M.
Raja Sriwijaya mengirim surat ke khalifah Umar untuk
A. Mengirimkan mubaligh-mubaligh Islam ke Sriwijaya
B. Melakukan kerja sama militer
C. Pertukaran rempah-rempah dengan minyak wangi
D. Perjanjian wilayah
E. Adanya persahabatan kerajaan
NKRI (PERAN INDONESIA DALAM TATANAN REGIONAL
MAUPUN GLOBAL)
30. Diantara tokoh berikut yang bukan pelopor dari Gerakan
Non Blok adalah
A. Ir. Soekarno
B. Yoseph Bross Tito

C. J. Nehru
D. Tuanku Abdul Razak
E. Nasser
31. Perjuangan Gerakan Non Blok untuk mewujudkan tata
dunia yang lebih adil menghadapi beberapa kendala,
kecuali
A. Posisi tawar menawar lemah yang dimilikinya
B. Dominasi negara-negara besar dalam Dewan Keamanan
PBB
C. Keberpihakan PBB kepada negara-negara di Eropa
D.
Isu bahwa negara-negara berkembang kurang
menghormati HAM
E. Isu bahwa negara-negara berkembang banyak melakukan
perusakan alam
32. KTT Non Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun
A. 1960
B. 1961
C. 1962
D. 1963
E. 1964
NKRI (KEMAMPUAN BERBAHASA INDONESIA YANG
BAIK DAN BENAR)
33. Bacalah paragraf berikut!
(1) Setiap pengunjung akan berdecak kagum bila
melihat keindahan Gunung Rinjani. (2) Di sana kita dapat
melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. (3) Dipayungi
langit biru dan gumpalan-gumpalan awan. (4) Gunung itu
tampak kokoh menghijau dengan puncak yang berpasir. (5)
Begitulah Gunung Rinjani menyuguhkan pemandangan alam
yang indah.
Kalimat penjelas yang sumbang dalam paragraf di atas
ditandai dengan nomor ....
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)
34. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!
(1) Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, bahasa
itu bersistem. (2) Oleh karena itu berbahasa bukan sekadar
berkomunikasi melainkan menaati kaidah yang berlaku. (3) .
(4) Kaidah bahasa yang tersirat berupa intuisi penutur bahasa.
(5) Kaidah bahasa yang tersurat adalah at uran bahasa yang
dituangkan secara tertulis seperti buku-buku tata bahasa,
kamus, dan berbagai pedoman.
Kalimat penjelas yang tepat untuk mengisi bagian rumpang
dalam paragraf di atas adalah
A. Kaidah bahasa berisi tentang kebahasaan.
B. Kaidah bahasa menjadi rujukan dalam berkomunikasi.
C. Kaidah bahasa ada yang tersirat dan ada yang tersurat.
D. Kaidah bahasa harus dipahami oleh pengguna bahasa.
E. Kaidah bahasa merupakan pedoman dalam berbahasa.
35. Cermatilah paragraf berikut!
(1) Setiap akhir semester, seluruh siswa mengadakan
pertandingan antar kelas. (2) Mereka dengan sukacita
melaksanakannya. (3) Kegiatan ektrakurikuler tersebut
dilaksanakan dalam rangka mendukung program sekolah. (4)
Pertandingan dipandu oleh guru olahraga dan pengurus OSIS.
(5) Selesai pertandingan, pengurus OSIS harus membuat
laporan pertanggungjawaban.
Penulisan kata yang tidak sesuai dengan EYD terdapat pada
kalimat nomor ....
A.(1)
B.(2)
C.(3)
D.(4) E. (5)

TES INTELEGENSIA UMUM


SINONIM
36. KOLEKTIF =.....
A. Pendaftaran
B. Titipan
C. Individual
D. Bersama
E. Koreksi
37. KONGKALIKONG = .....
A. Sekongkol
B. Perjanjian
C. Korupsi
D. Kolusi
E. Nepotisme
ANTONIM
38. OPAS >< .....
A. Porter
B. Komandan
C. Pesuruh
D. Pemimpin
E. Prajurit
39. TESIS >< .....
A. Hipotesis
B. Sintetis
C. Antitesis
D. Sintaksis
E. Optimistis
ANALOGI
40. AIR : MINYAK =
A. Rajin : Pandai
B. Elang : Ayam
C. Anjing : Kucing
D. Gula : Kopi
E. Pintar : Bodoh
41. SAMUDRA : LAUT =
A. Benua : Pulau
B. Internasional : Batas negara
C. Kapal : Nelayan
D. Negara : Pantai
E. Luas : Dalam
BILANGAN DAN PECAHAN
42. Jumlah dari empat bilangan bulat positif ganjil berurutan
akan selalu
A. Bilangan prima
B. Bilangan ganjil
C. Bilangan bulat
D. Dapat dibagi 2
E. Dapat dibagi 6
43. Jumlah lima bilangan bulat berurutan adalah 35.
Berapa banyak bilangan prima dalam 5 bilangan bulat
berurutan itu?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
44. (55113)/(5+3) = ...
A. 7 + 23
B. 14 + 53
C. 14 53
D. 28 + 103
E. 28 103
45. {(1/64)-(1/100)} =
A. 1/8

B.
C.
D.
E.

3/8
3/4
1/10
3/40

53. Berapakah luas arsiran?


2
A. 67 dm
2
B. 69 dm
2
C. 78 dm
2
D. 98 dm
2
E. 175 dm

46. Berapakah 87,5 % dari 6/7 ?


A. 75
B. 7,5
C. 0,75
D. 0,65
E. 0,125
PERBANDINGAN DAN PENGUKURAN
47. Enam orang menggali parit selesai dalam 48 hari, berapa
orang yang diperlukan untuk menggali selokan dalam 12 hari?
A. 6 orang
B. 16 orang
C. 24 orang
D. 12 orang
E. 10 orang
48. Seorang siswa membutuhkan waktu 2 jam 44 menit 300
detik untuk mengerjakan 60 soal TPA dan 40 soal Bahasa
Inggris. Berapa menitkah sebenarnya waktu yang
diperlukan oleh siswa tersebut untuk menyelesaikan
ujiannya?
A. 269
B. 296
C. 199
D. 169
E. 196
49. Untuk kebutuhan rumah tangga selama sebulan, seorang
ibu membeli 0,12 ton beras, 1,5 kuintal gula pasir, dan 60 kg
minyak goreng. Secara keseluruhan berat barang yang dibeli
ibu adalah .pon
A. 380
B. 480
C. 580
D. 680
E. 780
BANGUN DATAR & BANGUN RUANG
50. Berapa jumlah maksimal kubus yang memiliki rusuk 9
cm yang dapat dimasukkan ke dalam balok yang memiliki
panjang 20 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 16 cm?
A. 10 kubus
B. 12 kubus
C. 14 kubus
D. 15 kubus
E. 20 kubus
3

51. Sebuah limas segi empat memiliki volume 500 m .


Jika tingginya adalah 15 m. Berapakah panjang sisi segi
empat yang menjadi alas limas?
A. 9 m
B. 12 m
C. 10 m
D. 14 m
E. 15 m
52. Berapa kali putaran yang dibutuhkan sebuah roda yang
berdiameter 14 dm untuk menyamai jarak tempuh sejauh 300
km yang ditempuh oleh roda yang berdiameter 42 dm ?
A. 17.200 kali
B. 17.214 kali
C. 17.374 kali
D. 17.316 kali
E. 17.400 kali

DERET
54. M, A, N, F, O, K, P, ....
A. O
B. P
C. Q
D. R
E. S
55. B, B, D, D, H, F, P,
A. A
B. H
C. I
D. P
E. W
56. 111, 222, 333, 444, 555,
A. 666
B. 555
C. 444
D. 333
E. 222
LOGIKA POSISI
Dalam suatu lomba lari, Aryo lebih cepat daripada Yogi
dan Ridwan. Farhan lebih lambat daripada Hargi,
Galang,dan Bima. Bima agak lebih cepat daripada Galang.
Tidak satu peserta pun yang kecepatan larinya sama.
57. Jika Farhan lebih cepat daripada Aryo, maka?
A. Ridwan lebih lambat daripada Hargi
B. Yogi lebih cepat daripada Galang
C. Hargi lebih cepat daripada Bima
D. Aryo paling lambat
E. Semua jawaban benar
58. Jika Yogi lebih cepat daripada Bima dan Hargi, siapakah
yang menjadi juara pertama?
A. Aryo
B. Yogi
C. Ridwan
D. Galang
E. Tidak ada jawaban yang benar
59. Jika Ridwan lebih cepat daripada Yogi, Aryo lebih lambat
daripada Farhan, dan Galang lebih cepat daripada Hargi,
siapakah yang menjadi juara keempat?
A. Farhan
B. Ridwan
C. Hargi
D. Galang
E. Aryo
60. Dari 300 orang yang mendaftar menjadi anggota klub
bugar, 15% anggota mengikuti olahraga renang dan voli. 80
orang anggota mengikuti cabang selain renang dan voli.
30% mengikuti cabang voli. Banyaknya anggota yang hanya
mengikuti cabang renang adalah ...
A. 175
B. 170
C. 130
D. 85

E. 40
61.
Peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 dari
pelemparan 2 buah dadu adalah ...
A. 1/2
B. 1/3
C. 1/4
D. 1/8
E. 1/9
62. Pernyataan Jika semua hewan dikebun binatang
pergi, maka semua kandang di jual belikan memiliki
bentuk negatif, yaitu . . .
A. Jika ada hewan yang tidak pergi maka ada kandang yang
dipakai.
B. Jika ada kandang yang di jual belikan maka ada hewan
yang tinggal.
C. Jika semua kandang dijual maka semua hewan tidak
betah.
D. Semua hewan kebun binatang pergi dan ada kandang
yang tidak dijual.
E. Jika Semua kandang tidak dipakai dan ada hewan yang
tinggal.
63. Manakah, menurut pendapat anda, di bawah ini yang
bukan merupakan statement yang sahih, . . .
A. Angka 5 adalah bilangan prima ganjil.
B. Jumlah besar sudut segiempat adalah 180.
C. Benarkah Bali lebih terkenal dari Indonesia?
D. 4 + 5 4=3
E. Setiap bilangan ganjil habis dibagi 2
64. Jika diketahui pernyataan sebagai berikut:
P1 : Jika ibu tidak pergi maka kakak senang.
P2 : Jika kakak senang maka dia tersenyum.
sebuah konklusi dari pernyataan diatas yang sah, dapat
menyerupai . . .
A. Ibu tidak pergi dan kakak tidak tersenyum.
B. Ibu pergi dan kakak tidak tersenyum.
C. Ibu pergi atau kakak tidak tersenyum.
D. Ibu tidak pergi dan kakak tersenyum.
E. Ibu pergi atau kakak tersenyum.
65. Jika binatang itu pegasus, maka binantang itu berkaki
empat.
Ternyata binatang itu tidak berkaki empat.
Kesimpulannya . . . .
A. binatang itu kuda tapi tidak ada jenis pegasus.
B. binatang itu berkaki dua.
C. binatang itu pasti bukan berkaki dua.
D. binatang itu bukan pegasus.
E. pasti itu kuda nil

A. Mencaritahu siapa yang tidak menyukai kinerja saya


B. Introspeksi diri
C. Orang lain boleh menilai saya, tetapi saya yang paling tahu
kualitas saya
D. Meningkatkan kinerja saya untuk kedepannya
E. Cuek dan tetap fokus bekerja
68. Atasan saya menawarkan promosi kepada saya jika saya
membantunya menangani beberapa masalah, sikap saya..
A. Mencaritahu masalah tersebut, jika tidak terindikasi korupsi
maka saya mau membantu
B. Menolaknya karena tidak sesuai dengan komitmen saya
C. Menerimanya karena membantu orang lain adalah hal yang
baik
D. Menolaknya dan melaporkan atasan saya kepada pihak
disipliner pegawai
E.
Menerimanya karena saya berkompeten untuk
dipromosikan
69. Saat sedang menikmati waktu bersama keluarga, atasan
saya menyuruh saya ke kantor untuk menyelesaikan
pekerjaan, yang saya lakukan
A. Menolaknya karena waktu itu adalah waktu libur
B. Menolaknya karena waktu bersama keluarga sangatlah
berharga
C. Menolaknya dengan alasan berada diluar kota
D. Menanyakan hal tersebut kepada keluarga saya dengan
memprioritaskan keluarga
E. Menanyakan hal tersebut kepada keluarga saya dengan
memprioritaskan pekerjaan
SEMANGAT BERPRESTASI
70. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya
A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung
jawab atas kegagalan saya
B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri
C. Bersedih hati
D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya
E. Meminta bantuan orang-orang terdekat
71. Bagi saya, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang
sukses, saya harus
A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan
penuh kepatuhan
B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja
yang tinggi
C.
Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah
diciptakan sebelumnya
D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan
kerja dan pimpinan
E. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
pimpinan

TES KARAKTERISTIK PRIBADI


INTEGRITAS DIRI
66. Saat hendak mengerjakan pekerjaan saya, yang saya
lakukan..
A. Memahami terlebih dahulu cara mengerjakan pekerjaan
saya
B.
Mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam
pengerjaan
C. Menyesuaikan diri dahulu dengan lingkungan saya
D. Bertanya kepada teman saya apa saja yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan pekerjaan
E. Bertanya kepada atasan saya apa saya yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan pekerjaan
67. Orang disekitar saya kurang menyukai kinerja saya, yang
saya lakukan

72. Menurut saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih


kesuksesan. Untuk itu upaya saya
A. Bekerja dengan disiplin dan selalu berusaha yang terbaik
B. Berusaha mengatasi orang yang menghalangi upaya saya
C. Bekerja keras
D. Bekerja sampai larut malam
E. Bekerja berdasarkan kontrak kerja
73. Saya ditawari oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di
provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja
dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan kehadiran
saya. Keputusan saya
A. Menolak tawaran tersebut
B.
Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi
mengikutkan keluarga karena merupakan tanggung jawab
saya

C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar


keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup
D. Menolak tawaran tersebut namun memohon kebijakan
pimpinan jika ada kesempatan lagi saya dapat diikutkan
E.
Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati
meninggalkan keluarga
ORIENTASI PADA PELAYANAN
74. Jika ada seorag klien yang penampilannya Anda nilai dari
kalangan menengah ke atas datang ke kantor Anda untuk
meminta bantuan, maka Anda akan...
A. Menghindar agar tidak dimintai tolong
B. Menyuruh rekan Anda untuk melayaninya
C. Menyuruhnya pulang saja
D. Menawarkan bantuan Anda kepadanya
E. Saya akan melayaninya jika ia datang kepada saya
75. Hal pertama yang ada di pikiran Anda ketika melihat orang
yang sedang kesusahan adalah...
A. Bersyukur karena hidup Anda baik-baik saja
B. Berdoa semoga kesusahan orang tersebut bisa segera
berlalu
C. Berharap semoga kesusahan tersebut tidak menimpa Anda
D. Menyadari betapa adilnya sang Pencipta
E. Saya tidak memikirkan apa-apa
76. Anda sedang ingin pergi bersama keluarga Anda
dengan mobil pribadi Anda, tiba-tiba seorang tetangga datang
dan hendak meminjam mobil Anda untuk membawanya ke
klinik bersalin terdekat karena ia akan melahirkan. Maka Anda
akan...
A. Membatalkan rencana pergi bersama keluarga dengan
mobil
B. Meminjamkan mobil Anda kepada tetangga itu
C. Menawarkan untuk mengantarkan tetangga dan istrinya itu
D. Tetap pergi bersama keluarga Anda setelah mengantarkan
tetangga dan istrinya itu ke klinik bersalin
E. Menyuruh tetangga Anda untuk menelepon ambulans saja
KEMAMPUAN BERADAPTASI
77. Pertama kali yang Anda lakukan saat Anda datang ke
kantor di pagi hari adalah...
A. Membaca koran
B. Bermain komputer
C. Minum kopi
D. Berdiskusi dengan para satpam
E. Sarapan di kantin kantor bersama rekan kerja yang lain
78. Kantor Anda direncanakan berpindah ke tempat yang
baru, maka Anda akan...
A. Senang jika jaraknya lebih dekat dengan rumah
B. Senang jika letaknya di tengah kota
C. Senang jika letaknya jauh dari keramaian
D. Senang karena Anda bosan dengan kantor yang lama
E. Senang karena Anda bisa merasakan suasana yang baru

C. Menganggap semua pejabat sama bejatnya


D. Berdoa semoga pejabat yang lain tidak seperti itu
E. Bersyukur karena satu orang jahat lagi sudah tertangkap
81. Salah seorang rekan kerja Anda bercerita bahwa menjadi
PNS sekarang bayarannya mahal. Anda merupakan orang
yang menjunjung tinggi kejujuran dan Anda masuk menjadi
PNS dengan cara yang baik dan halal. Maka ketika Anda
mendengar rekan kerja Anda berkata demikian, Anda akan...
A. Marah padanya
B. Menyuruhnya diam saja
C. Mengatakan bahwa Anda tidak demikian
D. Menyatakan bahwa banyak yang tidak berbuat seperti yang
dia katakan, termasuk Anda
E. Menyatakan bahwa cara tersebut sudah ketinggalan
zaman karena kalau ada yang baik dan halal kenapa
mesti mencari yang haram dan salah
82. Ketika Anda masih duduk di bangku sekolah, Anda
melihat salah seorang rekan Anda mencontek pekerjaan rekan
Anda yang lain. Melihat kejadian tersebut, Anda akan...
A. Ikut mencontek juga
B. Memarahi perbuatannya
C.
Mengatakan
kepada
keduanya
bahwa
sebab
kemunduran bangsa Indonesia karena banyak yang
mengannggap sepele masalah kejujuran
D.
Menyampaikan kepada keduanya bahwa perbuatan
mereka itu salah walau mungkin sudah dianggap lumrah oleh
keduanya
E. Diam saja karena saya takut keduanya akan marah kepada
saya
KEMAMPUAN BEKERJA MANDIRI DAN TUNTAS
83. Anda ingin menjadi PNS agar...
A. Bisa mengumpulkan modal untuk membuka sebuah usaha
B. Memiliki masa depan yang pasti
C. Memiliki gaji yang tetap
D. Memiliki pekerjaan yang prestise di mata masyarakat
E. Bisa melayani dan mengabdi kepada masyarakat
84. Anda senang jika pekerjaan yang diberikan kepada Anda
merupakan pekerjaan yang...
A. Sepele
B. Mudah
C. Bisa secepatnya diselesaikan
D. Menantang
E. Membuat Anda belajar hal yang baru
85. Bagi Anda, seseorang yang mandiri adalah ia yang...
A. Mempunyai penghasilan sendiri
B. Bisa membantu lebih banyak orang yang membutuhkan
C. Tidak bergantung lagi kepada orang tuanya
D. Dipandang sebagai dia secara keseluruhan
E. Matang dari segi apa pun
KEMAUAN DAN KEMAMPUAN BELAJAR BERKELANJUTAN

79. Ketika Anda pindah rumah, Anda akan...


A. Biasa-biasa saja
B. Membagikan makanan kepada para tetangga
C. Mengundang para tetangga ke rumah Anda
D. Membawa serta keluarga Anda ke sana
E. Mengundang rekan kerja ke rumah baru Anda

86. Gelar akademis yang ingin saya capai adalah...


A. Sarjana muda
B. Sarjana
C. Master
D. Doktor
E. Profesor

KEMAMPUAN MENGENDALIKAN DIRI


80.
Saat Anda mendengar ada seorang pejabat yang
tertangkap tangan oleh KPK sedang disuap oleh seorang
pengusaha, maka Anda akan...
A. Marah padanya
B. Memakinya

87. Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan


ke jenjang yang lebih tinggi namun atasan Anda tidak
mengizinkannya, maka Anda akan...
A. Menurut saja
B. Memprotes atasan Anda
C. Mengundurkan diri saja

D. Mengaduka atasan kepada Komnas HAM


E. Memprotes atasan lewat media massa
88. Saya merupakan sulung dari delapan bersaudara.
Saya
merasa
hambatan
saya
dalam
melanjutkan
pendidikan adalah dana, maka saya harus...
A. Mengurungkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan
B. Meminta orang tua untuk tetap menyekolahkan
C. Bekerja sambilan untuk mengumpulkan dana pendidikan
D. Mencari beasiswa yang bisa membuat saya melanjutkan
pendidikan
E. Mencari orang tua asuh yag mampu membiayai saya
KEMAMPUAN BEKERJASAMA DALAM KELOMPOK
89. Jilka tim anda mayoritas berisikan anggota-anggota yang
cenderung pasif, yang akan anda lakukan adalah...
A. Memberi mereka hukuman bila masih pasif.
B. Memberi reward bagi anggota yang mau mengubah diri
menjadi aktif.
C. Melibatkan diri mereka ke dalam suatu kegiatan yang
menuntut mereka bertindak aktif dan kreatif.
D. Memindahkan mereka ke tim kerja lain.
E. Mengasingkan mereka yang aktif dan merangkul yang aktif.
90.
Tujuan seseorang diminta untuk memberikan opini
terhadap suatu peristiwa adalah...
A. Mengetahui pendapatnya tentang suatu peristiwa.
B. Untuk menguji wawasan serta kepedulianya terhadap
lingkungan sekitar.
C. Untuk mengetahui kemampuannya dalam berkomunikasi.
D. Untuk melihat aura bintang dalam setiap komentarnya.
E. Untuk mengetahui kepedulian seseorang terhadap
peristiwa serta kemampuan untuk problem solving.
91. Jika tim anda diminta memberikan opini atau pendapat
terhadap presentasi tim lain, maka opini yang akan tim anda
sampaikan berisikan tentang...
A.
Opini yang berisikan kekurangan yang ada dalam
presentasi tim lain.
B. Opini yang berisikan kritikan terhadap isi presentasi.
C. Opini yang berisikan masukan positif guna perbaikan
presentasi berikutnya.
D. Opini yang cenderung membandingkan dengan presentasi
tim lain.
E. Opini yang cenderung mengangkat isu SARA.
KEMAMPUAN MENGGERAKKAN DAN MENGKOORDINIR
ORANG LAIN
92. Akhir-akhir ini di lingkungan anda banyak terjadi pencurian
sepeda motor. Akan tetapi warga anda seolah olah tidak peduli
dengan kejadian tersebut. Sebagai warga masyarakat yang
akan anda lakukan adalah
A. Menambahkan kunci pengaman kendaraan bermotor.
B. Memasang alarm di rumah.
C. Mengusulkan pada ketua RT agar diadakan kegiatan
siskamling.
D.
Memberanikan diri untuk mengatur warga agar
mengadakan kegiatan siskamling.
E. Menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan menjual
kendaraan pribadi.
93. Karena kondisi keuangan, perusahaan memutuskan tidak
menaikkan gaji karyawan. Akibatnya karyawan menjadi
bermalas-malasan untuk bekerja. Melihat kondisi ini
sebagai atasan yang akan anda lakukan adalah
A. Menenangkan karyawan.
B. Memberikan keputusan yang bijak.
C. Memerintahkan karyawan untuk mencari pekerjaan baru.

D. Memberikan bonus pada karyawan dengan tabungan


pribadi.
E. Memohon pada perusahaan agar tetap menaikkan gaji
walaupun dengan presentasi yang minim.
94. Suatu hari rekan kerja anda terlibat pertengkaran, rekan
anda yang lain sudah mencoba melerai tapi tidak berhasil.
Maka tindakan efektif lainnya yang akan anda lakukan
adalah
A.
Membiarkan pertengkaran tersebut menjadi sebuah
tontonan.
B. Berteriak untuk mengheningkan suasana.
C. Meminta keduanya segera berdamai.
D.
Menarik keduanya dan membantu mereka untuk
menyelesaikan masalahnya hingga berdamai.
E. Meninggalkan situasi tersebut.
ORIENTASI KEPADA ORANG LAIN
95. Saya telah meyelesaikan tugas kantor, tetapi teman saya
terlihat kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Melihat
situasi tersebut saya akan....
A. Membantu semampu saya.
B. Membiarkannya untuk mengerjakan tugasnya tersebut.
C. Menasehatinya.
D. Mengajaknya bercanda.
E. Menyelesaikan pekerjaannya.
96. Pekerjaan anda mendapatkan kritik dari unit kerja lain,
sikap yang akan anda tunjukan adalah ...
A. Menerima kritikan tersebut
B. Meminta penjelasan dan saran dari unit lain, sehingga
dihari lain dapat mengerjakan tugas seoptimal mungkin
C. Acuh tak acuh menggapai kritikan tersebut
D. Menunjukan rasa kesal dan marah
E. Melupakan kritikan tersebut
97. Ketika anda dinilai lalai dalam melaksanakan tugas, maka
yang akan anda lakukan adalah ...
A. Meminta bantuan orang lain
B. Memperbaiki kelalaian tersebut sehingga tidak ada pihak
yang dirugikan
C. Bertanya kepada atasan
D. Meminta maaf
E. Mengajukan surat pengunduran diri
KREATIVITAS DAN INOVASI
98. Anda senang memakai busana dengan warna...
A. Gelap
B. Terang
C. Beragam
D. Motif binatang
E. Kalem
99. Ketika masih kecil, Anda berkeinginan untuk menjadi...
A. Dokter
B. Pilot
C. Guru
D. Pramugari
E. Tukang cat
100. Menurut Anda, kreatif itu...
A. Aneh
B. Asal beda
C. Bereksperimen
D. Risk taker
E. Ekspresif

KUNCI JAWABAN
TRY OUT PREMIUM 1
1 C
2 A
3 B
4 D
5 C
6 B
7 A
8 D
9 D
10 B
11 B
12 A
13 B
14 C
15 A
16 E
17 D
18 B
19 C
20 E
21 D
22 E
23 C
24 A
25 E
26 E
27 D
28 B
29 A
30 D
31 C
32 B
33 B
34 C
35 A
36. D.
37. D.
38. D.
39. C.
40. C.
41. A.
42. D.
43. B.
44. C.
45. E.
46. C.
47. C.
48. D.
49. E.
50. A.
51. C.
52. D.
53. E.
54. B.
55. B.
56. A.
57. A.
58. A.
59. A.
60. D.
61. E.
62. A.
63. C.
64. E.
65. D.

NO A B C D E
66 5 4 3 1 2
67 1 4 3 5 2
68 4 5 3 1 2
69 3 4 1 5 2
70 1 4 2 5 3
71 1 5 2 4 3
72 5 3 4 1 2
73 1 5 3 2 4
74 3 2 1 5 4
75 4 5 2 3 1
76 2 3 4 5 1
77 2 1 3 5 4
78 4 3 2 1 5
79 1 4 5 3 2
80 3 2 1 5 4
81 1 2 3 4 5
82 1 2 5 4 3
83 5 2 1 3 4
84 1 2 3 4 5
85 1 5 4 2 3
86 1 2 3 4 5
87 1 5 4 3 2
88 1 2 5 4 3
89 2 4 5 3 1
90 3 4 2 1 5
91 4 3 5 2 1
92 2 3 4 5 1
93 2 1 3 4 5
94 1 4 3 5 2
95 5 4 3 2 1
96 4 5 3 2 1
97 4 5 3 2 1
98 1 2 5 4 3
99 1 4 2 3 5
100 2 1 5 4 3