Anda di halaman 1dari 2

Pendahuluan

Metodologi kajian merujuk kepada cara yang paling berkesan bagi


mendapatkan maklumat yang berguna dengan kos yang minimum dalam mencapai
sesuatu penyelidikan (Majid Konting, 1990)
Bagi memberi fokus khusus, bab ini akan menerangkan pemilihan
metodologi kajian yang sesuai untuk diaplikasi bagi mencapai tujuan kajian asal.
Untuk membincangkan metodologi kajian ini, beberapa aspek akan diberi penekanan
iaitu rekabentuk kajian, lokasi kajian, populasi dan sampel kajian, instrumen kajian,
kajian rintis, prosedur pengumpulan data dan seterusnya analisis data.

AL Ramaiah, (1995), Penyelidikan Keberkesanan Sekolah: Masalah Konsepsi Dan


Metodologi Kuala Lumpu, Universiti Malaya.

Ungku Norulkamar U. Ahmad, Ebi Shahrin Suleiman, Ruzita Selamat dan W.


Khairuzzaman W. Ismail (2003) Tabiat Organisasi Selangor, Prentice Hall.

Menurut Masrizal (2003), kursus jangka pendek yang dijalankan oleh KPM
didapati berkesan di dalam meningkatkan pengetahuan guru-guru di dalam aspek
pengurusan dan penyelenggaraan bengkel. Hal ini juga berkait langsung dengan
pengukuran dan penilaian di mana keberkesanan pengajaran dan pembelajaran guruguru
Kemahiran Hidup ini tidak dapat diukur dengan berkesan kerana berlaku
ketidakseimbangan pengetahuan dan pengaplikasian terhadap konsep pentaksiran
yang baru.
Selain itu, jika dilihat dari sudut kesediaan guru, kajian-kajian lepas
menunjukkan bahawa, guru-guru cenderung untuk melaksanakan sesuatu program
pendidikan telah banyak dijalankan di dalam dan luar negara. Saharudin (1996)
mendapati guru-guru yang berpengetahuan menunjukkan kesediaan yang tinggi

berasaskan pencapaiannya dan kejayaan sesuatu pengajaran bergantung kepada


kemahiran serta kebolehan guru menguasai pengetahuan untuk menerangkan dengan
jelas dan dapat difahami.