Anda di halaman 1dari 14

RASIONAL

Pembelajaran Moral telah dilaksanakan selaras dengan kurikulum yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia demi mencapai objektif pembelajaran mata
pelajaran itu sendiri dengan pelbagai kaedah dan teknik yang bersesuaian dengan
penerapan nilai-nilai murni bagi membina jati diri bangsa Malaysia yang cemerlang,
gemilang dan terbilang.

MATLAMAT
Dalam mencapai objektif pembelajaran Moral, pelbagai aktiviti yang dirancang akan
berupaya menjadikan murid-murid lebih berminat dan lebih berpengetahuan mengenai
pelajaran ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Penerapan nilainilai murni pula akan dapat melahirkan insan yang jujur dan yakin kepada diri sendiri.

KUMPULAN SASARAN
Semua murid dan kakitangan SK Wangsa Maju Seksyen 2

MOTO

Moral Membina Masyarakat Cemerlang

SEK. KEB WANGSA MAJU SEKSYEN 2


CARTA ORGANISASI PANITIA MORAL 2012
PENASIHAT
PN HJH RAJA SHAREFFA BT
RAJA RAHMAT

PENASIHAT 1
PN HJ AZNI BT TAN SRI AZIZ

PENASIHAT 2
PN HJH JAMALIAH BT
HARUN

PENASIHAT 3
EN ABDUL KARIM B. KASSIM

PENGERUSI
PN. NORULHAFIZAH
SETIAUSAHA
EN. MOHD ASWADI

OBJEKTIF
1. Rancangan Peningkatan Prestasi ini adalah sebagai garis panduan untuk menjalankan
aktiviti yang dirancang bagi melicinkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini.
2. Perancangan ini juga bertujuan untuk memilih dan menentukan segala aktiviti yang
difikirkan perlu dan bersesuaian.
3. Dapat mengamalkan semangat usahasama, disiplin diri dan yakin diri dalam menjawab
soalan moral.
4. Memupuk minat murid-murid kepada mata pelajaran moral.
5. Membina potensi diri murid ke arah melahirkan insan seimbang dari segi intelek dan
emosi.
6. Mengenal aspek budaya berhubung dengan kehidupan harian.
7. Melahirkan murid yang bermoral dan disanjung masyarakat.
8. Mengelakkan murid terlibat dengan aktiviti tidak sihat melalui pengajaran moral.
9. Murid dapat mengenali tokoh-tokoh Negara.
10. Memberi pendedahan kepada murid-murid tentang kehidupan sebenar melalui
pengajarn moral yang baik.

Perlaksanaan Program / Aktiviti Panitia Moral 2012


Bil
1.

2.

3.

Perlaksanaan

Kumpulan
Sasaran

Tindakan

Tarikh /

Semua murid

Ketua Panitia &

Tempoh
Jan hingga

moral

guru-guru Moral

Ogos 2012

Mengemaskini Papan

Semua murid

Guru-guru kelas &

Feb hingga

Kenyataan di Laluan Ilmu.

moral

guru Moral

Ogos 2012

Mengadakan Sambutan Bulan

Semua murid

Ketua Panitia &

Ogos 2012.

Kemerdekaan

moral

guru-guru

Mesyuarat Panitia Moral

Moral
4.

5.

Mengadakan pertandingan
Membaca cerita berunsur

Semua murid

pengajaran.

moral

Mengadakan pertandingan

Semua murid

menulis cerita pendek

moral

Minggu Ulangkaji Peperiksaan

Semua murid

Guru-guru Moral

Guru-guru Moral

Guru Kelas dan


guru Moral

CARTA GANTT PANITIA MORAL 2012


4

Julai 2012

April 2012

Julai dan
Ogos

CADANGAN AKTIVITI

BIL

BULAN PERLAKSANAAN

JAN

MESYUARAT JKS

MESYUARAT PANITIA

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)

PENGURUSAN FAIL PANITIA

PENGURUSAN STOK/ALATAN/BBM

SEMAKAN BUKU LATIHAN OLEH PIHAK PENTADBIR

SEMAKAN BUKU LATIHAN OLEH KP

SEMAKAN BUKU STOK DAN FAIL OLEH PIHAK PENTADBIR

PENCERAPAN P&P

10

PEPERIKSAAN PKSR

11

PEPERIKSAAN UPSR

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGOS

X
X

X
X

SEP

X
X

x
X

X
X

X
X
X

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI 2012 TAHUN 1


Guru Mengajar

Objektif Am
a) Dijadikan sebagai garis panduan untuk menjalankan aktiviti yang dirancang.
b) Bertujuan untuk memilih dan menentukan segala aktiviti yang difikirkan perlu
dan bersesuaian.
Objektif Khas
a) Meningkatkan peratus lulus pencapaian mata pelajaran Moral sehingga ke tahap
100%.
b) Mempertingkatkan peratus lulus cemerlang
c) Menguasai kemahiran belajar, kemahiran sosial dan kemahiran berfikir yang
diterapkan semasa proses P&P.
PENCAPAIAN MORAL TAHUN 1

Tahun

A
%

B
%

C
%

D
%

E
%

L
%

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI TAHUN 2 2012


Guru Mengajar
En. Zulkifli Bin Mansor
Objektif Am
a) Meningkatkan peratus lulus cemerlang bagi mata pelajaran Moral.
b) Menambahkan minat murid-murid terhadap pendidikan moral.
Objektif Khas
a) Meningkatkan peratus cemerlang pencapaian Moral sehingga 100%.
b) Meningkatkan prestasi keputusan PKSR 1 & 2 dari segi kualiti.
c) Melahirkan murid-murid yang mempunyai nilai yang baik.

PENCAPAIAN MORAL TAHUN 1 2011 DAN PELUNJURAN TAHUN 2 2012


TAHUN
2011
2012

A
%
65
66.67

B
%
25
-

C
%
10
33.3

D
%
-

E
%
-

L
%
100
100

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI TAHUN 3 2012


Guru Mengajar
Pn. Norulhafizah Bt Hussin
0bjektif Am
a.) Meningkatkan prestasi murid dalam mata pelajaran Moral dari
segi kuantiti dan kualiti.
b.) Mempertingkatkan kadar celik perkataan hingga ke tahap kecacatan sifar.
c.) Melahirkan murid-murid yang berilmu pengetahuan dan bertanggungjawab.
Objektif khas
a. Meningkatkan peratus lulus keseluruhan pencapaian Moral hingga 100%.
b. Mempertingkatkan pencapaian murid dalam PKSR 1 & PKSR 2.
PENCAPAIAN MORAL TAHUN 2 2011 DAN PELUNJURAN TAHUN 3 2012
TAHUN

A
%

B
%

C
%

D
%

E
%

L
%

2011

40

60

100

2012

50

50

100

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI TAHUN 4 2012

Guru Mengajar
Pn. Halimahabsah Bt Mohd Sani
Objektif Am
a.
Meningkatkan peratus lulus bagi mata pelajaran Moral sama ada dari
segi kuantiti
mahupun kualiti dalam PKSR 1 & 2.
b.
Meningkatkan penguasaan murid dalam menjawab soalan.
Objektif Khusus
a.
Mencapai prestasi 100% kelulusan murid dalam PKSR 1 & 2 bagi mata
pelajaran
Moral
b.
Meningkatkan kualiti murid mendapat A dalam Moral dan mengurangkan murid
mendapat D.
PENCAPAIAN MORAL TAHUN 3 2011 DAN PELUNJURAN TAHUN 4 2012
Tahun

2011
2012

A
%

B
%

57.14 28.6
60

30

C
%

D
%

E
%

L
%

14.3

100

10

100

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI 2012 TAHUN 5


Guru Mengajar
Pn. Halimahabsah
Objektif Am
a) Merupakan panduan untuk menjalankan aktiviti yang dirancang bagi
melicinkan P&P.
b) Bertujuan untuk memilih dan menentukan segala aktiviti yang difikirkan
perlu dan bersesuaian.
Objektif Khusus
a) Meningkatkan prestasi PKSR 1 & 2.
b) Menambahkan kuantiti murid mendapat A dalam Moral.
PENCAPAIAN MORAL TAHUN 2011 DAN PELUNJURAN TAHUN 2012

Tahun

A
%

B
%

C
%

D
%

E
%

L
%

2011

50.00

20.00

30.00

100

2012

60.00

40.00

100

10

RANCANGAN PENINGKATAN PRESTASI 2012 TAHUN 6


Guru Mengajar
Pn. Rohana bt Abdol Latif
Objektif Am
a. Meningkatkan peratus lulus cemerlang bagi mata pelajaran Moral.
b. Melahirkan murid yang mempunyai akhlak mulia dan bertanggungjawab.
Objektif Khas
a. Meningkatkan peratus keseluruhan pencapaian 100% mata pelajaran
Moral.
b. Meningkatkan peratus pencapaian murid dalam PKSR 1 & PKSR 2.

PENCAPAIAN MORAL TAHUN 2011 DAN PELUNJURAN 2012


Tahun

A
%

B
%

C
%

D
%

E
%

L
%

2011

40.00

30.00

30.00

100

2012

50.00

30.00

20.00

100

11

ANALISIS SWOT PANITIA PENDIDIKAN MORAL 2012


OBJEKTIF

KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN

1. Menghasilkan

1. Sebahagian murid

1. Ada sebilangan murid

1. Murid berpeluang

1. Kekangan masa

murid yang boleh

telah didedahkan

kurang meminati Moral

mempelajari nila-nilai

untuk menjawab

menguasai

dengan pendidikan

dengan baik.

moral dengan baik melalui

soalan yang

kemahiran dan

moral semenjak di pra

pengajaran guru di kelas

banyak.

nilai dalam

sekolah lagi.

pendidikan moral.
2. Memastikan

2. Mempunyai guru

2. Pelbagai program

2. Memberi banyak latih

2. Beban tugas

semua murid

yang mahir mengajar

yang dirancang tidak

tubi di rumah.

guru semakin

moral lulus

Pendidikan Moral

dapat dijalankan.

cemerlang dalam

dengan baik.

banyak.

ujian dan PKSR.


3. Menggilap

3. Komitmen yang

3. Segelintir guru kurang

3. Guru guru perlu

3. Kurang

kebolehan

berterusan dalam

mengambil berat dengan

bekerjasama untuk

kerjasama daripada

individu.

menjayakan aktiviti

tugasan yang diberikan.

menjayakan setiap aktiviti

ibu bapa.

panitia.

yang dirancang.

4. Meningkatkan

4. Jumlah murid tidak

4. Kursus yang dihadiri

4. Sikap negatif

P&P dengan

ramai dalam sesuatu

oleh guru dapat

murid.

12

memperbanyakkan

kelas.

memantapkan P&P.

penggunaan BBM
semasa
pengajaran.

5. Kekurangan

5. Membudayakan

buku rujukan oleh

pengurusan

5. Pihak pentadbir

guru dan murid

kurikulum yang

yang sentiasa

dapat

sistematik di

memantau P&P di

membataskan P&P.

kelas.

kelas.

PENUTUP

Perlaksanaan Pelan Taktikal Tahun Semasa 2012 ini adalah sebagai satu panduan kepada
guru-guru Pendidikan Moral untuk mengkaji kelemahan murid dalam mata pelajaran
tersebut. Guru-guru juga digalakkan mengambil beberapa langkah atau tindakan tertentu
bagi mengatasi kelemahan yang dikenalpasti dan seterusnya cuba meningkatkan prestasi
murid dalam peperiksaan PKSR.
Akhir kata, kerjasama yang padu serta sokongan daripada pihak pentadbiran dan
pelbagai pihak yang terlibat bakal mewarnai perjalanan panitia pada hari ini dan
seterusnya untuk mencapai matlamat dan objektifnya.
Bersatu teguh, bercerai roboh menjadi pegangan kita. Justeru yang demikian,
menuding jari mencari siapa yang bersalah dalam hal ini tidak akan berlaku, sebaliknya
guru-guru Moral Tahap 1 dan 2 adalah berperanan sama untuk menaikkan prestasi
kemahiran murid dalam bidang Moral di SK Wangsa Maju Seksyen 2.
Dengan kesedaran seperti di atas, mudah-mudahan AJK Panitia Moral sentiasa
menghayati dan sedaya upaya memperbaiki cara pengajaran dan pembelajaran mereka.

13

Disediakan oleh :
......................................................

NORULHAFIZAH BINTI HUSSIN,


KETUA PANITIA MORAL,
SEK,KEB,WANGSA MAJU SEK.2.

14