Anda di halaman 1dari 8

EDU 3073 Bab 3

Tutorial 3 & 4

pengumpulan
maklumat murid
Teknik bukan ujian -

sosiogram

Sosiogram
social + diagram
Satu persembahan visual.
Menggunakan anak panah
sebagai simbol pemilihan
pelajar terhadap pelajar lain.
Menentukan keadaan dan
struktur hubungan
interpersonal dalam sebuah
kelas.
Respons pelajar dan interaksi
mereka yang dinyatakan
melalui anak panah disebut
sebagai sosiogram.

sosiogram
Sosiogram merupakan satu peta atau rajah yang
menunjukkan pola interaksi satu kumpulan muridmurid.
Ia dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang disukai
ramai, siapa yang perlukan bantuan,siapa yang
mempunyai kemahiran sosial yang baik dan
sebagainya.
Sosiogram dapat menggambarkan siapa dalam pasukan
atau kumpulan menjalani interaksi dan siapa dalam
kalangan ahli yang seolah-olah disingkir.

Baik atau tidaknya hubungan sosial seseorang dengan


individu yang lain dapat dilihat daripada segi
kekerapannya bergaul, rapat atau tidaknya pergaulan
dan adakah dia popular atau tidak.
Sebagai tindakan susulan, guru bimbingan dan
kaunseling boleh merujuk kepada maklumat awal ini
untuk mendapatkan jawapan kepada beberapa
persoalan yang timbul hasil analisis sosiogram.

Faedah kaedah sosiogram


Dengan mempelajari data sosiogram, guru dapat :
Menemukan murid mana yang ternyata mempunyai masalah
penyesuaian diri dalam kelompoknya.
Membantu meningkatkan penglibatan sosial di antara muridmurid dengan penerimaan sosialnya.
Membantu meningkatkan pemahaman dan pengertian murid
terhadap masalah pergaulan yang sedang dialami oleh individu
tertentu.
Merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan
iklim sosial yang lebih baik dan sekaligus membantu
menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh murid.

Lelaki

SOSIOMETRI & SOSIOGRAM


SOSIOMETRI

SOSIOGRAM

Sosiometri bertujuan meneliti hubungan sosial dan psikologi


antara individu di dalam sesuatu kumpulan .

Sosiogram ialah gambarajah yang dibentuk daripada hasil


penelitian ke atas hubungan sosial di antara pelajar dalam
sesuatu kumpulan tertentu.