Anda di halaman 1dari 3

www.zeniusmultimedia.

com

Soal Topik Eksponen & Logaritma

1.

6 18
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
3
4
5
6
7

= ...

6.

Jika a 2 = b 2 c 4 , maka c dinyatakan dalam a


dan b adalah
1

(A) 43 a 2 b 2
1

(B) 43 a 2 b 2
1

(C) a 2 b 2
2

2.

3.

Nilai x yang memenuhi persamaan 4 x = 2 3 x + 6


adalah
(A) 2
(B) 3
(C) 6
(D) 6
(E) 3

(D) a 3 b 2
(E) a 2 b 2
(Spmb 2004 Regional 1)

7.

(A) (1 x )(x 1)

34 x 5 = 3 34 x +5 , maka x =

Jika

(B) (1 + x )(1 x)

(A) 3 1

8
(B) 6 14

(C) (1 + x )(1 + x )
(D) (1 x )(1 x )

(C) 12 1
2

(E) (1 x )(1 + x)
(Spmb 2005 Mat Das Reg III Kode 170)

(D) 18 1

2
(E) 21 7
8

(Umptn 90 Ry C)
8.

4.

Penyelesaian persamaan
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
2
3
4
5

3 2 x + 2

Jika a 0, maka
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

= 81 adalah

(Spmb 2004 Regional 3)


9.

5.

Jika f ( x ) = x 2 1 dan g( x ) = x 1 maka


f (x)
=
g( x )

Jika 3x + 2 + 9 x +1 = 810 , maka 3x4 = .


(A) 18
(B) 19
(C) 1
(D) 9
(E) 81

Jika
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2a2
2a
2a2
2a2
22a

2 / 3

( 2a ) ( 2a )
(16a4 )1/ 3
3

= .

(Spmb 2003 Regional 1)

0,3 + 0,08 = a + b

maka

1 1
+ = .
a b

25
20
15
10
5
(Usm UGM Mat Das 2005 Kode 821)

(Umptn 90 Ry C)

Jawaban semua soal ini, bisa didapat di CD-CD yang ada di www.zeniusmultimedia.com

Hal 1 dari 3

www.zeniusmultimedia.com
10. Jika f ( x ) = 2 x , maka

f ( x+3)
= .
f ( x1)

15. Pertaksamaan

(A) f(2)
(B) f(4)
(C) f(16)
3
(D) f ( xx +
1)

27
3x 1

mempunyai

(B) x < 6
5

(C) x > 5
6

2
1
2
(
a 3 b2
2
b
(A) ab
(B) a b
(C) ab
(D) a b

3
11. a 1

1
2

)2 : b1

a3

(D) x < 2
(E) x < 2

= .
16.

(Umptn 2001 Ry A)

( 5 log10 ) 2 ( 5 log 2 )2
5 log

= .

20

(A) 12

(E) a 3 b 3
(Umptn 98 Ry A)

12. Diketahui 2.4 x + 232 x = 17 , maka 2 2 x = .

(A) 12 atau 8

(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
4
5

(Spmb 2004 Regional 2)

17. Jumlah 10 suku pertama deret


a

(B) 12 atau 4

log x1 + a log x12 + a log x13 + ... adalah

(A) 55 a log x

(C) 1 atau 4
(D) 12 atau 12 2
(E) 12 2 atau 2 2

(B) 45 a log x

(Umptn 95 Ry B)

1
(C) 55

log x

1
(D) 45

log x

(E) 55 a log x
(Spmb 2004 Reg 1, 2, dan 3)

13. Jika x 1 dan x 2 memenuhi persamaan

2 4 x 1 5 2 2 x +1 = 32 , maka x 1 + x 2 = ....
(A) 12

(D) 4

(B) 1
(C) 2

(E) 6
(Spmb 2004 Regional 1)

14. Jumlah akar-akar 5 x +1 + 51 x = 11 adalah .

6
5
0
2
4

>

(A) x > 6

(Spmb 2002 Regional 1)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 x +1

penyelesaian .

(E) 2 34

( 13 )

18. Jika

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

log x = b , maka
1
b +1
2
b +1
1
b
2
b
2
10 b
10

10 x

log 100 = .

(Umptn 2001 Ry B)
(Umptn 98 Ry A, B, dan C)

Jawaban semua soal ini, bisa didapat di CD-CD yang ada di www.zeniusmultimedia.com

Hal 2 dari 3

www.zeniusmultimedia.com
19. Nilai x yang memenuhi
log x = 4 log(a + b ) + 2 log(a b ) 3 log(a 2 b 2 ) log a + b
ab

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a +b
a b
(a + b)2
10
1

(Umptn 2000 Ry A)

20. Jika 8 log 5 = r , maka 5 log 16 = .


(A) 23 r
(B) 43 r
(C) 34 r
(D) 38r
(E) 34r

23. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan

log(x 2 + 7 x + 20) = 1 , maka ( x1 + x 2 ) 2 4x1 x 2


adalah .
(A) 49
(B) 29
(C) 20
(D) 19
(E) 9
(Umptn 96 Ry A, B, dan C)

24. Jika a log(3x 1) 5 log a = 3 , maka x = .

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42
48
50
36
35

(Umptn 94 Ry A)

(Spmb 2002 Regional 1)

3
21. Jika 2 log 1
a = 2 dan

(A)
(B)
(C)

16

log b = 5 , maka a log 13 =


b

40
40

40
3
(D) 40
3

(E) 20

(Umptn 2001 Ry A)

22. Jika 2 x + y = 8 dan log(x + y) = 32 log 28 log 36 ,

maka x 2 + 3y = ... .
(A) 28
(B) 22
(C) 20
(D) 16
(E) 12

(Umptn 98 Ry A)

Jawaban semua soal ini, bisa didapat di CD-CD yang ada di www.zeniusmultimedia.com

Hal 3 dari 3