Anda di halaman 1dari 3

HORMAT IBU BAPA DAN KAUM KERABAT

April 12, 2010 at 5:34pm


HORMAT IBU BAPA DAN KAUM KERABAT
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 83 :
Dan ( ingatlah ), ketika kami mengambil janji dari bani israel ( yaitu ): jangan
lah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerab
at, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang bai
k kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak m
emenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpa
ling.
SURAH 4 AN NISAA ( WANITA ) AYAT 36 :
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan ber
buat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-or
ang miskin, tetangga yang dekat dan tertangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sab
il dan hanba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombon
g dan membangga-banggakan diri,
SURAH 6 AL AN AAM ( BINATANG TERNAK ) AYAT 151 :
Katakanlah: marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, yaitu:
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedu
a orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemisk
inan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu men
dekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah ( membunuhny
a ) melainkan dengan sesuatu ( sebab ) yang benar, demikian itu yang diperintahkan
oleh tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 23 :
Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hend
aklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seora
ng diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharanmu
, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah dan jang
anlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 24 :
Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapk
anlah: wahai tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah
mendidik aku waktu kecil.
SURAH 19 MARYAM AYAT 12 :
Hai Yahya, ambillah Al Kitab ( Taurat ) itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami ber
ikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak,
SURAH 19 MARYAM AYAT 13 :
Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian ( dari dosa ).
Dan ia adalah seorang yang bertakwa,
SURAH 19 MARYAM AYAT 14 :
Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombon
g lagi durhaka.
SURAH 29 AL ANKABUUT ( LABA-LABA ) AYAT 8 :
Dan kami wajibkan manusia ( berbuat ) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Da
n jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ad
a pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepad
akulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 13 :

Dan ( ingatlah ) ketika luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelaja
ran kepadanya: Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mem
persekutukan ( Allah ) adalah benar-benar kezaliman yang besar,
SURAH 31 LUQMAN AYAT 14 :
Dan kami perintahkan kepada manusia ( berbuat-baik ) kepada dua orang ibu-bapakn
ya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan me
nyampihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bap
akmu, hanya kepadakulah kembalimu.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 15 :
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak
ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan perga
ulilah keduanya didunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepad
aku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang te
lah kamu kerjakan.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 16 :
( luqman berkata ):
hai anakku, sesungguhnya jika ada ( sesuatu perbuatan ) sebe
rat biji sawi, dan berada dalam batu atau dilangit atau didalam bumi, niscaya Al
lah akan mendatangkannya ( membalasinya ). Sesungguhnya Allah maha halus lagi ma
ha mengetahui.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 17 :
Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah ( manusia ) mengerjakan yang baik dan
cegahlah ( mereka ) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa ya
ng menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan
( oleh Allah ).
SURAH 31 LUQMAN AYAT 18 :
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia ( kerana sombong ) dan jangan
lah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 19 :
Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya sebur
uk-buruk suara ialah suara keledai.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 33 :
Hai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu dan takutilah suatu hari yang ( pada har
i itu ) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat
( pula ) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, ma
ka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah ( pul
a ) penipu ( syaitan ) memperdayakan kamu dalam ( menta ati ) Allah.
SURAH 46 AL AHQAAF ( BUKIT-BUKIT PASIR ) AYAT 15 :
Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat-baik kepada dua orang ibu bapakny
a, ibunya mengandungannya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah pay
ah ( pula ). Mengandungnya sampai menyampihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga
apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa:
Ya tuh
anku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni mat engkau yang telah engkau berikan kepa
daku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang en
gkaiu ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan ( memberi kebaikan ) kepada anak
cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk o
rang-orang yang berserah diri.
SURAH 46 AL AHQAAF ( BUKIT-BUKIT PASIR ) AYAT 16 :
Mereka itu orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah me
reka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-pengh
uni surga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

SURAH 46 AL AHQAAF ( BUKIT-BUKIT PASIR ) AYAT 17 :


Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapanya: cis bagi kamu keduanya, apak
ah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal su
ngguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon
pertolongan kepada Allah seraya mengatakan: Celaka kamu berimanlah! Sesungguhnya
janji Allah adalah benar, lalu dia berkata: Ini tidak lain hanyalah dongengan ora
ng-orang yang dahulu belaka,
SURAH 46 AL AHQAAF ( BUKIT-BUKIT PASIR ) AYAT 18 :
Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan ( azab ) atas mereka bersam
a umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang merugi.