Anda di halaman 1dari 4

DIDIKAN ELAK ANAK2 LARI RUMAH,LEPAK TENGAH MALAM TAK BALIK2..

April 15, 2010 at 1:26pm


SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 85 :
Kemudian kamu ( bani israil ) membunuh dirimu ( saudaramu sebangsa ) dan mengusi
r segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu-membantu terhadap
mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu s
ebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu ( juga ) terlaran
g bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab ( taurat ) dan ingkar s
ebahagian yang lain? Tiadalah balasan baga orang yang berbuat demikian daripadam
u, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikemb
alikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu per
buat.
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 86 :
Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan ( kehidupan ) akhirat, ma
ka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 96 :
Dan sungguhnya kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehid
upan ( di dunia ), bahkan ( lebih loba lagi ) dari orang-orang musyrik. Masing-m
asing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun, padahal umur yang panjang itu
sekali-kali tidak akan menjauhkan dari seksa. Allah Maha Mengetahui apa yang mer
eka kerjakan.
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 204 :
Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik ha
timu, dan dipersaksikannya kepada Allah ( atas kebenaran ) isi hatinya, padahal
ia adalah penentang yang paling keras,
SURAH 2 AL BAQARAH ( SAPI BETINA ) AYAT 212 :
Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka me
mandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu leb
ih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-o
rang yang dikehendakinya tanpa batas.
SURAH 6 AL AN AAM ( BINATANG TERNAK ) AYAT 31 :
Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan
; sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata:
Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu! , sa
mbil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah , amatlah buruk apa
yang mereka pikul itu.
SURAH 6 AL AN AAM ( BINATANG TERNAK ) AYAT 32 :
Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka.
Dan sungguh kampung akhirat itulah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ma
ka tidakkah kamu memahaminya?
SURAH 6 AL AN AAM ( BINATANG TERNAK ) AYAT 70 :
Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-maia dan
senda gurau, dan mereka ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah ( mereka )
dengan Al Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka,
kerana perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak ( pula )
pemberi syafa at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam t
ebusanpun, niscaya tidak akan diteriman itu daripadanya. Mereka itulah orang-ora
ng yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi
mereka ( disediakan ) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih
disebabkan kekafiran mereka dahulu.
SURAH 6 AL AN AAM ( BINATANG TERNAK ) AYAT 130 :
Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golo

ngan kamu sendiri, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayat ku dan memberi peringata
n kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini? Mereka berkata: Kami menjadi saksi
atas diri kami sendiri , kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi
saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.
SURAH 7 AL A RAAF ( TEMPAT TERTINGGI ) AYAT 50 :
Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: Limpahkanlah kepada kami sedikit air
atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu . Mereka ( penghuni surga ) men
jawab: Sungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir,
SURAH 7 AL A ARAAF ( TEMPAT TERTINGGI ) AYAT 51 :
( Yaitu ) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda g
urau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka . Maka pada hari ( kiamat ) ini, kam
i lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini,
dan ( sebagaimana ) mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.
SURAH 10 YUNUS AYAT 7 :
Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan ( tidak percaya akan ) pertemua
n dengan kami, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram deng
an kehidupan itu dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami,
SURAH 10 YUNUS AYAT 8 :
Mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan .
SURAH 13 AR RA D ( GURUH ) AYAT 34 :
Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebi
h keras dan tak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari ( azab ) Allah.
SURAH 16 AN NAHL ( LEBAH ) AYAT 106 :
Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman ( dia mendapat kemurkaan
Allah ), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam be
riman ( dia tidak berdosa ), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk ke
kafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
SURAH 16 AN NAHL ( LEBAH ) AYAT 107 :
Yang demikian itu disebabkan kerana sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di d
unia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum
yang kafir.
SURAH 17 AL ISRAA ( MEMPERJALANKAN DI MALAM HARI ) AYAT 18 :
Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang ( duniawi ), maka kami segerakan bagi
nya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami
tentukan baginya neraka jahanam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan
terusir.
SURAH 18 AL KHAFI ( GUA ) AYAT 28 :
Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru tuhannya di pa
gi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya; dan janganlah kedua matamu b
erpaling dari mereka ( kerana ) mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan
janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati
kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.
SURAH 18 AL KAHFI ( GUA ) AYAT 29 :
Dan katakanlah: Kebanaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin
( beriman ) hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin ( kafir ) biarlah i
a kafir . Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang
gejolaknya mengepong mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan
diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghauskan muka. Itula
h minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

SURAH 29 AL ANKABUUT ( LABA-LABA ) AYAT 64 :


Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesung
guhnya akhirat itulah yang sebanarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
SURAH 30 AR RUUM ( BANGSA RUMAWI ) AYAT 7 :
Mereka hanya mengetahui yang lahir ( saja ) dari kehidupan dunia; sedang mereka
tentang ( kehidupan ) akhirat adalah lalai.
SURAH 31 LUQMAN AYAT 33 :
Hai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu dan takutilah suatu hari yang ( pada har
i itu ) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat
( pula ) menolong bapaknya sedikitpun, sesungguhnya janji Allah adalah benar, ma
ka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan ( pula )
penipu ( syaitan ) memperdayakan kamu dalam ( mentaati ) Allah.
SURAH 35 FAATHIR ( PENCIPTA ) AYAT 5 :
Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah k
ehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai
menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.
SURAH 39 AZ ZUMAR ( ROMBONGAN-ROMBONGAN ) AYAT 25 :
Orang-orang yang sebelum mereka telah menustakan ( rasul-rasul ), maka datanglah
kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.
SURAH 39 AZ ZUMAR ( ROMBONGAN-ROMBONGAN ) AYAT 26 :
Maka Allah merasakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sesungguhn
ya azab pada hari akhirat lebih besar kalau mereka mengetahui.
SURAH 45 AL JAATSIYAH ( YANG BERLUTUT ) AYAT 35 :
Yang demikian itu, kerana sesungguhnya kamu menjadikan ayat-ayat Allah sebagai o
lok-olokan dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia, maka pada hari ini mereka
tidak di keluarkan dari neraka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk be
rtaubat.
SURAH 47 MUHAMMAD ( NABI MUHAMMAD S.A.W. ) AYAT 36 :
Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu b
eriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia tidak akan
meminta harta-hartamu.
SURAH 75 AL QIYAAMAH ( HARI KIAMAT ) AYAT 20 :
Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu ( hai manusia ) mencintai kehidu
pan dunia,
SURAH 75 AL QIYAAMAH ( HARI KIAMAT ) AYAT 21 :
Dan meninggalkan kehidupan akhirat.
SURAH 76 AL INSAAN ( MANUSIA ) AYAT 27 :
Sesungguhnya mereka ( orang kafir ) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak me
mperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat ( hari akhirat ).
SURAH 79 AN NAAZI AAT ( MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT ) AYAT 34 :
Maka apabila malapetaka yang sangat besar ( hari kiamat ) telah datang.
SURAH 79 AN NAAZI AAT ( MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT ) AYAT 35 :
Pada hari ( ketika ) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
SURAH 79 AN NAAZI AAT ( MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT ) AYAT 36 :
Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
SURAH 79 AN NAAAZI AAT ( MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT ) AYAT 37 :

Adapun orang yang melampaui batas,


SURAH 79 AN NAAZI AAT ( MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT ) AYAT 38 :
Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
SURAH 79 AN NAAZI AAT ( MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT ) AYAT 39 :
Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
SURAH 87 AL A LAA ( YANG PALING TINGGI ) AYAT 16 :
Tetapi kamu ( orang-orang kafir ) memilih kehidupan duniawi.
SURAH 87 AL A LAA ( YANG PALING TINGGI ) AYAT 17 :
Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
SURAH 92 AL LAIL ( MALAM ) AYAT 13 :
Dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia.