Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala barkat dan
anugrahnya yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga Buku Pedoman Pelayanan
Unit Radiologi dapat selesai di susun .
Buku Pedoman Pelayanan Unit Radiologi merupakan panduan kerja bagi semua
pihak yang terkait dengan unit Radiologi dalam tata cara pelaksanaan.
Dalam pedoman pelayanan Unit Radiologi ini diuraikan tentang standart ketenagaan,
standar fasilitas, tata laksana logistik, keselamatan kerja, keselamatan keraja dan
pengendalian mutu.
Tidak lupa penyusun menyampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya atas
bantuan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman Unit Radiologi.

Jakarta, Mei 2012

Penyusun