Anda di halaman 1dari 5

Berilah tanda silang ( X) pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar !

1.

Kesepakatan para mujtahid mengenai suatu hukum dinamakan . . . .


a.Hadis

2.

5.

c.tengah

d. seimbang

b.amar maruf

c.tawasul

a.Syafii

c. Abu Hasan

b.Al-Ghozali

d. Tirmidzi

d.taqorrub

Nahdhah mempunyai arti . . . .


b. kemajuan

c. kejayaan

d. kemulyaan

Mutakallimin adalah sebutan bagi mereka yang ahli dibidang. . . .


a.ilmu tasawuf

7.

b. adil

Aswaja dalam bidang aqidah mengikuti imam . . . .

a. kebangkitan
6.

d. Ijma

Mengajak teman untuk mengaji dan belajar kelompok termasuk contoh sikap . . .
a.tasamuh

4.

c. Qiyas

Kata Tawazun berarti .


a.terampil

3.

b. Al-quran

b. ilmu lughot

c. ilmu balaghoh

d. ilmu kalam

a. Aswadul Adham b.As-Salafus Shohih c.Ashabul Kahfi

d.As-Sabiqul

Ahlussunah wal Jamaah disebut juga . . . .


Awwalin

8.

Pembagian watak dan sikap yang menjadi nilai aswaja ada . . . .


a.1

9.

b.2

c.3

d. 4

Tahlil dan Bidah dikatakan amalan yang sesat, adalah ajaran dari aliran....
a.Wahabiyah

b.Qodariyah

c.Jabariyah

d.Satariyah

10. Aliran yang sangat mengagung-agungkan sayyidina Ali bin Abi Tholib bernama
aliran. . . .
a.Murjiah

b.Syiah

c.Khawarij

d.Qodariyah

11. Pada lambang NU yang pertama, pada bagian bawah terdapat tulisan tahun, yaitu . . .
a.1926

b.1927

c.1925

d.1928

12. Pada lambang NU, terdapat gambar bintang paling besar yang melambangkan . . . .
a. Nabi Ibrahim as. b.Nabi Muhammad saw

c. Nabi Adam as.

d.Nabi

Musa as.
13. Manusia diciptakan dari debu (tanah), setelah mati sampai dibangkitkan lagi dari
kubur. Hal ini sesuai dengan surat....
a.al Baqoroh ayat 55

b.Ali Imran ayat 55

c.Thoha ayat 5

d.At-Tin

14. Warna tulisan putih pada lambaing NU, melambangkan. . . .


a.kebencian

b. kesucian

c. kemarahan

d. kelemahan

15. Gambar bintang yang mengelilingi lambang bola dunia berjumlah. . . .


a. delapan

b.tujuh

c.sembilan

d.Enam

16 Di Jazirah Arab Saudi, ada seorang raja yang berpaham Islam radikal (keras). Raja
tersebutialah. . . .
a.Wahab Hasbulloh b. Syarif Husain c. Abdul Aziz Ibnu Saud

d. IbnuMahfudz

17 Organisasi NU dibentuk dan didirikan padatanggal .


a.31 Januari 1926

b. 13 Desember 1911

c.18 November 1912

d.14 Januari 1928

18 Akibatjatuhnya Sultan Turki, makaterjadipergolakanpolitik di timurtengahyang


menyebabkanberdirinyapemerintahan di Jazirah Arab.Pemerintahantersebutialah. . .
a.Sunni

b.Syiah

c.Ahlussunah waljamaah

d.Wahabi

19 Cara yang dilakukan oleh paraulama Indonesia untuk mencegah upaya


pembongkaran makam para sahabat, orang-orang sholih, serta makam nabi
Muhammad saw ialah dengan membentuk . . . .
a.Al Irsyad

b. Serikat Dagang Islam

c. Komite Hijaz

d. Muhammadiyah

20 Dalam bidang syariah, NU mengikuti 4 madzhab, yaitu . . . .


a. Hanafi, Maliki, SyafiI, dan Imam Ghazali
b. Maliki, Hanafi, SyafiI, danHanafi
c. Imam Al Maturidi, Hambali, Hanafi, danSyafii
d. Maliki, Al Maturidi, dan Abu Hasan
21 NU berhaluan awodah islam aswaja dan menganut paham. . . .
a.Imam Ghazalidan Imam Muslim

c. Imam SyafiIdan Imam Maliki

b. Imam Maliki danHanafi

d. Al-Asyaridan Imam Maturidi

22 Untuk mengusir penjajah di wilayah NKRI, merupakan tujuan organisasi islam. . . .


a. SDI

b.Muhammadiyah

c.Nahdlatul Ulama

d.Syiah

23 Kepengurusan NU terdiri dari . . . .


a.Mustayar

c. Mustasyar dan Syuriah

b.Mustayar, Syuriah, dan Tanfidziyah

d. Mustasyar dan Tanfidziyah

24 Kantor PW NU berada di....


a.Kota Kecamatan

b.Ibu Kota Negara

c. Ibu kota kabupaten/kota

d. Ibu Kota Propinsi

25. Tanfidiyah bertugas sebagai. . . .


a. Penasehat dan pembimbing kegiatan NU
b. Pengawas dan kebijakan NU
c. Pelaksana sehari hari kegiatan NU
d. Merumuskan kegiatan-kegiatan keorganisasian NU
26. Kantor Pengurus NU yang berada di tingkat kecamatan ialah. . . .
a.Kantor PWNU

b.Kantor MWC NU

c.Kantor PC

d.Kantor Ranting NU

27. Pengurus ranting NU dibentukditingkat . . . .


a. Kota Propinsi.

b.Kabupaten/Kotamadya

c. Kecamatan.

d.Desa/Kelurahan.

28. PBNU dibentukditingkat....


a.pusat

b.propinsi

c.kabupaten

d.desa

29. Sebagai pembina, penasihat, dan pembimbing kegiatan organisasi NU ialah. . . .


a.Mutasyar

b. Syuriah

c. Tanfidiyah

d. Khoiriyah

30. Tujuan didirikannya NU adalah untuk mempertahankan dan menyebarkan paham. . .


a. jabariyah

b.wahabiyah

c.ahlussunah wal jamaah

d.satariyah

31. Nahdlatul Ulama (NU) artinya. . . .


a.bimbingan

b. petunjuk

c. kebangkitan

d. kemajuan

32. Orang yang memahami agama islam disebut .


a.adam

b. aqil

c.amil

d.alim

33. Sumber utama ajaran Ahlussunah wal jamaah adalah.. . .


a.al-quran

b.peraturan

c.tatatertib

d.al hukum

b. menengok

c. membawa

d. mengajak

34. Dawah artinya . . . .


a.membina

35. Faham yang diikuti Nahdlatul Ulama adalah . . . .


a. aswaja

b. nasranni

c. wahabi

d. muhammadiyah

36. Ucapan dan perilaku rasulullah disebut. . . .


a.hanif

b. hadis

c. hadas

d. hanaif

37. Nahdlatul Ulama didirikan oleh. . . .


a. para mualaf

b.para santri

c.Para mujahid

d.Para

ulama
38. Sesama umat islam, kita harus. . . .
a.berdusta

b. membenci

c. membantu

d. mencemooh

39. Kita sebagai umat islam, tujuan utama kita adalah....


a.bekerja terus-menerus

b.berbagi tugas

c. bernyanyi

d. beribadah

40. IPNU didirikan di kota. . . .


a.Jakarta

b. Surabaya

c. Semarang

d.Yogyakarta

c.Islam

d.Hukum

c. 1974

d.1674.

41. Azas atau dasar IPNU ialah. . . .


a.UUD 1945

b.Pancasila

42. IPNU berdiritahun . . . .


a. 1954

b.1964

43. Pimpinan IPNU ditingkat kabupaten ialah....


a.wilayah

b.komisariat

c.cabang

d.anakcabang

c. kuning

d. biru

44. Warna dasar pada lambang IPNU ialah. . . .


a.hijau

b. merah

45. Sasaran IPPNU adalah pelajar yang berusia. . . tahun


a. 13-20

Kunci jawaban

b.15-25

c.17-30

d.10-30

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA KE-NU-AN KELAS IV


1.
2.
3.
4.
5.

D
D
B
C
A

6. D
7. A
8. D
9. A
10.

11.
12.
13.
14.
15.

A
B
C
B
C

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA KE-NU-AN KELAS V


16.
17.
18.
19.
20.

C
A
D
C
B

21.
22.
23.
24.
25.

D
C
B
D
C

26.
27.
28.
29.
30.

B
D
A
A
C

KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA KE-NU-AN KELAS V


31.
32.
33.
34.
35.

C
D
A
D
A

36.
37.
38.
39.
40.

B
D
C
D
C

41.
42.
43.
44.
45.

B
A
C
A
A