Anda di halaman 1dari 2

Bp.

Hasanudin / Ibu Siti


Nurlailah
RT. 03 Rw. 01 Dusun Cidadali
Desa Citapen
Kahatur
Kapayuneun
Bapa/Saderek :
....
di

Tasyakuran Khitan
Palinggihan
Sabtu, 10 Oktober 2015

Harta benda jeung Anak teh papaes kahirupan dunya, tapi amal soleh nu langgeng
mah leuwih hade ganjarana mungguhing pangeran maneh, sarta jadi pangharepan
anu panghadena
(QS 18 : Al-Kahfi Ayat 46)

Manawi teu aya cegahing ti Gusti Nu Maha Suci,


sareng teu kendat nuhunken ridho sareng rahmat ti manten-Na,
Sim Kuring sakulawargi seja ngahaturanan linggihna
Bapa miwah Saderek sadaya dina raraga
Tasyakuran Walimatul Khitan pun anak anu nami :

Farid Putra Hasbillah


Dupi katangtosan waktosna Insya Allah:
Dinten : Sabtu
Kaping : 10 Oktober 2015
Waktos : Tabuh 19.30 WIB (bada Shalat Isya)
Tempat : Di Rorompok RT. 03 RW. 01
Dusun Cidadali Desa Citapen
Mangrupikeun tawis kabingah sareng kabagjaan kanggo Sim kuring
sakulawargi, saupami Bapa/Saderek kersa rurumpaheun
sumping dina waktosna.

Baktosna,
Bp. Hasanudin / Ibu Siti Nurlailah (Elah)
Sakulawargi