Anda di halaman 1dari 8

MAHASPIRITUAL.

COM

Doa MahaRezeki
Diterbitkan oleh :
Maha Spiritual Club Indonesia
www.mahaspiritual.com
Hak Cipta 2007
Dilarang menyadur, mengutip, mengkopi sebagian
atau seluruh isi eBook ini ke dalam bentuk apapun
dan untuk kepentingan apapun tanpa adanya izin
resmi Maha Spiritual Club.

Rezeki artinya sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup
berupa makanan atau yang lainnya. Menurut islam faham Ahlul Sunah Wal
Jama'ah, rezeki itu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, meskipun dari jalan
haram, seperti hasil pencurian, perjudian, penipuan dan lain sebagainya. Kita
sebagai orang Islam tentu selalu berusaha keras untuk menjauhkan diri dari
rezeki yang haram dan memohon kepada Allah dalam agar hanya diberi rezeki
yang halal.
Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman dalam soal rezeki:
"Allah swt. berfirman kepada para malaikat yang diserahi urusan rezeki anak Adam:
"Hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu (yaitu semata-mata
untuk akhirat), jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Dan hamba manapun yang
kamu dapati mencari rezekinya dengan jujur karena berhati-hati mencari keadilan,
berilah dia rezeki yang baik dan mudahkanlah baginya. Dan jika ia telah melampaui
batas kepada selain itu, maka biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang
dikehendakinya. Kemudian dia tidak akan mencapai lebih dari apa yang telah Aku
tetapkannya untuknya." (Hadits riwayat Abu Na'im dari Abu Hurairah r.a.).
Allah, dalam hadits Qudsi di atas berfirman kepada para malaikat-Nya yang
diserahi untuk membagi rezeki bagi anak Adam, sebagai pedoman kerja dan
tugas pelaksanaan yang diemban oleh para malaikat itu: Hamba-Ku yang
manapun baik laki-laki maupun yang perempuan, yang kalian dapati

1 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

mempunyai tujuan dan cita-cita hidup hanya satu saja, yaitu hanya
menghambakan diri kepada-Ku sehingga amal perbuatannya, sholatnya,
ibadahnya, hidup dan matinya semata-mata karena Aku, maka jaminlah
rezekinya orang itu secara pasti, rezeki yang ada di langit dan di bumi.
Bukakanlah jalan yang mudah untuk mendapatkannya.
Di tangan Allah-lah, tanggungan rezeki semua haraba-Nya (manusia, hewan,
tumbuh-tumbuhan atau makhluk lainnya) yang hidup di langit atau di bumi.
Allah-lah yang menanggung rezeki semua hamba-Nya. Dan Dia-lah pula yang
menentukan-Nya (ada yang diberi rezeki banyak, yang sedang dan ada juga
yang sedikit), hal itu tergahtung dengan kehendak Allah. Perhatikan beberapa
firman Allah di bawah ini:
Surat Al-Ankabut ayat 60
"Dan berapa banyak binatang yang tidak menanggung rezeki-Nya, Allah-lah yang
memberi rezeki kepadanya (kepada binatang) dan kepadamu (para manusia), dan la
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.""
Surat Al-Ankabut ayat 62
"Allah melapangkan rezeki kepada siapayang Dia kehehdaki dari hamba-hamba-Nya dan
Dia yang membatasi baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. "
Surat Saba' ayat 24
"Katakanlah, "Siapakah yang memberi kamu rezeki dari langit dan bumi? Katakanlah:
Allah, dan (apakah) sesungguhnya karni atau kamu di ataspetunjuk atau dalam
kesesatan yang nyata. "
Surat Faathir ayat 3:
"Hai, manusia, ingatlah akan ni 'mat Allah kepada kamu. Adakah pencipta selain Allah
yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan selain Dia,
maka betapa kamu bisa dipalingkan?

2 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

Sekalipun urusan rezeki itu di tangan Allah, Allah-lah yang mengaturnya;


namun kita sebagai hamba Allah diwajibkan untuk berusaha untuk mencarinya,
dengan cara berdagang, bernelayan, bercocok tanam, menjadi pegawai dan lain
sebagainya. Kita tidak boleh berpangku tangan tanpa usaha sedikit pun, hanya
mengandalkan karunia Allah (turunnya rezeki) dari langit.
Perhatikan beberapa firman Allah di bawah ini, yang menganjur-kan manusia
supaya berusaha, berikhtiar untuk mencari karunia Allah dengan berbagai
macam bentuk usaha/lapangan kerja, asalkan halal dan sesuai dengan garisgaris syari'at Islam:
"Dia-lahyang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian. Maka berjalan dan
berusalah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rezeki-Nya, dan kepadaNyalah kalian kembali (dibangkitkan). (QS, AI-Mulk: 15).
"Hai orang-orangyang beriman, apabila diseru (dipanggil) untuk melakukan dan
menunaikan sholatpada hari Jum'at, maka bergegaslah kalian mengingat Allah dan
tinggalkan-lah perdagangan (segala macam urusan duniawi), yang demikian itulebih
baikbagi kalian, jika kalian mengetahui. Apabila sholat (Jum'at) telah ditunaikan maka
ber-tebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan selalu ingat kepada
Allah, supaya kalian beruntung. " (Al-Jumu'ah ayat 9-10).
"Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan kalian di bumi, dan Kami adakan bagi
kalian di atasnya (sumber-sumber) penghidupan. " (Al-A'raf ayat 10).
Sesudah kita melakukan bentuk-bentuk usaha, berikhtiar dalam rangka mencari
rezeki (karunia Allah) yang telah digelar di muka bumi ini, maka dilanjutkan
dengan berdo'a, berzikir (sebagai amalan bathiniyah) ke hadirat Allah swt. agar
dikarunia oleh-Nya rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang halal, rezeki yang
dapat mengantarkan peribadatan kita.

3 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

AMALAN DOA MAHA REZEKI


Amalan doa ini dirangkai oleh Ustadz Achmad, dan boleh diamalkan semua
pembaca yang berkenan mengamalkannya. Tidak diperlukan izin langsung dari
Ustadz Achmad untuk mengamalkan Doa Maha Rezeki ini. Begitu Anda
mendapatkan amalan doa ini dan membacanya, Anda sudah bisa langsung
mengamalkannya untuk kelancaran rezeki Anda.
Anda tidak perlu pesimis atau berpikir bagaimana cara Tuhan memberikan
Anda jalan keluar, sedangkan menurut Anda sudah tidak ada yang Anda
harapkan. Doa ini sangat cocok bagi Anda yang sedang terlilit hutang atau
masalah ekonomi yang rumit lainnya. Insya Allah jalan keluar akan datang
dalam waktu cepat dengan cara yang tidak Anda sangka, asalkan Anda bersedia
memenuhi syaratnya berikut ini:
1. Jika Anda sudah memutuskan untuk menempuh cara ini, maka janganlah
sekali-kali Anda melakukan cara yang menyimpang. Misalnya Anda
mengamalkan ilmu pesugihan yang menggunakan khodam jin atau
melakukan ritual-ritual yang dilarang agama islam.
2. Pastikan sepenuhnya Anda serahkan apapun permasalahan Anda hanya
kepada Allah. Jangan bergantung dengan siapapun lagi, meskipun dia
dianggap sebagai orang pintar. Bergantunglah dan berharap
sepenuhnya hanya kepada Allah.
3. Mohonlah maaf terhadap orang yang pernah Anda sakiti hatinya.
Terutama ibu dan ayah, juga keluarga dan tetangga terdekat.
4. Meskipun hanya sedikit, bersedekahlah dengan penuh keikhlasan kepada
orang yang lebih susah dari Anda.
5. Mohon ampun kepada Allah dan berusahalah untuk berperilaku sesuai
tuntunan agama.

4 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

Cara Mengamalkan Doa Maha Rezeki


Do'a di bawah ini telah dibuktikan dan diamalkan oleh para auliya' sholihin
terdahulu dalam rangka untuk menarik rezki yang banyak lagi halal (tentunya
dibarengi dengan usaha lahiriyah), dijauhkan dari segala macam bentuk
kemiskinan dan kepapaan (yang mengganggu ketenangan dalam beribadah).
Do'a di bawah ini dijadikan wiridan setiap malam oleh mereka. Dengan
mengamalkan amalan-amalan mereka (yakni dengan mewiridkan do'a di bawah
ini), insya Allah dengan izin dan pertolongan-Nya Allah akan memudahkan
datangnya rezeki. Doa ini juga sudah banyak diamalkan oleh murid-murid MSC
dan ribuan klien yang pernah mengalami masalah ekonomi. Alhamdulillah,
khasiatnya bisa dirasakan dalam waktu relatif cepat, yaitu kurang dari 15 hari.
Cara Mengamalkannya yaitu :
PERTAMA - Pada malam hari setelah shalat isa atau lebih baik lagi pada
tengah malam, lakukanlah salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika Anda belum
tahu tentang salat hajat, silakan beli buku panduan salat yang lengkap atau
bertanya kepada ustad terdekat. Anda juga boleh bertanya kepada Ustadz
Firman melalui telepon.
KEDUA - Bacalah salawat nabi seperti bawah ini sebanyak 1000x. Salawat yang
saya Ustadz Firman Sarankan adalah salawat khusus seperti di-bawah ini:

ASSHOLATU WASSALAMU 'ALAIKA WA-AALIKA YA SAYIDI, YA ROSULALLOH,


AGITSNI SARI'AN BI'IZZATILLAH.

Artinya: Rahmat serta keselamatan semoga tetap uhtukmu dan keluargamu, wahai
junjungan kami, wahai utusan Allah, tolonglah aku segera dengan kemuliaan Allah.

5 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

KETIGA - Setelah salat hajat dan salawat, bacalah doa di bawah ini dengan
penuh kekhusukan sebanyak 7 kali atau lebih. Sebaiknya hitungan ganjil, karena
Allah menyukai yang ganjil.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.
ALLOOHUMMA ROBBANAA ANZIL ' ALAINA MAA-IDATAM MINAS SAMAA-I
TAKUUNA 'IIDAN LI-AWWLAINAA WA AAKHIRINAA WA AAYATAN MINKA
WARZUQNAA WA ANTA KHOIRUR ROOZIQIIN, ALLOOHUMMA IN KAANA
RIZQUNAA FIS SAMAA-I FA ANZILHU WA IN KAANA FIL MAA-I WAL BAHRI
FA ATHLFHU WA IN KAANA RIZQUNAA BA'IIDAN FAQORRIBHU WA IN
KAANA RIZQUNAA QOLIILAN FA AKTSIRHU WA IN KAANA RIZQUNAA
'AASIRON FAYASSIRHU LANAA WALTANQULNAA ILAIHI HAITSU MAA
KAANA BIFADHLIKA WUJUUDIKA WA-KAROMIKA BIROHMATIKA YAA
ARHAMARROOHIMIIN.

6 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

Artinya : "Ya, Tuhan kami, turunkanlah atas kami makanan dari langit di mana (makanan
itu) menjadi hari raya bagi orang-orangyang mendahului dan mengakhiri kami, serta
menjadi bukti dari-Mu. Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang memberi rezki. Ya, Allah,
apabila rezki kami berada di atas langit maka turunkanlah ia untukkami; dan apabila berada
diperut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami; dan apabila berada di dalam air atau di
dasar lautan maka munculkan-lah ia untuk kami; dan apabila rezki kami itu jauh, maka
dekatkanlah; apabila rezki kami itu sedikit maka perbanyaklah; dan apabila rezki kami itu
sulit, maka mudahkanlah untukkami. Dan hendaknyamemboyongkami kepada rezki tersebut
di mana ia berada, dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu serta rahmat-Mu w.ahai dzat
yang paling penyayang. "

AMALAN TAMBAHAN UNTUK YANG SEDANG TERLILIT HUTANG


Selain mengamalkan salawat dan doa di atas pada malam hari, khusus untuk
Anda yang sedang terlilit hutang dan menginginkan segera terbayarnya hutang
denga solusi yang tidak disangka-sangka, maka bacalah ayat di bawah ini. Ayat
128-129 dari surat At-Taubah apabila diwiridkan setiap hari sesudah sholat
fardlu lima waktu sebanyak 7 kali, oleh orang yang lemah maka ia menjadi kuat;
jika yang membacanya orang hina maka ia menjadi mulia; jika kalah ia menjadi
menang, kesulitannya menjadi mudah, jika rezkinya sempit maka dilapangkan
oleh Allah; jika susah menjadi senang, dan jika ia berhutang maka hutangnya
cepat terbayar. Mengingat dua ayat tersebut sangat banyak faedahnya/
khasiatnya, yang meliputi aspek kebutuhan atau hajat dalam kehidupan, maka
hendaknya dijadikan wiridan tambahan setiap hari seusai mengerjakan sholat
fardhu lima waktu.

7 .:: Doa MahaRezeki

MAHASPIRITUAL.COM

Doa MahaRezeki

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. LAQOD JAA-AKUM ROSUULUN MIN


ANFUSIKUM 'AZIIZUN 'ALAIHI MAA 'ANITTUM HARIISHUN 'ALAIKUM BIL
MU'MINIINA RO-UUFUR ROHIIM. FA-IN TAWALLAU FAQUL HASBIYALLOO-HU
LAA ILAAHA ILL A A HUWA 'ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA ROBBUL
'ARSYIL 'AZHIIM.

Artinya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Pgnyayang.
Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, terasa berat
baginya lagi sangat mengharapkan kebaikan bagi kamu, sangat penyantun dan penyayang
kepada orang-orang mu 'minin. Makajika mereka berpaling maka katakanlah: "Cukuplah
Allah bagiku,* tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal, dan Dia
adalah Tuhan yang memilik 'arsy yang agung."

Keterangan: Anda juga boleh membaca doa, salawat, dan ayat di atas kapan saja
jika Anda punya waktu luang. Namun perlu Anda ingat, jangan membaca doa
dan salawat di tempat yang kotor seperti toilet dan semacamnya. Lakukanlah
Amalan Doa Maha Rezeki ini setiap hari secara tekun dan rutin sampai Anda
benar-benar mendapat pertolongan Allah. Doa ini juga baik diamalkan ketika
Anda sudah sukses, InsyaAllah Anda tidak akan kembali terpuruk dalam
kesulitan ekonomi.
Sekian panduan amalan Doa MahaRezeki. Semoga Anda segera mendapatkan
pertolongan dari Allah SWT

Ustadz Achmad Hidayat


HP : +62-2276800965
Email : achmad_ i79@yahoo.com
www.mahaspiritual.com
Pusat Pengembangan Kemampuan Spiritual, Pengobatan, dan Solusi Masalah Kehidupan

8 .:: Doa MahaRezeki

Anda mungkin juga menyukai