Anda di halaman 1dari 4

MAKALAH STERILISASI PERALATAN OPERASI

FILTER HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE AIR)


ILMU BEDAH UMUM

DISUSUN OLEH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DITA YULIANINGSIH
SYLVIA DEAN
BIMA ANGGARA P
NOVI ANDRIANI
DINA FIRDAUSI
SEKTY JENI
NANDRA SUPRIA P

135130100111021
135130100111023
135130101111003
135130101111030
1351301011110
1351301071110
1351301071110

B-2013
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016

KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya
maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul Sterilisasi
Peralatan Operasi dengan Filter HEPA.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan
penyusunan ini, khususnya kepada:
1. Dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Bedah Umum yang telah meluangkan
waktu, tenaga dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan
dalam rangka penyelesaian penyusunan makalah ini.
2. Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta
yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar
kepada penulis.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan
bantuan dalam penulisan makalah ini.
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangankekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan
kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak
sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.

Malang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI
Halaman Judul............................................................................................................
i
Kata Pengantar...........................................................................................................
ii
Daftar Isi.....................................................................................................................
iii
Bab I Pendahuluan
1.1....................................................................................................................
Latar
Belakang
...................................................................................................................
1
1.2....................................................................................................................
Rumusan
masalah
...................................................................................................................
2
1.3....................................................................................................................
Tujuan
...................................................................................................................
2
Bab II Tinjauan Pustaka
2.1....................................................................................................................
Pengertian
Umum
Sterilisasi
...................................................................................................................
3
2.2....................................................................................................................
Syarat
Sterilisasi
...................................................................................................................
5
2.3....................................................................................................................
Jenis-jenis
sterilisasi
...................................................................................................................
6
Bab III Pembahasan
3.1....................................................................................................................
Metode
Sterilisasi
dengan
Filter

...................................................................................................................
9
3.2....................................................................................................................
Mekanisme
Kerja
Filter
HEPA
...................................................................................................................
13
3.3....................................................................................................................
Keuntungan
dan
Kerugian
Sterilisasi
dengan
HEPA
...................................................................................................................
16
Bab IV Penutup
3.1....................................................................................................................
Kesimpulan
...................................................................................................................
18
3.2....................................................................................................................
Saran
...................................................................................................................
18
Daftar Pustaka............................................................................................................
19

Anda mungkin juga menyukai