Anda di halaman 1dari 30

MEDAN LISTRIK

Kelompok : 1. Kresna Yudha


2. Laurentius A
3. Lungun A.R.S
4. M.Arif
5. Ruci Bayu P

1. Jarak dua muatan A dan B adalah 3 meter.


Titik O berada di antara kedua muatan berjarak 2 meter dari muatan B. qA= 300 C dan qB= 600
C. k = 9 109N m2C2. \
Kuat medan listrik di titik O pengaruh muatan qAdan qBadalah
A. 9 105N/C
B. 18 105N/C
C. 52 105N/C
D. 60 105N/C
E. 81 105N/C
Pembahasan :
Diketahui:
qA= 300 C, qB= 600 C, k = k = 9 109N m2C2
Ditanya:
Kuat medan listrik (E) di titik O ?
Jawab:

Kuat medan resultan :


E = EA+ EB
E = (2700 x 103N/C) + (5400 x 103N/C)
E = 8100 x 103N/C
E = 81 x 105N/C
Jawaban yang benar adalah E.

2. Dua buah muatan masing-masing q1= -20 C dan q2=-40 C. Bila pada titik P yang berjarak 20 cm dari q2resultan kuat
medan listrik bernilai nol maka nilaixadalah
A. 11 cm
B. 12 cm
C. 13 cm
D. 14 cm
E. 15 cm
Pembahasan :
Diketahui:
q1= -20 C, q2=-40 C, r2= 0,2 m, r1= x
Ditanya:
Jarak titik P dari q1(x) ?
Jawab:

Resultan kuat medan listrik bernilai nol pada titik P :

Jawaban yang benar adalah D.

3.Dua buah muatan titik q1 = +1,5 C, dan q2 = +2,3 C berada pada jarak r =13 cm. Tentukanlah letak titik yang medan listriknya nol.
Penyelesaian :
Misalkan titik P terletak pada jarak x dari q1 (lihat gambar).

Medan listrik di titik P oleh q1 dan q2 masing-masing adalah E1 dan E2. Karena medan di P adalah nol, maka E1=E2. Dengan
memasukkan persamaan
maka diperoleh :

X =

(r x)

X=

Dengan memasukkan kuantitas yang diketahui, diperoleh x = 5,8 cm.

4.Dua bola kecil masing-masing bermassa 1kg digantungkan pada dua utas tali yang diletakkan berdampingan. Bola ini kemudian
dimuati dengan jumlah muatan yang sama besar dan sama tandanya. Setelah keadaan seimbang kedua muatan masing-masing
membentuk sudut 30o dengan sumbu vertikal. Hitung besar muatan masing-masing membentuk bola tersebut! Panjang tali 1 m,
g=9,8 m/s2.
Penyelesaian:
Karena muatan kedua bola sejenis, maka kedua bola akan saling tolak, sehingga jarak kedua bola makin lama makin jauh. Namun,
gaya grafitasi bumi akan menarik bola ke arah bawah sehingga bola tidak akan terus naik. Setelah keadaan seimbang
berlaku tan q = Fg/Flistrik.

Diketahui:
m1=m2 = 1 kg
q1 = q2 = q
l=1m
= 30o
R = 2l sin =(2)(1) sin 30o = 1m
Ditanya: q=......?
Jawab:
tan

q= 2,5 10-5 C.

5.Dua buah muatan yang besarnya sama dan berlawanan tandanya, q, terpisah pada
jarak a, akan membentuk sebuah dipol listrik. Momen dipol listrik p mempunyai besar aq
dan menunjuk dari muatan negatif ke muatan positif.

Berapakah medan E yang ditimbulkan oleh muatan-muatan ini pada titik P sejarak r sepanjang garis pembagi
tegak lurus dari garis yang menghubungkan muatan-muatan tersebut ? Anggaplah r >> a.
Maka diperoleh :
E = E1 + E2
Dengan E1 = E2 =

Jumlah vektor dari E1 dan E2 mengarah secara vertikal ke bawah dan mempunyai besar :
E = 2E1cos

Gaya Listrik

1.Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F.
Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4 R, tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antara
kedua partikel terhadap kondisi awalnya!
Pembahasan :

sehingga

2.Tiga buah muatan A, B dan C tersusun seperti gambar berikut!

Jika QA= + 1 C, QB= 2 C ,QC= + 4 C dan k = 9 x 109N m2C 2 tentukan besar dan arah gaya Coulomb pada
muatan B !
Pembahasan:
Pada muatan B bekerja 2 buah gaya, yaitu hasil interaksi antara muatan A dan B sebut saja F BAyang berarah ke kiri
dan hasil interaksi antara muatan B dan C sebut saja F BCyang berarah ke kanan. Ilustrasi seperti gambar berikut:

Karena kedua gaya segaris namun berlawanan arah maka untuk mencari resultan gaya cukup dengan mengurangkan
kedua gaya, misalkan resultannya kasih namaFtotal:
Ftotal= FBC- FBA
Ftotal= 72 X 10- 3- 18 x 10-3= 54 x 10-3N
Arah sesuai dengan FBCyaitu ke kanan.

3.Dua buah muatan tersusun seperti gambar berikut!

Jika Q1= + 1 C, Q2= 2 C dan k = 9 x 109N m2C 2 tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada titik P
yang terletak 4 cm di kanan Q1!
Pembahasan :
Rumus dasar yang dipakai untuk soal ini adalah

dimana E adalah kuat medan listrik yang dihasilkan suatu muatan, dan r adalah jarak titik dari muatan sumber. Harap
diingat lagi untuk menentukan arah E : "keluar dari muatan positif" dan "masuk ke muatan negatif"
Perhatikan ilustrasi pada gambar!

Langkah berikutnya adalah menghitung masing-masing besar kuat medan magnet E 1dan E2kemudian mencari
resultannya jangan lupa ubah satuan centimeter menjadi meter. Supaya lebih mudah hitung secara terpisah satu persatu
saja,..

Arah ke arah kanan.

4.Gambar berikut adalah susunan tiga buah muatan A, B dan C yang membentuk suatu segitiga dengan sudut siku-siku di A.

Jika gaya tarik-menarik antara muatan A dan B sama besar dengan gaya tarik-menarik antara muatan A dan C masing-masing
sebesar 5 F, tentukan resultan gaya pada muatan A !
Pembahasan :
Karena kedua gaya membentuk sudut 90cari dengan rumus vektor biasa :

5.Tiga buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antar ketiga muatan masing-masing
adalah 10 cm.

Jika Q1= + 1 C, Q2= Q3= 2 C dan k = 9 x 109N m2C 2 tentukan besar resultan gaya Coulomb pada muatan Q 1!
Pembahasan
Tipe soal mirip soal nomor 4, dengan sudut 60 dan nilai masing-masing gaya harus dicari terlebih dahulu.

Angka 18 x 1011N namakan saja X untuk mempermudah perhitungan selanjutnya.

Energi Potensial Listrik

1.Sebuah bola kecil dimuati -3,0010-6C. Bola lain yang bermuatan +6,0010-8C digerakkan di antara kedudukan awal
yang jauhnya 0,200 m dan kedudukan akhirnya jauhnya 0,800 m. Berapa perubahan energi potensial yang terjadi diantara
kedua kedudukan ini?
Penyelesaian:
Perubahan energi potensialEPbila muatan ujiqo=+6,0010-8C digerakkan diantara kedua titik:
EP =kqoq
EP=6,0610-3J.

=(9109)(-3,0010-6)(+6,0010-8)

2.Sebuah proton (muatan proton =+e= +1,610-19C) digerakkan menuju sebuah inti atom yang bermuatanq. Jarak
pisah awal kedua partikel tersebut 2,510-11m dan jarak pisah akhirnya 2,010-11m. Apabila usaha yang diperlukan
dalam proses terebut 1,4410-17J, tentukan muatan inti atom tersebut!
Penyelesaian:
W12 =kqoq

1,4410-17J=(9109Nm2C-2)(1,610-19C)(q)
q= 10-18coulomb.

3.Hitung potensial listrik di titikByang ditimbulkan oleh ketiga muatan sumber yang ada di dekat titik ini, seperti
ditunjukkan pada Gambar !

Penyelesaian:
q1=5 10-8C, q2=-4 10-8C, q3=8 10-8C
r1=10 cm =10-1m, r2=20 cm = 210-1m,r3=10 cm =10-1m

V =
= -63102volt =-6300 V.

4.Sebuah muatan positif (q = 1,6 X 10 -9C) digerakkan menuju sebuah inti atom yang bermuatan Q. Jarak pisah
awal kedua partikel tersebut adalah 2 X 10 -11m dan jarak pisah akhirnya adalah 1,5 X 10 -11m. Jika usaha yang
diperlukan untuk memindahkan 1,44 X 10 -17J, tentukan muatan inti atom tersebut.
Jawab:
Diketahui:
q = 1,6 X 10-9C
r1= 2 X 10-11m
r2= 1,5 X 10-11m
W12= 1,44 X 1017J

5. Segitiga ABC siku-siku di A dengan AB = 8 cm dan AC = 6 cm. Sebuah muatanlistrik q = 1O -10C akan dipindahkan
dan titik C ke titik D yang terletak pada pertengahan AB.Jika muatan q A= 1O-10C dan muatan qB= 10-10C, anggap
kehadiran q tidak berpengaruh terhadap potensial di D, tentukanlah:
a. potensial di C (VC) oleh dan qAdan qB:
b. potensial di D (VD) oleh qAdan qB:
c. usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan q dan C ke D.

Potensial Listrik

1.Titik P, Q, dan R terletak pada satu garis dengan PQ = 2 m dan QR = 3 m. Pada masing-masing titik terdapat
muatan 2 C, 3 C, dan -5 C. Tentukan besarnya energi potensial muatan di Q!

Penyelesaian:
Diketahui:
PQ = 2 m
QR = 3 m
qP= 2 C = 2 10-6C
qQ= 3 C = 3 10-6C
qR= -5 C = -5 10-6C
Ditanya:EpQ= ...?
Pembahasan :

Ep di Q = Ep1+ Ep2(karena besaran skalar)


EpQ= (27 10-3) + (45 10-3) = 72 10-3J = 7,2 10-2J

2.Bola kecil bermuatan +2 C , -2 C , 3 C , dan -6 C diletakkan di titik-titik sudut sebuah persegi yang mempunyai
panjang diagonal 0,2 m. Hitung potensial listrik di titik pusat persegi!

Penyelesaian:
Diketahui:
q1= +2 C = 2 10-6C
q2= -2 C = -2 10-6C
q3= 3 C = 3 10-6C
q4= -6 C = -6 10-6C
Panjang diagonal= 2 10-1m,sehingga jarak tiap-tiap muatan dari titik pusat
r1= r2= r3= r4= (210-1)
r = 10-1m
Ditanya: VP= ... ?
Pembahasan :

3.Sebuah konduktor bola berongga dengan jari-jari 4 cm diberi muatan 0,2 mC. TitikA, B,danCberturut-turut
jaraknya 2 cm, 4 cm, dan 6 cm dari pusat bola (lihat Gambar). Tentukan potensial diA, B,danC

Penyelesaian:
R= 4 cm = 4 10-2m,q= 0,2mC = 0,210-6C
rA=2 cm= 2 10-2m,rB=4 cm=4 10-2m,
rC=6 cm = 6 10-2m
VA= VB=
= 4,5104V = 35 000V
VC=
= 3104V = 30 000V

4. Potensial listrik sejauh 4 cm dari suatu muatan titik q sama dengan 10 V. Potensial listrik sejauh R dari muatan titik 5q
sama dengan 20V. Nilai R sama dengan
Penyelesaian :
Diketahui :
r1 = 4 cm dan r2 = R
q1 = q dan q2 = 5q
V1 = 10V dan V2 = 20V
Ditanya :
R=?
Jawab :
V=k

R = 10 cm

5. Potensial listrik pada suatu titik yang berjarak r dari muatan q adalah 600 volt, sedangkan besarnya medan listrik di titik
tersenut adalah 100 N/C. Jika k = 9x10 9 Nm2 / C2 , besarnya muatan q adalah
Penyelesaian :
Diketahui :
V : 600 volt
E = 100 N/C
k = 9x109 Nm2/C2
Ditanya :
q=?
Jawab :
V=Er

600 = 100r

r=6m

V=k

600 = 9x109 q = 4x107 C


Jadi, besar muatan q adalah 4x10 7 C

KAPASITOR

1.Sebuah bola tembaga dengan jari jari 10


cm ber
muatan
6,28 C.adalah
Jika
= 3,14
maka
rapat listrik
muatannya
Penyelesaian :
Diketahui :
R = 10 cm = 0,1 m
q = 6,28 C dan
= 3,14
Ditanya : rapat muatan ( ) = ?
Jawab :R2
=

=
= 50 cm
Jadi, rapat muatannya adalah 50 C/m2.

2.Suatu bola konduktor radius 10 cm, diberi muatan 4C. Potensial suatu titik pada jarak 6 cm dari pusat bola
adalah
Penyelesaian :
Diketahui :
R = 10 cm =0,1 m
q = 4 C = 4x10-6 C
Ditanya
V pada saat r = 6 cm
Jawab :
Karena r < R maka besarnya :
V=k

V = 9x109
V=

Jadi, potensial suatu titik pada jarak 6 cm dari pusat bola


adalah

3. Dua buah plat konduktor sejajar masing-masing luasnya 10 cm 2 dan diberikan muatan yang berlawanan jenis masingmasing sebesar 0,885 C.Kuat medan listrik yang timbul antara kedua plat adalah (0 = 8,85x10-12 C2/Nm2)
Penyelesaian :
Diketahui :
A : 10 cm2 = 10-3 m2
q = 0,885 C = 8,85x10-7 C
=

= 8,85x10-4 C/m2

Ditanya : E = ...
Jawab :
E=

=
=

= 108 N/C

Jadi, kuat medan listrik yang timbul dari kedua plat adalah 10 8 N/C

4.Sebuah kapasitor 50 mF dihubungkan dengan sumber tegangan hingga dapat menyimpan energy sebesar 0,36 J.
Besar muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor adalah
Penyelesaian :
W=

0,36 =

Q2 = 0,36.100.10-6
Q = 0,6.10.10-3
Q = 6x103

5.Sebuah kapasitor dengan kapasitas C dipasang pada tegangan 100 V. Bila muatan yang tersimpan sebesar 50 C maka
kapasitas kapasitor tersebut adalah
Penyelesaian :
Diketahui :
V = 100 Volt
q = 50 C = 5x10-5 C
Ditanya : C = ?
Jawab :
C=

= 5x10-7 F = 0,5 F

Anda mungkin juga menyukai