Anda di halaman 1dari 18

SEKOLAHTINGGIILMU STATISTIK

BADAN PUSATSTATISTIK
SOAL TJJIANMASIJKPROGRAMD-IV
TAHL]NAKADEMIK 2OI5I2OI6
SABTIJ.9 MEI 2OI5

MATEMATIKA
90 MENIT
Petunjuk:
r

Di bau'ahsetiapsoal dicantumkan5 kemungkinanjawabanyang berisi kode A, B. C,


D, atau E. Gunakan pensil 28 untuk menghitamkanlingkaran yang berisi kode
jawabanyang SaudaraanggapbenarpadaLembarJawabanKornputer(LJK).

ContohpengisianLembarJawabanKomputer(LJK).

' @ @ O @ O e e n n. n@ @ @ @ @ s n L n u

, @(D@@Ci.o.o'* @@@@Cil'o'on
.

Nilai Jarvabantiap soaladalah:


4 untuk jarvabanbenar,
0 untuk tidak ada jawaban,
-l untuk jawaban yang salahatau jarvabanlebih dari satu.

.
.

Lembarjawabantidak boleh kotor atauterlipat.


Hanyalembarjawabanyang dikumpulkan,sedangkan
soalbisa dibawapulang

HalarnanI dari l8 halaman

A\

I lu,,r^A/t
tU
t/

1 . I l k a 2 < x < 5 d a n 3 < y <7, makabilanganbulatterbesar


dari,r+-y adalah...
A.8
8.9

c. 10
D. 11
E. 12
^l

2. Hasildari 6 - : 6 . 2 5
3

10

x2

10

adalah

Jl)

A.4
8.8
c. 8,33
D . 9,6 7
tr

q ?1
,

1c

Jika (t'ho,)=+

Nilai d dinyatakan
dalamo, b, c adalah..

Jd

c
ab

B. c-a-b
C. a*b-c
D. c-ab
n
D.

c
a+b

4. SegitigaABC siku-sikudi A dan D perlengahan


BC. Titik F membagidua sarnapanjang
sisi AB, sedangkantitik E dan G berturut-turutmembagiAF dan FB menjadidua bagian
yang samapanjang.Garis AD memotonggaris-garishubung CE. CF, dan CG berturutturutdi titik P, Q, dan R. Nilai PQ : PR adalah...

A. 7 :12
B. 5:7
C. 5 :12
D.2:8
E.5:8

Halaman 2 dari 18 halaman

jt -]J,(".ll = o adalah
penyelesaia"
5. Himpunan
..
(x-1)(x+2)
o

n.

{xl-2<x<-l}

B. {" r<-2}w

{x x>-1}

C. {*l-2<.x<-1}u {rlr>1}
-2}w
{xl-1< x <1}u {xlr > 1}
D. {rl"r<
-2}w
{ - r lr > - 1 } u { x l x + l }
E. {xlx<

6. Diketahui25 sisrvalulusan SMA mengikuti ujian masuk perguruantinggi. Lima belas


orangmendaftarUI,5 orang mendaftarITB, l0 orangmendaftarS'flS. Yang mendaftar
padau'aktu
ITB juga mendaftarSTIS, tapi tidak mendaftarUI karenaujian dilaksanakan
yang sama. Jika yang mendaftarUI dan STIS sebanyak4 orang,maka banyaknyasisrva
yangtidak mengikutiujian ketigaperguruantinggi tersebutadalah...
A.

I orang

B. 2 orang
C. 3 orang
D. 4 orang
E. 5 orang

{kelipatan3 yang kurang dari 25} dan B : {kelipatan4 yang kurang dari 25},
dan semestanya
adalal-r
himpunanbilanganbulat,maka Ac a B = "'

7. JikaA:

A. {12}
B. {12,24}
c. {4,8. 16.20}
D . { 3 , 6 , 9 , 1 2 ,1 5 .1 9 .2 1 , 2 4 }
E . { 3 , 4 , 6 , 8 , 9 . 1 2 . 1 5 ,1 6 ,1 9 , 2 0 2
, 1,24}

8. Suatusegitigasiku-siku,panjangmasing-masingsisinyamembentukbarisanaritmatika.
Jika panjangsisi terpendeksegitigasiku-sikuadalah24 cm, maka panjangsisi miringnl,a
a d a l a h. . ' c m .
A. 28
B. 32

c. 36
D. 40
E. 44
Halaman 3 dari 18 halaman

|:

9. Diketahui vektor-vektor

.l

[- t.]

l%1

;=l I l,b=l, I . =lxl Pernyataanberikut yang benar

L-'l ['] Lol

adalair...
+-)

A . a d a n b membentuksuduttegaklurus
B . a d a n b membentuksudutlancip

c i au"i membentuksuduttumpul
D. bdanc

membentuksuduttegaklurus

++

E . b d a n c meurbentuk
sudutlancip

10.DiketahuiA = l

[:

].1

l.B=l

L2 r_l

AI
n.

y-l

lt

" l d a n C = l[ - r

[-.r 1]

2)

l . J i k a2 A - B = C , m a k a x y =

Ls 1_l

-l

BO

c. I
D.2
E
A
L.T

l l . D i k e t a h u i m a t r ilk=sl

l+ -r.l

l . Jika matriks(A - k I) adalahmatrikssingular,makanilai

12 t_l

k yangmemenuhiadalah...
A.

2 alau 3
-2
B.
atau3
C. 2 atau-3
D. -2 atau*3
E. -2 atau0

= 5 Jika,eC=u dunAB= w ,
persegi
l2. Diketahui
panf
angABCDdengan
- r l l l lli7Zll
1 1 = 13, liBC]l
m a k ai ' ; = . . .
A25
B. 60
c. 65
D . 1 44
Halaman 4 dari 18 halaman

l3. Matriks yang mempunyai determinanmatriks yang sama dengan determinanmatriks

[r
lr1

il

a d a l a h. . .

l-'L

4)

120

A[i

3il

laa
I/.J

01

B[:

2 0 -4

c[r

o r-l
,"^l-t I

l+ 0

D[j
[],
E.

ILt-

2.1

o ,'l
t

ql

I
0 4.1

o r.l
^.1
' 'l
0 4)

14.Jikagrafikfungsi ,f(")= x2 +3ntx+3nt diatasgrafikfungsi S(")= ,rxt + 3x, maka..


A. nt<1

B. ,t.%
c. 3/,< nt < l
D. t <nt<7/
E. m>l

Halaman 5 dari l8 halaman

.[

A2-]

*[

.,21

1 5J. i k af ( x )= . i t - ; l * ; l t - i l . m a k a. ft a+ b ) a d a l a. .h.
aL x-l bL x-l
A.

-J

8.3
h

a+b

D.a

a+b
ar-1,

E.UU
u

dar ilogf+ J ;
1 6 .J i k ad i ke ta h ux:i l o ga , ! =l ogb danz:logc .M akabentuk
seder hana
\D-

dalam x, y, dan z adalah ...


( ,

-)

A . l o-[
el . Vz I

-v'

B. log -r - log -y' + log ",,[


Y-

L'

, I z

D. x-2y+!z
t

L. x-y-+12

l--

1 7 .P e n y e l e s a i a n p e r s a m6a3a+nz x- 1 5 ( 6 t + ' ) + 6 : 0

adalah....

A. 1-lo926
B. -1, - logr 6
C. 1,* log2 6
D. -1,-lo962
E . 1 ,* l o 9 6 2

Halaman 6 dari 18 halaman

1 8 .D i k e t a h ufi( r ) = =
-11,

r+1

n
Il.

-_l

rl

.trrr

J i k a / r ( x ) a d a l a h i n v edr sa r if u n g s i l ( r ) . m a k a / - ' ( x ) - -

C. x+l,x+-1
D. x-l,x*-1
E . x + 7 , x+ l

1 9 .D i k e t a h uf (i x ) = x ' - x + 3 . J i k a( g . / X t ) = 3 x 2- 3 x + 4 , m a k ag ( 2 - x ) a d a l a.h.
A. 1-3x
B. -I+3x
C . 1 +3 x
D . 1 1 +3 x
E. -ll+3r

parcelyangterdiridari'/zkg
pembelimembayar
20.Dalamsebuah
tokobuah-buahan
seorang
parcelyang
anggurdan 1 kg jeruk denganhargaRp. 100.000,-.
Di tokoyangsamasebuah
berisit/okg anggurdan3/qkg jeruk dihargaiRp. 120.000,-.Hargasebuahparcelyang
terdiridarizrzkg anggurdanl% kg jerukadalah. . .
A.
B.
C.
D.
E.

R p .6 0 .0 0 0 .R p .8 0 .0 0 0 .R p .1 0 0 . 0 0 0 , R p 1 2 0 .0 0 0 ,R p .1 4 0 .0 0 0 ,-

ft"-tt(y-2)=12
Diketahuipersamaan: - 2 ) ( ' - 3 ) : 2 0 d a nx , ! , 2 ; ' g 1 q 1 1 u- x1E
1,,
21.
|.(r-3)(x-1)=15

A.
B.
c.
D.
E.

18
24
32
48
64

Halaman 7 dari 18 halaman

suatu
22. Daerahyang diarsirsepertipadagambardi bawahini adalahhimpunanpenyelesaian
sistem persamaanlinier (SPL). Nilai maksimum dari SPL ini dengan fungsi objektif
?r+5r.'
A
11.
D10
l).

adalah...

1A
L"+
L7

c.35
D. 40
r
L.

A1
+Z

23. Sukubanyaklx) bila dibagi(x - 4) bersisa- 12,brladibagi(x + 2) bersisa18.Jika/(x)


d i b a gx2
i - 2 x - B, makasisanyaadalah....
A.-x-8
B.-x+16
C.-5x+8
D. 5x+28
E. 5x-32

24. Diketahuiasina + cosct =l dan bsina - cosa = 1. maka ab adalah


A. -l
B. I
C. sin2a
D. cos'u
E . s i n ac o s a

25. BujursangkarABCD dan PQRS berukuransama yaitu 8 cm x 8 cm. P adalahpusat


bujursangkar
ABCD. Maka luasdaerahyang diarsiradalah...
A. 16 cmz
B . 1 8c m 2
C. 20 cm2
D. 24 cm2
E. 32 cmz

H a l a m a n8 d a r i l 8 h a l a m a n

26.Diketahuik dan I adalah dua garis yang paralel sepertitampak pada gambar.Besar
suduty - x a d a l a h . . .
A. 0'
B. 30"
c. 45'
D. 60'
E. 90'

27. Suatuprisma segitigasarnasisi di dalamnyaterdapat3 tabungtegak yang bersinggungan


danjuga menyinggungsisi-sisiprisma.Jika tinggi prisma3 cm dan voiumesebuahtabung
tegakadalah3zrcmI , rnakajumlah luassisi tegakprismaadalah...

A. z+2"1j
B 6+6"E
C, 9 +g^tE
D. 12+12.t5
E. l8 + 18",5
garissinggung
28.Persamaan
lingkaran
x2 + yz * 6x - 4y - 87 = 0 di titik (5,8) adalah
...
A . 4 x+ 3 y- 4 4 : 0
B . 4 x+ 3 ! - 3 2 : 0
C.4xa3!-68:0
D . 3 x+ 4 y- 3 2 : 0
E. 3x+4y-68:0

29. Iika nilai matematlka24 oranssiswakelas3 SMA adalahsebasaiberikut.

50
70

60
60

75

75

80
75

90
80

85
50

70
50

60
75

85

75

70

85

80
60

85
90

Maka rata-ratanilai dari 25% siswadensannilai terendahadalah .


A. 50
B. 55

c. 60
D. 70
E. 75
Halarnan9 dari l8 halaman

30. Sekumpulandatamer.Ilpunyai
rata-rata14 danjangkauan6. Jika setiapnilai datadikurangi
denganp, kemudiar-r
hasilnyadibagi denganq menghasilkandata baru denganrata-rata4
danjangkauan2, makanilai p dan q masing-masing
adalah. . .
A.2dan3
B.3dan3
C.3dan4
D . 2 d a n4
E. I dan4

31. Suatukeluargamempunyai5 oranganak.Anak termudaberumur '/, dariumur anakyang


tertua. Sedangkantiga anak yang lain berturut-turut,berumur lebih 2 tahun dari yang
termuda,lebih 4 tahun dari yang termuda,dan kurang tiga tahun dari yang tertua.Bila
rata-rataumur lnerekaadalah17,4tahun,makaumur anakketigaadalah... tahun.
A
A.

ta
IJ

B. t4
c. 15
D. 16
E17
32.Padahari Kamis,20 dari 25 orangsiswadi kelasIPA mengikutiujianmatematika,
dan
nilai rata-ratake-20 siswatersebutadalah80. Lalu padahari Jumat,5 siswalainnya
mengikutiujian rnaternatika
susulan,dan nilai rata-rara
ke-5 siswatersebutadalah90.
Rata-rata
hitunguntukkelastersebut
secara
keseluruhan
adalah...
All
n.

tL

B. 82
c. 85
D. 88
E. 92

33. Maira berencanamengikuti les tambahanmatematika,bahasainggris dan melukis.Hari


minggu Maira gunakankhususuntuk les berenang.Banyaknyacaramenyusunjadwal les
tambahantersebutdalam seminggudengansyaratdalamseharitidak boleh lebih dari satu
k a l il e sa d a l a h. .

H a l a m a nl 0 d a r i l 8 h a l a m a n

A. 20
B. 35
c. 120
D.210
E. 8 4 0

34.Dua anggotaklub sainsharusdipilih untuk mewakili sekolahdalam suatukompetisi.


Empat anggotaadalahmahasiswatingkat IV, 3 anggotamahasisrva
tingkatlII,2 anggota
mahasiswatingkat II. dan 5 anggotamahasisrvatingkat I. Jika dua wakil dipilih secara
acak,maka peluangbahwapasanganakan terdiri dari satu mahasiswatingkat I dan satu
mahasiswa
tingkatIV adalah...
^1
A.-

2
q

B.-

L4

^10
L-. 9I

-'
91-

-20

D.-

9I

35.Banyaknya
bilanganyangterdiridari3 angkayangdapatdibentukdariangka-angka
1,2,
3, 4, dan5 dengantidakadaangkayangberulang
danlebihbesardari300adalah...
A.
B.
c.
D.
E.

24
32
36
40
48

36.Diketahui l::: f (.): Z . Pernyataan


yangpastisalahadalah. . .
A. /(x)= L
B . "f(r) + L
C
D.
E.

x<Q
x>a

Halaman 11 dari l8 halaman

, . c o s 4 x- 1
x+0

ylV11)y

A . -4
B . -2

c.0
D.2
E.4
f--^-

38. limVx'+7x+3-x='..
;-;

8.3

c. tv2
D. 1312
E. +co

39. Seorangpengrajinkayu membuatsebuahkotak tanpa tutup denganalas persegi.Luas


permukaan
kotak lrtr2.Agar diperolehvolumemaksimurn,makatinggikotakadalah...
1 -

r1/')

l'.:r/
4
'"
B.
^-

A.

./

a/

c. i'1 :

l).
E.

I l;/;
T1i/J

40,Diketahui/(x) =

r---:
tlal fL,r

"(x) adalahfungsiturunankedua.maka "111


t/VVx'"" . Jlka f
f

a d al a h
...

A-+
B -+
c.0

D+
rl
D.t

Halarnan12 dari 18 halaman

4 l Grafik /z(r) rnerupakanfungsi turunan pertamalx), jika grafik ft(x) ditunjukkanpada


gambardi bawahini, maka/(x) ...
A. Mencapaimaksimurndi x: 3
B. Mencapaiminimumdi x: I
C. Turunpadal<x<3
D. Naik padax> 2
E. Memotongsumbu-xdi titik (1,0)dan(3,0)

r-.

4 2 .N i l a i l { 4 - x ' d x a d a l a h. . .
I

-2

A.0
B.

tt

C. 2n
D. 3n
E. 4tr
d

= f t x l d i r n a n a/(x) kontinudari a sampaib, maka I ( x ) . g ( x )d x :


4 3 .J i k a
;Strt
A.0
B

f (b)- f (a)

c. s(b) s(a)

n l"rot]'-lfrotl'
2
|

, , , 1 2 - [ |g ( a r. l]l

[g(rrl
r
tl.

44.Diketahuigrafik dari fungsi f l*) dan g(x)adalah sepertisambar di bawah ini. Jika
L:

(r)- g(r)}ax,makaL - . .
f {f

A. Lr+Lr-Lr-Lo
B. -Lt-Lr+Lr+L,
C. -Lr+L,
D. L,+L^

E.

_ I

_r

Halaman l 3 d a r i l 8 h a l a r n a n

4 5 . N i l a i x y a n gm e n y e b a b k apne r n y a t a a n ' J i kxa' - x = 6 ,

m a k a x ' - 2 x < 5 " b e r n i l a si a l a h

adalah. ..
A. -3
B. -2

c.0
D.3
E.5

46. Diberikanpremis-premissebagaiberikut:
Premis1

: Jika hargaBBM naik makaongkostranspoftasinaik.

Premis2

: Jrkaongkostransportasi
naik maka semuahargabahanpokok naik.

Ingkarandari kesimpulandi atasadalah....


A. HargaBBM naik dan adahargabahanpokok tidak naik.
B. Jika semuahargabahanpokok naik makahargaBBM naik.
C. Ongkostransportasi
naik atauadahargabahanpokok yang naik.
D. Jika hargaBBM rraikrnakasebagianhargabahanpokok naik.
E. HargaBBM tidak naik dan adahargabahanpokok yang tidak naik.

Soalberikut untuk pertanyaanno 47-18


Setelahmelakukanstudy tour, 5 orang siswa SMA

diminta untuk melakukanpresentasi.

Lima orang siswa tersebutadalahAdam, Boni, Citra, Dewi, dan Ema. Setiapsiswa akan
presentasi
satukali denganaturansebagaiberikut,
- Citra akanmaju padaurutanketigaataukeempat
- Dewi akanmaju sebelumCitra
- Ema akanmaju tepatsetelahDewi
- Adam akanmenjadipernbicaraketigasetelahDewi

47. Dari urutanberikut yang memenuhipersyaratan


adalah...
A. Dewi, Boni, Citra,Adam, Ema
B. Dewi, Boni, Citra, Ema, Adam
C. Dewi, Ema. Citra, Adam, Boni
D. Dewi, Boni, Adam, Citra, Ema
E' Dewi' Ema' Adam' citra' Boni
Haraman
14darilg haraman

4 8 .Pernyataan
berikut yangmungkinbenaradalah
A. Adam akanmaju padaurutanpertama
B. Adam akanmaju padaurutankelima

C . Boni akanrnajupadaurutankedua
D Boni akanrnajupadaurutanketiga
E . Ema akan maju padaurutanpeftama

49. Dalam suatubarisanbilangan,at :1, az =\ dan suku ke-n adalah o, = e,_t * a,,_1
, ffrakd
au adalah...
A.

B.3

c.5
D.8
E. 10
50. Sebuahpersegipanjangdibagi menjadi3 persegipanjangbaru. Kemudiansalal-r
satudari
3 persegipanjangbaru tersebutdibagi lagi menjadi 3 persegipanjang,dan seterusnya,
sampaisebanyakn kali pembagian.Jika n = 100,maka jumlah seluruhpersegipanjang
adalah... buah.
A. 191
B. 201

c. 203
D. 213
E. 241
51. MisaikanABC dan CBA menyatakandua bilangantiga digit, dengan A, B, dan C dapat
bernilai0, l, ..., 9 dan berbedasatusamalain.Jika ABC - CBA: 198dan A > C, maka
banyakpasanganangkayang memenuhiaturantersebutadalah...
A.8
B.9

c. 45
D. 56
E.81

Halaman l5 dari l8 halaman

Soalberikutuntuk pertanyaan
no.52 - 53
RaihandanMairasetiappergisekolahdiberikanuangsakuolehibunya.UangsakuRaihan3
kali lebih banyakdari uangsakuMaira.Jika Maira mendapatkan
uangRp 10.000,-dari
Raihan,
makadia akanrnempunyai
uangsaku3 kali lebihbanyakdariRaihan.
52.Besarnya
uangsakuRaihanadalah. ..
A . R p .5 .0 0 0 ,B . R p .7 . 5 0 0 . C . R p .1 0 . 0 0 0 , D . R p .1 2 . 5 0 0 , E . R p .1 5 . 0 0 0 , -

53.Besarnya
uangsakuyangdikeluarkan
ibu setiaphariadalah...
A. Rp. 12.500,B . R p .1 5 . 0 0 0 , C. Rp 17.500,D R p 2 0 .0 0 0 ,E. R p 2 2 .5 0 0 ,-

Soalberikut untuk pertanyaanno. 54 - 55


Siang hari pak Budi dapat membacabuku sebanyak100 halarnandengankecepatan60
halamanper jam. Sementaradi sore hari, ketika kondisinyamulai letih Pak Budi membaca
100halamanbuku densankecenatan40 halamanner iam.
54. Rata- ratakecepatanpak Budi untuk mernbacabuku dalamsehariadalah
A . 4 0 h a l a m a np e rj a m
B . 4 8 h a l a m a np e rj r m
C . 5 0 h a l a m a np e rj a m
D. 54 halamanperjam
E. 60 halamanper jam

Halaman 16 dari 18 halaman

55. Waktu 1'angdihabiskanpak Budi untuk membacadalamsehariadalah


A . 2 0 0m e n i t
B. 220 n-renit
C. 225 rnenit
D . 1 1 0r n e n i t
E . 1 5 0r n e n i t

penyusun
56 l0 tt - 25 : L Jumlahangka-angka
bilanganA adalah. .
.\.
B
c
D.
E.

210
2t9
228
275
282

57.Jika n bilanganbulat positif, maka hasil dari

_l] [,_1)
,_11[,
[,_1)[,_']l
s) \
n)
4)\
2/(
3)\
\

a d a l a h. . .
A,
B.

I
n
n-l
n

L.

D.

1
n+l
2
n(n -l)

E.?
t1

58.Diketahui
3 sendokteh: I sendokmakan,16 sendokmakan: I cangkir,8 sendoksayur
: 1 cangkir.Jlka 2 sendoksayur: .r s e n d o kt e h ,m a k ax : . . .
A. 1,5
B.6
c. l0
D. 12
E. 14

Halaman 17 dari l8 halaman

59. Seekorburungberkicausetiap14 menit dan sebuahbel berderingsetiap12 menit.Jika


burung dan bel berbunyi bersama-sama
pada pukul 12 siang, maka rnerekaberbunl,i
bersama-sama
lagi padapukul ...
A. 12.42
B. 13.24

c. 13.54
D. 1121
E 1 - + .4 8

60.Sisadari3'oudibagi5 adalah...
A.0
B1
C2
D3
E-l

Halaman l8 dari l8 halaman