Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BAHASA MALAYSIA
KSSR

Tarikh
: 26 Mac 2012
Masa
: 60 minit
Tahun
: 2 Bijak
Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia
Tema
: Alam Sekitar
Tajuk
: Habitat Haiwan
Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama :
2.1
Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi
yang baik dan jelas.
Aras 2
i.

Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan


sebutan dan intonasi yang betul.

Fokus Sampingan:
5.1
Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
memahami perkara yang dibaca.
Aras 1
iii.

Memahami perkataan, frasa dan ayat.

Standard Kandungan : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayatdaripada
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul
Standard Pembelajaran : 2.2.2 Membaca dan memahami frasadalam ayat yang mengandungi
perkataan dua atau tiga sukukata, diftong, vokal berganding,
digraf dankonsonan bergabung dengansebutan yang betul
Standard Prestasi :

B1 DT1 E2 Menulis perkataan yangmengandungi diftong,vokal


berganding, digraf dan konsonan bergabung

Pada akhir pengajaran, murid dapat :

1. Menceritakan sekurang-kurangnya tiga maklumat penting yang didengar


daripada paparan slaid yang ditayangkan iaitu contoh haiwan yang hidup di
darat, di dalam air dan di kedua-duanya.
2. Memahami perkara yang dibaca dengan menjawab soalan yang disediakan.
Kemahiran bahasa : Lisan dan Membaca
Sistem Bahasa:
Tatabahasa: Morfologi
- Kata Nama
Pengisian Kurikulum:
Ilmu - Dunia Sains, Dunia Seni Visual dan Dunia Muzik
Nilai - Kerjasama
- Berdisiplin
Kemahiran Bernilai Tambah:
- Kemahiran Berfikir
- Kecerdasan Pelbagai
Elemen Kerentas Kurikulum : Kreativiti
Kosa Kata: buaya, harimau, tupai, kuda laut, peguin, anjing laut.

Membuat Corak dan Rekaan


Tema : Alam Benda
Tajuk : Pembalut Hadiah
Aktiviti : Titisan
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna, jalinan,
ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan corak.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
2.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual
yang ada pada karya seni.
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1 Warna primer dan sekunder
2.1.1.2 Jalinan tampak
2.1.2 Prinsip rekaan
1.2.1.1 Imbangan warna

1.2.1.2 Ritma dan pergerakan rawak


2.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus dan palet
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)
2.3 Ekspresi Kreatif :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran
bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik titisan
2.4 Apresiasi Seni :Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
EMK : Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan