Anda di halaman 1dari 4

Universiti Kebangsaan Malaysia

2. KEMAHIRAN KOMUNIKASI

1. Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan (penampilan fizikal, gerak tubuh dan hubungan mata) yang
sangat berkesan secara konsisten
2. Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar dan memberi maklum balas yang relevan dengan cepat secara
konsisten
3. Kebolehan menyampaikan idea secara lisan dengan sebutan jelas, tersusun, lancar dan nada bersesuaian secara
konsisten
4. Kebolehan menyampaikan idea secara bertulis dengan jelas, tersusun, lancar dan bersesuaian secara konsisten
5. Kebolehan membuat pembentangan dengan yakin dan berkesan menggunakan bantuan teknologi (bahasa, simbol
dan visual) secara konsisten
6. Kebolehan berunding ke arah mencapai keputusan dengan menghormati pandangan orang lain dan merangsang
perbincangan
7. Kebolehan berinteraksi dengan khalayak pelbagai budaya menggunakan laras bahasa yang sesuai, menghormati
perbezaan budaya dan selesa berinteraksi secara konsisten
8. Kebolehan membuat rumusan secara lisan dan bertulis dengan padat, tepat dan mantap secara konsisten

Sub-domain A B C D E
5 4 3 2 1
CS1. Kebolehan Mampu Selalu Kerap Kadangkala Tidak mampu
menggunakan kemahiran menggunakan menggunakan menggunakan menggunakan menggunakan
bukan lisan (penampilan penampilan penampilan penampilan penampilan penampilan
fizikal, gerak tubuh dan fizikal, gerak fizikal, gerak fizikal, gerak fizikal, gerak fizikal, gerak
hubungan mata) yang sangat tubuh dan tubuh dan tubuh dan tubuh dan tubuh dan
berkesan hubungan mata hubungan mata hubungan hubungan hubungan
yang sangat yang sangat mata yang mata yang mata yang
berkesan secara berkesan sangat sangat sangat
konsisten berkesan berkesan berkesan
CS2. Kebolehan Mendengar dan Mendengar dan Mendengar Mendengar Tidak mampu
Universiti Kebangsaan Malaysia

mengamalkan kemahiran memberi maklum memberi dan memberi dan memberi memberi
mendengar dan memberi balas yang maklum balas maklum balas maklum balas maklum balas
maklum balas yang relevan relevan dengan yang relevan yang relevan yang relevan yang tidak
dengan cepat cepat secara secara baik dan secara secara terhad sesuai secara
konsisten selalu mencukupi dan kadang- konsisten
dan kerap kadang

CS3. Kebolehan Mampu Selalu Kerap Kadangkala Tidak


menyampaikan idea secara menyampaikan menyampaikan menyampaikan menyampaikan menyampaikan
lisan idea dengan idea dengan idea dengan idea dengan idea dengan
sebutan jelas, sebutan jelas, sebutan jelas, sebutan jelas, sebutan jelas,
tersusun, lancar tersusun, lancar tersusun, tersusun, tersusun,
dan nada dan nada lancar dan lancar dan lancar dan
bersesuaian bersesuaian nada nada nada
secara konsisten. bersesuaian bersesuaian bersesuaian
secara
konsisten.
CS4. Kebolehan Mampu Selalu Kerap Kadangkala Kurang
menyampaikan idea secara menyampaikan menyampaikan menyampaikan menyampaikan menyampaikan
bertulis idea dengan idea dengan idea dengan idea dengan idea dengan
jelas, tersusun, jelas, tersusun, jelas, tersusun, jelas, tersusun, jelas, tersusun,
lancar dan lancar dan lancar dan lancar dan lancar dan
bersesuaian bersesuaian. bersesuaian. bersesuaian. bersesuaian
secara konsisten. secara
konsisten.
CS5. Kebolehan untuk Sangat yakin Yakin membuat Sederhana Kurang yakin Tidak yakin
membuat pembentangan membuat pembentangan yakin membuat membuat membuat
menggunakan bantuan pembentangan menggunakan pembentangan pembentangan pembentangan
teknologi. menggunakan bahasa, simbol menggunakan menggunakan menggunakan
bahasa, simbol dan visual bahasa, simbol bahasa, simbol bahasa, simbol
Universiti Kebangsaan Malaysia

dan visual tepat dan dan visual dan visual dan visual
dengan tepat dan berkesan dengan tepat dengan tepat secara
berkesan secara secara baik dan dan berkesan dan berkesan konsisten
konsisten selalu secara secara terhad
mencukupi dan kadang-
dan kerap kadang

CS6. Kebolehan berunding ke Mampu berunding Mampu Mampu Mampu Tidak mampu
arah mencapai keputusan ke arah mencapai berunding dan berunding dan berunding berunding
keputusan selalu mencapai kerap kadangkala untuk
dengan keputusan mencapai mencapai mencapai
menghormati dengan keputusan keputusan keputusan
pandangan lain menghormati dengan dengan
dan merangsang pandangan lain menghormati menghormati
perbincangan dan pandangan pandangan
secara konsisten merangsang lain dan lain dan
perbincangan merangsang merangsang
perbincangan perbincangan

CS7. Kebolehan berinteraksi Mampu Selalu Kerap Kadangkala Tidak mampu


dengan khalayak pelbagai mengguna laras mengguna laras mengguna mengguna mengguna
budaya bahasa yang bahasa yang laras bahasa laras bahasa laras bahasa
sesuai, sesuai, yang sesuai, yang sesuai, yang sesuai,
menghormati menghormati menghormati menghormati tidak peka
perbezaan perbezaan perbezaan perbezaan dengan
budaya dan budaya dan budaya dan budaya dan perbezaan
selesa selesa selesa selesa budaya dan
berinteraksi berinteraksi berinteraksi berinteraksi tidak selesa
secara konsisten berinteraksi
CS8. Kebolehan membuat Mampu Selalu mampu Kerap mampu Kadangkala Tidak mampu
rumusan secara lisan dan menyaring intipati menyaring menyaring mampu menyaring
Universiti Kebangsaan Malaysia

bertulis dengan padat, tepat dan menyusun intipati dan intipati dan menyaring intipati dan
dan mantap idea dengan menyusun idea menyusun intipati dan menyusun
padat, tepat dan dengan padat, idea dengan menyusun idea dengan
mantap secara tepat dan padat, tepat idea dengan padat, tepat
konsisten. mantap dan mantap padat, tepat dan mantap
dan mantap
Measurement 85 - 100 70 - 84 55 - 69 40 - 54 < 40