Anda di halaman 1dari 5

c  
  
 

p Ê p
„ merupakannyeriyangialamiremajaaatmentrui.
imenoreiebabkan
ketiakeimbangan ormon progeteron alam ara protaglanin an aktor trepikologi
mengakibatkan terjainya  paa beberapa anita. yeri ai ering ialami ole
ebagian bear anita.
ari ata yang iapat  ini mengganggu etiaknya 
anitamaareproukianpaauiaremajayangmengakibatkanbanyaknyaabeni
paaekolamaupunkantor.ntukmengataialterebutebagiananitamenggunakanobat
yang berungi ecara kurati. tila imenorea atau nyeri ai anya ipakai jika nyeri ai
emikianebatnyaeinggamemakapeneritauntukitiraatanmeninggalkanpekerjaannya
untukbeberapajamataubeberapaari imanjuntak .

ÿp p
p
enyebab pati imenoroe belum iketaui.
iuga aktor piki angat berperan
teraap timbulnya nyeri.
imenoroe primer umumnya ijumpai paa anita engan
ikluaiberevolui.enyebabtereringimenoroeekuneraalaenometrioian
ineki kronik genitalia interna. !ingga barubaru ini imenore iiikan ebagai
maala pikologi atau apek keanitaan yang tiak apat iinari. ekarang para
okter tau baa imenore merupakan konii mei yang nyata alaupun
penyebabnyayangjelamaikurangimengerti."erjaprotaglanin#atepertiormon
yang menyebabkan otototot raim berkontraki merupakan intrumen utama imenore.
"aar protaglanin epertinya tiak berubungan engan tingkat imenore; beberapa
anita terliat memiliki kaar protaglanin tinggi tanpa eekeek ampingan imana
yang lain engan kaar normal menerita gejala yang berat. $aktoraktor lain termauk
perbeaan anatomi kecenerungan genetik an tre juga apat memainkan peran.
ebabebab yang bervariai ari imenore ekuner termauk enometrioi
pertumbuan jaringan lapian raim i tempat lain alam ruang panggul ibroi atau
tumorlainaninekipelvi.
p „ pÊ pp
aa nyeri i perut bagian baa menjalar ke aera pinggang an paa."aang
kaang iertai mual munta iare akit kepala an emoi yang labil. yeri timbul
ebelum aian berangur ilang etelaara aikeluar. tiologinya belum jela
tetapi umumnya berubungan engan iklu ovulatorik. %eberapa aktor yang iuga
berperanalamtimbulnyaimenoreprimeryaitu
a.rotaglanin
enyeliikan alam tauntaun terakir menunjukkan baa peningkatan kaar
protaglanin & penting peranannya ebagai penyebab terjainya imenore. ecoate
berpenapatbaaterjainyapamemiometriumipacuole#atalamaraaimirip
lemak alamia yang kemuian iketaui ebagai protaglanin; kaar #at ini meningkat
paakeaaanimenoreanitemukanialamototuteru.%aakaar& an&$
alaangattinggialamenometriummiometriumanaraaianitayangmenerita
imenore primer.& menyebabkan peningkatan aktivita uteru an erabuterabut
yara terminal rangang nyeri. "ombinai antara peningkatan kaar & an peningkatan
kepekaan miometrium menimbulkan tekanan intra uteru ampai ' mm !g an
menyebabkan kontraki miometrium yang ebat. ta aar itu iimpulkan baa 
yang iailkan uteru berperan alam menimbulkan iperaktivita miometrium.
elanjutnyakontrakimiometriumyangiebabkanole&akanmengurangialiranara
eingga terjai ikemia elel miometrium yang mengakibatkan timbulnya nyeri
pamoik. ika&ilepakanalam jumla berlebiankealamperearanara maka
elainimenoretimbulpulapengaruumumlainnyaepertiiaremualmunta.

b.!ormonteroiek

imenore primer anya terjai paa iklu ovulatorik. rtinya imenore anya timbul
bila uteru beraa i baa pengaru progeteron. eangkan intei & berubungan
engan ungi ovarium. "aar progeteron yang rena akan menyebabkan terbentuknya
&$alaalamjumlayangbanyak."aarprogeteronyangrenaakibatregreicorpu
luteum menyebabkan terganggunya tabilita membran lioom an juga meningkatkan
pelepaan en#im oolipae ( yang berperan ebagai kataliator alam intei &
melalui perubaan oolipi menjai aam arakionat. paa penelitiannya menemukan
baa kaar etraiol lebi tinggi paa anita yang menerita imenore ibaningkan
anita normal. traiol yang tinggi alam ara vena uterina an vena ovarika iertai
kaar&$ala yang jugatinggialam enometrium.!ailterpentingaripenelitian ini
aalaitemukannyaperubaanniba (.

c. itimaraneurologik 
teru iperarai ole itim ara otonom  yang teriri ari itim ara impati
an paraimpati. ecoate mengemukakan baa imenore itimbulkan ole
ketiakeimbangan pengenalian teraap miometrium. aa keaaan ini terjai
perangangan yang berlebian ole ara impatik eingga erabuterabut irkuler paa
itmuanotiumuteriinternummenjaiipertonik.

.)aoprein
aapenelitiannyamenapatkanbaaanitaenganimenoreprimerternyatamemiliki
kaarvaoprein yang angattinggian berbeabermaknaarianitatanpaimenore.
ni menunjukkan baa vaoprein apat merupakan aktor etiologi yang penting paa
imenore primer. emberian vaoprein paa aat ai menyebabkan meningkatnya
kontrakiuteruan berkurangnyaara ai.amunemikianperananpati vaoprein
alammekanimeimenoreampaiaatinibelumjela.

e.iki
emua nyeri tergantung paa ubungan uunan ara puat kuunya talamu an
kortek.
erajat peneritaan yang ialami akibat rangang nyeri tergantung paa latar
belakangpeniikanpenerita.aaimenoreaktorpeniikananaktorpikiangat
berpengaru; nyeri apat ibangkitkan atau iperberat ole keaaan piki penerita.
eringkaliegeraetelaperkainanimenoreilanganjarangmaimenetapetela
melairkan. ungkin keua keaaan terebut perkainan an melairkan membaa
perubaaniiologikpaagenitaliamaupunperubaanpiki.
ÿp„ p pp

yeri mulai paa aat ai an meningkat beramaan engan keluarnya ara ai.
apat
iebabkanoleantaralain

a nometrioi

b tenoikanaliervikali

c anya "


 umorovariump

p
p D Dpp
.p
imenoreprimer
ering juga iebut ebagai imenore ejati intrinik eenial atau ungional. yeri
ai timbul biaanya paa bulanbulan atau tauntaun pertama ai. %iaanya terjai paa
uia antara ampai ( taun an kemuian ilang paa uia akir (an atau aal *an.
iak ijumpai kelainan alatalat kanungan.
imenorea primer aala nyeri mentruai yang
terjaitanpaaanyakelainanginekologikyangnyata.
imenoreaprimerterjaibeberapaaktu
etelamenarkebiaanyaeuamenarkeumumnyaeua(bulanataulebiolekarena
ikluiklumentruaipaabulanbulanpertamaetelamenarkebiaanyaberiatanovulatoir
yangtiakiertainyeri.aanyeritimbulebelumatauberamaamaenganmentruaian
berlangung untuk beberapa jam alaupun paa beberapa kau apat berlangung ampai
beberapaari. iatraanyeriialakejangyangberjangkitjangkitbiaanyaterbatapaaperut
baatetapiapatmerambatkeaerapingganganpaa.aanyeriapatiertairaamual
muntaakitkepalaiare!anaia .

(.p 
imenoreekuner

imulai paa uia eaa menyerang anita yang emula beba ari imenore.

iebabkan ole aanya kelainan alatalat kanungan.


imenorea ekuner berubungan
engan kelainan kongenital atau kelainan organik i pelvi yang terjai paa maa remaja
!uman .aanyeriyangtimbuliebabkankarenaaanyakelainanpelvimialnya
enometrioimiomauteritenoiervikmalpoiiuteruatauaanya
 unaryo .

imenorea yang tiak apat ikaitkan engan uatu gangguan tertentu biaanya imulai
ebelum uia ( taun tetapi jarang terjai paa tauntaun pertama etela menarke.

imenoreamerupakannyeriberiatkolikanianggapiebabkanolekontrakiuteruole
progeteronyangilepakanaatpelepaanenometrium.yeriyangebatapatmenyebarari
panggul ke punggung an paa eringkali iertai mual paa ebagian anita an juga tak
menutupkemungkinanijumpaimualanmunta.