MAKLUMAT AM
1. DASAR PENGAMBILAN Dasar pengambilan pelajar Kolej Komuniti ditentukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). DEFINISI 2.1 Ambilan Ambilan bermaksud proses pengambilan pelajar Kolej Perlaksanaan adalah pada Januari, April, Julai dan Oktober. Kemasukan (Intake) Pelajar baharu yang mendaftar masuk dalam modular semasa. Enrolmen (Enrolment) Bilangan pelajar berdaftar modular semasa. Bahagian Pengambilan Pelajar, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti Bahagian Pengambilan Pelajar (BPP), Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) adalah bahagian yang bertanggungjawab menguruskan promosi dan pengambilan pelajar Kolej Komuniti KPT. Pegawai Pengambilan Pegawai Pengambilan adalah pegawai yang dilantik untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan dan data pelajar di Kolej Komuniti KPT. Sijil Modular Kebangsaan (SMK) SMK adalah program latihan kemahiran jangka pendek (3 hingga 6 bulan) yang berasaskan proses kerja sebenar yang merangkumi kompetensi teknikal, pengetahuan dan sosial. Setiap Sijil Modular Kebangsaan adalah set kemahiran minima di dalam sesuatu skop kerja. Model Kurikulum ini adalah berbentuk Outcome-Based Education dan Competency-Based Education. Ia mengandungi satu set aktiviti pembelajaran. Sijil Kolej Komuniti (SKK) SKK adalah Pakej Program Bidang Latihan yang mengumpulkan jam kredit daripada beberapa program Sijil Modular Kebangsaan. Pakej Program Bidang Latihan ini membawa sebanyak 60 hingga 72 jam kredit dan graduan dianugerahkan SKK.

2.

Komuniti,

KPT.

2.2 2.3 2.4

2.5

2.6

2.7

3.

JAWATANKUASA PENGAMBILAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI 3.1 Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Kolej Komuniti KPT terdiri daripada pegawaipegawai berikut: i. Pengarah Bahagian Pengambilan Pelajar, JPKK ii. Pengarah, KK iii. Penolong Pengarah, BPP, JPKK iv. Pegawai Hal Ehwal Pelajar DH 44 v. Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti, dan vi. Pensyarah dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kolej Komuniti.

1

Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2

MAKLUMAT KEMASUKAN
1. SYARAT KELAYAKAN KEMASUKAN PROGRAM SMK 1.1 Syarat kelayakan kemasukan adalah seperti berikut: i. Warganegara Malaysia. ii. Berumur 17 tahun ke atas

2.

PERMOHONAN KEMASUKAN 2.1 Permohonan kemasukan pelajar ke Kolej Komuniti adalah dibuka sepanjang tahun melalui laman web: i http://upu.mohe.gov.my mulai Januari hingga April a. Calon lepasan SPM tahun 2007 ke atas ii http://www.jpkk.edu.my dibuka sepanjang tahun a. Calon BUKAN lepasan SPM b. Calon dari golongan pesara, lepasan IPT dan sedang bekerja c. Calon SPM tahun 2007 ke bawah d. Calon lepasan SPM tahun 2007 ke atas yang memohon selepas April. Setiap permohonan perlu menggunakan Nombor Unik ID yang boleh dibeli melalui Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan harga RM10.60.

2.2

3.

KOD DAN NAMA PROGRAM 3.1 Kod dan nama program yang digunakan adalah seperti berikut: i. Kod dan nama Pakej Program adalah seperti di Lampiran A. ii. Kod dan nama Program Sijil Modular Kebangsaan seperti di Lampiran B.

4.

IKLAN KEMASUKAN KOLEJ KOMUNITI 4.1 Iklan kemasukan ke Kolej Komuniti diuruskan oleh JPKK, menerusi medium berikut: i. Akhbar-akhbar utama tempatan ii. Laman web http://upu.mohe.gov.my dan http://www.jpkk.edu.my

2

Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2

SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN 2. Salinan kad pengenalan yang telah disahkan.Tatacara Percanggahan Maklumat). Mencetak senarai nama calon yang telah ditawarkan.mohe. ii. Calon yang menolak tawaran akan mengabaikan perkara (ii) hingga (iv).1 Semakan keputusan permohonan boleh dibuat melalui cara-cara berikut: i. PROSES PENERIMAAN TAWARAN 3. vi. Kolej yang berkenaan perlu mendapatkan Fail Peribadi Pelajar tersebut daripada kolej sebelumnya selepas pelajar tersebut mendaftar di kolej baharu.gov.1 Pihak Kolej Komuniti akan melaksanakan perkara berikut: i. Tanda `X’ dan highlight pada maklumat yang bercanggah. Borang Jawapan Tawaran (BJT-KK) ii. Lain-lain sijil (jika ada) iv. 2. v. 3.1 Bagi calon yang baharu PERTAMA KALI ditawarkan perlu mengembalikan dokumen seperti berikut: i.my ii.edu. calon hanya perlu mengembalikan dokumen seperti berikut: i. Calon yang menolak tawaran akan mengabaikan perkara (ii) hingga (iv). iii.3 3 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Bagi calon yang pernah mengikuti program SMK. Salinan Sijil Modular Kebangsaan yang berkenaan yang telah disahkan iv.TAWARAN KEMASUKAN 1. Laman Web: http://upu. Kolej Komuniti dan JPKK. iii. Sampul surat berukuran 32cm x 23cm (saiz A4) beralamat sendiri dan setem RM1.jpkk. Unit Pentadbiran / Unit HEP / Unit Pengambilan Kolej Komuniti hendaklah melaksanakan perkara-perkara berikut: i. (rujuk perkara 4 . ii. Menyemak status warganegara dan umur melalui salinan dokumen yang dikemukakan oleh calon.my dan http://www. Borang Jawapan Tawaran (BJT-KK) ii. Sampul surat berukuran 32cm x 23cm (saiz A4) beralamat sendiri dan setem RM1. Salinan kad pengenalan yang telah disahkan. PROSES PENAWARAN 1. Membuat pemilihan dan penawaran kepada calon yang berjaya melalui sistem e-Pengambilan setelah menerima data pemohon untuk ditawarkan daripada JPKK.00.00.2 3. 3. v. Menghantar dokumen pendaftaran dengan menggunakan sampul surat yang disertakan oleh calon. Tanda `’ jika maklumat sahih.

5. Pegawai Pengambilan hendaklah mencetak surat tawaran dan menghantar / menyerahkan kepada calon. Jika terdapat percanggahan maklumat. 5. Pengarah Kolej Komuniti hendaklah membatalkan tawaran kemasukan tersebut (rujuk Lampiran E).2 Unit Pengambilan dikehendaki menyemak kesahihan maklumat calon. ii.2 5.4. 4. Mengisi Borang Percanggahan Maklumat (rujuk Lampiran C). TAWARAN SUSULAN 5.4 Pegawai Pengambilan hendaklah mempertimbangkan keadaan berikut jika calon menghantar Borang Jawapan Tawaran selepas tempoh yang ditetapkan. terima calon tersebut dan melaksanakan tatacara 3. Ulangi langkah 3. 4. Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan perkara berikut: i.2 dan 3.2 hingga 3.1 Pegawai Pengambilan mengenalpasti jumlah kekosongan tempat pengajian mengikut Program di Kolej Komuniti berkenaan berdasarkan status penerimaan tawaran atau status pendaftaran pelajar.3 4. Jika didapati sahih. Sekiranya tiada kekosongan.1 Percanggahan maklumat berlaku jika butiran yang diisi pada borang permohonan berbeza dengan butiran pada salinan asal dokumen berikut: i.2 4. terima calon sebagai calon dalam pertimbangan. Kad pengenalan untuk mengesahkan status kewarganegaraan dan umur. Sekiranya terdapat kekosongan. 6.3 4 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Unit Pengambilan Kolej Komuniti menghantar surat tawaran susulan kepada calon. ii. Ulangi langkah 3.3 di atas. TATACARA PERCANGGAHAN MAKLUMAT 4.3 6. Menghubungi calon (secara bersurat atau telefon) dan meminta calon mengemukakan penjelasan dalam tempoh 14 hari (rujuk Lampiran D). Setiap rayuan bertulis yang diterima daripada calon hendaklah diproses dan keputusan rayuan hendaklah dimaklumkan kepada calon. i.3.1 6. SURAT TAWARAN HILANG / TIDAK SAMPAI 6.2. Sekiranya terdapat kekosongan. Sekiranya calon gagal mengemukakan dokumen yang diminta.3 di atas.1 dan 3.

Unit Pengambilan Kolej Komuniti boleh menerima rayuan kemasukan tersebut dan menghantar surat tawaran kepada calon tersebut.3 5 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Sekiranya terdapat kekosongan. 7.my.2 di atas.2 7.7.1 Rayuan kemasukan bagi pemohon yang tidak berjaya hanya boleh dibuat setelah keputusan tawaran kemasukan bagi sesi berkenaan diumumkan. RAYUAN KEMASUKAN BAGI PEMOHON TIDAK BERJAYA 7.jpkk.edu. Ulangi langkah 3. Rayuan kemasukan boleh dibuat melalui laman web www.

2. Tandakan `’ jika maklumat sahih. Pegawai Pengambilan dikehendaki memantau proses pendaftaran. (rujuk perkara 4 -Tatacara Percanggahan Maklumat). Proses Pendaftaran 2. 1. Serahkan kepada Pegawai Pengambilan untuk tindakan seterusnya.2 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar.1 KJKK/KJ boleh mendapatkan senarai nama dari Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu secara online (iDBMS) 6 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .1. i. tandatangan dan catatkan tarikh dalam ruang yang disediakan. Pembayaran/resit iii.1 2.1.2 2. 2.3 Selepas Hari Pendaftaran 2. ii.1 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menjalankan tugas-tugas berikut: i. Pihak Kolej Komuniti akan memaklumkan tarikh pendaftaran.2 2. Pendaftaran pelajar – secara on-line atau off-line iv. v. fail peribadi pelajar tersebut perlu diperolehi dari kolej sebelumnya selepas pelajar tersebut mendaftar. teratur dan lancar.PENDAFTARAN PELAJAR Kolej Komuniti dikehendaki menubuhkan Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar untuk memastikan proses pendaftaran berjalan dengan sistematik. Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menyediakan keperluan pendaftaran berdasarkan Kolej Komuniti masing-masing. Jawatankuasa pendaftaran pelajar hendaklah menyemak dokumen asal.1 2. Tandakan `X’ dan highlight pada maklumat yang bercanggah. Bagi pelajar yang pernah mengikuti program SMK sebelum ini. Tandatangan dan catatkan tarikh dalam ruang yang disediakan. Kutipan borang (BHHP 1 – BHHP 6) untuk Fail Peribadi Pelajar bagi calon yang pertama kali ditawarkan.3 2.2. Tarikh Pendaftaran 1. Penyemakan dokumen ii. Pada Hari Pendaftaran 2.1 Sebelum Pendaftaran 2.1.3.

Pendaftaran Calon Tanpa Dokumen Asal 3. Pendaftaran Calon Yang Tidak Menjelaskan Yuran 4.1 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menangguhkan pendaftaran pelajar yang tidak dapat mengemukakan dokumen asal untuk tempoh maksimum TUJUH (7) hari dari tarikh pendaftaran.3. Tatacara penangguhan pendaftaran adalah di bawah budibicara Pengarah Kolej Komuniti berkenaan. 7 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . 4.1 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar boleh mendaftarkan calon yang tidak menjelaskan yuran dengan syarat calon mengemukakan surat rayuan.

2. iii. Pemohon perlu mengisi Borang Penangguhan Pengajian (rujuk Lampiran G).1 Semua rayuan penangguhan pengajian hendaklah dikemukakan oleh calon kepada Pengarah Kolej Komuniti. Bagi pelajar yang tidak menghadiri kesemua kelasnya melebihi 25% dari keseluruhan jam kehadiran akan diklasifikasikan sebagai Pelajar Lari dari Pengajian dan ditangguhkan secara automatik.3.2 3. Pelajar yang berjaya perlu melapor diri untuk SMK baharu dan tidak dibenarkan kembali ke SMK sebelum ini. Keputusan rayuan akan dimaklumkan oleh pihak Kolej Komuniti kepada calon.3 8 . Pelajar dibenarkan memohon terus ke kolej yang dikehendaki setelah tamat menjalani setiap SMK.4 3. Menyerahkan salinan borang yang telah diluluskan kepada pelajar.2 2.PENGURUSAN PELAJAR 1. 2. Sila sertakan dokumen sokongan (surat rayuan pelajar / ibubapa / penjaga atau laporan kesihatan) jika ada. Mengemukakan borang kepada KJKK/KJ untuk kelulusan.3 2. Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 3. Keputusan rayuan akan dimaklumkan oleh pihak Kolej Komuniti kepada calon. Pengawai Pengambilan perlu berhentikan pelajar tersebut dari SMK asal dan mendaftarkan semula pada SMK yang baharu di dalam Sistem iDBMS. Pensyarah kelas perlu mengisi Borang Penangguhan Pengajian pelajar tersebut (rujuk Lampiran H). PENANGGUHAN PENGAJIAN 3.3. Pelajar perlu membayar semula Yuran Pengajian bagi SMK yang baharu.2 2.1 Pelajar TIDAK dibenarkan bertukar kolej semasa sedang mengikuti sesuatu SMK. ii.3. PERTUKARAN PROGRAM 2.3 2. Pelajar yang telah mendaftar Rayuan pertukaran program perlu dikemukakan kepada pihak Kolej Komuniti berkenaan dalam tempoh TUJUH (7) hari dari tarikh pendaftaran rasmi (rujuk Lampiran F). Keputusan rayuan akan dimaklumkan oleh pihak Kolej Komuniti kepada calon. Meminta pelajar mengisi Borang Permohonan Pertukaran Program.1 Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan langkah berikut: i.1 Calon yang belum mendaftar Semua rayuan pertukaran program hendaklah dikemukakan oleh calon kepada Kolej Komuniti yang ditawarkan. 1.3. PERTUKARAN KOLEJ KOMUNITI 1.

Memastikan salinan kad pengenalan pelajar yang disimpan dalam fail peribadi dicopkan dengan “Untuk kegunaan Kolej Komuniti sahaja” STATISTIK 1. KJKK / KJ / Ketua Program / Pensyarah Kelas b.2 6. Pegawai Peperiksaan Mengemaskini data pelajar dalam pangkalan data. SENARAI KOLEJ KOMUNITI (rujuk Lampiran K) 9 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . STATISTIK KEMASUKAN DAN ENROLMEN Pegawai Pengambilan hendaklah memastikan status enrolmen pelajar sentiasa tepat dan betul dalam Sistem iDBMS. Meminta pelajar mengisi Borang Berhenti (rujuk Lampiran I). Format Nombor Pendaftaran Pelajar (rujuk Lampiran J). Menerima keputusan daripada Pengarah dan memaklumkan keputusan permohonan kepada pelajar. melengkapkan atau menggantikan dokumen yang tiada. 5. Pegawai Hal Ehwal Pelajar c. MAKLUMAT TAMBAHAN 1. STATUS PENDAFTARAN Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan dan mengemaskini status pendaftaran pelajar baharu melalui Sistem iDBMS.1 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menyerah dan mendapatkan pengesahan penerimaan kad pelajar dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh pendaftaran. ii. tidak lengkap. 2. Meminta pelajar mengemukakan. ii. KAD PELAJAR 5. Mengedarkan salinan surat makluman tarikh kuatkuasa berhenti jika diluluskan kepada: a. iii.2 5. BERHENTI PENGAJIAN 4. rosak atau hilang. 4.4. PENGURUSAN FAIL PERIBADI PELAJAR 6. Mengemaskini Fail Peribadi Pelajar.1 Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut: i. iii.1 Pensyarah Kelas hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut: i.

LAMPIRAN A SENARAI KOD DAN NAMA PAKEJ PROGRAM SIJIL MODULAR KEBANGSAAN KOD PAKEJ PROGRAM P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 NAMA PAKEJ PROGRAM Sijil Servis Penyejukan dan Penyamanan Udara Sijil Akuakultur Sijil Servis Kenderaan Ringan Sijil Pemasangan Elektrik Sijil Penyelenggaraan Bangunan Sijil Menyenggara dan Membaiki Bot Sijil Pengendalian Pelancongan Sijil Operasi Perhotelan Sijil Kulinari Sijil Pengoperasian Perniagaan Sijil Pengkeranian Akaun Sijil Animasi 3D Sijil Animasi 2D Sijil Fotografi Komersial Sijil Terapi Kecantikan dan SPA Sijil Dandanan Rambut SINGKATAN PAKEJ PROGRAM MPU MAK MKR MPE MPB MMB MPP MOP MKU MBO MPA M3D M2D MFK MKS MDR KOD PROGRAM PU1-4 AK1-5 KR1-5 PE1-5 PB1-5 MB1-5 PP1-5 OP1-6 KU1-6 BO1-4 PA1-4 3D1-6 2D1-5 FK1-4 KS1-5 DR1-6 10 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

KOD PAKEJ PROGRAM P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 NAMA PAKEJ PROGRAM Sijil Fesyen dan Pakaian Sijil Lukisan Senibina Sijil Pastri Sijil Industri Agro Sijil Rangkaian Komputer Sijil Aplikasi Perisian Komputer Sijil Kimpalan Dan Fabrikasi Sijil Rekabentuk Dalaman Sijil Jahitan Kreatif Sijil Mekanikal Pembuatan Sijil Kemahiran Asas Kaunseling Sijil Halalan Toyyiban SINGKATAN PAKEJ PROGRAM MFP MLS MPT MIA MRK MPK MKF MRD MJK MMP MKK MHT KOD PROGRAM FP1-5 LS1-4 PT1-6 IA1-4 RK1-4 PK1-4 KF1-5 RD1-4 JK1-4 MP1-4 KK1-6 HT1-5 11 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

Stering dan Brek Penyelenggaraan Sistem Penghantaran Rombak Rawak Enjin Berbilang Silinder Pendawaian Permukaan Fasa Tunggal Pendawaian Pembuluh dan Sesalur Fasa Tunggal Pendawaian Pembuluh (Permukaan dan Tersembunyi) dan Sesalur Tiga Fasa Mesin Elektrik Tiga Fasa Pendawaian dan Penyelenggaraan Elektrik Industri Kod SMK PU1 PU2 PU3 PU4 AK1 AK2 AK3 AK4 AK5 KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 Tempoh 6 bulan 4 bulan 4 bulan 6 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan Nama Pakej Program Servis Penyejukan Dan Penyamanan Udara (MPU) Akuakultur (MAK) Servis Kenderaan Ringan (MKR) Pemasangan Elektrik (MPE) 12 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .LAMPIRAN B SENARAI KOD DAN NAMA PROGRAM SIJIL MODULAR KEBANGSAAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nama Program SMK Servis Penyejukan Dan Penyamanan Udara Domestik Servis Penyamanan Udara Kenderaan Servis Penyejukan Udara Komersial Servis Penyamanan Udara Industri Teknik Pembiakan Ikan Teknik Asuhan Ikan Teknologi Tumbesaran Ikan Pemprosesan Hasil Akuakultur Keusahawanan Akuakultur Penyelenggaraan Kenderaan Ringan Pengimbangan dan Penjajaran Roda Penyelenggaraan Sistem Gantungan.

Bil 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Nama Program SMK Perpaipan Domestik Penghawa Dingin Domestik Pendawaian Elektrik Domestik Kimpalan Arka dan Gas Kemasan Bangunan Servis dan Baikpulih Enjin Sangkut Servis dan Baikpulih Enjin Dalam (Inboard) Servis Badan Motobot Servis Bot Rekreasi Pemasangan Aksesori dan Peralatan Elektrik Pemanduan Pelancongan Bandar Pemandu Pelancongan Alam Semulajadi Ketua Rombongan Pelancongan Pemandu Pelancongan Setempat (On-Site Guide) Perkhidmatan Pramusaji (Food and Beverage Service Operation) Masakan Barat (Western Cuisine) Perkhidmatan Pengemasan Hotel (House Keeping) Perkhidmatan Penyambut Tetamu (Front Office) Promosi Operasi Perhotelan Rekreasi Perhotelan Kod SMK PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 PP1 PP2 PP3 PP4 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 Tempoh 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 5 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Nama Pakej Program Penyelenggaraan Bangunan (MPB) Menyenggara Dan Membaiki Motobot (MMB) Pengendalian Pelancongan (MPP) Operasi Perhotelan (MOP) 13 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

Bil 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 14 Nama Program SMK Masakan Barat (Western Cuisine) Masakan Malaysia (Malaysian Cuisine) Seni Sajian Dapur Sejuk (Art of Garde Manger) Masakan Majlis Bankuasi (Bankuet Banqueting Cuisine) Perkhidmatan Pramusaji (Food and Beverage Service Operation) Pastri dan Konfeksionari (Pastry and Confectionary) Pengendalian Pejabat Pengendalian Sumber Manusia Pengendalian Pemasaran Pembangunan Perniagaan Asas Perakaunan Aplikasi Komputer Dalam Perakaunan Sistem Perakaunan Berkomputer Percukaian Seni Visual Digital Pra Produksi Animasi Rekabentuk Karakter Animasi 3D Rekabentuk Props dan Latar Belakang Animasi 3D Produksi Animasi 3D Pasca Produksi Produksi Animasi 3D Seni Visual Digital Pra Produksi Animasi Rekabentuk Props dan Latar Belakang Animasi 2D Produksi Animasi 2D Pasca Produksi Produksi Animasi 2D Kod SMK KU1 KU2 KU3 KU4 KU5 KU6 BO1 BO2 BO3 BO4 PA1 PA2 PA3 PA4 3D1 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 2D1 2D2 2D3 2D4 2D5 Tempoh 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan Nama Pakej Program Kulinari (MKU) Pengoperasian Perniagaan (MBO) Pengkeranian Akaun (MPA) Animasi 3D (M3D) Animasi 2D (M2D) Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

Bil 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Nama Program SMK Fotografi Iklan Fotografi Studio Fotografi Kreatif Suntingan Foto Rawatan Kulit Muka SPA Tangan dan Kaki Persolekan Profesional SPA Badan Perkhidmatan Kecantikan dan SPA Guntingan Rambut Perawatan Rambut Pengerintingan Rambut Pewarnaan Rambut Penggayaan Rambut Pengurusan Salun Pakaian Tradisional Wanita Pakaian Kontemporari Wanita Pakaian Lelaki Hiasan Pakaian Busana 1 Malaysia Lukisan Persembahan Senibina Lukisan Kerja Senibina Pembuatan Model Senibina Multimedia Senibina Kod SMK FK1 FK2 FK3 FK4 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 DR1 DR2 DR3 DR4 DR5 DR6 FP1 FP2 FP3 FP4 FP5 LS1 LS2 LS3 LS4 Tempoh 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan 3 bulan 4 bulan 6 bulan 3 bulan 5 bulan 3 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan 6 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 4 bulan 4 bulan Nama Pakej Program Fotografi Komersial (MFK) Terapi Kecantikan Dan SPA (MKS) Dandanan Rambut (MDR) Fesyen Dan Pakaian (MFP) Lukisan Senibina (MLS) 15 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

Bil 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 Nama Program SMK Pembuatan Kek (Cake Making) Hiasan Kek (Cake Decorating) Pembuatan Roti (Bread Making) Kuih Muih Tempatan (Local Delicacies) Pembuatan Biskut (Cookies) Pembuatan Pencuci Mulut (Dessert) Tanaman Sayuran Tanaman Hiasan Dan Buah-Buahan Tanaman Komersial Pemprosesan Makanan Pembangunan Rangkaian Penstrukturan Rangkaian Pembangunan Sumber Pembangunan Keselamatan Rangkaian Pengurusan Perisian Pejabat Pengurusan Pengkalan Data Merekabentuk Media dan Grafik Pembangunan Laman Sesawang Rekabentuk Produk Kimpalan Arka dan TIG Pemeriksaan Musnah dan Tak Musnah Fabrikasi Logam Kemasan Produk Logam Kod SMK PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 IA1 IA2 IA3 IA4 RK1 RK2 RK3 RK4 PK1 PK2 PK3 PK4 KF1 KF2 KF3 KF4 KF5 Tempoh 4 bulan 5 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan 6 bulan 4 bulan 3 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 3 bulan 6 bulan 3 bulan 6 bulan 3 bulan Nama Pakej Program Pastri (MPT) Industri Agro (MIA) Rangkaian Komputer (MRK) Aplikasi Perisian Komputer (MPK) Kimpalan dan Fabrikasi (MKF) 16 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

Bil 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nama Program SMK Rekabentuk Dalaman Kediaman Rekabentuk Dalaman Pejabat Rekabentuk Dalaman Kafe dan Restoran Rekabentuk Dalaman Peruncitan Jahitan Langsir Seni Quilting Dan Tampal Hias Seni Sulaman Aksesori Pakaian Lukisan Kejuruteraan Pemesinan Konvensional Pemesinan CNC Kawalan Sistem Automasi Pengantar Kaunseling Kaunseling Individu dan Kelompok Etika dan Amalan Profesional Kaunselor Kaunseling Keluarga Kaunseling Kerjaya Pratikum Pemprosesan Makanan dan Minuman Pemprosesan Barangan Gunaan Proses Penyembelihan Pengurusan Logistik dan Keusahawaan Pengurusan Premis Makanan Kod SMK RD1 RD2 RD3 RD4 JK1 JK2 JK3 JK4 MP1 MP2 MP3 MP4 KK1 KK2 KK3 KK4 KK5 KK6 HT1 HT2 HT3 HT4 HT5 Tempoh 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 5 bulan 3 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan 4 bulan 4 bulan 3 bulan 3 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan 4 bulan Nama Pakej Program Rekabentuk Dalaman (MRD) Jahitan Kreatif (MJK) Mekanikal Pembuatan (MMP) Kemahiran Asas Kaunseling (MKK) Halalan Toyyiba (MHT) 17 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

.. Nama : Jawatan : Tarikh : Disahkan oleh ……………………………….LAMPIRAN C BORANG PERCANGGAHAN MAKLUMAT KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI AMBILAN ........... No Telefon B: PERCANGGAHAN MAKLUMAT Perkara 1..... Program Ditawarkan 4....... Nama Calon 2.. Nama : Jawatan : Tarikh : 18 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Umur Maklumat dalam Butiran Pemohon Maklumat dalam salinan dokumen yang dikemukakan C: TINDAKAN KOLEJ Jenis tindakan 1..... Alamat 5... Panggilan telefon 2. Warganegara 2.......... Makluman bersurat Tarikh Catatan Disediakan oleh: ……………………………………. No Kad Pengenalan 3...... TAHUN ... Nama Kolej : A: BUTIR-BUTIR CALON 1.......

2. 3. kami Tarikh : : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ PERCANGGAHAN MAKLUMAT PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Adalah dengan hormatnya merujuk perkara di atas. terima kasih. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Perkara Maklumat dalam Butiran Pemohon Maklumat dalam salinan dokumen yang dikemukakan Saya yang menurut perintah. 2. Sekian.LAMPIRAN D (KEPALA SURAT KOLEJ BERKENAAN) Ruj. Berdasarkan kepada maklumat di dalam salinan Kad Pengenalan yang anda kemukakan. ( ) Pengarah Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi 19 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . 3. Sehubungan dengan itu anda dikehendaki memberi penjelasan mengapa Tawaran Kemasukan anda tidak boleh dibatalkan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh surat ini. 1. terdapat percanggahan maklumat seperti berikut: Bil.

... 2. 1.…… adalah berkaitan ATAU b. 3.. …………………. Pihak kami telah menemui percanggahan maklumat di dalam borang pemohonan dengan maklumat di dalam salinan Kad Pengenalan anda seperti berikut... terima kasih. bertarikh ……………..………. perbualan telefon di antara ………….. dengan anda pada …………... Perkara 3. 4. adalah berkaitan.LAMPIRAN E (KEPALA SURAT KOLEJ BERKENAAN) Ruj.... bertarikh ……………… adalah terbatal.. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut sila hubungi Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti ………………………………… di talian ……………… Sekian. ( ) Pengarah Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi 20 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Percanggahan tersebut telah memberi kesan kepada permohonan anda. surat kami bil.. kami Tarikh : : ________________________ ________________________ ________________________ PEMBATALAN TAWARAN KEMASUKAN KE KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Adalah dengan hormatnya merujuk perkara di atas dan a.….. 2.. ………………………. Sehubungan itu dukacita dimaklumkan bahawa surat tawaran kami Bil.. Maklumat dalam Butiran Pemohon Maklumat dalam salinan dokumen yang dikemukakan Bil.

K/P No. No. Telefon MAKLUMAT PERTUKARAN PROGRAM Program yang dipohon Sebab-sebab memohon pertukaran program. (Sila sertakan surat sokongan dan kebenaran penjaga. jika ada) Tarikh Tandatangan pemohon PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA / WARIS Tarikh Nama Ibubapa / Penjaga / Waris Tandatangan Alamat SOKONGAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN / KETUA JABATAN Permohonan ini DISOKONG / TIDAK DISOKONG Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KOLEJ KOMUNITI Permohonan ini DILULUSKAN/ TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop UNTUK KEGUNAAN UNIT HAL EHWAL PELAJAR / PENGAMBILAN Data ini telah dimasukkan ke dalam pangkalan data. Pend. Nombor Pendaftaran Baharu Tarikh Tandatangan & Cop 21 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .LAMPIRAN F BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM MAKLUMAT PELAJAR Nama SMK No.

(Sila sertakan surat / dokumen sokongan.Pend.K/P No.LAMPIRAN G BORANG PENANGGUHAN PENGAJIAN MAKLUMAT PELAJAR Nama No. Program No. jika ada) Tandatangan pemohon PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA / WARIS Tarikh Nama Ibubapa / Penjaga / Waris Tandatangan Alamat Tarikh SOKONGAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN / KETUA JABATAN Permohonan ini DISOKONG / TIDAK DISOKONG Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KOLEJ KOMUNITI Permohonan ini DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop UNTUK KEGUNAAN UNIT HAL EHWAL PELAJAR / PENGAMBILAN Maklumat telah dimasukkan ke dalam pangkalan data Tarikh Tandatangan & Cop 22 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Telefon MAKLUMAT PENANGGUHAN PENGAJIAN Sesi Penangguhan Sesi Lapor Diri Semula Sebab-sebab penangguhan pengajian.

Program Kod SMK Sesi Penangguhan Sesi Lapor Diri Semula Sebab-sebab penangguhan pengajian. jika ada) PENGESAHAN PENSYARAH KELAS No.LAMPIRAN H BORANG PENANGGUHAN PENGAJIAN MAKLUMAT PELAJAR Nama No. (Sila sertakan surat/dokumen sokongan. Telefon Alamat MAKLUMAT PENANGGUHAN PENGAJIAN Tarikh Tandatangan & Cop SOKONGAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN / KETUA JABATAN Penangguhan pengajian DISOKONG / TIDAK DISOKONG Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KOLEJ KOMUNITI Penangguhan pengajian DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop UNTUK KEGUNAAN UNIT HAL EHWAL PELAJAR / PENGAMBILAN Maklumat telah dimasukkan ke dalam pangkalan data Tarikh Tandatangan & Cop 23 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .K/P No.Pend.

Pendaftaran Alamat No.Telefon Program SEBAB-SEBAB MEMOHON BERHENTI PENGAJIAN Tarikh Tandatangan pemohon PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA / WARIS Tarikh Nama Ibubapa / Penjaga / Waris Tandatangan SOKONGAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN / KETUA JABATAN Permohonan berhenti pengajian DISOKONG / TIDAK DISOKONG Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KOLEJ KOMUNITI Permohonan berhenti pengajian DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop UNTUK KEGUNAAN UNIT HAL EHWAL PELAJAR / PENGAMBILAN Maklumat telah dimasukkan ke dalam pangkalan data Tarikh Tandatangan & Cop 24 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .K/P No.LAMPIRAN I BORANG BERHENTI PENGAJIAN MAKLUMAT PELAJAR Nama No.

Bilangan pelajar – nombor yang diberikan kepada seseorang pelajar 01 . Kod Kolej dan Kod Singkatan SMK . 2. Tahun Proses Ambilan – Tahun di mana ambilan pelajar berlaku 3. 25 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .Sila rujuk Lampiran A. Nombor ini akan berubah apabila pelajar mengikuti SMK yang seterusnya. Bilangan Kelas – menunjukkan bilangan kelas yang dibuka dalam tahun tersebut 4.LAMPIRAN J STRUKTUR FORMAT NOMBOR PENDAFTARAN SMK KOD KOLEJ KOD SMK BILANGAN KELAS J04 PE1 11 01 01 TAHUN PROSES AMBILAN BILANGAN PELAJAR 1.30 = Setiap kelas Nota: Struktur Format Nombor Pendaftaran SMK hanya digunakan di dalan Sistem iDBMS sebagai rujukan semasa mengikuti SMK.

kkcj. KKCBB K11 Muhamad Haslan Bin Samsudin Mohd Hazmi bin Abdul Hamid 05-7169539(Am) 05-7167610(Faks) www.kklk. KKKB P01 Mohd Nasir Bin Abd. Lorong Bertam Indah 1 Taman Bertam Indah 13200 Kepala Batas Pulau Pinang.kkbb. Kedah Kolej Komuniti Sungai Petani No. 09100 Pulai. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komuniti Arau Jalan BN.my 9. Jalan Delima 1.1.edu.my 8. KKCJ K21 Hj. 34950 Bandar Baharu.edu. The Mines South Lake.edu. Kolej Komuniti Kulim 232. 43300 Sri Kembangan. Tel. Ghani Ruzita binti Md. Taman Delima. Yusoff 04-5792300/5755930 (Am) 04-5759300 (Faks) www.my 2.edu.kkkulim. KKSP K02 Amer Bin Hasbulah Siti Salmah binti Mohd Pilus 04-4412909 (Am) 04-4412924 (Faks) www. Faks dan E-Mel Pejabat 1.77 Lengkok Cempaka 1 Pusat Bandar Amanjaya 08000 Sg Petani Kedah Darulaman. KKBD K01 Wan Muhammad Afifi Bin Wan Abdullah Noraini binti Mohd Banua 04-9182503(Am) 04-9182506 (Faks) www. KKKU K03 Zambri Bin Mad Nos Mohamad Faizul bin Ibrahim 04-4900412(Am) 04-4900385(Faks) www.my 26 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Mukim Kedawang 07000 Langkawi Kedah Darulaman Kolej Komuniti Baling Batu 42. Baling.my 4.kkbk. Jalan Syariah. 09000 Kulim Kedah Darulaman Kolej Komuniti Langkawi Jalan Pantai Chenang. Kolej Komuniti Bandar Darulaman No. Kolej Komuniti Cawangan Jerai Lot 7. Taman Kota Kenari.87.edu. 17 Bandar Darulaman Jaya 06000 Jitra Kedah.edu. KKLK K04 Ishak Bin Hamid Norazliana binti Che Ahmad 04-9555909 (Am) 049558909 (Faks) www. : 603-89394114 Fax : 603-89394115 Bahagian Pengambilan Pelajar: 603-89394164/4166/4365/4366 JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA SENARAI KOLEJ KOMUNITI Bil. Bangunan Heritage.kkkba.my 5. No.edu.kkspe. Kota Baling Jaya. KKAP R01 Jinal Bin Jasman Kasmawati binti Abu Kasim 04-9869800 (Am) 04-9861708 (Faks) www. Kedah Kolej Komuniti Kepala Batas No.LAMPIRAN K Aras 8. Asmah binti Othman Noraini binti Mohamad Nor 04-470 8768 (Am) 04-470 8767 (Faks) www.kkarau. Kedah.edu.my 6. Tambun Tulang 02600 Arau Perlis. Mohd Shohimi bin Mt Isa Nurasyikin binti Mohd Salleh 04-4682704(Am) 04-4686243(Faks) www.my 3. KKBK K05 Hjh.edu. Singkatan & Kod Kolej Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Selangor Darul Ehsan Tel..my 7. Kolej Komuniti Cawangan Bandar Baharu No. Jalan Kota Kenari 2. 08800 Guar Chempedak.kkbda.

edu. Kolej Komuniti Gerik Bukit Nasah.kkbba.my 15.edu. Teknik. Pulau Pinang Kolej Komuniti Cawangan Bukit Mertajam No.edu. Taman Intanova.kkgri. Durishah Bt Ismail Nur Akmar binti Abdul Rashid 04-3511385 (Am) 04-3511385 (Faks) www.my 05-6552300 (Am) 05-6552800 (Faks) www. 32040 Seri Manjung. Gajah Perak Darul Ridzuan. Men.edu.kktin.edu. KKCBM P21 Abdul Rahim Bin Hashim Khor Meng Keang 04-5378349(Am) 04-5379357(Faks) 12. Seksyen 2 Pusat Bandar Sri Manjung. Taman Koperasi Guru.my 11.edu. Tunku Abdul Rahman Putra Jalan Ibettson 11400 Pulau Pinang.kkche.kkss. 33000 Kuala Kangsar. Jalan Industri Meil 2 Kawasan Perindustrian IKS 35000 Kuala Kangsar Perak. Peti Surat 390 31100 Sg.2. Perak Kolej Komuniti Cawangan Manjung Lot 31. Bangunan MPKK.my 05-5971440 (Am) 05-5982157 (Faks) www. Jalan Tasek SS1 Bandar Tasek Mutiara 14120 Simpang Ampat. Rami Bin Abdullah Mohd Fadzil bin Ibrahim 27 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .edu. Faks dan E-Mel Pejabat 10.kkpsa. KKPS A05 Abd. Tel.13050 Teluk Air Tawar. KKTI A01 Ishanuddin Bin Hussin Fauzimah binti Wahab 05-6222134 (Am) 05-6222136 (Faks) www.Bil. Persiaran Intanova. 36000 Teluk Intan. Sungai Sejuk. KKGP A03 Hj. 2. KKBU P02 P12 Hj. KKSS A04 Maznah Bt Othman Nurul Laili binti Mohamed Yahya 20. Singkatan & Kod Kolej Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Abdul Rahim Bin Othman Nik Mohd Noor Faizal bin Md Saad 04-8351111 (Am) 04-8351222 (Faks) www.kktin. KKCM A11 Salmah Binti Ijam Nurbaissa Aisar binti Zulkiflee 05-6884526(Am) 05-6884522 www. 33300 Gerik Perak. Persiaran PM 2/2.my 14.kkbba. Kolej Komuniti Pasir Salak Jalan Lebuh Paduka Changkat Lada 36800 Kg. Kolej Komuniti Cawangan Tasek Gulugor No. Kolej Komuniti Cawangan Kuala Kangsar Lot 60-62. 1660 Taman Teluk Air Tawar Indah. Perak Kolej Komuniti Chenderoh Lot 43. Zairon Bin Mustafa Dr. Perak. Siput (Utara) Perak. Mohd Fahmi bin Abdul Khir 05-7916199 (Am) 05-7916399 (Faks) www.. Jalan Dato’ Maharajalela.my 16. Butterworth Pulau Pinang Kolej Komuniti Teluk Intan 10-20. Kolej Komuniti Sungai Siput Kg.edu.kktg. KKCNT P11 Rosnida binti Othman 04-5082284(Am) 04-5083032(Faks) www.my 13. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komuniti Cawangan Nibong Tebal No.edu. KKCP A02 Zulkifli Bin Mohamad Roslina binti Awang Nik 05-7733773 (Am) 05-7733774 (Faks) www. Jalan Tanah Liat 14000 Bukit Mertajam Seberang Perai (T) Pulau Pinang Kolej Komuniti Bayan Baru d/a Sek. KKCTG P 31 Hjh.my 17.my 19. Jalan Koperasi. KKCKK A12 Zulkifli Bin Abdullah Normasitah binti Nazri 05-7773770(Am) 05-7774770(Faks) 18. No.

KKHS B03 Roslan Bin Noordin Siti Noorhani binti Mohd Kardi 03-60571717 (Am) 03-60571718 (Faks) www.kkhl. Persiaran Damai. Azmi Bin Omar Ahmad Nasrul Hisyam bin Hamzah 03-61368200 (Am) 03-61207200 (Faks) www. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komuniti Cawangan Tapah Lot 9396. KKSY B05 Hj. Yusof 03-33732030 (Tel) 03-33732080 (Faks) www. Menara UBSA. Jalan Mahsan 72100 Bahau Negeri Sembilan. KKSB B01 Suriati Bt Abullah Marziah binti Che Mansor 03-32163231 / 35 (Am) 03-32163236 (Faks) www. Aras 10.kkkla. Selangor Kolej Komuniti Jempol Taman Industri Mahsan KM 5. 43000 Kajang Selangor. KKCSA B14 M. Kolej Komuniti Hulu Selangor Lot 47-53. Mohd Nazri B.kkjns.edu. Jalan Ipoh 68100 Batu Caves.. Persiaran Tengku Ampuan Rahimah. 42700 Banting. Kolej Komuniti Hulu Langat Jalan Prima Saujana 2/G. Taman Setiawangsa 54200 Kuala Lumpur Kolej Komuniti Selayang Persiaran Pegawai Km. Jalan Setiawangsa 10. KKCSA B22 Nili Azila Bt Ishak Fairuz binti Ahmad Fadilah 03-55114030 (Am) 03-55117030 (Faks) 27.net 28 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . 40100 Shah Alam.my 32. KKJU N02 Mat Misiah Bin Ayob Noor Aziah binti Abdul Aziz 06-6138381 (Am) 06-6138745 (Faks) www. Kolej Komuniti Cawangan Klang No 2680. Pusat Dagangan UMNO Shah Alam.my 25.kksbs. Negeri Sembilan Darul Khusus.Azmi B. Pusat Bandar Tanjong Karang 45500 Tanjong Karang Selangor Kolej Komuniti Kuala Langat Jalan Sultan Suleiman Shah Jugra. 41200 Klang. Taman Prima Saujana.my 26. Isa Bin Selaiman Mohd Nazeri bin Abdul Ghani 06-4540075 /076 (Am) 06-4540344 (Faks) www.kkjel. Seksyen 11. Wisma Chan Poh Lim 35000 Tapah.edu. Hj Ruzali Siti Masliza binti Mohd Nawi 03-87370037 (Am) 30.my 23.my 29.edu.edu. Md.Bil. Tel. Setiawangsa Shop Office. Kolej Komuniti Cawangan Tanjong Karang Jalan PB1.kkkla. KKCKL B12 Safie Bin Hj Abdul Rahman Yusri bin Md. 44300 Batang Kali Selangor . Taman Perniagaan Kelah. Faks dan E-Mel Pejabat 05-4010072 (Am) 05-4010073 (Faks) 21. Selangor Kolej Komuniti Cawangan Shah Alam. Jalan Kelah 2. KKCTK B11 Azimi Bin Alias Nor Azlina binti Ahmad 03-32692845 03-32692840 03-32692851 (Faks) www.kkhse.edu. Selangor. 12 & 14. KKKL B02 Gazari Bin Osman Azhan Zaki bin Silim 03-31202030 (Am) 03-31202080 (Faks) www. Singkatan & Kod Kolej KKCT A15 Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. KKHL B04 Mohd Fauzi Bin Mansor Siti Masliza binti Mohd Nawi 03-87370037 (Am) 03-87370027 (Faks) www. No. Kolej Komuniti Jelebu Jalan Seperi 71600 Kuala Klawang Jelebu. Kuala Langat Selangor. Perak Kolej Komuniti Sabak Bernam Jalan Raja Chulan 45200 Sabak Bernam Selangor Darul Ehsan. KKJN N01 Hj. Zahari Zahida Hanim binti Zaini 22.edu.16.my 24.kksbs.edu.kkselayang. Kolej Komuniti Cawangan Setiawangsa No.edu.my 31.my 28.

kkselandar. 27. Taman Pagoh Jaya. 84500 Muar.kkbbm. KKCPJ J22 Ahmad Bin Abu Samah Junita binti Sha’ari 06-9736001/003(Am) 06-9736002(Faks) 29 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . 23.my 42.my 35.kkseg.edu. Dzulkarnain Goh Bin Abdullah Zuraidi bin Md Tahir 38..kkctb.kkaga. Putra 1/1 Bandar Putra 85000 Segamat Johor Darul Takzim. N0. Jalan Payamas 84900 Tangkak. Johor Singkatan & Kod Kolej KKRB N03 Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. KKLJ J02 Nordin Bin Sariju Syahrir bin Said@Aris 43.my 36.my 41. Kolej Komuniti Ledang KM 5.my 06-3843703(Am) 06-3843700 (Faks) www.edu.edu. Jalan BBI 1 Taman Bukit Beruang Indah Bukit Beruang 75450 Melaka. Kasim Bin Jaafar Muhammad Fazli bin Jasli 06-4316029 (Am) 06-4316030 (Faks) www. 24-34 Jln.my 40.edu. Kolej Komuniti Jasin KM 24. KKSJ J01 Mohd Rohaimi Bin Yusof Nor Azawati binti Abu Talib 07-9431633 (Am) 07-9436075 (Faks) www. KKSL M03 Hj.edu.my 39. Jalan Sulaiman 84000 Muar. Faks dan E-Mel Pejabat 33. Mat Aris Bin Abdul Hadi Huzaimah binti Hashim 06-6858672 (Am) 06-6858698 (Faks) 34.kkjs. Kolej Komuniti Segamat No. KKCTB M12 Mohd Ismail Bin Mohamad Litak Nur Zamzarina binti Abu Bakar 06-3152952 (Am) 06-3152961 (Faks) www.edu. KKJS M04 Kamaludin Bin Daud Nor Azliza binti Che Ali 06-2631616 (Am) 06-2631717 (Faks) www.5 Kompleks Kesidang Jalan Tun Perak.my 44. No.my 37. KKTNS N04 Md. Hj.edu. Kolej Komuniti Cawangan Kota Melaka No. Taman Impian Jaya. Bachang 75300 Melaka Kolej Komuniti Masjid Tanah Paya Rumput 78300 Masjid Tanah Melaka. KKCM J12 Zazali Bin Lazin Zalina binti Sungip 06-9533966 (Am) www.kklej. 71400 Pedas.11 Jalan SS1 Taman Selayang Selasih Kawasan Bandar Klebang. KKMT M02 Hj.edu. Kolej Komuniti Cawangan Muar No. Tel. KKBB M01 Roslee Bin Yahaya Mohd Jalil bin Ahmad 06-2332770 / 2801 (Am) 06-2332877 (Faks) www. Pusat Perniagaan Sulaiman. Jalan Impian Nuri 3. Taman IKS Merlimau Jalan Muar 77300 Merlimau Melaka. Negeri Sembilan Kolej Komuniti Bukit Beruang No. 73200 Gemencheh. Kolej Komuniti Cawangan Tangga Batu Lot 423. Taman Pinggiran Pedas. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komuniti Rembau Lot PT 2565-2579.kklej.kktns. Mohd Zufri Bin Yazid Siti Husoosani binti Husain 06-5253122/5253155(Am) 06-5253158 (Faks) www. 75200 Melaka Kolej Komuniti Selandar Jalan Batang Melaka 77500 Selandar Melaka.my 06-9789295/9789834 (Am) 06-9791682 (Faks) www. Negeri Sembilan Kolej Komuniti Tampin No 99-100.edu. KKCK M11 Hjh. Pagoh.kkbbm. Ledang Johor Darul Takzim. Johor Darul Takzim Kolej Komuniti Cawangan Pagoh Jalan Pagoh Jaya 1/5. Mariam Binti Abu Cik Salina binti Abdul Manan 06-3361220(Am) 06-3361253 (Faks) www.Bil.edu.

edu. KKKUA C01 Hjh.my 46. Kolej Komuniti Bentong KM 6 Karak Setia 28600 Karak Pahang Darul Makmur.kksegamat2. Taman Anggerik Tenggara. 81440. No.edu. Jalan Temerloh Kg Chatin Ulu 28400 Mentakab Pahang Darul Makmur. Jalan Bera Jaya. Johor. Pahang. Dzulkifli Bin Men Aslinda binti Mohd Nor 07-8961361(Am) 07-8961337(Faks) 47. Kolej Komuniti Cawangan Tanjung Piai No 45-47. KKCTP J15 Radzuan Bin Othman Azyati binti Mohd Agos 07-6869600/01(Am) 07-6869603 (Faks) 51.. KKS2 J04 Muhamad Radzi Bin Ab.kkmen.kkbpenawar.my 55. Kolej Komuniti Cawangan Kota Tinggi Lot 549.edu. KKPG J05 Zainab Bt Othman Wizni Khairah binti Mohd Nawi 50. Kolej Komuniti Cawangan Bera Lot 1-6.edu. No. Singkatan & Kod Kolej Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Hanafiah 09-2502530(Am) 09-2502531(Faks) 30 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . 28300 Triang. Kolej Komuniti Cawangan Bandar Tenggara No 65-67.kkkua. KKCBT J13 Hj.my 52. Jalan Delima. Pasir Gudang Johor Darul Takzim. Bandar Tenggara.edu. KKBP J03 Johari Bin Samsudin Sanuzee binti Shafie 07-8225800(Am) 07-8224880 (Faks) www.kkben.my 53. Pusat Perdagangan Pontian 82000 Pontian. Kolej Komuniti Segamat 2 KM 4.edu. KKTM C03 Abdul Razak Bin Sabtu Mohd Yusof bin Yaziz 09-2701552 (Am) 09-2701551 (Faks) www.my 54. Faks dan E-Mel Pejabat 45.Bil. Jalan IM 3/13 Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan Pahang Darul Makmur.my 49. Jalan Kijang Taman Scientex 81700. KKCR C12 Abu Bakar Bin Mat Tai Hidayati binti Che Ismail 09-3557077(Am) 09-3558077 (Faks) www. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komunit Bandar Penawar Jalan Ungku Abdul Aziz Bandar Penawar 81930 Kota Tinggi Johor Darul Takzim.1A Jalan Abdullah 81900 Kota Tinggi. Segamat Johor Darul Takzim.my 07-2543150 (Am) 2525626/5316 07-2543160 www. Pahang Darul Makmur Kolej Komuniti Temerloh Bypass Batu 2. KKCKT J23 Ali Bin Sis Abdul Kharim bin Abdul Hamid 07-8821434 (Am) 07-8821435 (Faks) 48.edu. KKBT C02 Zaidi Bin Zakaria YM Tengku Mohd Aziri bin Tengku Ali 09-2319460 (Am) 09-2319461 (Faks) www. Kolej Komuniti Pasir Gudang No. 61.kkben. Johor Kolej Komuniti Kuantan B 24. Jalan Jementah 85100 Batu Anam. Jalan Anggerik 3/1. Ghani Musa bin Abu Samah 07-9498227 (Am) 07-9498700 (Faks) www. Kolej Komuniti Cawangan Raub 11-19 Taman Amalina Lestari Simpang Kallang 27600 Raub. Johor. Norlida Bt Abd Razak Nor Azimah binti Ismail 09-5721313 (Am) 09-5735000 (Faks) www.kkpg. Tel. C13 Mustafa Bin Bakri Asma Laily binti Md.

Bil.edu.edu. Tel. Kolej Komuniti Kuala Terengganu Jalan Tengku Ampuan Mariam 20200 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman.edu. Pahang Kolej Komuniti Paya Besar Jalan Gambang 26300 Gambang Pahang Darul Makmur. Taman Seri Kota. Bandar Baru Semporna 2.kkrompin.my 31 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Bahagian Lipis.edu.my 59. 17500 Tanah Merah.my 60. Bangunan UMNO. KKCK T21 Mohamad Kamel Bin Ali Norlaili binti Abdullah 09-8599330 (Am) 09-8599331 (Faks) 62.my 56. 16450 Ketereh Kelantan Darul Naim Kolej Komuniti Cawangan Pasir Mas 3302-3307. Pasir Pekan 16250 Wakas Baru Kelantan Darul Naim Kolej Komuniti Cawangan Jeli Blok C. Bandar Baru Bukit Bunga. KKT S01 Dr Mohd Suhaimi Bin Mohd Akhir Muhammad Arid bin Abdulahim 089-913400 (Am) 089-914201 (Faks) www.my 63. Bangunan Majlis Perbandaran Kemaman. KKPB C04 Sha’amry Bin Mohd Yusof 09-5498811 (Am) 09-5495500 (Faks) www. Kelantan Kolej Komuniti Tawau Batu 4 Jalan Apas Perdana Square Commercial Centre Peti Surat 61607 91000 Tawau. Peti Surat 402 91308 Semporna.my 58. Kolej Komuniti Cawangan Semporna Lot 2-6. Singkatan & Kod Kolej KKCL C23 Nama Pengarah Pegawai Pengambilan Nur Syahila binti Muhammad Salleh Mohamad Reduan bin Hussain No.edu. KKRP C05 Mohd Faddilah Bin Mohd Yusoh Mohamad Rasidi bin Ahmad 09-4140333 (Am) 09-4141606 (Faks) www.kkklk. Abdul Razak Bin Sabtu 57..kktaw. KKKLK D01 Zulfikri Bin Jusoh Mohd Kanafiah bin Salleh 09-7880400(Am) 09-7440401(Faks) www. Johari bin Omar Siti Noor Mardiana binti Mohd Nawawi 09-9466669 (Am) 09-9466660 (Fax) 65. Faks dan E-Mel Pejabat 09-3101380 (Am) 09-3101382 (Faks) www.kkktu. Kg Parit Kijal 24100 Kemaman Terengganu Darul Iman Kolej Komuniti Kok Lanas Jalan Pangkal Kalong. KKCSS S11 Mohammad Rashid Bin Saad Aminah Faheeza Bashier Ahmad 089-782300(Am) 089-782303 (Faks) www.kkben.kktaw. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komuniti Cawangan Lipis Aras Bawah. Kolej Komuniti Cawangan Raub 11-19 Taman Amalina Lestari Simpang Kallang 27600 Raub. Lot PT 2098.Jalan Bukit Bius. Jalan Hospital.my 66.kkmen. Jalan Rompin Pekan 26800 Kuala Rompin Pahang Darul Makmur. KKCR C12 Abu Bakar Bin Mat Tai Hidayati binti Che Ismail 09-3557077(Am) 09-3558077 (Faks) www.edu.my 61. Pahang Darul Makmur Kolej Komuniti Rompin KM 5. KKPM D11 Che Mohd Arif Bin Che Mohd Nor Wan Nasir bin Wan Tih 09-7185911/5903/5904 (Am) 09-7185900 (Faks) 64. Sabah. KKKT T01 Che Ku Amran Bin Che Ku Ali Mohd Sofian bin Yusoff 09-6204200 (Am) 09-6204203 (Faks) www. No. KKCJ D12 En. Kolej Komuniti Cawangan Kemaman Lot K-148E.edu.kkpbe. 27200 Kuala Lipis.edu.Sabah.

my 71 Kolej Komuniti Miri 5600 Jalan Permy Jaya Utama Pusat Bandar Permy jaya 98000 Miri Sarawak KKMS Q03 Perry Tan Chee Kiong 085-653545(Am) 085-653242(Faks) 32 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .edu.my 69.Bil. Faks dan E-Mel Pejabat 67. Singkatan & Kod Kolej Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Kolej Komuniti Mas Gading Lot 742-750. Nama dan Alamat Kolej Komuniti Kolej Komuniti Kuching Lot 3563. Sego Centre Jalan Sultan Tengah Petra Jaya 93050 Kuching.kkmas. Betong Town District. Kolej Komuniti Cawangan Santubong Peti Surat (P201). Sarawak. 95700 Bahagian Betong.edu. No..kkkuc. Jalan Datuk Basil Temenggong.edu. Tel. Jalan Tun Abd Razak 93457 Kuching Q12 Chow Tiow Kiong Baki Nyoken 082-432691(Am) 082-432684 (Faks) www. Bau Town District 94000 Bau Sarawak. Sarawak KKCB Q22 Carlos Mikon Misin Hafizullah bin Samsudin 083-471830(Am) 083-472831 (Faks) www. KKMG Q02 William Abeng Adi Amin bin Sarkawi Sarie 082-763730 (Am) 082-763731 (Faks) www.my 68. KKKG Q01 Hamidah binti Mohammad Yunus 082-313321/322/323 (Am) 082-313318 (Faks) www. Of Parent Lot 726.edu.kkmas.my 70. Kolej Komuniti Cawangan Betong Lot 625-629.kkbetong.

Permohonan Kemasukan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Penerimaan maklumat dari pemohonan melalui borang / On-line Data calon berjaya akan di Upload keputusan permohonan untuk semakan orang ramai melalui laman web :http://upu.gov.my atau http://www.my Data diproses setelah diterima dari JPKK Pihak Kolej Komuniti menerima jawapan terima / tolak tawaran dari pemohon yang berjaya Data ditapis dan diproses untuk pemberian merit mengikut syarat kemasukan Kemasukan ke Kolej Komuniti: 1.jpkk.PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI LAMPIRAN K Mula Mencetak semua surat tawaran calon-calon yang berjaya dan mengepos surat tawaran Iklan Permohonan Kemasukan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Mencetak maklumat penawaran dan laporan pengambilan mengikut Kolej Komuniti.edu.mohe. Warganegara 2. Umur Ada Kekosongan tempat pengajian Tiada Pemilihan dan Penempatan calon berdasarkan lokaliti dan norma ambilan pelajar mengikut Kolej Komuniti Tidak Pendaftaran Pelajar di Kolej Komuniti Semua tempat diisi ? Ya Pemilihan & Penempatan Pelajar SELESAI 33 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

Panggil pelajar jika ada kekosongan selepas hari pendaftaran Atau Hubungi calon untuk mendapatkan penjelasan mengenai butiran yang bercanggah Ya Canggah Tidak Tidak Masih canggah Hantar dokumen pendaftaran kepada calon Cadangkan pertukaran program Atau Ya Hantar surat batal tawaran kepada calon Calon melengkapkan dokumen pendaftaran Jika kes rumit.LAMPIRAN L PENGURUSAN PENERIMAAN TAWARAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Mula Kolej Komuniti mencetak dan menghantar surat tawaran kepada calon yang berjaya Calon mencetak surat tawaran melalui on -line Tolak Jawapan Tawaran Terima Calon lewat hantar BJT-KK Calon hantar BJT-KK tanpa dokumen Calon hantar BJT-KK dan dokumen berkaitan Menyemak salinan dokumen dengan cetakan Senarai Penawaran. rujuk terus ke JPKK Pendaftaran Tamat 34 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 . Turunkan tandatangan pengesahan semakan pada butiran pemohon Terima jika masih ada kekosongan tempat Atau KIV jika tempat sudah penuh. Tanda ‘√ ‘pada butiran yang betul dan ‘X’ pada butiran yang bercanggah.

LAMPIRAN M PENGURUSAN PERTUKARAN PROGRAM KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Mula Rayuan pertukaran program Calon kemukakan surat permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada Unit Pengambilan Kolej Komuniti Pegawai Pengambilan kemukakan borang permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada Pengarah Kolej Komuniti Tidak berjaya Keputusan Pengarah Kolej Komuniti Berjaya Pihak Kolej Komuniti maklumkan kepada calon dan salinan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan dan Kemahiran Pihak Kolej Komuniti maklumkan kepada calon Pelajar daftar program baru Pelajar daftar program asal Pegawai Pengambilan kemaskini data Tamat 35 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

LAMPIRAN N PENGURUSAN PENANGGUHAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Mula Pelajar mengisi Borang Tangguh Pengajian Calon kemukakan surat permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada Unit Pengambilan Kolej Komuniti Pegawai Pengambilan kemukakan borang permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada KJKK/KJ Tidak Sokongan daripada KJKK/KJ Ya Tidak Kelulusan Pengarah Kolej Komuniti Ya Pegawai Pengambilan kemaskini data dan rekod Salinan borang diberi kepada KJKK/KJ. PHEP dan Pegawai Peperiksaan Pihak Kolej Komuniti maklumkan keputusan kepada calon Tamat 36 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .

PHEP dan Pegawai Peperiksaan Pihak Kolej Komuniti maklumkan keputusan kepada calon Tamat 37 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .LAMPIRAN O PENGURUSAN BERHENTI PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Mula Pelajar mengisi Borang Berhenti Pengajian Calon kemukakan surat permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada Unit Pengambilan Kolej Komuniti Pegawai Pengambilan kemukakan borang permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada KJKK/KJ Tidak Sokongan daripada KJKK/KJ Ya Tidak Kelulusan Pengarah Kolej Komuniti Ya Pegawai Pengambilan kemaskini data dan rekod Salinan borang diberi kepada KJKK/KJ.

JPKK En Zaidi Bin Othman Jabatan Pengajian Kolej Komuniti En Mohd Najib Bin Anua Jabatan Pengajian Kolej Komuniti En Musa Bin Abu Samah Kolej Komuniti Segamat 2 En Mohd Jalil Bin Ahmad Kolej Komuniti Bukit Beruang En Ahmad Nasrul Hisyam Bin Hamzah Kolej Komuniti Selayang En Mohd Fadzil Bin Ibrahim Kolej Komuniti Pasir Salak Pn Noor Aziah Bt Abdul Aziz Kolej Komuniti Jelebu Pn Siti Masliza Bt Mohd Nawi Kolej Komuniti Hulu Langat Cik Sanuzee binti Shafie Kolej Komuniti Bandar Penawar Pn Noraini Binti Mohd Banua Kolej Komuniti Bandar Darulaman En Azhan Zaki Bin Silim Kolej Komuniti Kuala Langat En Syahrir bin Said@Aris Kolej Komuniti Ledang 38 Panduan Pengambilan Pelajar Sijil Modular Kebangsaan Edisi 2 .SEKALUNG PENGHARGAAN Jawatankuasa Teknikal Dan Jawatankuasa Panduan Pengambilan Pelajar SMK Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Penasihat Ahli : : Pn Saerah Binti Abdul Rahim Pengarah Bahagian Pengambilan Pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful