Anda di halaman 1dari 24

SULIT

4531/1 4531/1
Fizik
Kertas 1
November
2008
1¼ jam
PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI KEDAH DARUL AMAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008

FIZIK
Kertas 1
TINGKATAN 4
Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Satu senarai rumus disediakan di halaman 2.

8. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak

1
The following information may be useful. The symbols have their usual meaning.
Maklumat berikut mungkin berfaedah. Simbol-simbol menpunyai makna yang biasa.

1. a = v - u 16 Power, P = energy
t time
2. v2 = u2 + 2as Kuasa, P = tenaga
masa
3. s = ut + ½ at2 17. 1 = 1 + 1
f u v
4. momentum = mv
momentum = mv
18. λ = ax
5. F = ma D
19. n = sin i
6. Kinetic energy = ½ mv2 sin r
Tenaga kinetik = ½ mv2
20. n = real depth
7. Potential energy = mgh apparent depth
Tenaga keupayaan = mgh
n = dalam nyata
8. Elastic potential energy = 1/2 Fx dalam ketara
Tenaga keupayaan kenyal = 1/2 Fx
21 Q = It
9. ρ=m
V 22 V = IR

10. Pressure, P = hρg 23 Power, P = IV


Tekanan, P = hρg Kuasa, P = IV

11. Pressure, P = F 24. Ns = Vs


A Np Vp
Tekanan, P = F
A 25. Efficiency = Is Vs x 100%
Ip Vp
12. Heat, Q = mcӨ Kecekapan = Is Vs x 100%
Haba, Q = mcӨ Ip Vp

13. pV = constant 26 g = 10 m s-2


T
pV = malar
T

14 E = mc2

15 v=fλ

2
Answer all questions. Each question is followed by either three , four or five options.
Choose the best option for each question then blacken the correct space on the
answer sheet.

Jawab semua soalan.Tiap – tiap soalan di ikuti oleh sama ada tiga , empat atau lima
pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan
ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda

1. Which physical quantity has the correct S.I. unit?


Manakah antara kuantiti fizik berikut menunjukkan unit S.I. yang betul?
Physical quantity S.I Unit
Kuantiti fizik Unit S.I.

A Mass Newton
Jisim Newton
B Length Kilometer
Panjang Kilometer
C Time second
Masa saat

2. Which of the following quantities below is a base quantity?


Manakah antara berikut merupakan kuanttiti asas?

A Momentum
Momentum
B Length
Panjang
C Velocity
Halaju
D Force
Daya

3. The diagrams below show a pair of vernier calipers and a metre rule.
Gambar rajah menunjukkan sebuah angkup vernier dan sebuah pembaris.

Vernier
calipers

3
Metre rule

Which comparison is correct about the sensitivity of both the


instruments when measuring the thickness of a small wooden block?
Perbandingan yang manakah betul tentang kepekaan kedua - dua alat
itu apabila mengukur ketebalan suatu dawai?

Vernier calipers Metre rule


Angkup vernier Pembaris meter

A Low sensitivity Low sensitivity


Kepekaan rendah Kepekaan rendah
B Low sensitivity High sensitivity
Kepekaan rendah Kepekaan tinggi
C High sensitivity Low sensitivity
Kepekaan tinggi Kepekaan rendah

4. The quantity having the same unit as work is


Kuantiti yang mempunyai unit sama dengan kerja adalah
A Force
Daya
B Energy
Tenaga
C Impulse
Impuls
D Momentum
Momentum

5. 50 millimetres is equivalent to
50 milimeter bersamaan dengan

A 5.0 x 10 - 6 m
B 5.0 x 10 - 5 m
C 5.0 x 10 - 4 m
D 5.0 x 10 - 3 m
E 5.0 x 10 - 2 m

4
6. Ali competed in a 400 m race. The diagram (a) below shows the reading at the
start of the race. Diagram (b) shows the result at the end of the race.
Ali bertanding dalam acara lari 400 m. Gambarajah (a) di bawah menunjukkan acaan
pada permulaan pertandingan. Gambarajah (b) menunjukkan bacaan apabila acara
tamat.

(a) (b)
How long did he take to complete the race?
Berapakah lama masa yang diambilnya untuk acara tersebut?

A 45.7 s C 46.5 s

B 46.0 s D 47.0 s

7.

The diagram (a) above shows a micrometer screw gauge when the jaws are
tightly closed. Diagram (b) shows the scale of the instrument when
measuring the diameter of an object. What is the diameter of the object ?

Rajah (a) menunjukkan tolok skru mikrometer dengan rahang ditutup


ketat. Rajah (b) menunjukkan bacaan pada alat pengukur apabila mengukur
diameter suatu objek.
Apakah diameter objek tersebut ?

A 8.30 mm B 8.31 mm
C 8.80 mm D 8.81 mm

5
8. The Diagram below shows a target board used to represent consistency and
accuracy. The centre of the board represents the real value of a physical
quantity and the dots represent measured values.

Gambarajah di bawah merupakan papan sasaran yang digunakan untuk


menunjukkan konsistensi dan ketepatan bagi pengukuran. Pusat papan sasaran
menunjukkan nilai sebenar bagi suatu kuantiti fizik. Titik-titik pada papan sasaran di
bawah menunjukkan nilai yang diukur

Which of the following best describe the measurement ?


Manakah antara berikut menjelaskan pengukuran yang ditunjukkan dalam rajah?

A. Consistent and accurate


Konsisten dan tepat
B. Consistent but not accurate
Konsisten tetapi tidak tepat
C. Not consistent but accurate
Tidak konsisten tetapi tepat
D. Not consistent and not accurate
Tidak konsisten dan tidak tepat

9. The graph shows the relationship between v and t.


Graf menunjukkan hubungan antara v dan t
v

t
0 3
.
The relationship between v and t can be represented by the equation
Hubungan v dan t diwakili oleh persamaan

6
A V= t+3
B V= t+1
C V= -t+3
D V= -t+1

10. “ An object at rest tends to remain at rest .


An object in motion tends to remain in motion. ”
The above statements are explained by the concept of

“Suatu objek pegun cenderung untuk mengekalkan keadaan pegunnya.


Suatu objek yang bergerak cenderung untuk terus bergerak.”
Kenyataan di atas menerangkan tentang konsep

A vectors
vektor
B force
daya
C inertia
inersia
D density
ketumpatan

11. Which object has the greatest inertia ?


Objek yang manakah mempunyai inersia paling besar?

A B

A bicycle of mass 15 kg An aeroplane of mass 1.2 x 10 5 kg


Basikal berjisim 15 kg Kapal terbang berjisim 1.2 x 10 5 kg

C D

A car of mass 2000 kg A yacht of mass 1.1 x 10 8 kg


Kereta berjisim 2000 kg Kapal berjisim 1.1 x 10 8 kg

7
12. The graph shows the motion of a car in a straight line.
Graf menunjukkan halaju – masa bagi satu gerakan.

v/ms-1

16

12

0 10 20 25 t/s

How long will it take for the car to travel a distance of 260 m?
Berapakah masa yang diambil oleh kereta itu untuk bergerak sejauh 260 m?

A 5 seconds
5 saat
B 10 seconds
10 saat
C 15 seconds
15 saat
D 20 seconds
20 saat
E 25 seconds
25 saat

13. Which graph represents deceleration ?


Graf yang manakah mewakili nyahpecutan?

s s
A B

0 t 0 t

s s
C D

0 t
0 t
8
14. The diagram shows the path of a model rocket.
Rajah menunjukkan lintasan model sebuah roket.

Kinetic energy is minimum at


Tenaga kinetik minimum di

A P
B Q
C R
D S
E 15 m s-2

15. The diagram below shows a velocity – time graph.


Rajah di bawah menunjukkan graf halaju – masa.

Halaju/Velocity / m s-1

Masa/Time / s
0
The gradient of the graph represents
Kecerunan graf mewakili

A work done
kerja
B energy
tenaga
C displacement
sesaran
D acceleration
pecutan

9
16. The table below gives the information about three cars.
Jadual berikut menunjukkan maklumat bagi tiga buah kereta.

Car Mass/kg Velocity/ms-1


K 1000 8
L 1600 7
M 2000 5

Which of the following statement is true?


Manakah antara kenyataan berikut benar ?

A K has the largest inertia


Inersia K paling besar
B L has the largest momentum
L mempunyai momentum paling besar
C M has the largest kinetic energy
M mempunyai tenaga kinetik paling besar

17. Describe the motion of the trolley that produced the ticker tape recorded on
the diagram below.
Jelaskan pergerakan troli yang ditunjukkan oleh pita detik berikut

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Direction of
motion
A The trolley travels on constant velocity.
Troli bergerak dengan halaju seragam.
B The trolley travels on increasing velocity
Troli bergerak dengan halaju bertambah.
C The trolley travels on decreasing velocity.
Troli bergerak dengan halaju berkurangan.

18. Which of the following statements best describes an elastic collision


between two objects?
Antara berikut manakah kenyataan yang menerangkan perlanggaran
elastik dua objek ?
A Only momentum is conserved.
Hanya momentum diabadikan.
B Only kinetic energy is conserved.
Hanya tenaga kinetik diabadikan.
C Momentum and kinetic energy are conserved.
Momentum dan tenaga kinetik diabadikan.
D Total energy, momentum and kinetic energy are conserved.
Jumlah tenaga, momentum dan tenaga kinetik diabadikan.

10
19. A softball player moves her hand downwards while catching a fast -
moving ball.
Pemain sofbol menggerakkan tangannya ke bawah semasa menangkap
bola yang laju.

The movement of her hand is to


Pergerakan tangan adalah untuk

A increase the impulsive force


menambah daya impuls
B increase the stopping time of the ball
memanjangkan masa bola berhenti
C stop the ball from falling
mengawal bola supaya tidak jatuh

20. A ball of mass 5 kg hits a wall with a velocity of 10 m s – 1.


The time for collision is 5 s. After the collision , the ball rebounds with a
velocity of 8 m s – 1 .
Sebiji bola berjisim 5 kg berlanggar dengan dinding dengan kelajuan 10 m s-1
Masa pelanggaran adalah 5 s. Selepas perlanggaran bola melantun dengan
halaju 8 m s -1 .

U = 10ms-1

Which of the following statements is true?


Pernyataan yang manakah benar?

11
A Momentum before collision is -50kgm s-1
Momentum sebelum pelanggaran adalah -50 kg m s-1

B Impulsive force is 18N


Daya impuls adalah 18 N
C After collision the momentum of the ball is - 40 N s
Selepas perlanggaran momentum bola itu adalah -40 N s

21. The diagram shows a collision between a car and a lorry.


Rajah menunjukkan perlanggaran antara sebuah kereta
dan sebuah lori.

To avoid serious injuries to a driver, a car should have the following


features except
Untuk mengelakkan kecederaan yang parah, kereta mesti mempunyai

A Automatic air bag


Beg udara automatik
B Safety seat belts for the driver and the passengers
Tali pinggang keledar untuk pemandu dan penumpang
C Front and rear bumpers
Bumper di bahagian hadapan dan di bahagian belakang
D Hard dashboard
Dashboard yang keras

12
22.

The diagram above shows two identical trolleys joined together on a smooth
horizontal surface. When the pin is hammered in, the trolleys move in opposite
directions. Which of the following quantities are the same for both trolleys?

Rajah di atas menunjukkan dua troli serupa dilekatkan bersama pada permukaan
satah licin. Apabila pin tersebut diketuk, troli-troli bergerak pada arah bertentangan.
Antara berikut kuantiti manakah sama untuk kedua-dua troli ?

A Velocity
Halaju
B Acceleration
Pecutan
C Momentum
Momentum
D Kinetic energy
Tenaga kinetic

23. A man of mass 50 kg stands on a stationary boat of mass 25 kg. The


diagram below shows him jumping out of the boat on to a jetty at a
velocity 4 ms-1.

Seorang lelaki berjisim 50kg berada di atas papan gelongsor berjisim


25kg. Rajah di bawah menunjukkan ia melompat ke atas jeti pada halaju
4ms-1.

v = 4 ms-1

13
Calculate the velocity of the boat as the man jumps.
Hitungkan halaju bot apabila lelaki itu melompat.
A 2 ms-1
B 4 ms-1
C 6 ms-1
D 8 ms-1
E 10 ms-1

24. Diagrams below show the same blocks of wood on a smooth table. Four
different pairs of forces are acting on the block. Which pair of the forces will
give the greatest acceleration towards the block ?

Rajah di bawah menunjukkan blok kayu yang sama berada di atas permukaan meja
yang licin. Berikut adalah empat pasangan daya masing-masing yang bertindak ke
atas blok kayu. Manakah di antara pasangan daya tersebut memberi pecutan
paling besar bagi blok kayu tersebut?

70 N 80 N

B 30 N 90 N

C 50 N 90 N

80 N 30 N
D

14
25. A car travels with a constant velocity of 15 ms-1 for 10 s.
What is the acceleration of the car?
Sebuah kereta bergerak dengan halaju seragam pada 15ms-1 untuk
selama 10 saat. Apakah pecutan kereta tersebut?

A 150 ms-2
B 15 ms-2
C 10 ms-2
D 0 ms-2

26 Which graph shows an increasing acceleration?


Graf yang manakah menunjukkan pecutan semakin meningkat?

A B

C D

27 Oil drips at a constant rate from a moving car. The diagram shows the pattern of
the drips on the road.

Minyak menitis pada kadar seragam dari kereta yang sedang bergerak. Gambar rajah
menunjukkan corak titisan di atas jalan raya.

arah gerakan
Which statement describes the motion of the car?
Manakah pernyataan yang menerangkan gerakan kereta tersebut?

15
A It accelerated and then moved at a steady speed.
Ia memecut dan kemudiannya bergerak dengan laju seragam.

B It accelerated and then decelerated.


Ia memecut dan kemudiannya menyahpecut.

C It moved at a steady speed and then decelerated.


Ia bergerak dengan laju seragam dan kemudiannya menyahpecut.

D It moved at a steady speed and then accelerated.


Ia bergerak dengan laju seragam dan kemudiannya memecut.

28 Each piece of ticker tape has 10 ticks. Which chart is of motion with uniform
deceleration?

Setiap keratan pita detik mempunyai 10 detik. Carta pita detik yang manakah adalah
untuk gerakan dengan nyahpecutan seragam?

A B

29 The graph shows the motion of two cars X and Y.


Graf menunjukkan gerakan dua kereta X and Y.

Based on the graph, which statement is true?


Berdasarkan kepada graf,penyataan manakah yang benar?

16
A The acceleration of car X is greater than that of car Y.
Pecutan kereta X lebih besar dari pecutan kereta Y.

B The acceleration of car X is the same as that of car Y.


Pecutan kereta X sama dengan pecutan kereta Y.

C Both car X and car Y are moving with uniform velocity.


Kereta X dan kereta Y bergerak dengan halaju malar.

D The velocity of car X is greater than that of car Y.


Halaju kereta X lebih tinggi berbanding halaju kereta Y.

30 The diagram describes the motion of two bodies before and after collision.
Gambarajah menerangkan keadaan pergerakan dua jasad sebelum dan selepas
perlanggaran

What is the value of v?


Berapakah nilai v?

A 1.3 m s-1.

B 2.6 m s-1.

C 4.0 m s-1.

D 5.0 m s-

17
31 Diagram below show two trolleys P and Q. Trolley P moves and collides with the
stationary trolley Q.
Rajah menunjukkan dua troli P dan Q. Troli P bergerak dan melanggar troli Q yang
pegun..

Which of the following statement is true?


Antara pernyataan berikut,yang manakah benar?

A The collision is an elastic collision.


Perlanggaran itu adalah perlanggaran kenyal
B Both trolleys do not undergo changes is momentum.
Kedua dua troli tidak mengalami perubahan momentum
C The total momentum before and after the collision is the same.
Jumlah momentum sebelum dan selepas perlanggaran itu sama
D The total kinetic energy before and after collision is conserved.
Jumlah tenaga kinetic sebelum dan selepas adalah terabadi

32 Diagram below shows the path travelled by a car from P to S.


Rajah di bawah menunjukkan lintasan yang dilalui oleh sebuah kereta dari P ke S.

What is the displacement of the car?


Berapakah sesaran kereta itu?

A 5.0 km

B 6.8 km

C 8.2 km

D 9.0 km

18
33 Diagram below is a velocity-time graph showing the motion of an object.
Rajah di bawah ialah graph halaju-masa yang menunjukkan pergerakan suatu objek.

Which of the following describes the motion of the object?


Antara yang berikut, yang manakah menghuraikan pergerakan objek itu?

OJ JK
A Uniform acceleration Decreasing acceleration
Pecutan seragam Pecutan berkurang
B Increasing acceleration Decreasing acceleration
Pecutan bertambah Pecutan berkurang
C Increasing acceleration Uniform deceleration
Pecutan bertambah Nyahpecutan seragam
D Uniform acceleration Uniform deceleration
Pecutan seragam Nyahpecutan seragam

34 Which object has the greatest inertia?


Objek yang manakah mempunyai inersia yang paling besar?

A B

C D

19
35 The diagram shows a brick falling from a table.
Gambarajah menunjukkan seketul bata yang sedang jatuh dari atas meja

What physical quantity of the brick is constant while it is falling?


Apakah kuantiti fizik bata itu yang malar semasa bata itu jatuh?

A Potential energy C Acceleration


Tenaga keupayaan Pecutan

B Kinetic energy D Velocity


Tenaga kinetik Halaju

36 The diagram shows a strip of ticker-tape produced by a moving trolley. The


Frequency of the ticker timer is 50 Hz. What is the acceleration of the
trolley?

Rajah menunjukkan keratan pita detik bagi satu gerakan troli yang
menggunakan jangke masa detik berfrekuensi 50 Hz. Berapakah pecutan troli
itu?

A 250 cm s-2 C 1500 cm s-2

B 1150 cm s-2 D 1850 cm s-2

37 The diagram shows a graph of velocity, v against time, t of a moving vehicle


car.
Rajah menunjukkan graf halaju melawan masa bagi gerakan satu kereta.

Which of the following graph of acceleration,a against time,t shows the motion
of the racing car?
20
Antara berikut, graf pecutan,a melawan masa,t yang manakah yang menunjukkan
gerakan kereta itu?

A C

B D

38

The type of motion that is represent on the tape is


Jenis gerakan yang ditunjukkan pada keratan pita detik itu ialah

A Motion with constant acceleration followed by constant speed


Gerakan dengan pecutan malar diikuti dengan laju malar

B Motion with constant deceleration followed by increasing speed


Gerakan dengan nyahpecutan malar diikuti dengan laju bertambah

C Motion with constant speed


Gerakan dengan laju seragam

D Motion with increasing speed followed by constant acceleration


Gerakan dengan laju bertambah diikuti dengan pecutan malar

39 Which of the following graph shows the motion of an object with constant
velocity?
Antara graf berikut yang manakah menunjukkan suatu jasad sedang bergerak
dengan halaju malar

21
40 Which of the following statement about inertia of an object is true?
Pilih penyataan yang benar tentang inersia?

A An object with a larger mass has a larger inertia


Semakin besar jisim semakin besar inertia

B A stationary object has no inertia


Suatu jasad yang pegun tidak mempunyai inertia

C A free falling object has no inertia


Suatu jasad yang jatuh bebas tidak mempunyai inertia

41 When a bullet is shot,the gun jerk to the back. Which of the following
concept best describes this action?
Apabila sebutir peluru di tembak, senapang akan tersentak ke belakang.
Yang manakah konsep di bawah yang menerangkan keadaan tersebut?

A Force
Daya

B Momentum
Momentum

C Inertia
Inertia

D Energy
Tenaga

22
42 The frequency used by a ticker timer is 50 Hz. What is the time for 51 dots?
Frekuensi yang digunakan oleh jangka masa detik ialah 50 Hz. Apakah masa
Untuk 51 detik?

A 0.2 s C 1.02 s

B 0.02 s D 1.20 s

43 When one object is travelling with a constant velocity, Its acceleration will be
Apabila suatu objek bergerak dengan halaju malar,Pecutannya akan

A Decreasing C Constant
Berkurang Malar

B Increasing D Zero
Bertambah Kosong

44 An aeroplane is flying with decreasing acceleration, hence the velocity is


Sebuah kapal terbang sedang terbang dengan pecutan berkurang, oleh yang
Demikian halajunya akan

A Decreasing C Constant
Berkurang Malar

B Increasing D Zero
Bertambah Kosong

45 The distance travelled with a constant speed of 2 m s-1 in a time of 6 s is


Jarak dilalui dengan laju malar 2 m s-1 dalam masa 6 saat ialah

A 3m C 9m

B 6m D 12 m

46 A student start cycling from rest and reaches a speed of 12 m s-1 in 6 seconds.
The distance travelled by him is

Seorang pelajar memulakan kayuhan daripada keadaan rehat sehingga


Mencapai kelajuan 12m s-1dalam masa 6 saat. Jarak yang dilalui oleh
Pelajar tersebut ialah

A 18 m C 54 m

B 36 m D 72 m

23
47 A car accelerates from rest to 4 m s-2 for a period of 2 minutes. What is the
velocity of the car after 1 minute?

Sebuah kereta memecut dari keadaan rehat iaitu 4 m s-2dalam masa 2 minit.
Berapakah halaju kereta selepas 1 minit

A 8 m s-1 C 240 m s-1

B 16 m s-1 D 480 m s-1

48 A bus decreases its velocity from 8 m s-1 to 4 m s-1 in a distance of 12m.


What is the acceleration of the bus.

Sebuah bus mengurangkan halajuna dari 8 m s-1 kepada 4 m s-1 dalam


Jarak 12m. Berapakah pecutan bus tersebut.

A - 4 m s-2 C 4 m s-2

B -2 m s-2 D 2 m s-2

49 A ticker tape of length 24 cm contains 10 dots. Its average speed is


Sekeping pita detik dengan panjang 24 cm mengandungi 10 detik.
Apakah laju puratanya?

A 1.2 cm s-1 C 120 cm s-1

B 2.4 cm s-1 D 240 cm s-1

50 The velocity of an object is being increased from 30 m s-1 to 50 m s-1 in 2


second. Its displacement is

Halaju suatu objek bertambah dari 30 ms-1 kepada 50 m s-1 dalam masa
dua saat. Cari sesaran objek tersebut.

A 0m C 80 m

B 40 m D 120 m

END OF QUESTION PAPER

24