Anda di halaman 1dari 55

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT,

KM 7.2, JALAN BETONG/KUCHING, 95700 BETONG, SARAWAK


Tel: 083-472018 Faks:083-471620 smkdpk@gmail.com www.smkdpk.com
YEE 2402 / AS 1437

BIL

PERKARA
Prakata

MUKASURAT
3 4 5 6 7 819 2033 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4455

1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17

VisidanMisiLembagaWardenSekolah CartaOrganisasiPengurusanAsrama CartaOrganisasiLembagaWarden CaraOrganisasiLembagaPengawas PeraturanAsrama SistemMeritDanDemeritSekolah PelajarAsranaMengikutKelas Keperluan WajibPelajarAsrama AktivitiHarianPelajarAsramaPadaHariPersekolahan AtivitiHarianPelajarAsramaPadaHujungMinggu YuranUntukPelajarPelajar SuratAkuJanjiTinggaldiAsrama BorangMaklumatPelajarDanIbubapa/Penjaga PermohonanMenjadiPelajarAsrama PermohonanMenjadiPelajarHarian AkuanPenerimaanBarangKeperluanAsrama Lampiranlampiran

Adalah menjadi misi Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Patinggi Kedit untuk mempastikan supaya Pihak Pentadbiran dan Pengurusan Asrama dapat memberikan bimbingan yang sempurna kepada semua pelajarmelaluipewujudanprasaranadansuasanayangkondusifuntuk menghasilkan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum, sahsiah dan keceriaan sekolah selaras dengan misi sekolah. Bagimencapaimisidanobjektifdiatas,makadijelaskandidalambuku Pengurusan Asrama ini, peraturanperaturan tatatertib dan disiplin SekolahMenengahKebangsaanDatukPatinggiKeditBetonguntuk Dibaca , difahamkan dan seterusnya dipatuhi oleh semua Pelajar AsramasekolahinidisepanjangtempohmerekaberadadiSMKDatuk PatinggiKeditbetong. Pengetua serta Semua Tenaga Pengajar dan kakitangan SMK Datuk Patinggi Kedit Betong akan mempastikan agar peraturanperaturan yang telah digariskan ini dipatuhi pada setiap masa, melalui Badan Penguatkuasa yangtelah ditubuhkan diperingkat sekolah. Alasan yang mengatakan pelajar TIDAK TAHU atau TIDAK DIBERITAHU , tidak timbuldenganadanyapanduanyangdimuatkandidalambukuini. Marilah kita samasama berusaha dan bekerjasama untuk mencapai misisekolahini. Sekian,terimakasih

BERILMU,BERAMALDANBAHAGIA

Pengetua, SMKDatukPatinggikedit, Betong

1.0VISIDANMISILEMBAGAWARDENSEKOLAH.

VISI
LEMBAGA WARDEN
MEMENANGI ANUGERAHSRIASRAMA TERBILANG(ASAT) PERINGKATNEGERIMENJELANG2009

MISI
LEMBAGA WARDEN
1.MENINGKATKAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN ASRAMA KESATUTAHAPYANGBOLEHDIBANGGAKAN. 2.MENINGKATKAN KESELAMATAN DAN KESELESAAN PENGHUNIPENGHUNIASRAMA. 3.MEMPASTIKAN KESIHATAN SEMUA PENGHUNI ASRAMA TERPELIHARASEPANJANGMASA. 4.MEWUJUDKAN SUASANA HARMONI DAN SEMANGAT KEKELUARGAAN DI KALANGAN PENGHUNIPENGHUNI ASRAMA. 5.MEMUPUKTABIATTABIATYANGPOSITIFDIASRAMA. 6.MENINGKATKAN LAGI KECERIAAN DAN KEINDAHAN DI LUARASRAMA. 7.MEWUJUDKANSEMANGATASRAMAKURUMAHKUJUA

2.0CARTAORGANISASIPENGURUSANASRAMA
TUANPENGETUA Dr.LambatAnakLindong PEN.KANANHEM En.MenchonAkMering

KETUAPENYELIA ASRAMA Pn.SinarBintiJaal

KETUAWARDEN

En.SigatAnakSang

PENYELIAASRAMAN.17

PENYELIAASRAMAN.17

CikNorinaBtAzmi
TUKANGMASAK En.JinidiBelon En.Goneladie En.OngTeeKui En.NorizalKushairy En.LatiffIbrahim En.SazaliSegera CikSiahMohammad Pn.SuaMegom Pn.RokiahMahmud

Pn.DygAspalela

PEKERJA PEMBERSIHAN KAWASAN/ PEKERJAAM RENDAH

WARDENWARDEN En.MenchonAkMering En.AnggatAkUnding En.NelsonLunyat En.KidcarsonJ.Gubar En.JameDenel En.ThomyKuchop CikJamayahBtLehi CikKartiniBtHamji CikSitiHarfaHashim CikSimaAkJjabang

LEMBAGA PENGAWAS KETUA KETUABILIK

PENGHUNIPENGHUNIASRAMA

3.0CARTAORGANISASILEMBAGAWARDEN
PENGERUSI TuanPengetua (Dr.LambatakLindong)

KETUAWARDEN (En.SigatakSang)

SETIAUSAHA (CikSimaJabang)

WARDENASRAMA LELAKI

PENASIHATLEMBAGA PENGAWAS 1.En.JameDenel 2.CikJamayahBtLehi

WARDENASRAMA PEREMPUAN

ASRAMABANGAT En.AnggatUnding En.KidcarsonGubar

A TIANGLAJU CikSimaJabang A.KELINGKANG CikJamayahLehi

ASRAMASADOK En.JameDenel En.SigatakSang En.MenchonMering A.TEMBAWAI TINTING En.NelsonLunyat En.ThomyKuchop

A.KUMPANGPALI CikSitiHarfa

A.BUKITSABAN CikKartiniHamji ASRAMAKUMANG CikSitiHarfa 6

4.0CARTAORGANISASILEMBAGAPENGAWAS
PENAUNGI DR.LAMBAT AKLINDONG

PENAUNGII EN.MENCHON AKMERING

PENASIHAT1 EN.JAMEDENEL

PENASIHATII CIKJAMAYAHBTLEHI

KETUA PENGAWAS LELAKI WINSTON GARANAK BALIE

KETUA PENGAWAS PEREMPUAN SANDRA FARADILLAAK STEPHEN

KETUA PENGAWAS LELAKIHARIAN FRANKLYNAK EDWARD

KETUA PENGAWAS PEREMPUAN HARIAN NATASHA NATALIEAJEK AKNELSON

BIRO
KEBERSIHAN 1.RONNYAK STEPHEN 2.JERRY SUMOKAK WALTER KIDANG 3.ALEYDIANA AKANTHONY

BIRO KEBAJIKAN
1.CHANG TADONG 22.JEFFERY IMANGAK TELESAN 3.ELSSIEAK ROBIN 4.SUANINTRISL EYSUISAK SULIM

BIRO
KESELAMATAN 1.ALBINAK ANGGOT 2.BEATRICE SENAAK AUGUST 3.CECELIAAK WILLIAM

BIROKECIL
TINGAKATAN3 1.DELILAH MAYA AKMATHEW 2.ELEANOR GALONGAK ROLFKASSIM

BIROKECIL TINGKATAN5 1.LAVINDAAK NINGKAN 2.ISAIAHKEDU 3.MAGDLANE AKTAKIN 4.MARRYLANE MAMPAKAK ANDAM

BIROKECIL TINGKATAN6 1.TERRYBAJI AKJESSE 2.ENTIANAK ANDAU 3.FRANKLYN AKEDWARD 4.LOUISAJAN AKANTHONY

5.0PERATURANASRAMA
5.1PENGENALAN Setiap pelajar dikehendaki membaca, memahami dan mengikuti setiap peraturan dalambukuini. Buku peraturan ini perlu disimpan dengan selamat dan menjadi panduan dan pedomankepadapelajarsepanjangmasadisekolahini. Sekiranya pelajar melanggar peraturan sekolah, pelajar berkenaan dikehendaki membawa Buku Peraturan Asrama ini sebagai panduan untuk diberi nasihat, teguran,amaran,hukumanarautindakandisiplinmengikutkesalahanberkaitan. Kegagalan pelajar membawa buku ini ke pertemuan tersebut akan dianggap bahawa pelajar telah kehilangan buku ini dan akan didenda dengan bayaran RM2.00danakandiberiBukuPeraturanAsramayangbaru. 5.2PERAKUANPELAJAR Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami semua peraturan asrama dalam buku ini dan saya akan mematuhi semua peraturan yang telah dinyatakanselagisayamenjadiseorangpelajarsekolahini. Kegagalan saya untuk mengikuti peraturan yang telah dinyatakan dalam buku ini akanmenyebabkansayadikenakanhukumanataudikenakantindakandisiplinpihak sekolah. Tandatangan : :

NamaPenuhPelajar Kelas Tarikh : :

5.3AMANATTUANPENGETUA Kepada SemuaGuru SemuakakitanganSokongan SemuaPelajarSMKDatukPatinggiKedit,Betong PeraturanSekolahdanPeraturanAsramaSMKdatukPatinggiKedit,Betong Pihak sekolah berharsat supaya disiplin pelajar dapat dikawal dengan teliti pada setiap masa. Kementerian Pelajaran melalui Surat Pekliling Ikhtisas Bil. 9/1975 Disiplin Di Sekolah :Peraturanperaturan Sekolah Untuk Muridmuird, bertarikh 4 November 1975, menyarankan agar sekolah menyediakanb peraturanperaturan sekolah secara bertulis sebagai salah satu langkah ke arah mewujudkan tahap disiplinyangtinggidikalanganpelajar. Penerbitan perautuanperaturan sekolah dan asrama seperti ini bertujuan untuk memberi panduan kepada setiap guru dan kakitangan sokongan dalam mengendalikan masalah disiplin di kalangan pelajar. Ini selaras dengan surat Pekliling Ikhtisas Bil. 10/2001: Semua Guru Adalah Guru Disiplin bertarikh 24 September2001. Peraturanperaturan dalam buku ini boleh diubahsuai mengikut keperluan dari semasa ke semasa dengan persetujuan daripada Lembaga Disioplin Pelajar. Perubahanperubahan yang berkaitan akan diumumkan kepada para pelajar semasa perhimpunan sekolah. Diharapkan agar semua guru, kakitangan sekolah danpelajarpelajarakanmenjadilebihproaktifdalam menanganimasalahmasalah disiplinpadamasamasayangakandatang. Sekian,terimakasih. BERKHIDMATUNTUKNEGARA Sayayangmenurutperintah,

................................................ (DR.LAMBATAKLINDONG) Pengetua, SMKDatukPatinggiKeditBetong.

5.4PERATURANPERATURANASRAMA Peringatan: Semua peraturan sekolah juga berkuatkuasa di asrama dan juga dikawasankawasansekitarasrama 5.4.1WAKTUBELAJAR 5.4.1.1 Pelajar tidak dibenar berada di asrama sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran,kelastambahan,kelasulangkajiataupunwaktubelajarmalam. 5.4.1.2 Pelajar mesti menepati masa semua aktiviti pembelajaran dan pengajaran, kleasulangkaji,kleastambahandanyangberkaitan. 5.4.1.3 Pelajar yang tidak dapat hadir untuk aktiviti atau kegiatan seperti yang dinyatakan dalam perkara 5.4.1.1. di atas sebab yang munasabahatau atas kes kecemasan atau sakit mesti mendapatkan kebenaran bertulis daripada ketua wardenatauwardenvertugas. 5.4.1.4 Sepanjang masa proses pembelajaran dan pengajaran, kelas tambahan, kelasulangkajiatauyangberkaitansemuapelajartidakdibenarkanbalikkeasrama kecualidengankebenarandaripadaketuawardenatauwardenbertugas. 5.4.2KERJAPEMBERSIHAN/KERJAKECERIAAN/KERJAGOTONGROYONG. 5.4.2.1 Pelajar mesti hadir dan menjalankan kerja pembersihanb, kerja keceriaan dankerjagotongroyongsaramasepertiyangtelahditetapkanolehpihaksekolah. 5.4.2.2 Pelajar mesti menepati masa dan menjalankan kerja dengan sempurna untuksemuaaktivitiyangdijalankandalamperkara5.4.2.1 5.4.2.3 Pelajar yang tidak dapat hadir untuk menjalankan aktiviti dalam perkara 5.4.2.1mesti mendapatkankebenaranataumemberitahuterlebihdahuludaripaga wardenasramamasingmasing.

10

5.4.3TATATERTIBDANDISIPLIN 5.4.3.1.Semuapelajarmestimenunjukkansikapyangbaikpadasepanjangmasa. 5.4.3.2 Pelajar mesti mengamalkan sikap bertimbang rasa antara satu sama lain supayatidakmenyingungperasaanpelajarlain. 5.4.3.3 Pelajar tidak dibenarkan sama seklai menimbulkan isuisu sensitif seperti keagaam,isuperkauman,isubudayadansemuayangberkaitan. 5.4.4PAKAIAN RujukPeraturanSekolahPerkara17BahagianPakaian 5.4.5 KEBERSIHANASRAMADANKAWASANSEKITARASRAMA 5.4.5.1Pelajarperlumengamalkantahapkebersihanyangtinggidan menjagakebersihantubuhbadansupayakesihatanterjamin. 5.4.5.2Kebersihandankeceriaanasramamestidijagasepanjangmasadan perlu dibersihkan mengikut jadual. (Termasuk kawasan tandas, bilik mandi, parit, koridor,tangga,cermindankawasansekitarnya) 5.4.5.3Tempattidurataukatilpelajarperlukemaspadasepanjangmasa. 5.4.5.4Semuaperalatanuntukmakanminummestidicuciselepas digunakandandisimpanditempatyangselamatdanteratur. 5.4.5.5 Pakaianpelajarmestikemasdandisimpandenganselamat, teraturdantersusun. 5.4.5.6 Kasut,selipardanapajuaalaskakiperludisimpanditempatatau rakyangdisediakandenganbaikdanteratur.

11

5.4.5.7 Pelajarperlumenjalankantugaspembersihanbilikasramamasing masingmengikutjadualyangtelahditetapkan. 5.4.5.8 Pakaianyangbasahhendaklahdisidaidiluarasrama.Pakaian basahjangansekalikalidisimpanataudisidaididalambilikasrama. 5.4.5.9 Sampahhendaklahdibuangkedalamtongsampahyang disediakan.Janganmembuangsampahmerataratatempat.

12

Pelajardilarang: 5.4.5.10 Kencingataumembuangairbesardidalamataudikawasanbilik mandi. 5.4.5.11 Kencingataumebuangairbesardikoridoratauariataskoridor ataukawasankoridor. 5.4.5.12 Membuang atau membaling sampah atau apa saja ke atas bumbung bengunanasrama.

5.4.6KESELAMATANPELAJARDANBARANGBARANG 5.4.6.1 Laporkan kepada Penyelia Asrama atau warden jika berlaku kemalangan, kecemasan, pencerobohan oleh pihak luar atau penyakit supaya tindakan segera dapatdiambil. 5.4.6.2 Barangbarang atau peralatan sepertiradio, radi kaset, disc palayer, video, televisyen, guitar ( kecuali walkman yang hanya menggunakan earphone sahaja dibenarkan) tidak dibenarkan dibawa ke asrama. Barangbarang larangan tersebut tidak akan dikembalikan sekiranya ditangkap atau dirampas. Seterika hanya boleh digunakandengankebenaranwardenasramasahaja. 5.4.6.3 Pelajar hendaklah menjaga barangbarang kepunyaan masingmasing dengan baik dan selamat. Pihak sekolah tidak bertanggungjawab terhadap kehilanganbarangankepunyaanpelajar. 5.4.6.4 Pelajar digalakkan menyimpan wang saku dengan wardenasrama masing masing untuk mengelakkan kecurian di asrama. Pelajarpelajar tidak dibenarkan menyimpanwangsakumelebihiRM20.00(Ringgitmalaysia:DuaPuluh)diasrama. 5.4.6.5 Pelajar dilarang menggunakan lingkaran ubat nyamut di asrama.Oleh itu pelajardigalakkanuntukmenggunakankelambuketikatidur. 5.4.6.6Pelajarjugatidakdibenarkanmenggunakanlilinatauapajuasumberapidi asramauntukmengelakkankebakarandariberlaku. 5.4.6.7 Pelajar dilarang sama seklai menggunakan, membawa atau menyimpan semua jenis senjata berbahaya, dadah, gam basikal atau apa jua jenis inhalen, rokok, minuman keras atau minuman beralkohol, bahanbahan lucah dan sebagainya. 5.4.6.8 Pelajar dilarang sama sekali daripada bermain judi di asrama termasuklah yangmenggunakandaunterup,holodanapajuabentukjudi.

13

5.4.6.9 Bilik asrama mesti dikunci setiap kali pelajar mengosongkan atau meninggalkanbilikmasingmasing. 5.4.6.10 Pelajar dilarang membawa pelawat atau orang luar masuk ke kawasan asramatanpakebenaranpihaksekolah. 5.4.6.11 pelajar dilarang memasuki kawasan asrama berlainan jantina tanpa kebenaranpihaksekolahatauwarden.

5.4.7PERATURANDEWANMAKAN 5.4.7.1 Pelajar mesti memakai baju T rasmi sekolah atau pakaian sekolah yang bersihdankemassemasamakandanminumdidewanmakan.Penggunaanseluar pendek, seluar tiga suku( ), sarong atau terlalu berfesyen dan ketat tidak dibenarkan.bajubajulainselaindaripadabajusekolahdanbajuTrasmisekolah, adalahdilarang.Pelajarlelakimestimenyimpanbaju(tuckin)dengankemas. 5.4.7.2 Semuaperalatanuntukmakandamminummestilahbersih.Pelajar wajib menggunakan tray yang dibekalkan oleh sekolah,sudu, garfu dan cawan ataubekasairyangsesuai.Penggunaanbekas(cointainer)adalahdilarang. 5.4.7.3Sisamakanhendaklahdibuangkedalamtongsampahyangdisediakan. 5.4.7.4 Selepas makan atau minum pelajar yang bertugas untuk mengemas dan membersihkan dewan mengikut jadual yang telah ditetapkan bertanggungjawab untukmempastikankeadaandewanadalahbersihsertakemas. 5.4.7.5 Penghuni asrama mesti membersihkan dewan makan mengikut jadual bertugasyangtelahditetapkan. 5.4.7.6Pelajarmjestiberaturdanjanganberebutrebutketikamengambilmakanan.

14

5.4.7.7 Pelajar tidak dibenarkan berbuat bising atau berkelakuan buruk semasa makanatauminumdidewan. 5.4.7.8 Makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa ke asrama tanpa kebenaranwardenbertugas. 5.4.7.9 Arahan warden, penyelia asrama, pengawas dan tukang maasak perlu dipatuhisepanajngmasadidewan. 5.4.7.10 Pelajar tidak dibenarkan berkasut atau berselipar ketika mendapatkan makananatauminuman.Pelajarhanyadibenarkanberkasutsekolahketikasminum pagidengansyaratlengkapdenganpakaianseragamsekolah.

5.4.8PENGGUNAANBEKALANAIRDANELEKTRIKDIASRAMA 5.4.8.1 Pelajar perlu menggnuakan air dan elektrik dengan bijak, cermat dan selamatsupayapembazirantidakberlaku. 5.4.8.2 Semua kerosakan paip air dan sumber elektrik perlu dilaporkan dengan segerakepadapenyeliaasramauntuktindakanlanjut. 5.4.8.3Pelajarhendaklahmenutupsemuapiliairdansuislampudankipassebelum meninggalkanasramaataubilikasrama. 5.4.8.4 Pelajar asrama dilarang menggangu atau menyambung dawai elektrik, lampu, suis lampu,power socket, suis utama, kotak suis, kotak fius dan lainlain peralatanelektrik. 5.4.8.5Pelajardigalakuntukmempunyailampususuhjsendiri.

15

5.4.9KEBAKARANDANKECEMASAN 5.4.9.1 Latihan kawad kebakaran dan kecemasan akan diadakan dari semasa ke semasa. Semua pelajar asrama wajib mengambil bahagian dalam kawad tersebut dengan serius disamping mengetahui langkahlangkah keselamatan asrama dan mengikutarahanwardenasramadanpengawasasrama. 5.4.9.2 Pelajar tidak dibenarkan menggangu alat pemadam api yang dipasang di bangunanasrama.

5.4.10PERABOTDIASRAMA 5.4.10.1 Semua pelajar diberi perabot di asrama seperti katil, almari, tilam, bantal dan sebagainya. Setiap pelajar bertanggungjawab ke atas perabot yang telah diberikan. 5.4.10.2 Pelajar tidak dibenarkan bertukartukar perabot tanpa kebenaran warden asrama. 5.4.10.3 Perabot yang rosak perlu dilapor segera kepada penyelia asrama untuk tindakanlanjutatauuntukdiperbaiki. 5.4.10.4Semuaperabotdiasramatidakbolehdibawakeluardaribilikasramatanpa kebenaranpihakwardenataupenyeliaasrama. 5.4.10.5 Pelajar tidak dibenar mengubahsuai perabot di asrama tanpa kebenaran wardenataupenyeliaasrama. 5.4.10.6Pelajartidakdibenarmenconteng,menampalgambardidindingatausiling asrama.

16

5.4.11PERGIKANTIN 5.4.11.1 Pelajar tidak dibenar pergi ke kantin atau membeli barang di kantin, atau beradadidalamataudikawasankantinselepasjam9.45malam. 5.4.11.2Pelajarperempuanhanyadibenarkan memlbelibarangdikantinsebelum jam 7.00 malam sahaja. Selepas jam 9.00 malam pelajar perempuan hendaklah membelibarangdaripihakkantindiasrama. 5.4.11.3 Pada hari Isnin, pelajar lelaki hanya boleh membeli barang di kantin selepaskerjapembersihanumumdiasramaiaitupadajam9.30malamhinggajam 9.45malam.

5.4.12PENGGUNAANTELEFONAWAMSEKOLAH 5.4.12.1Pelajartidakdibenarkanmembuatpanggilantelefonmenggunakantelefon awamsekolahselepasjam9.45malam.

5.4.13WAKTUTIDUR 5.4.13.1 Waktu TIdur adalah pada pukul 10.00 malam. Semua lampu dalam bilik asrama mesti dipadamkan pada atau sebelum 10.00 malam kecuali pelajarpelajar perempuan Tingkatan 6 yang dibenarkan belajar di asrama selepas jam 10.00 malam.Waktu tidur untuk pelajarpelajar Tingkatan 3, 5 dan 6(lelaki), ialah 10.45 malampadaharipersekolahansahaja. 5.4.13.2 Pelajar tidak dibenar berkeliaran atau keluar dari bilik masingmasing selepasjam10.00kecualiketandasuntukmembuangairkecilataumembuangair besar. 5.4.14KEBENARANKELUARKAWASANASRAMA/SEKOLAH 5.4.14.1 Semua penghuni asrama mesti berada di asrama selepas jam 10.00 malam ,kecuali pelajarpelajar Tingkatan 3, 5 dan 6(lelaki) yang wajibkan belajar padasesikeduabelajarmalam,dandibenarkantidurpadajam10.45malam. 5.4.14.2WaktubalikkekampungakanditentukanolehLembagaWardendarimasa kesemasa. 5.4.14.3Sekiranyapelajarasramainginkeluardarikawasanasramaataukawasan sekolahpadapetangSelasa(untuklelaki)danpetangRabu(untukperempuan), merekamestimemintakebenaranbertulisterlebihdahuludaripadawardenbertugas danmerekamestibalikkekawasansekolahpadaatausebelumjam4.00petang.

17

5.4.14.4Sekiranyapelajarasramainginkeluardarikawasanasramaataukawasan sekolahpadamasamasaatauharihariyanglainselaindaripadamasadan waktu diperkara5.4.14.3,ibubapa/penjagaatauahliahlikeluargayangsahsahaja mesti meminta kebenaran daripada warden bertugas.Tanpa ibubapa/penjaga atau ahli keluarga yang sah, pelajarpelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah samasekali. 5.4.14.5 Pelajar yang balik kampung pada hujung minggu atau keluar kawasan asrama atau kawasan sekolah mesti masuk semula kawasan sekolah pada atau sebelumjam4.00petang. 5.4.14.5 Pelajar yang ada kebenaran keluar kawasan sekolah samaada balik kampung, ke pasar betong atau ke manamana wajib menggunakan baju T rasmi sekolah atau menggunakn pakaian seragam sekolah yang lengkap.Mereka perlu jugamenggunakanpakaianyangsamaketikamasuksemulakekawasansekolah.

5.4.15PELAJARTINGGALDISEKOLAHPADAHUJUNGMINGGU 5.4.15.1 Pelajar mesti mendaftar dengan Ketua Warden pada setiap hari Selasa sekiranyaingintinggaldisekolahpadahujungminggu. 5.4.15.2 Pelajarpelajar yang ingin balik ke kampung pada hujung mingu mesti menulis nama serta mencatatkan destinasi yang ditujui dalam borang yang telah disediakan. Semasa balik semula ke sekolah, mereka juga mesti menandatangai dalam borang tersebut, untuk mengesahkan bahawa mereka telah masuk ke kawasansekolah. 5.4.15.3Pelajaryangtinggaldiasramapadahujungminggumestimengikutisemua peraturan sekolah dan peraturan asrama untuk menjamin keselamatan dan ketenteramanpadasepanjangmasa. 5.4.15.4Pelajaryangtinggaldiasramapadahujungmingguhanyadibenarkanpergi ke gereja untuk bersembahayang pada hari Ahad sahaja dengan syarat telah mendaftar diri untuk keluar bersembahayang dengan warden bertugas terlebih dahulu. 5.4.15.5 Pelajar mesti mengikuti kerja pembersihan pada hari Sabtu( Jam 8.00 hingga8.45pagi)dankelasulangkaji(Jam9.00hingga11.00pagi) 5.4.15.5 Pelajar yang telah mendaftar untuk tidak balik pada hujung minggu tidak dibenarkan keluar kawasan sekolah pada petang hari Jumaat kecuali mendapat kebenaran dari warden bertugas. Mereka perlu mengikut program/aktiviti sekolah yangakandiberitahudarimasakesemasa.

18

5.4.16 PELAJAR YANG MEMBAWA MOTOSIKAL ATAU KENDERAAN KE SEKOLAH 5.4.16.1 Pelajar yang membawa motosikal ke sekolah mesti memiliki lesen memanduyangsah. 5.4.16.2 Pelajar yang membawa motosikal ke sekolah mesti mendaftar dengan pihaksekolah. 5.4.16.3Pelajartidakdibenarkanmembawa motosikalmasukkekawasanasrama. Sebaliknyamotosikalhendaklahdisimpanditempatletakmotosikalyangdisediakan olehpihaksekolah. 5.4.16.4Pelajardilaranguntukmemandusecaralajudanmembahayadikawasan sekolah. 5.4.17PENGINAPAN 5.4.17.1Tinggaldiasramaadalahsatukeistimewaanbukanhakdankeistimewaan ini boleh ditarik balik pada bilabila masa jika seseorang pelajar didapati tidak menggunakan keistimewaan ini dengan betul dan seperti yang diharapkan dan dikehendaki. 5.4.17.2 Setiap pelajarasrama ditempatkan di satu bilik yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar tidak boleh memilih bilik mereka sendiri, kecuali keskes khas. 5.4.17.3 Pengawas sekolah bertanggungjawab di atas kebajikan, kebersihan, keamanandanketenteramanpenghunipenghunidalambilikmerekasendiri. 5.4.17.4PelajartidakdibenarkanberpindahbiliktanpakebenaranKetuaWarden. 5.4.17.5Pelajartidakdibenarkanmembawasesiapasaja(OrangLuar)masukatau tidurdidalamasramatanpakebenaranPengetua.(OrangLuarmerangkumisaudara maraataukawankawanyangtidakbersekolahdisekolahini) 5.4.18 PELAWAT 5.4.18.1 Semuapelawattermasukibubapa,saudaramaratidakdibenarkanpergi keasrama.Pelawatpelawatyanghendakberjumpadenganpelajarhendaklahpergi keDewanMakan. 5.4.19 KEBERSIHAN Peribadi:Seseorangpelajarhendaklahbersihdarisegirohanidanjasmani.

19

6.0SISTEMMERITDANDEMERIT

6.1Pengenalan Pihak sekolah berhasrat supaya disiplin pelajar dapat dikawal dengan teliti pada setiap masa selaras dengan visi dan misi sekolah. Dengan menggunakan sistem meritdemeritinidiharapkanagarsetiapsalahlakudansumbangansertaperlakuan baik pelajar dapat diawasi dengan lebih teratur dan berkesan. Melalui sistem ini setiap salahlaku serta perlakuan baik pelajar akan diberi mata mengikut jenis kesalahan dan sumbangan Tindakan dan hukuman terhadap pelajar akan ditentukanberdasarkanmataterkumpul. 6.2VisiSekolah Menjadisekolahharapannegarakategoriluarbandarmenjelang2010.

6.3MisiSekolah Mencapaikecemerlangandalambidangakademik,kokurikulum,sahsiahpelajardan keceriaanmelaluipewujudanprasaranadansuanayangkondusif. 6.4Objektif #Meningkatkantahapdisiplinpelajaryanglebihbaik. #Memastikanpengurusandisiplinpelajarlebihteraturdanberkesan #MeningkatkankerjasamadikalanganPIBGmenanganidisiplinpelajar.

20

6.5 KOD

MATADEMERIT

JENISSALAHLAKU TINGKAHLAKUJENAYAH Berjudi Mencuri Melawan/mengancam/memukul/mencederakanguru Melawan/mengancam/memukul/mencederakan pengawas Memerasugut Membuli/pelacoan Menganggotaikumpulanharam/kongsigelap Menyalahgunakandadah Membawasenjatamerbahaya Mencabulkehormatan Mengancam/memukul/mencederakanpelajarlain Mencerobohbilikkhas/bangunansekolah/asrama Mengedardadah/semuajenispilkhayal Menunjukperasaan/berpiket/mengganggu ketenteramansekolah/membawamercun/semua jenisbahanletupan/membawaorangluarmasukke kawasansekolahtanpaurusanrasmiatautanpa kebenaranpihaksekolah Bertaruhmelibatkanwang/maruah TINGKAHLAKULUCAH** 221 222 223 224 225 226 227 Bercumbucumbuan Berkhalwatdikawasansekolah Membawabahanbahanlucahkesekolah Mengintaipelajarpelajarperempuan Menggunakankataatauperbuatanlucah Melukisataumenuliskatakataataugambarlucah Melakukanseksbebas KEKEMASANDIRI 331 332 333 334 335 Berambutpanjang/diwarnakan/fesyenterkelaluan Berkukupanjang/diwarnakan Bermisai/berjanggut Pakaipakaiansekolahtidakikutperaturan sekolah/selekeh Pakaibarangankemas/perhiasanterkelaluan

MATADEMERIT

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050**

125

1050**

1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050**

510 510 510 510 510

21

TIDAKPENTINGKANMASA 441 442 443 444 445 446 Berkeliarandikawasansekolah/asrama Datanglewatsemuaaktivitisekolah/asrama Lewatperhimpunansekolah Makanketikamasasekolah Lewatpulangkeasrama Lepakdikawasansekolah TINGKAHLAKUKURANGSOPANDANBIADAB 551 552 553 554 555 556 557 558 559 Berkelakuankasarterhadapguru Berkelakuankasarterhadappengawas Berkelakuankasarterhadapmurid/bergaduhdalam sekolah Berbahasakesat Menyimpan/memilikirokokdikawasan sekolah/asrama Menghisaprokokdikawasansekolah/asrama Mengganggugurusedangmengajar TidakmenghormatiPengetua/guru/stafbukanguru TidakmenghormatiPengawas/Pustakawan/Ketua kelas TINGKAHLAKUMUSNAH 661 662 663 664 Merosakkan/memecah/mencontenghartabenda sekolah MerosakkanhartabendaPengetua/guruguru/staf Merosakkanhartabendakantinsekolah Merosakkanhartabendamurid TINGKAHLAKUTIDAKJUJUR/MENIPU 771 772 Menipuyangmelibatkanwang Menipuyangmelibatkankepercayaan. BerbohongkepadaPengetua/Penolongpenolong Kanan/GuruguruKanan/Wadenwaden/Guru/Staf bukanguru/Pengawas/KetuaKelas/Pustakawan. Menirudalamujian/peperiksaan. Mangubahmarkahataumaklumat. MenirutandatanganPengetua/guruguru/ibubapa 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 1050** 510 510 510 510 510 510

22

PONTENG 881 882 883 884 885 886 887 888 PontengKelas PontengSekolah PontengPerhimpunan PontengAktivitiKokurikulum PontengUjian PontengPeperiksaan PontengKelasulangkaji/PrivateStudy Pontengaktivitiasrama LAINLAIN 901 902 903 904 905 906 907 908 Membawa/mengedar/meminumminumankerasdi kawasansekolah/asrama Menghiduinhalan Menulissuratcinta Bergaduh/berkelahi Membawabarangbaranglaranganolehpihak sekolah Membawakenderaankesekolahtanpakebenaran pihaksekolah. Pontengkerjapembersihankelas/asrama/dewan makan Tidakpakaipakaianyangdicadangkanolehpihak sekolahsewaktukeluarataumasukkekawasan sekolah Keluardarikawasansekolahtanpakebenaran Tidakpakaipakaianseragamsekolahyanglengkap Membuangsampahmerataratatempat Semuayangberkaitandenganperaturansekolah danperaturanasrama. 1050** 1050** 1030 1050** 1020 1020 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

909 910 911 912

1020 510 510 510

**RujukkesberkaitanteruskepadaPengetua,PK1,PKHEMatauKetuaGuru Disiplinuntuktindakandisiplinselanjutnya.

23

6.6TatacaraTindakanKeAtasPelajarBerdasarkanMataDemeritDanMerit Terkumpul JadualI MATADEMERIT DANMERIT TINDAKAN TERKUMPUL [2025] TINDAKAN1 1. SuratA(AMARANPERTAMA)dihantarkepada pelajardandisalinkankepadaibubapa. 2. Dengansalinansurattersebut,ibubapadimintahadir kesekolahbertemuPengetua/PKHEM/KetuaGuru Disiplin/GuruTingkatan. 3. Kerjaamalakanmemungutmatamerit(digalakkan lebihdaripadasatukaliasalkanikutprosedur) 4. KaunselingI

[3034]

TINDAKAN2 [3540] 5. SuratB(AMARANKEDUA)dihantarkepadapelajar dandisalinkankepadaibubapa. 6. Dengansalinansurattersebut,ibubapadimintahadir kesekolahbertemuPengetua/PKHEM/KetuaGuru Disiplin/GuruTingkatan. 7. Kerjaamaluntukmemungutmatamerit(digalakkan lebihdaripadasatukaliasalkanmengikutprosedur) 8. KaunselingII 9. ProgramintervensiI(Ceramahbersamaibubapa, programjatidiridsd)

[4149]

TINDAKAN3 [5079] 10. SuratC(HUKUMANGANTUNG)dihantarkepada pelajardandisalinkankepadaibubapa. 11. Dengansalinansurattersebut,ibubapadimintahadir kesekolahbertemuPengetua/PKHEMpadaakhir tempohpenggantungan. 12. Kerjaamaluntukmemungutmatamerit(digalakkan lebihdaripadasatukaliasalkanmengikutprosedur) 13. Kaunseling3. 14. ProgramintervensiII

24

TINDAKAN4 [8089] 15. SuratD(HUKUMANGANTUNGII&AMARAN TERAKHIR)dihantarkepadapelajardandisalinkan kepadfaibubapa. 16. Dengansalinansurattersebut,ibubapadimintahadir kesekolahbertemuPengetuaatauPKHEMbersama pelajarpadaakhirtempohpenggantungan. 17. Kaunseling4 18. ProgramintervensiIII

TINDAKAN5 [100++] 19.SuratE(BuangSekolah)

25

6.7MATAMERIT

Kategori

Geraklaku

MataMerit

Tindakan

1.1Bersifatjujur 1.2Menampakkanperubahan Positifdalamkelakuan. Disiplin 1.3Berkelakuanterbaikdalam sesebuahkelas/kumpulan 1.4Bersopansantun/beradab. 1.5Kehadiranpenuhkesekolah bagisetiapbulan

310

Guru berkenaan Guru berkenaan Guru berkenaan Guru berkenaan Guru berkenaan Guru berkenaan

35

35 5 10

1.6Kehadiranpenuhsemuamurid 10 sesuatukelasbagisetiapbulan.

2.1Penglibatanaktifdalamproses P&P(seminggusekali)

310

Gurusubjek

2.2 Pencapaiancemerlangdalam 19 ujian,peperiksaan(SetiapAdiberi satumatabonus) 2.3Kedudukan1,2,3,dalam kelas. Akademik 2.4Menunjukkankemajuanyang ketaradalamakademik 2.5Mendapattempat110di peringkattingkatansemasa peperiksaan. 2.6 Mendapatkeputusan cemerlangdalampeperiksaan awam. 2.7 ProgramNilam pelajaryang membaca18buahbuku. 25 35

GuruTingkatan

GuruTingkatan

GuruTingkatan

JKPenilai

10

JKPenilai

GuruBM&BI

26

Tambahan

Bil.

Perkara

Bonus

Tindakan

Wakilsekolah

10

PKK

Wakilbahagian

15

PKK

Wakilnegeri

20

PKK

Wakilnegara

50

PKK

MewakiliRumahSukan

GuruRumahSukan

Tempat1,2,3,dalam pertandingansukan

5,3,2, GuruRumahSukan

Membantugurudalam aktivitisekolah.

10

GuruPenyelaras

Catatan: 1. Perkaraperkarayangberkaitandenganpemberianbonus/demerit,silarujuk bukupanduan.SebarangmasalahsilarujukPKHEMatauGuruDisiplin. 2. Pastikanrekoddisiplinpelajarkelasandadikemaskinisetiapmasa.

27

BorangPMBMD 6.7PEMBERIANMATABONUS/MATADEMERIT Kepada:..Tarikh:.

Silarekodmatabonus/matademeritkepadapelajardibawahinikedalamrekod pelajar.

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NamaPelajar

Kelas

Perkara/salahlaku

Bonus/ Tandatangan Demerit pelajar

Terimakasih.

.. ( b.p.Pengetua SMKDPKedit )

28

6.9

IKRARPELAJAR

BAHAWASANYA KAMI PELAJAR-PELAJAR SMK DATUK PATINGGI KEDIT DENGAN INI BERIKRAR DAN BERJANJI:AKAN MENGHORMATI DAN MEMATUHI PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH SERTA MENGAMALKAN DISIPLIN YANG UNGGUL MENGIKUTI SEMUA AKTIVITI KURIKULUM DAN KOKURIKULUM DENGAN JUJUR, IKHLAS, DEDIKASI DAN PENUH TANGGUNGJAWAB BERSIKAP PROAKTIF DAN MENGHARGAI MASA SERTA MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI BERUSAHA DENGAN PENUH KESEDARAN DAN KOMITMEN UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN KE ARAH MERIALISASIKAN VISI DAN MISI SEKOLAH MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA PADA SETIAP MASA

29

6.10ANUGERAHPELAJAR

AnugerahPelajar

MataBonusTerkumpul

Cemerlang

500

Gemilang

700

Terbilang

1000

Anugerahpelajarakandisampaikansemasamajlisperhimpunansekolahataumajlis rasmisekolahyanglain. Gambarpelajaryangmendapatanugerahakandipamerkandipapankenyataan sekolahdanjugadikulitbukulatihanpelajar.

30

6.11Panduangurugurumenberimatademeritataumatameritterhadap pelajar.

PanduanMemberiMataDemerit

A.Tindakanguruberkaitan

Pelajarmelanggarperaturansekolah

Tentukanjenissalahlaku(Rujukbukupanduan)

Tentukanjumlahmatademerit(Rujukbukupanduan)

DapatkanKadDemeritdanisidenganlengkap

SerahkanKadDemerityangtelahlengkapdiisi kepadagurutingkatanpelajarberkenaan Tamat

31

B.TindakanGuruTingkatan

TerimaKadDemeritdariguruberkenaan.

SimpanKadDemeritpelajardenganselamat

Pastikanjumlahmataterkumpul.Sekiranyamelepasi30mata, 50mata,80mataatau100matasilarujukkepadaPK HEM/GuruDisiplinuntuktindakanlanjut

Tamat

C.TindakanPKHEM

Terimanamapelajarsertamaklumatberkaitan daripadagurutingkatan

Tentukantindakandisiplinyangperlumengikut bukupanduan

Tamat

32

6.12 PanduanMemberiMataMerit/Bonus A. Tindakanguruberkaitan

Kenalpastipelajaryanglayakdiberimatabonus/merit

Kenalpastisumbanganatautingkahlakupositifdanjumlah matameritdiberikan(rujukbukupanduan)

DapatkanKadMeritdanisidenganlengkap

SerahkanKadMerityangsudahlengkapdiisikepada pelajar.

Tamat

B.TindakanGuruTingkatan

TerimaBorangPMBMDdariguruberkenaan

Catatataurekodmatabonuskedalamfail

Sekiranyapelajartelahmencapaijumlahmatayang melayakkannyamenerimaanugerahsilaserahkannamapelajar berkenaankepadaPKHEMuntuktindakanlanjut Tamat

33

7.0PELAJARASRAMAMENGIKUTKELAS
KELAS
1AMANAH 1BIJAK 1CERGAS 1DEDIKASI JUMLAHT.1 2AMANAH 2BIJAK 2CERGAS JUMLAHT.2 3AMANAH 3BIJAK 3CERGAS JUMLAHT.3 4SN1 4SN2 4A 4B JUMLAHT.4 5SC1 5SC2 5A 5B JUMLAHT.5 6R1 6R2 6R3 JUMLAHT.6R 6A1 6A2 6A3 JUMKAHT.6A

MELAYU L P

JUMLAH

0 0

0 0

BILANGANPENGHUNIASRAMA BUMILAIN CINA JUMLAH L P L P 17 7 1 25 11 21 32 24 15 39 22 9 31 74 52 0 1 127 13 20 33 16 25 1 42 26 17 43 55 62 118 12 20 32 15 17 32 19 15 1 35 46 52 1 01 99 8 5 13 5 5 10 14 24 38 14 22 1 37 41 56 0 1 98 4 8 12 5 11 16 8 12 20 11 8 19 28 39 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 29 4 9 13 2 5 7 14 35 0 0 49 258 296 1 3 558

DatainiadalahberdasarkanPulanganBulananbagibulanMay2008

34

8.0KEPERLUANWAJIBPELAJARASRAMA
BIL ALAT/BARANG KUANTITI CATATAN 1 Baju sekolah warna putih lengan 2helai panjang/pendek 2 Seluar panjang warna hijau kehitaman (dark 2helai Bukan olive) dari jenis kainjean 3 Baju Pinafore Tunic warna torquise)(untuk 2helai pelajarperempuan) 4 Skirtwarnabiru(untukTingkatan6sahaja) 2helai 5 Sudu&garfu 1pasang 6 Cawan/Bekasair 1set 7 Sarungtilamwarnabiru 1set wajib 8 Sarungbantalwanabiru 1set wajib 9 BajuTrasmisekolah 2pasang ditempah 10 Kasutsekolah(jeniskanvas)warnaputih 2pasang 11 Kasutsekolah(jeniskulit)warnahitam 1pasang 12 Stokingputih 2pasang 13 StokinghitamuntukpelajarTingkatan6 2pasang 14 Kasutsukan 1pasang 15 Baldi,berusgigi,ubatgigi,sabunmandidll 1set 16 Tualamandi 1set 17 Selimut(untuktidur) 18 Kelambu 1set wajib 19 Tali pinggang jenis yang berkepala kecil & tidakberhias. 20 BajuKurungwarnaputih 2set 21 Kainsarungwarnatorquise 2set 22 Tudungatauminitelekungwarnaputih 2set

NotaSeluarpendekjenistigasukuadalahdilarangdigunadikawasansekolah.

35

9.0 AKTIVITI HARIAN PELAJAR ASRAMA SEMASA HARI PERSEKOLAHAN(ISNINJUMAAT)


MASA 05000545 05450600 06000630 07001400 12401430 11451230 15001630 AKTIVITIAKTIVITI Bangunpagi KerjaPembersihanAsrama MinumPagi. ProsesPembelajaranDanPengajaran. MERARAU(IsninKhamis) MERARAU(Jumaat ProgramM2Kuntukkelaskelaspeperiksaan/Belajar Persendirianuntukkelaskelaslain. 16401730 1530 17451830 19002100 21002130 2200 AktivitiKoKurikulum/AktivitiKeceriaan SemuaAktivitiKokurikulumMESTIdihentikan MakanPetang BelajarPersendirian(Wajibuntuksemuapelajar) PembersihanUmum(HariIsninsahaja) Lampudiasramaditutup&Pelajarpelajaryangtidakbelajar sesiyangkeduapadawaktumalamdikehendakitidur. 21302230 BelajarPersendirian(WajibuntukPelajarpelajaryangakan mendudukiPeperiksaanAwam)

36

10.0 AKTIVITI HARIAN PELAJAR ASRAMA SEMASA HUJUNGMINGGU(SABTUAHAD)


MASA 05000600 06300700 08000900 09001200 12001230 1600 AKTIVITIAKTIVITI Bangunpagi MinumPagi. KerjaPembersihan(Sabtusahaja) BelajarPersendirian(Sabtusahaja) MakanTengahari SemuapelajarasramayangbalikpadahujungmingguWAJIB masukkawasansekolahsebelumjam1600. 16001730 17451830 19002100 21002130 2200 AktivitiRiadhah MakanPetang BelajarPersendirian(Wajibuntuksemuapelajarasrama) Pembersihandiasrama Lampudiasramaditutup&Pelajarpelajaryangtidakbelajar sesiyangkeduapadawaktumalamdikehendakitidur. 21302230 Bekajar Persendirian ( Wajib unt6uk pelajarpelajar ayng akan mendudukipeperiksaanawam)

37

11.0YURANUNTUKPELAJARPELAJAR
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InsuranTakaful KoperasiSekolah GSA TagNama(Pelajarbaju) PIBG(untuksatukeluargasahaja) MSSM BajuTSekolah(2helai) TrackBottom Kamus(wajibbagipelajaryangbelumadakamus) MajalahSekolah(setiapkeluargadigalakkanmembelisatu majalah) 11 TaliLeher RM10.00 PERKARA AMAUN RM1.50 RM6.00 RM12.00 RM4.00 RM5.00 RM4.00 RM40.00 RM27.00 RM13.00 RM10.00

38

12.0 SURATAKUJANJITINGGALDIASRAMA

SURATAKUJANJITINGGALDIASRAMA

Saya_______________________________K.P.No.____________________ Pelajar Tingkatan____________________ dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi semua peraturanperaturan asrama khasnya dan peraturan peraturansekolahamnyasepanjangtempohsayamenuntutdisekolahini. Saya sedar bahawa tinggal di asrama adalah suatu KEISTIMEWAAN dan BUKAN hak pelajarpelajar dan keistimewaan ini boleh ditarik pada bilabila masa seandainyasayagagalmematuhisemuaperaturanyangsediaada.

Saya juga sedar dan faham bahawa jika saya melanggar Aku Jani ini atau mana mana peraturan asrama dan sekolah, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikuttatacaratindakandisiplinsekolah.

............................................... (TandatanganPelajar)

.................................................... (TandatanganIbubapa/Penjaga)

.......................................... (TandatanganPengetua)

Tarikh:......................

................................... (CopRasmiSekolah)

39

13.0

BORANGMAKLUMATPELAJARDAN IBUBAPA/PENJAGA

No.PendaftaranpelajarSSMS(untukdiisiolehguru)____________TandakanASRAMA/HARIAN NsamsPenuhPelajar(HURUFBESAR)_____________________________________________ No.KPBaru(Wajib)_______________________N.SijilLahir(Wajib)___________________ TarikhLahir:________________________ Cacat:Ya/Tidak Jantina:Lelaki/Perempuan

JenisDarah:____________________

TempatLahir:______________ TarikhPendaftaran:_______________ Agama:______________ Bangsa:__________________ BahasaPertuturan:________________ Tingkatan:___________ Bumiputra:Ya/Tidak Warganegara:_________________ No.Biasiswa:________

Anakkeberapadalamkeluarga(dlmnombor):________ Kenderaankesekolah:______________ Alamat:__________________________________________________________________________ Poskod:______________ Negara:________________ PROFILBAPA/PENJAGA No.KPBaru(wajib):____________________ NO.KPLama:__________________ Bandar:_________________ Daerah:________________

TelRumah:_______________________ PROFILIBU/PENJAGA No.KPBaru(wajib):_________________________ NO.KPLama:__________________

NamaPenuh:__________________________ NamaPenuh:__________________________ Bangsa:_______________ Pekerjaan:_________________________ Bumiputra:Ya/Bukan Agama:_____________________ Warganegara:_______________________ Jenisdarah:__________________ StatusPerkahwinan:__________________ Pendapatan(sebulan):_________________ Bangsa:_______________ Pekerjaan:_________________________ Bumiputra:Ya/Bukan Agama:_____________________ Warganegara:_______________________ Jenisdarah:__________________ Jenisdarah:__________________ Pendapatan(sebulan):_________________

BoranginiWAJIBdiisiolehsemuapelajsruntuktujujankemaskinidalamSSMS

40

14.0

BORANG PERMOHONAN PELAJARASRAMA

UNTUK

MENJADI

Boranginiperludiisiolehpelajarpelajardarisekolahlainyangberpindahsekolahataupelajarharianyangingin menjadipelajarasrama.BoranginihwndaklahdikemukankepadaPKHEMuntukkelulusan

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANDATUKPATINGGIKEDIT PERMOHONANUNTUKMENJADIPELAJARASRAMA KepadaPengetua, SMKDatukPatinggiKedit, 95700Betong. DengansegalahormatnyasayainginmemohonmenjadiPelajarAsrana SMKDatukPatinggiKeditBetongbagitahunpersekolahan..................... NamaPenuhPelajar:____________________________Tingkatan:___________ No.KadPengenalan:_______________________ Kerakyatan:________________Jantina:________TarikhLahir:______________ SekolahAsal:_____________________________________________________ AlamatKampung:__________________________________________________ BIL SEBABSEBABINGINMENJAGIPELAJARASRAMA SILATANDA/ 1 Keluargatidakmampu. 2 Jarakrumahyangjauhdarisekolah. 3 Sistempengangkutandanperhubunganyangsukar. 4 Berminat untuk mengikuti aktiviti dan rutin harian pelajar asrama ke arah pencapaian prestasi akademik yang cemerlang. 5 Memantapkandisiplindiri. 6 Lainlainsebab(Nyatakan)

............................................ ................................................... (TandatanganPemohon) (TandatanganIbubapa/Penjaga) Nama:____________________ Nama:____________________ No.KP:____________________ No.KP:___________________ Tarikh:____________________ Tarikh:____________________ ________________________________________________________________ UNTUKKEGUNAANPEJABATSAHAJA Ulasan/Catatan: ............................................ ( ) Tarikh:.................................

41

15.0

BORANGPERMOHONANUNTUKMENJADI PELAJARHARIAN

BoranginiperludiisiolehpelajarasramayanginginmenjadiPelajarHarian.Borang inihendaklahdikemukakankepadaPKHEMuntukkelulusan.

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANDATUKPATINGGIKEDIT PERMOHONANUNTUKMENJADIPELAJARHARIAN
KepadaPengetua,

SMKDatukPatinggiKedit, 95700Betong. DengansegalahormatnyasayainginmemohonmenjadiPelajarHarian SMKDatukPatinggiKeditBetongmulai................................................... NamaPenuhPelajar:____________________________Tingkatan:___________ No.KadPengenalan:_______________________ Kerakyatan:________________Jantina:________TarikhLahir:______________ SekolahAsal:_____________________________________________________ AlamatKampung:__________________________________________________ BIL 1 2 3 4 5 SEBABSEBABINGINMENJAGIPELAJARHARIAN Kemahuankeluarga. Jarakrumahyangdekat darisekolah. Sistempengangkutandanperhubunganyangmudah. Membantuadikadik/keluargadirumah. Lainlainsebab(Nyatakan) SILATANDA/

............................................ ................................................... (TandatanganPemohon) (TandatanganIbubapa/Penjaga) Nama:____________________ Nama:____________________ No.KP:____________________ No.KP:___________________ Tarikh:____________________ Tarikh:____________________ ________________________________________________________________ UNTUKKEGUNAANPEJABATSAHAJA Ulasan/Catatan: ............................................ ( ) Tarikh:.................................

42

16.0

AKUANPENERIMAANBARANGKEPERLUAN ASRAMA

NAMA:.................................................NO.KP:............................KELAS:..................... JANTINA:.................................ASRAMA:..................................NO.BILIK:................. TAHUN NAMAITEM BANTAL TILAM KATIL * ALMARI BANTAL TILAM KATIL * ALMARI BANTAL TILAM KATIL * ALMARI BANTAL TILAM KATIL * ALMARI BANTAL TILAM KATIL * ALMARI INVENTORI CATATAN

**

**

**

**

**

Sayamengakutelahmemeriksadanmenerimabarangkeperluansepertidicatatdan akanmenggantisegalakerosakkanbarangbarangtersebutsemasadalam tanggungansaya.

............................................... TandatanagnPelajar

*Ruanguntuktandatanganpelajar
**RuanguntuktandatanganWarden

43

17.0

LAMPIRANLAMPIRAN

LampiranI SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANDATUKPATINGGIKEDITBETONG LAPORAN3KASRAMALELAKI2008 Tarikh:Masa: ASRAMA:..BILIK:.


BIL 1 2 3 PERKARA KebersihanLantai Kebersihancermintingkap. Kekemasantempattidur: a)Bantal,kelambu&selimutdisimapandalam almari/tidak b)kekemasanpakaian,tualadanlainlain 4 Kekemasanalaskaki&lainlainperalatandibilik 5 JadualBertugas 6 CartaOrganisasi 7 SenaraiPenghunibilik/ProfilePenghuniBilik 8 Hiasanhiasanlain 9 Kekemasandiluarbilik KomenKomenLain:
MEMUASKAN TIDAKMEMUASKAN&KOMEN

44

1 3

LampiranII SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANDATUKPATINGGIKEDITBETONG TAHUN2008 BORANGKEBENARANKELUARKAWASANSEKOLAH (Diisidalamsatusalinansahaja) NAMAPENUHPELAJAR 2 JANTINA KELAS TEMPATYANGDITUJU : 4 TARIKH 5 MASA

6 SEBABKELUAR : 7 DILULUSKAN 8 KEPUTUSAN PIHAKSEKOLAH DITOLAK 10 9 TANDATANGAN PELAJAR : TANDATANGAN PIHAK BERKUASA:

1 3 6

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANDATUKPATINGGIKEDITBETONG TAHUN2008 BORANGKEBENARANTINGGALDIASRAMA (Diisidalamsatusalinansahaja) NAMAPENUHPELAJAR 2 JANTINA KELAS ASRAMA: SEBABTINGGALDIASRAMA: 4 TARIKH 7 5 BILIK: MASA

8 DILULUSKAN 9 KEPUTUSAN PIHAKSEKOLAH DITOLAK 11 10 TANDATANGAN PELAJAR : TANDATANGAN PIHAK BERKUASA:

45

LampiranIII

LAPORANPEMERIKSAANHUJUNGTAHUN2008 TARIKH :____________________HARI:_______________MASA:____________

KUMPULANWADENBERTUGAS:(1)______________________________________ (2)______________________________________ BIL PERKARA/LAPORAN TINDAKAN CATATAN

TandatanganWardenBertugas: (i).. (ii)

Disemak: .. (SIGATAKSANG) KetuaWarden Tahun 2008

46

Lampiran IV

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM 7.2, JALAN BETONG/KUCHING, BAHAGIAN BETONG, 95700 BETONG

LAPORAN HARIAN WARDEN ASRAMA


WARDEN BERTUGAS

TARIKH

HARI

LAPORANPENYELIAANDAN PENGAWASANDIDEWANMAKAN

LAPORANPERGERAKANPELAJARDANPENGAWASAN SEPANJANGHARI

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

DisemakolehKetuaWarden: Tarikh:

47

Lampian IV

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM 7.2, JALAN BETONG/KUCHING, BAHAGIAN BETONG, 97500 BETONG

REKOD PELAJAR PONTENG BELAJAR MALAM 2008


BIL TARIKH NAMA PELAJAR KELAS SEBAB PONTENG TUGAS/ TINDAKAN T/T WARDEN BERTUGAS TARIKH

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

48

Lampiran V

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM7.2,JALANBETONG/KUCHING,BAHAGIANBETONG,95700BETONG

REKOD PELAJAR YANG DIBERI KEBENARAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH 2008
TARIKH MASA KELUAR NAMA PELAJAR KELAS TEMPAT DITUJU T/TANGAN WARDEN SEBAB KELUAR TARIKH &MASA BALIK T/TANGA N PELAJAR SELEPAS BALIK

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

49

Lampiran VI

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM7.2,JALANBETONG/KUCHING,BAHAGIANBETONG,95700BETONG

REKOD KELUAR/MASUK PELAJAR DARI KAWASAN SEKOLAH 2008


TAR IKH MASA KELUAR NAMA PELAJAR KELAS TEMPAT DITUJU SEBAB KELUAR WARDEN YG MEMBERI KEBENARAN TARIKH&MAS A BALIK T/TANGA N PELAJAR SELEPAS BALIK

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

50

Lampiran VII

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM7.2,JALANBETONG/KUCHING,BAHAGIANBETONG,95700BETONG

REKOD TINDAKAN DISIPLIN 2008


BIL TARIKH NAMAPELAJAR JENIS KESALAHAN TINDAKAN YANGTELAH DIAMBIL T/TANG AN PELAJA R CATAT AN

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

51

LampiranVIII

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM 7.2, JALAN BETONG/KUCHING, BAHAGIAN BETONG, 97500 BETONG

REKOD PELAJAR YANG DIBENARKAN TINGGAL DI ASRAMA 2008


BIL TARIKH NAMA PELAJAR KELAS MASA BALIK KE ASRAMA SEBAB TINGGAL DI ASMARA T/TANGAN PELAJAR CATATAN & T/TANGAN WARDEN

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

52

LampiranIX

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM 7.2, JALAN BETONG/KUCHING, BAHAGIAN BETONG, 97500 BETONG

REKOD PELAJAR YANG DIBERI RAWATAN DI SEKOLAH 2008


BIL TARIKH NAMA PELAJAR KELAS ASRAMA/ HARIAN ADUAN/PENYAKIT T/TANGAN PELAJAR TINDAKAN & T/TANGAN WARDEN

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

53

LampiranX

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM7.2,JALANBETONG/KUCHING,BAHAGIANBETONG,95700BETONG

REKOD PERJUMPAAN IBU BAPA DENGAN KETUA GURU DISIPLIN 2008


BIL TARIKH NAMA PELAJAR KELAS SALAHLAKU SALAHLAKU NAMA IBU BAPA/PENJAGA ALAMAT IBU BAPA/PENJAGA T/TANGAN PELAJAR

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

54

LampiranXI

YEE 2402 / AS 1437


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK PATINGGI KEDIT KM7.2,JALANBETONG/KUCHING,BAHAGIANBETONG,95700BETONG

REKOD TINDAKAN DISIPLIN 2008


BIL TARIKH NAMAPELAJAR JENISKESALAHAN TINDAKANYANGTELAH DIAMBIL T/TANGAN PELAJAR CATATAN

BERSAMA MENYUMBANG KE ARAH KECEMERLANGAN

Disemak oleh Ketua Warden: Tarikh:

55