METODOLOGI KAJIAN TINDAKAN KUALITATIF

JABATAN PENYELIDIKAN DAN PENILAIAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SRI LAYANG, GENTING HIGHLANDS

Metodologi Kajian Tindakan
 Pendekatan kajian (Definisi)

 Instrumen
 Kaedah mengumpul data  Analisis data

Pendekatan Kajian 1. Kuantitatif Objektif Kajian Persoalan Kajian 2. Kualitatif • Pilih pendekatan mengikut keperluan kajian • Pengkaji hendaklah mempunyai kemahiran penyelidikan untuk membuat kajian • Pengkaji boleh menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dari kedua-dua pendekatan .

Pendekatan Kualitatif Penyelidikan yang datanya adalah bersifat subjektif yang diperoleh melalui percakapan. . pemerhatian dan penyemakan perkara-perkara yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji.

Instrumen Kajian Alat yang digunakan dalam kajian untuk mengumpul data. .

Contoh alat kajian kualitatif 1 Pemerhatian 2 Temu bual 3 Analisis dokumen .

mengikut masa yang ditentukan.Teknik Mengumpul Data Pemerhatian  Proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal seperti tingkahlaku. cara melaksanakan sesuatu. mengikut peraturan dsb)  Boleh mencatat nota (nota lapangan) dan membuat rakaman (video) terhadap pemerhatian yang dijalankan . keadaan persekitaran dan sebagainya  Dijalankan secara sistematik (ada tujuan.

Pemerhatian Berstruktur  Aspek yang hendak diperhatikan dikenal pasti terlebih dahulu  Penyelidik memerhati.mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti Penyediaan senarai semak amat membantu  .Boleh dilakukan melalui dua cara: 1.

Jadual pemerhatian digunakan untuk merekodkan kod-kod aktiviti yahg dilakukan oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pemerhatian Berstruktur Contoh : Memerhati tingkah laku murid yang menumpukan atau tidak menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Kod nombor 1 hingga 9 berikut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan. •Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi •Pemikiran ditempat lain sambil mencakar-cakar kertas •Berangan-angan •Berjalan dari satu tempat ke tempat lain •Membuat kerja lain •Menganggu murid lain secara fizikal •Mencuba untuk menarik perhatian •Mengasah pensel •Lain-lain aktiviti (seperti keluar bilik darjah) .1.

Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian.  Perlu juga tentukan tingkahlaku responden yang ada kaitan dengan perkara yang dikaji. . Pemerhatian Tidak Berstruktur  Dilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti yang telah dikenal pasti.2.

.Temu Bual dan Protokol Temu Bual  Temu bual merupakan teknik pengutipan data yang melibatkan interaksi bersemuka (face-to face) atau melalui percakapan telefon antara penyelidik dengan orang yang ditemu bual (responden).  Protokol temu bual adalah senarai yang mengandungi soalan yang akan dikemukakan dalam sesi temu bual yang dijalankan.

 Teknik temu bual berstruktur – Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual dilaksanakan secara formal  Setiap subjek hendaklah diberi soalan yang sama Contoh : • Sudah berapa lama tuan menjadi Guru Besar/Penolong Kanan? • Berapa bilangan muri-murid di sekolah ini? .

Soalan susulan berdasarkan jawapan responden. Contoh : Penyelidik :Bagaimana tanggapan guru-guru sekolah ini terhadap tuan sejak menjadi Guru Besar / Penolong Kanan di sekolah ini? Responden:Baik Penyelidik :Boleh tuan jelaskan maksud baik? .Teknik temu bual separa berstruktur – Cuma soalan utama disediakan.

Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan responden. temu bual ini selalunya secara spontan.akan dimansuhkan apa pandangan tuan tentang cadangan tersebut? . Contoh : Peperiksaan UPSR dan PMR.Teknik temu bual tidak berstruktur (Temu bual terbuka) Temu bual ini tidak menggunakan soalan yang disediakan terlebih dahulu.

jurnal. pemeriksaan. gambar. sukatan pelajaran. kertas peperiksaan. ujian bulanan. Buku Rancangan Mengajar Harian. penyiasatan. pencerakinan dan penganalisisan terperinci yang dibuat terhadap bahan bertulis yang berkaitan dengan perkara yang dikaji Dokumen adalah sumber data yang paling mudah. Jika perlu minta kebenaran untuk membuat salinan bagi memudahkan kerja .Analisis Dokumen Proses mengumpul data kajian melalui penyelidikan. buku kedatangan. carta dan sebagainya Penyelidik hanya perlu menyaring maklumat yang perlu diperoleh. murah dan cepat untuk diperoleh kerana ia telah ada Contoh dokumen adalah diari.

ANALISIS DOKUMEN Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji juga merupakan sumber paling mudah kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. semester dan peperiksaan awam . Contoh jenis dokumen yang boleh digunakan dalam kajian tindakan termasuklah : •Sukatan pelajaran •Minit mesyuarat panitia •Kertas peperiksaan dan ujian •Tugasan dan latihan murid •Bahagian yang berkaitan dalam buku teks •Keputusan peperiksaan bulanan.

Analisis Data .

Dalam jadual yang ditunjukkan pemerhatian terhadap murid dilakukan sebanyak 10 kali untuk melihat apakah aktiviti yang dilakukan. iii. (Sebagai contoh murid ‘Q’ didapati telah menjalankan paling banyak aktiviti 80%) dan aktiviti-aktiviti ini merangkumi i. ii. Berangan-angan. Jadual Pemerhatian Semasa Pengajaran dan Pembelajaran Di Bilik Darjah Murid 1 P Q R S T 3 2 6 1 2 4 2 7 5 1 3 4 Pemerhatian (skan) 5 6 3 7 8 8 2 7 9 10 % 40 80 50 50 60 3 5 1 3 6 4 6 5 5 3 5 8 2 8 1 . pemikiran ditempat lain sambil mencakar-cakar kertas.Pemerhatian berdasarkan sembilan (9) aktiviti direkodkan dalam bentuk jadual. Berjalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain.

10 minit kemudian guru A datang dengan tergesa-gesa dan menyuruh muridmurid masuk ke kelas. guru A menyuruh murid-murid membuka halaman 15 dan membuat latihan yng terdapat dalam buku teks berkenaan.Pemerhatian : Penggunaan nota lapangan (field notes) Contoh : Jadual pemerhatian berdasarkan kronologi peristiwa guru lewat masuk ke kelas penggunaan nota lapangan Peristiwa (Event) Jam menunjukkan pukul 7.35 pagi. Loceng sekolah berbunyi jam 8. Guru A menyuruh murid-murid membuka buku teks sambil bertanya kepada murid-murid pelajaran yang lepas. Seorang murid angkat tangan dan memberitahu guru tidak masuk kelas minggu lepas. Jam telah menunjukkan jam 7. Ada murid yang mengeluarkan buku nota dan ada yang tidak berbuat apa-apa. Guru A masih lagi duduk sambil membelekbelek buku teks di tangannya. Sambil berdiri murid-murid member i salam kepada guru A. Guru A masih lagi duduk di kerusinya. Catatan Guru lewat masuk kelas Berfikir dan mengingat semula Termenung . Guru A menjawab salam dan menyuruh murid-murid duduk. Guru A sekali lagi bertanya kepada murid-murid tentang pelajaran lepas. Muridmurid berbisik sesama sendiri.05 pagi. murid-murid kelas 3A masih beratur di luar kelas kerana guru masa pertama masih belum datang. guru A bangun dari kerusi sambil mengemas bukunya kemudian menyuruh murid-murid terus membuat latihan dan guru A berjalan keluar meninggalkan kelas 3A. Begitu juga dengan guru A juga duduk.55 pagi.

Yang silap seorang saja.Koding Temu Bual Jadual 1 : Faktor-faktor Murid-murid Tahun 5 C Ponteng Kelas Respond Murid Soalan : Apakah yang menyebabkan kamu tidak masuk kelas Guru X setiap kali masa pengajarannya? Murid 1 Boringlah cikgu setiap kali masa cikgu x dia suka membebel. 1 1 1 Kod Murid 2 Saya tak fahamlah cikgu x mengajar. itu yang saya keluar dari kelas. lepas itu dia tanya. Bukannya sekejap lama pula tu. Saya tak minat sebab itu saya keluar kelas cikgu x Saya tak faham cikgu x mengajar sebab kelas selalu bising dan cikgu x diamkan saja 3 3 Murid 3 3 2 . Dia seorang sahaja yang bercakap. mata saya mengantuk. tetapi yang kena marah satu kelas Cikgu tak mengajar bukannya menarik.

Faktor Guru Guru suka membebel Guru selalu marah Pengajaran tidak menarik 2.Penentuan Kod 1. Suasana Kelas Kelas bising 3. Faktor Murid Tidak faham Tidak berminat .

Contoh Proses Analisis: Analisis Dokumen Kehadiran Murid Tahun 6 Cempaka Bulan Januari – Mac 2010 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama A B C D E F G H I J Ketidakhadiran Dalam Bulan Januari – Mac 2010 15 10 16 12 13 10 15 17 10 12 .

Analisis Dokumen Ketidakhadiran Murid Tahun 6 Cempaka Bulan Januari – Jun 2010 Bil Nama Ketidakhadiran Sebelum Tindakan Jan-Mac 2010 A B C D E F G H I J 15 10 16 12 13 10 15 17 10 12 Ketidakhadiran Selepas Tindakan April-Jun 2010 2 0 5 0 0 0 2 3 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

Graf Ketidakhadiran Murid Tahun 6 Cempaka Januari – Jun 2010 .

Sampel dan Pensampelan  Sampel sebahagian daripada populasi  Sampel yang dipilih mesti bersifat representatif  Pensampelan adalah satu proses memilih individu bagi sesuatu kajian dalam cara yang tertentu supaya mereka mewakili populasi di mana mereka dipilih  Sampel kajian hendaklah dikekalkan sehingga habis kajian tersebut  Sampel hendaklah terdiri daripada populasi .

JENIS PENSAMPELAN  Pensampelan Bertujuan (Purposive Sampling) .

Baba-Nyonya. Sesuai untuk penerokaan 4. Tentukan responden agar sesuai dengan tujuan kajian (Populasi yang khusus: orang portugis. Uji soal selidik 5. Sesuai untuk kajian awal.JENIS-JENIS PENSAMPELAN  Pensampelan Bertujuan (Purposive Sampling) 1. pengikut parti) 2. Untuk dapatkan maklum balas segera . 3.

Sekian. terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful