1

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK
LEARNING TO SCORE


UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2005BAHASA TAMIL / aææ Òæ+æ / aææ Òæ+æ / aææ Òæ+æ / aææ Òæ+æ

Ujian Penulisan / acTu|a a+d

satu jam lima belas minit / 1 æu 15 =æcæ

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 3+oc cõoeõoo S Cæem.æe omme.

z. ¬oo+ô 0emoemôøu oec±m.

1. md¬+oe 0emo±o ri) =áwq rii)
=áwq riii) oeoccemm ¬o+oe
¿æmææ aL1á 0o++Oomõe
oec±môeeu.


Kertas soalan ini mengandungi 4 halaman bercetak

[ Lihat Sebelah
SULIT ]


037 © 2005 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Perak

UNTUK KEGUNAAN
PEMERIKSA
Bahagian Soalan Markah
A

B

C


JUMLAH BESAR60
SULIT
037
Bahasa
Tamil
2005
1¼ jam
SET 1
2
u.¡.m A : maææ.má =æaææá


Òa+TéaúucTdu Òe+mauuú Cua¬e m.eææ o+éaa±auo =uæaaé
a+cTa.


(i) ±m


(ii) ±æa


(iii) co


(iv) cu
| 10 uduad |SET 1
3
u.¡.m B : mq.æaLmæ æL1æ¡


aCæ Òa+TéaúucTdu uc±aaé@ nmu S0 Coamæmæ¬æ ¬æmmaaá cm
aua nmaa.

| 20 uduad |

4
u.¡.m C : æ.m|æmmmæ æL1æ¡ æ.m|æmmmæ æL1æ¡ æ.m|æmmmæ æL1æ¡ æ.m|æmmmæ æL1æ¡


aæéa+qæ (i), (ii), (iii) =aa mmm auoúuaad ¬æaæ.eá ¿æmæææ
Òa|o Òeaa acTu| nmaa. acTu| 120 120 120 120 Coamæmæ¬æ ¬æmmaaá
^méa CouTæ.


(i) = Com ç¢ ±mé@ æ+mmo+aé Òemmocc+a. ±m uaa ±|m ÷æuo
ouéa ±m =uuqé@ cm aoaæ nma.


=áw =áw =áw =áwq qq q


(ii) =+m uoaa =o


=áwq =áwq =áwq =áwq


(iii) =+m cm oua|+m+o...
| 30 uduad |


- mmmæ -
KERTAS SOALAN TAMAT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times