Anda di halaman 1dari 10

SULIT

KATEGORI 3
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN
KETUA JABATAN / PENGETUA/ KETUA UNIT/ GURU BESAR/ PENOLONG KANAN
INSTITUSI PENDIDIKAN
TAHUN: 2014
Sekol!/ I"#$%$&#% : SMK DATO' BIJA(A SETIA
N) Pe*+% ("* D%"%l% : KRISHNAMURTH( A/L SURANNA
No, K- Pe"*e"l" : ..112. /00/ 1132
J+$"/ G3e- J+$" : PENGETUA/ DG.2
G3e- Pe"4"-"* : 32 / 34 / 41 / 44 / 40 / .2 (Sila bulatkan gred berkenaan)
G3e- ("* D%5o!o" : 34 / 30 /44 / 40 / .2 / .4 (Sila bulatkan gred berkenaan)
Arahan: 1.Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
. Sila serahkan Borang ini kepada !etua "abatan setelah lengkap diisi.
A, LAPORAN BIDANG TUGAS
B%l, Do)%" Ele)e"
H&3%" R%"*k#610 !%"**
20 5e3k$" 7*% #e$%5
ele)e"8
1, PENGURUSAN ORGANISASI a. Sumber manusia
b. kewangan, aset &
prasarana
c. data & maklumat
d. sumber
pendidikan/takwim
Segala urusan perjawatan Guru
dan AKS dan perkhidmatan telah
diurus dengan cemerlang.
Kewangan diurus dengan baik.
Tiada teguran audit. Aset diuruskan
dengan kemas.
Telah dikemas kini(!"S, A#$!,
S!!, SA#S, S#S% serta dihantar
secara berkala ke ##$, &#' dan
K#!.
Semua pembelian dilakukan
mengikut pr(sedur kewangan.
Takwim sek(lah disediakan dan
dipatuhi.
2, PENGURUSAN KURIKULUM/
KOKURIKULUM/ HAL
EH9AL MURID/TUGAS
KHUSUS
a. #erancangan
Telah merancang pr(gram akti)iti
pembangunan pendidikan sek(lah
dengan cemerlang.
b. #elaksanaan
Telah melaksana pr(gram dan
akti)iti pendidikan dengan
cemerlang bagi peningkatan
prestasi kurikulum dan
k(kurikulum
c. #emantauan
Telah dapat mengawal selia semua
pr(gram sek(lah dengan ja*an*a.
d. #enilaian Telah dapat mencapai dashb(ard
sek(lah. Sek(lah di anugerah baiah
untuk tahun +,-+

SULIT
3, PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN 6P:P8
#enguasaan pengetahuan
dan kemahiran dalam #&#
.erkeupa*aan melaksanakan #&#
(.ahasa "nggeris% dengan
berkesan.
!embimbing semua guru lain di
sek(lah dan menjadi pakar rujuk
untuk #&#/ .ahasa "nggeris
4, KEPIMPINAN #en*eliaan dan khidmat
nasihat kepada :
!urid/#elajardan/atau
Guru/#ens*arah0
dan/atau
K(muniti
!erancang dan mengetuai pr(gram
peningkatan prestasi #!1, S#!
dan ST#!.
#r(gram peningkatan #!1
peringkat negeri.
!enjalankan 2$# untuk guru dalam
kemahiran #&# *ang berkesan.
#r(gram melindungi !!"
!emberikan khidmat nasihat dan
rundingan kepada pegawai dan
Angg(ta Kumpulan #elaksana
mengenai #engurusan dan
Kewangan/ st(r dan aset.

B, TUGAS KHAS/ SUMBANGAN PRO;ESIONAL
B%l Ak$%<%$%
Pe3%"*k$ Pe"=5%" 6> 8 C$$"
6S%l "4$k"
$!&"8
Sekol!/
I"#$%$&#%
De3! Ne*e3% Ke7"*#" A"$37"*#
1.
Ketua penyelaras
peningkatan
prestasi mata
pelajaran Negeri
(Bahasa Tamil)
/ 2012-2014
2.
Pengerusi Panel
Peningkatan
Prestasi !T
/ 201"-2014
".
Pensyarah
Kurikulum #ukan.
(Taek$an%&)
/ 2012-2014
4.
Ketua 'eleget
Teknikal #ukma-
Perlis
/ 201"-2014
*Dokumen sokongan merujuk kepada Dokumentasi Kerja / Modul Latihan / Rancangan Mengajar / Sasaran
Kerja Tahunansijil penghargaan/pen!ertaan laporan akti"iti kurikulum/kokurikulum dan dokumen lain !ang
#erkaitan dalam tempohtiga $% &ta h u n te rak h i r di 'red semasa(
SULIT
SULIT
RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN 6M3k! ? D%%#% ole! P"el Pe"%l%8
#anel #enilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 1$ seperti di Lampiran A$Skala
)enilaian Kriteria Kecemerlangan&
N) Pe*+% ("* D%"%l% :
No, K- Pe"*e"l" :
BAHAGIAN A ? BIDANG TUGAS 600@8
KRITERIA
6D%"%l% 7e3-#3k" l5o3" -" -%#e3$k" -ok&)e"
#oko"*" #e7*% 7&k$%8
Pe"%l% Pe3$)
6PP8
Pe"%l% Ke-&
6PK8
Ke$& Pe"%l%
6KP8
1, Pe"*&3&#" O3*"%##%
2, Pe"*&3&#" K&3%k&l&)/ Kok&3%k&l&)/ Hl
E!+l M&3%-/ T&*# K!#
3, Pe"*e$!&" -" Ke)!%3" Dl)
Pe"*A3" -" Pe)7elA3" 6P:P8
4, Ke5%)5%""
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
/10
J&)l! )3k! )e"*%k&$ +A3"
3 4, 5
6,
3 4, 5
6,
3 4, 5
6,
BAHAGIAN B ? TUGAS KHAS/ SUMBANGAN PRO;ESIONAL 620@8
KRITERIA
6D%"%l% 7e3-#3k" l5o3" -" -%#e3$k" -ok&)e"
#oko"*" #e7*% 7&k$%8
Pe"%l% Pe3$)
6PP8
Pe"%l% Ke-&
6PK8
Ke$&Pe"%l%
6KP8
1, Pe"*l%7$" Dl) T&*# K!# / S&)7"*"
P3oBe#%o"l
/10 /10 /10
PENGAKUAN PEMOHON
Sa*a mengesahkan bahawa maklumat/maklumat *ang din*atakan di atas adalah benardan memahami bahawa
sekiran*a maklumat *ang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.
Tarikh :
(Tandatangan #7$%
PENGESAHAN KETUA JABATAN
$isahkan bahawa maklumat/maklumat *ang diberikan (leh pegawai berkenaan adalah benar.
Tarikh :
(TandatanganKetua&abatan%
8(p 1asmi
SULIT
J&)l! )3k! )e"*%k&$ +A3"
3 +, 5
-,
3 +, 5
-,
3 +, 5
-,
BAHAGIAN C ? JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 6100@8
MARKAH
KESELURUHAN
PP 6@8
/100
PK 6@8
/100
KP 6@8
/100
MARKAH PURATA 6@8
/100
Pe"%l% Pe3$) Pe"%l% Ke-&
T"-$"*" T"-$"*"
N) Pe*+% : N) Pe*+% :
J+$" :
T3%k! :
J+$" :
T3%k! :
BAHAGIAN D ? TAHAP KECEMERLANGAN
S%l $"-k" 6>8 -% 3&"* 7e3ke"" 6D%%#% ole! Ke$& Pe"%l%8
T!5
Ke=e)e3l"*"
Ce)e3l"* S"*$ B%k B%k Se-e3!" Le)!
KEPUTUSAN PANEL PENILAI
D%5e3k& T%-kD%5e3k&
Ul#":
Ke$& Pe"%l% 6Pe"*e3&#%8
9
T"-$"*"
N) Pe*+% :
J+$" :
T3%k! :
%ota & (i) !etua #enilai *A+,- membuat ulasan bagi ### yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) 'lasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli(ahli panel.
KATEGORI 3 ? CONTOH
BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN
KETUA JABATAN / PENGETUA/ KETUA UNIT/ GURU BESAR/ PENOLONG
KANAN INSTITUSI PENDIDIKAN
TAHUN: 20 13
Sekol!/ I"#$%$&#% : SM K T )" M e+ !
N) Pe*+% ("* D%"%l% :T " 9 e% Leo" *
No, K- Pe"*e"l" : .00. 21/ 01/ .31 1
J+$"/ G3e- J+$" : Pe"o lo" * K"" Pe"$ - 7%3" 6 DG 408
G3e- Pe"4"-"* : 32 / 34 / 41 / 44 / 40 / .2 (Sila bulatkan gred berkenaan)
G3e- ("* D%5o!o" : 34 / 30 / 44 / 40 / .2 / .4 (Sila bulatkan gred berkenaan)
Arahan: 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan pencapaian
ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan *dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
. Sila serahkan Borang ini kepada !etua "abatan setelah lengkap diisi.
A, LAPORAN BIDANG TUGAS
B%l, Do)%" Ele)e"
H&3%" R%"*k# 610 !%"** 20
5e3k$" 7*% #e$%5 ele)e"8
1, PENGURUSAN
ORGANISASI
a. Sumber manusia
b. Kewangan, aset & prasarana
c. $ata & maklumat
d. Sumber pendidikan/takwim
Sumber !anusia: :rusan
perjawatan dan perkhidmatan
telah diurus dengan baik
Kewangan & Aset: Tiada teguran
audit dan surcaj
$ata & !aklumat: Telah dikemas
kini serta dihantar secara berkala
kepada &#' dan K#!
Sumber #endidikan: #embelian
dilakukan mengikut pr(sedur
2, PENGURUSAN
KURIKULUM/
KOKURIKULUM/ HAL
EH9AL MURID/TUGAS
KHAS
a. #erancangan Telah merancang pr(gram /
akti)iti pembangunan pendidikan
sek(lah
b. #elaksanaan Telah melaksana pr(gram/akti)iti
pendidikan bagi peningkatan
prestasi akademik murid
c. #emantauan Telah dapat mengawal selia
semua pr(gram
d. #enilaian Telah dapat mencapai sasaran
prestasi tahunan *ang ditetapkan
3, PENGETAHUAN DAN
KEMAHIRAN DALAM
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN 6P:P8
#enguasaan pengetahuan dan
kemahiran dalam #&#
.erkeupa*aan melaksanakan
#&# dengan berkesan
!embimbing guru lain
4, KEPIMPINAN #en*eliaandankhidmatnasihatkepada
:
!urid/#elajardan/atau
!erancang dan mengetuai
#r(gram #erkampungan #!1
peringkat $aerah.
Guru/#ens*arah0 dan/atau
K(muniti
!emberikan khidmat nasihat dan
rundingan kepada pegawai dan
Angg(ta Kumpulan #elaksana
(AK#% mengenai #engurusan
Kewangan/St(r dan Aset.
B, TUGAS KHAS/ SUMBANGAN PRO;ESIONAL
B%l Ak$%<%$% Pe3%"*k$ Pe"=5%" 6> 8 C$$"
6S%l "4$k"
$!&"8
Sekol! /
I"#$%$&#%
De3! Ne*e3% Ke7"*#" A"$37"*#
-. #embentangKe
rtasKerja#endi
dikan
>
Kertas :
#edag(gi.aha
sa !ala*sia:
Satu"n()asi
;acana#endidi
kan +,--
*Dokumen sokongan merujuk kepada Dokumentasi Kerja / Modul Latihan / Rancangan Mengajar / Sasaran
Kerja Tahunan sijil penghargaan / pen!ertaan laporan akti"iti kurikulum/kokurikulum dan dokumen lain
!ang #erkaitan dalam tempoh tig a $% &ta h u n terak h ir di 'red semasa(
PENGAKUAN PEMOHON
Sa*amengesahkanbahawamaklumat/maklumat *ang din*atakan di atasadalahbenardan memahami
bahawa sekiran*a maklumat *ang diberikan didapati palsu, penilaian ini akan dibatalkan.
Tarikh : +< September +,-= t.t
(Tandatangan #7$%
PENGESAHAN KETUA JABATAN
$isahkanbahawamaklumat/maklumat*ang diberikan(lehpegawaiberkenaanadalahbenar.
Tarikh : +< September +,-= t .t
(TandatanganKetua&abatan%
8(p 1asmi
RUMUSAN PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN 6M3k! ? D%%#% ole! P"el Pe"%l%8
#anel #enilai dikehendaki memberikan penilaian menggunakan skala 1 hingga 1$ seperti di Lampiran A$Skala
)enilaian Kriteria Kecemerlangan&
N) Pe*+% ("* D%"%l% : T " 9 e % L e o " *
No, K- Pe"*e"l" : .00.21 /01 /. 31 1
BAHAGIAN A ? BIDANG TUGAS 600@8
KRITERIA
6D%"%l% 7e3-#3k" l5o3" -" -%#e3$k" -ok&)e"
#oko"*" #e7*% 7&k$%8
Pe"%l% Pe3$)
6PP8
Pe"%l% Ke-&
6PK8
Ke$& Pe"%l%
6KP8
1, Pe"*&3&#" O3*"%##%
2, Pe"*&3&#" K&3%k&l&)/ Kok&3%k&l&)/ Hl
E!+l M&3%-/ T&*# K!#
3, Pe"*e$!&" -" Ke)!%3" Dl)
Pe"*A3" -" Pe)7elA3" 6P:P8
4, Ke5%)5%""
8/10
8/10
8/10
8/10
9/10
7/10
8/10
9/10
8/10
8/10
8/10
9/10
J&)l! )3k! )e"*%k&$ +A3"
=+3 4, 5<6
6,
=+3 4, 5<<
6,
==3 4, 5<<
6,
BAHAGIAN B ? TUGAS KHAS/ SUMBANGAN PRO;ESIONAL 610@8
KRITERIA
6D%"%l% 7e3-#3k" l5o3" -" -%#e3$k" -ok&)e"
#oko"*" #e7*% 7&k$%8
Pe"%l% Pe3$)
6PP8
Pe"%l% Ke-&
6PK8
Ke$& Pe"%l%
6KP8
1, Pe"*l%7$" -l) T&*# K!# -"
S&)7"*" P3oBe#%o"l
8/10 9/10 9/10
J&)l! )3k! )e"*%k&$ +A3"
4 3 +, 5 -<
-,
> 3 +, 5-4
-,
> 3 +, 5-4
-,
BAHAGIAN C ? JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
MARKAH
KESELURUHAN
PP 6@8
80.00
PK 6@8
84.00
KP 6@8
82.00
MARKAH PURATA 6@8
82.66
P"el Pe"%l% Pe3$) P"el Pe"%l% Ke-&
$,$ $,$
T"-$"*" T"-$"*"
N) Pe*+% : S l7 % ! B%"$% A7& N) Pe*+% : B! 3&--%" B%" Bo3! "
J+$" : P e " * e $& J+$" :T %) 7 l " PPD
T3%k! : 1 Ok$ o 7 e 3 201 3 T3%k! : 1 Ok$ o 7 e 3 20 1 3
BAHAGIAN D ? TAHAP KECEMERLANGAN
S%l $"-k" 6>8 -% 3&"* 7e3ke"" 6D%%#% ole! Ke$& Pe"%l%8
T!5
Ke=e)e3l"*"
Ce)e3l"* S"*$ B%k B%k

Se-e3!" Le)!
KEPUTUSAN PANEL PENILAI

D%5e3k& T%-kD%5e3k&
Ul#" : Pe*+% l4k -%"%kk" 5"*k$,
Ke$& Pe"%l% 6Pe"*e3&#%8
$,$
T"-$"*"
N) Pe*+% : A l% B%" S e l) $
J+$" : P e * + % P e " - %- %k " D e 3 !
T3%k! : 1 Ok$o 7e 3 201 3
%ota & (i) !etua #enilai *A+,- membuat ulasan bagi ### yang diperaku atau tidak diperaku.
(ii) 'lasan dan keputusan yang dibuat hendaklah berdasarkan persetujuan bersama dengan ahli(ahli panel.

Anda mungkin juga menyukai