Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Penyelidikan Tindakan I
Action Research I

2.

Kod Kursus

MZU3223

3.

Nama Staf
Akademik

Dr
Nazifah Shaik Ismail
-----------------------------

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat diberi pendedahan tentang asas penyelidikan
dengan menguasai kemahiran merancang, melaksana dan menulis kertas cadangan
penyelidikan tindakan. Seterusnya, menjadi satu amalan dan sebahagian daripada
tanggung jawab mereka sebagai seorang pendidik.

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Pn Hanizah Bt Abdul Bahar, En Samsi B Ijai,


En Sahanudin B Yusof, En Mubin B Md Noor

Semester 1 Tahun 4
Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Bukan Bersemuka

P
120

30

15

2.5

30

15

27.5

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada) Tiada

9.

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat :


Kursus (Course
1. Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan. (C2, P3, A1, PLO1)
Learning
Outcomes, CLO)
2. Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam pendidikan,
reka bentuk kajian, prosedur dan etika. (C2, P3, A1, PL01)
3.

Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui penyelidikan tindakan.
(C4, P3, A5, PLO3, CTPS3)

4.

Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya. (C4, P5, A3, PLO1)

5.

Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan tindakan dengan merujuk kepada


pelbagai sumber serta mengambil kira etika dalam penyelidikan. (C6, P6, A5, PLO6,
PLO8, LL2, EM2)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Mengapikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

DOMAIN AFEKTIF

Memahami

DOMAIN PSIKOMOTOR

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

CLO

X
X
X

X
X

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
1

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS 3)
(Transferable Skills, Etika dan moral profesional (EM2)
TS):
Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL2)
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
1. Kuliah
2. Tutorial (Aktiviti kumpulan, perbincangan, bimbingan)
Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk pentaksiran, iaitu
kerja kursus (70%) dan Peperiksaan (30%). Di dalam kerja kursus, pelajar dikehendaki
menulis satu kertas cadangan penyelidikan tindakan. Peperiksaan pula merupakan
peperiksaan berpusat di mana kertas soalan disediakan oleh IPGM
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah

Peperiksaan (bertulis)

PLO2 Kemahiran Praktik


untuk menyelesaikan masalah

Kuliah

Peperiksaan (bertulis)

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Tutorial

Peperiksaan (bertulis)

PLO4 Berkomunikasi

Tutorial

Peperiksaan (bertulis)

PLO6 Kemahiran
pembelajaran berterusan dan
pengurusan maklumat
PLO8 Nilai profesionalisme,
sikap dan etika dalam
profesion keguruan

Penulisan kertas cadangan


penyelidikan tindakan dan
Bimbingan
Penulisan kertas cadangan
penyelidikan tindakan dan
Bimbingan

Kertas Cadangan
Penyelidikan Tindakan
Kertas Cadangan
Penyelidikan Tindakan

Kursus ini memberikan pengetahuan tentang kaedah penyelidikan tindakan dalam


Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah. Kursus ini membincangkan pengenalan terhadap
pelbagai kaedah dalam penyelidikan pendidikan, pengenalan terhadap pelbagai reka bentuk
penyelidikan, prosedur penyelidikan pendidikan, konsep dan model-model penyelidikan
tindakan, proses penyelidikan tindakan, perancangan kertas cadangan, kaedah-kaedah
pengumpulan data, pertimbangan dalam pengumpulan data, analisis data, interprestasi data
penyelidikan tindakan, penulisan laporan dan artikel penyelidikan tindakan, dan cara-cara
menyebarkan dapatan kajian.
This course provides knowledge about action research method in Music Education for
Primary Education. It discusses introduction to research methods in education, types of
educational research, introduction to various types of educational research design,
educational research procedure, concepts of action research and models, action research
process, planning of research proposal, data collection methods, data collection
considerations, data analysis, interpreting the action research data, writing an action research
report and article and ways of making research findings public.

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus
: 70 %
Peperiksaan Akhir : 30 %
Jenis
Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Tugasan

Kertas cadangan penyelidikan tindakan (3200 pp)

70%

Ujian bertulis

Peperiksaan Akhir (2.5 jam)

30%

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1
CLO 1

CLO 2

CLO 3
CLO 4
CLO5

PEO1
PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

PEO 2

PEO 3

PEO 4

PEO 5

PEO 6

X
X
X

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)
Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan
Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam
pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etika.
Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui
penyelidikan tindakan
Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya.
Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan tindakan dengan
merujuk kepada pelbagai sumber serta mengambil kira etika dalam
penyelidikan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
3

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PLO 1
CLO 1

CLO 2

CLO 3
CLO 4
CLO 5

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

CLO1
CLO2
CLO3
CLO4
CLO5

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

X
X
X

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang XXX
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang XXX bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak
balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan kaedah penyelidikan dalam pendidikan
Menerangkan aspek asas penyelidikan termasuk jenis penyelidikan dalam
pendidikan, reka bentuk kajian, prosedur dan etika.
Menganalisis isu-isu dalam pendidikan yang boleh dikaji melalui
penyelidikan tindakan
Membincangkan penyelidikan tindakan dan prosesnya.
Menghasilkan satu kertas cadangan penyelidikan tindakan dengan
merujuk kepada pelbagai sumber serta mengambil kira etika dalam
penyelidikan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
4

Jumlah SLT

Interaksi
Bukan
Bersemuka

Interaksi
Bersemuka

Pentaksiran

2. Jenis Penyelidikan

Penyelidikan asas

Penyelidikan gunaan

Penyelidikan tindakan

Penyelidikan penilaian

3. Pengenalan kepada pelbagai jenis reka bentuk


penyelidikan
Penyelidikan kuantitatif
- kajian eksperimental
- kuasi-eksperimental
- kajian tinjauan
- kajian korelasi
Penyelidikan kualitatif
- kajian etnografi
- kajian kes
- kajian sejarah
- kajian naratif

4. Prosedur Penyelidikan Pendidikan

Menyatakan masalah kajian

Menetapkan objektif kajian

Membentuk soalan kajian

Membentuk hipotesis kajian

Melakukan tinjauan literatur

Merancang reka bentuk kajian

Menentukan prosedur persampelan

Amali

Tutorial

Kuliah

Tutorial

1. Pengenalan kepada Kaedah Penyelidikan dalam


Pendidikan
Tujuan penyelidikan dalam pendidikan
Ciri-ciri penyelidikan dalam pendidikan
Pendekatan penyelidikan dalam pendidikan
- pendekatan positivis (kuantitatif)
- pendekatan interpretatif (kualitatif)
Etika dalam penyelidikan pendidikan
- aspek-aspek penting dalam etika penyelidikan
- kod etika

Amali

Kuliah

Pentaksiran

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
5

5. Penyelidikan Tindakan: Konsep dan Model


Definisi dan konsep
Ciri-ciri penyelidikan tindakan
Kepentingan penyelidikan tindakan
Model Kajian Tindakan
- Model Stephen Kemmis
- Model John Elliott
- Model Dave Ebbutt
- Model Jack Whitehead
- Model Jean McNiff
- Model Kurt Lewin

6. Penyelidikan Tindakan: Proses

Adaptasi dari model Lewin, 1946 dan Laidlaw, 1992:


- Mengenal pasti aspek amalan bagi
penambahbaikan
- Merancang tindakan
- Melaksana tindakan
2
- Mengumpul data
- Membuat refleksi terhadap tindakan
(sebelum, semasa dan selepas tindakan)

Mengambil tindakan susulan

Merancang kitaran kedua

7. Penyelidikan Tindakan: Rancangan dan cadangan


Konteks
Fokus / aspek amalan bagi penambahbaikan
Soalan kajian
Sumber literatur
Peserta kajian
Refleksi: Analisis dan huraian data
Jadual kerja
Perbelanjaan
Sumber rujukan

8. Penyelidikan Tindakan: Kaedah Pengumpulan Data


Pemerhatian: Pemerhati, peserta-pemerhati,
peserta
Analisis Dokumen: Data berbentuk dokumen
Temu bual: Temu bual berstruktur, semi-struktur,
tidak berstruktur

9. Penyelidikan Tindakan: Alat/ Instrumen Pengumpulan


Data
Senarai semak
Soal selidik
Rakaman video dan kaset
Log
2
Nota lapangan
Foto
Portfolio
Rekod anekdot
Jurnal
Diari

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
6

10. Penyelidikan Tindakan: Pertimbangan Semasa


Mengumpul Data
Persampelan, kesahan, kebolehpercayaan, bias
Persampelan dan bias
Kesahan:
triangulasi data
penyemakan analisis oleh peserta kajian
Kebolehpercayaan
Etika

11. Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Kualitatif


Analisis kandungan
Mengkategorikan data
Mengekodkan data
Menyusun data dalam grid analisis
Mengenal pasti tema/ corak dan makna
Menentukan aktiviti kajian susulan

10

13. Menghuraikan (Interpreting) Data Penyelidikan


Tindakan
Mengintegrasikan pelbagai sumber data
Menghubungkaitkan data dengan literatur
Merumus hasil kajian dan membuat kesimpulan

14. Penulisan Laporan Penyelidikan Tindakan


Konteks/ latar belakang kajian
Tinjauan literatur
Fokus/ aspek amalan bagi penambahbaikan
Pelan tindakan
Pelaksanaan pelan tindakan
Pengumpulan data
Analisis dan huraian data
Refleksi dan implikasi
Pelan bagi tindakan susulan
Sumber rujukan: American Psychological Association
(APA)

12. Penyelidikan Tindakan: Analisis Data Kuantitatif

Statistik deskriptif: Frekuensi, peratusan

Kerja Kursus

20

20

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

2.5

2.5
30

15

27.5

120

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
7

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

30

Tutorial

15

15

Kertas cadangan
(3200 pp)
Peperiksaan Akhir
(2.5 jam)
Jumlah

18. Rujukan Asas

20
2.5

7.5

47.5

72.5

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar
(SLT)

120

Jam Kredit

Creswell, J. W. (2015). Educational research. Planning, conducting, and evaluating


quantitative and qualitative research. Ohio: Prentice Hall.
Mills, G. E. (2011). Action research. A guide for the teacher researcher (4th. ed.). Boston,
M.A.: Pearson.
Othman Lebar. (2011). Kajian tindakan dalam pendidikan: Teori dan amalan. Tanjung Malim,
Perak: Penerbit UPSI.

Rujukan Tambahan

Johnson, A.P. (2009). What every teacher should know about action research. Boston, M.A.:
Pearson.
Koshy. V. (2010). Action research for improving educational practice (2nd. ed.) London. Sage
Publications.
McNiff, J. & Whitehead, J. (2009). Doing and writing action research. London: Sage
Publications.
McNiff, J. & Whitehead, J. (2011). All you need to know about action research. (2nd. ed.).
London: Sage Publications.
McNiff, J. (2010). Action research for professional development. Dorset: September Books.

19.

Maklumat
Tambahan

Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
8

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


MZU3223 PENYELIDIKAN TINDAKAN I (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pentaksiran

Menjelaskan kaedah penyelidikan


dalam pendidikan

Kuliah

Peperiksaan
(bertulis)

Menerangkan aspek asas penyelidikan


termasuk jenis penyelidikan dalam
pendidikan, reka bentuk kajian,
prosedur dan etika.

Kuliah

Peperiksaan
(bertulis)

Tutorial

Peperiksaan
(bertulis)

Tutorial

Peperiksaan
(bertulis)

Menganalisis isu-isu dalam pendidikan


yang boleh dikaji melalui penyelidikan
tindakan
Membincangkan penyelidikan tindakan
dan prosesnya.

Menghasilkan satu kertas cadangan


penyelidikan tindakan dengan merujuk
kepada pelbagai sumber serta
mengambil kira etika dalam
penyelidikan.

KESELURUHAN

Penulisan kertas
cadangan
Laporan Kertas
penyelidikan
Cadangan
tindakan dan
Bimbingan

Kuliah
Tutorial
Penulisan kertas
cadangan
penyelidikan
tindakan dan
Bimbingan

Peperiksaan
(bertulis)
Laporan Kertas
Cadangan

Nama Panel Pemurni:


Bil.

Nama Penggubal
Dr. Rosli b Ab. Rahman

Dr. Fan Siong Peng


2

Dr. NurulHidayah Lucy Bt Abdullah


3

Dr. Norliza bt Khusaini


4

Pn. Chuah Kim Hwa

Kelayakan Akademik
Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengajian Bahasa Melayu
dan Sejarah (Universiti Malaya, 1990)
Sarjana Pengajian Melayu (Universiti Malaya, 2004)
Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Melayu (Universiti
Putra Malaysia, 2010)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan
Matematik (Universiti Sains Malaysia, 1994)
Sarjana Pengurusan Teknologi (Unversiti teknologi
Malaysia, 2001)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (Universiti
Malaya, 2011)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Matematik/Kimia
(Kepujian) (Universiti Teknologi Malaysia, 1989)
Sarjana Pendidikan Matematik (Universiti Malaya, 2004)
Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan Matematik (Universiti
Sains Malaysia, 2011)
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Kimia/
Bahasa Inggeris(Kepujian) (Universiti Malaya 1993)
Sarjana Sains Pengurusan (Universiti Utara Malaysia, 2000)
Ijazah Doktor Falsafah Perbandingan Pendidikan (Universiti
of Bristol UK, 2010)
Ijazah Sarjana Muda Antropologi dan Sosiologi (1985)
Sarjana Pembangunan Sumber Manusia (1999)

Berkuat kuasa mulai Jun 2014


(Kemaskini Januari 2016)
9