Anda di halaman 1dari 5

ANGGARANDASAR

MUKADIMAH

Menerangkandasardasarpelaksanaan/keberadaan/fungsiorganisasitersebut

BABI:NAMAdanTEMPAT
Pasal1:
(1)Organisasiinibernama(namaorganisasi)
(2)(namaorganisasi)berkedudukandi.(tempat)
Pasal2:
(namaorganisasi)didirikanpada.untukwaktuyangtidakditentukan.
BABII:AZAS,SIFATdanTUJUAN
Pasal3:
(namaorganisasi)berazaskanPancasila
Pasal4:
(namaorganisasi)merupakanorganisasi.(politik,social,dll)yangbersifat(kekeluargaan
dll.)
Pasal5:
.(namaorganisasi)bertujuan:(menjelaskanvisiorganisasi)
BABIII:USAHAUSAHA(menjelaskanmisiorganisasi)
BABIV:KEANGGOTAAN
Pasal7:
(1)Anggota(namaorganisasi)adalahsetiaporangyangmemenuhisyaratdansudahdisahkan
(2)Ketentuanmengenaikeanggotaan(namaorganisasi)diaturdalamART
BABV:ORGANISASI
Pasal8:
(1)(namaorganisasi)mempunyaiwilayahkerjadi
Jikadirasaperlubisasajamenerangkanhierarkikepengurusan
Pasal9:

(1)Kekuasaantertinggipada
(2)Kepengurusandiaturdalam.
Pasal10:
Pengurusbertugas:
BABVI:MUSYAWARAHdanRAPAT
Pasal11:
(1)Musyawarahdiadakanpada
Pasal12:
(1)Musyawarah.memilikiwewenang
Pasal13:
Dalamkeadaanluarbiasadapatdiadakanmusyawarah
Pasal14:
PengambilankeputusandalammusyarahdanrapatrapatyangtersebutpadpasalpasaldalambabIV
diatasdilakukandengan
BABVII:LAMBANG
Pasal15:
(namaorganisasi)mempunyailambangdenganbentuksertamaknasebagaimanadiaturdalam
ART
BABVIII:KEUANGAN
Pasal16:
Keuangan.(namaorganisasi)diperolehdari:
a.Uangpangkaldanuangiuran
b.Sumbangandalambentukapapunyangsahdantidakmengikat
c.Penerimaanpenerimaanlainyangsah
d.Usahayangsah
Pasal17:
Besarnyauangpangkaldanuangiuranditetapkanoleh.
Pasal18:

Danayangdiperolehdipergunakanuntukmembiayai
BABIX:ANGGARANRUMAHTANGGA
Pasal19:
(1)HalhalyangtidakdiaturdidalamAnggaranDasarakandiaturdidalamAnggaranRumahTangga
yangmerupakanpulaperincianpelaksanaanAnggaranDasar
(2)ARTdanperaturanperaturanpelaksanaanlainnyatidakbolehbertentangandenganAD
BABX:PERUBAHANANGGARANDASARdanANGGARANRUMAHTANGGA
Pasal20:
(1)PerubahanAnggaranDasardanAnggaranRumahTanggaditetapkanoleh.
(2)PerubahanADdanARTdianggapsahjika
BABXI:PEMBUBARAN
Pasal21:
Pembubaran(namaorganisasi)ditetapkandandiaturdalam.,ataspermintaan.
(ataudapatjugaalasanalasanlainnya)
BABXII:PENUTUP
Pasal22:
HalhallainyangtidakdiaturdidalamADdanART,diaturdalam.
Ditetapkandi:
Padatanggal:
(PENGESAHAN)
ANGGARANRUMAHTANGGA
BABI:UMUM
Pasal1:
AnggaranRumahTangga(namaorganisasi)merupakanpengaturanlebihlanjutdariAD..
(namaorganisasi)
BABII:ORGANISASI(namaorganisasi)
Menjelaskanspesifikasimisidanpembagiantanggungjawabdarikerjaorganisasi
BABIII:PENDIDIKAN

Menjelaskanprosespendidikan/jenjangpendidikandll.
BABIV:PERTEMUAN/KERJASAMADENGAN(ORGANISASILAINNYAYANGSESIFAT)
BABV:KEANGGOTAAN
Keanggotaan(namaorganisasi)terdiridari:
a.AnggotaMuda
b.AnggotaBiasa
c.Anggotakehormatan
Pasal10:
(1)AnggotaMuda
Dijelaskanpersyaratannya
(2)AnggotaBiasa
Dijelaskanpersyaratannya
(3)AnggotaKehormatan
Berdasarkanpertimbanganjasa,dll.
Pasal11:
Setiapanggotamempunyaihakdankewajiban:
Pasal12:
(1)Keanggotaanseseorangdiberhentikankarena:
(2)Pemberhentiansementaradilakukanoleh
Pasal13:
Pengurusdibentukoleh.dengancara..untukmasakerja..
Pasal14:
Pengurusmempunyaihakdankewajiban:
BABVI:MUSYAWARAHdanRAPAT
Pasal36:
(1)Musyawarahdiselenggarakankalidalam.(jangkawaktu)
(2)Musyawarah.dihadirioleh:

(3)Sidangdianggapsahjika.
BABVII:LAMBANGdanPENGGUNAANNYA
Pasal37
BABVIII:KEUANGAN
BABVIX:KETENTUANPENUTUP
HalhalyangbelumdiaturdalamARTinidiaturdalam.
Ditetapkandi:
Padatanggal:
semoga bermanfaat artikel ini dan saya ucapkan terima kasih terhadap agan wahiddien atasshare
pengetahuannya.