Anda di halaman 1dari 18

MACAM-MACAM BENTUK, ALIRAN DAN KRITIK SASTRA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penulisan makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa tentang kesusasteraan
Indonesia dalam pengelompokkannya mengikut bentuk, aliran-aliran dan kritikan
sastera. Penulis memilih tema ini kerana tema ini mempunyai banyak buku sumber serta tema
yang dipilih cukup dan sesuai terhadap apa yang selama ini dipelajari. Penulis juga, khususnya
memilih tema aliran dan kritik sastera kerana selama ini tidak pernah mendapat ajaran
tersebut. Dan penulisan tema tersebut sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan penulis.
Makalah ini juga ditujukan untukm memenuhi tugas sebagai pengganti Ujian Akhir Semester
II. Sehingga dengan menambahnya wawasan, rasa cinta terhadap kesusasteraan Indonesia juga
boleh menambah.

B. RUMUSAN MASALAH
a. Apa bentuk-bentuk dari karya sastera? Jelaskan!
b. Apa saja aliran-aliran sastera di Indonesia? Jelaskan dan berikan contoh!
c. Bagaimana periodesasi kritikan sastera Indonesia? Jelaskan beserta pelopornya!

C. TUJUAN
1. Menambah wawasan-wawasan tentang perkembangan bentuk, aliran, kritikan sastera di
Indonesia
2. Menambah rasa cinta dan kepedulian terhadap sastera Indonesia

D. MANFAAT
Menambah wawasan terhadap sastera Indonesia, untuk kemudian boleh mempunyai rasa
cinta dan peduli kesusasteraan Indonesia.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. BENTUK KARYA SASTRA
A.1 PROSA
Prosa adalah karangan bebas (tidak terikat sajak, rima, baris). Dalam khasanah sastra
Indonesia dikenal dua macam kumpulan karya sastera menurut temanya, yakni karya sastera
lama dan karya sastera baru. Hal itu juga berlaku bagi karya sastera bentuk prosa.Jadi, ada karya
sastera prosa lama dan karya sastera prosa baru.

PROSA LAMA

Prosa lama adalah karya sastera daerah yang belum mendapat pengaruh dari sastera atau
kebudayaan barat. Dalam hubungannya dengan kesusasteraan Indonesia maka objek
pembicaraan sastera lama ialah sastera prosa kawasan Melayu yang mendapat pengaruh
barat. Hal ini disebabkan oleh hubungannya yang sangat erat dengan sastera Indonesia. Karya
sastera prosa lama yang mula-mula timbul disampaikan secara lisan. Disebabkan kerana belum
dikenalnya bentuk tulisan.Dikenali bentuk tulisan selepas agama dan kebudayaan Islam masuk
ke Indonesia, masyarakat Melayu mengenal tulisan. Sejak itulah sastera tulisan mula dikenali
dan sejak itu pulalah babak-babak sastera pertama dalam rentetan sejarah sastera Indonesia mula
ada.

BENTUK-BENTUK SASTRA PROSA LAMA


a. Mite adalah dongeng yang banyak mengandungi unsur-unsur ajaib dan ditokohi oleh dewa, roh
halus, atau peri. Contoh Nyi Roro Kidul
b. Legenda adalah dongeng yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat.Contoh:
Sangkuriang, SI Malin Kundang
c. Fabel adalah dongeng yang pelaku utamanya adalah binatang. Contoh: Kancil
d. Hikayat adalah suatu bentuk prosa lama yang ceritanya mengandungi kehidupan raja-raja dan
sekitarnya serta kehidupan para dewa. Contoh: Hikayat Hang Tuah Hikayat, Si Miskin, Hikayat
Indra Bangsawan
e. Dongeng adalah suatu cerita yang bersifat khayal. Contoh: Cerita Pak Belalang.
f. Cerita berbingkai adalah cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi yang dituturkan oleh
pelaku-pelakunya. Contoh: Seribu Satu Malam

CIRI CIRI PROSA LAMA


a. Cenderung bersifat stastis, sesuai dengan keadaan masyarakat lama yang mengalami perubahan
secara perlahan.
b. Istanasentris (ceritanya sekitar kerajaan, istana, keluarga raja, bersifat feudal).
c. Hampir seluruhnya berbentuk hikayat, tambo atau dongeng. pembaca
dibawa ke dalam khayal dan fantasi.
d. Dipengaruhi oleh kesusasteraan Hindu dan Arab.
e. Ceritanya sering bersifat anonim (tanpa nama)
f. milik bersama

PROSA BARU
Prosa baru adalah karangan prosa yang timbul setelah mendapat pengaruh sastera atau
budaya Barat. Prosa baru timbul sejak pengaruh Akhbar masuk ke Indonesia yakni sekitar
permulaan abad ke-20. Contoh: Nyai Dasima karangan G. Fransis, Siti mariah karangan H.
Moekti.

CIRI-CIRI PROSA BARU


a. Prosa baru bersifat dinamik (sentiasa berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat)
b. Masyarakatnya centric (cerita mengambil bahan dari kehidupan masyarakat sehari-hari)
c. Bentuknya roman, cerpen, novel, cerita, drama. Berjejak di dunia yang nyata, berdasarkan
kebenaran dan kenyataan
d. Dipengaruhi oleh kesusasteraan Barat
e. Dipengaruhi siapa pengarangnya kerana dinyatakan dengan jelas
f. tertulis

JENIS-JENIS PROSA
1. Roman adalah cerita yang mengisahkan pelaku utama dari kecil sampai mati, mengungkap
adat / aspek kehidupan suatu masyarakat secara terperinci / menyeluruh, aliran bercabang-
cabang, banyak digresi (pelanturan). Roman terbentuk daripada pembangunan atas seluruh segi
kehidupan pelaku dalam cerita tersebut. Contoh: karangan Sutan Takdir Alisjahbana: Kalah dan
Manang, Grota Azzura, Layar Terkembang, dan Dian yang Tak Kunjung Padam
2. Cerpen adalah jenis prosa yang mengandungi cerita sebuah peristiwa kehidupan sang pelaku
pada suatu saat, yang tidak membolehkan adanya digresi. Pertikaian yang terjadi tidak
menimbulkan perubahan nasib pelaku.
3. Antologi adalah buku yang berisi kumpulan karya terplih beberapa orang. ContohLaut Biru
Langit Biru karya Ayip Rosyidi
4. Kisah adalah riwayat perjalanan seseorang yang bererti cerita rentetan kejadian kemudian
mendapat perluasan makna sehingga dapat juga berarti cerita. Contoh:Melawat ke Jabar
- Adinegoro, Catatan di Sumatera - M. Rajab.
5. Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kejadian yang
luar biasa dan kehidupan orang-orang. Contoh: Roromendutkarangan YB. Mangunwijaya.

A.2 PUISI
Puisi adalah bentuk karangan yang terkikat oleh rima, ritma, ataupun jumlah baris serta
ditandai oleh bahasa yang padat.

UNSUR-UNSUR PUISI
a. tema adalah tentang apa puisi itu berbicara
b. amanat adalah apa yang dinasihatkan kepada pembaca
c. rima adalah persamaan-persamaan bunyi
d. ritma adalah perhentian-perhentian / tekanan-tekanan yang teratur
e. metrum / irama adalah turun naik lagu secara teratur yang dibentuk oleh persamaan jumlah kata /
suku tiap baris
f. majas / gaya bahasa adalah permainan bahasa untuk kesan estetika dan memaksimumkan
ekspresi
g. kesan adalah perasaan yang diungkapkan lewat puisi (sedih, haru, mencengkam, berapi-api, dll.)
h. diksi adalah pilihan kata / ungkapan
i. tipografi adalah perwajahan / bentuk puisi

Puisi di bagi menjadi dua yaitu:

PUISI LAMA
1. Merupakan puisi rakyat yang tak dikenali nama pengarangnya.
2. Disampaikan melalui mulut ke mulut, jadi merupakan sastera lisan
3. Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima.
BENTUK-BENTUK PUISI LAMA
1. Pantun merupakan puisi Indonesia asli. Pantun adalah puisi yang bercirikan bersajak abab,
tiap bait 4 baris, tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata, 2 baris awal sebagai sampiran, 2 baris
berikutnya sebagai isi. Pembahagian pantun menurut isinya terdiri daripada pantun kanak-kanak,
muda-mudi, agama / nasihat, teka-teki, jenaka
2. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap mempunyai kekuatan gaib.
3. Karmina adalah pantun kilat seperti pantun tetapi pendek.
4. Seloka adalah pantun berkait.
5. Gurindam adalah puisi yang berdirikan tiap bait 2 baris, bersajak aaaa, berisi nasihat.
6. Syair adalah puisi yang bersumber dari Arab dengan ciri tiap bait 4 baris, bersajak aaaa, berisi
nasihat atau cerita.
7. Talibun adalah pantun genap yang tiap bait terdiri dari 6, 8, ataupun 10 baris.

PUISI BARU

Puisi baru masuk dalam kesusasteraan Indonesia sebagai akibat pengaruh kebudayaan
bangsa Eropah yang menjajah bangsa Indonesia.Puisi ini sangat berbeza dengan yang dikenal
bangsa Indonesia. Puisi baru popular di tahun 1930, yakni pada masa Pujangga
Baru. Berdasarkan jumlah lariknya puisi baru dibezakan menjadi:
1. Distikon adalah bentuk puisi yang tiap baitnya terdiri atas dua baris.
2. Tersina adalah puisi baru yang terdiri atas Yiga baris setiap baitnya
3. kuatren adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas empat baris dalam setiap baitnya.
4. kuint adalah bentuk puisi baru yang terdiri atas lima baris setiap baitnya.
5. Septime adalah bentuk puisi baru yang tiap baitnya terdiri atas tujuh baris.
6. Stanza adalah bentuk puisi baru yang terdiri daripada lapan baris dalam setiap baitnya .
7. Soneta , puisi yang berasal dari Itali ini merupakan bentuk puisi baru yang mempunyai
ciri: terdiri atas empat belas baris; dengan susunan dua kuatren dan dua tersina; bahagian dua
kuatren berupa sampiran dan bahagian sekstet merupakan bahagian isi; bersajak abba, cdc-, dcd.

PUISI MODEN

Berbeza dengan puisi lama atau puisi baru yang masih terikat oleh aturan jumlah baris atau
irama, puisi moden merupakan bentuk puisi yang benar-benar bebas. Puisi moden lebih
mengutamakan isi, bentuk tidak dipentingkan. Oleh sebab itu, tidaklah menghairankan apabila
ada puisi moden yang hanya mengandungi beberapa kata atau satu kalimat saja. Berdasarkan isi
kandungannya, puisi moden meliputi

1. Balada adalah puisi yang mengandungi cerita.


2. Romance adalah puisi yang berisi luapan perasaan kasih sayang terhadap kekasih.
3. Elegi adalah puisi ungkapan rasa duka atau sedih, kerana kematian.
4. Ode adalah puisi yang bertema mulia, berciri nada dan gaya yang rasmi dan bersifat memuji-
muji. Puisi ini boleh menlukiskan peristiwa yang menyangkut kehidupan peribadi. Puisi ini
merupakan puisiyang berisi puji-pujian terhadap Sang Pencipta atau sesuatu yang dimuliakan
seperti pahlawan bangsa.
5. Satire adalah bentuk karya sastera yang berupa puisi biasa atau puisi naratif yang
mengandungi kritikan atau sindirian dan cemuhan terhadap masalah-maslah sosial.

A.3 DRAMA
Drama atau filem merupakan karya yang terdiri atas aspek sastera dan asepk
pementasan. Aspek sastera drama berupa naskah drama, dan aspek sastera filem berupa
senario. Unsur instrinsik kedua-duanya terdiri daripada tema, amanat / mesej, plot / alur,
perwatakan / pencirian, konflik, dialog, tata artistik (make up, lighting, busana, hartanah, tata
pentas, pelakon, pengarah, busana, tata suara, penonton), pemutus (penentuan peranan), dan
lakonan (peragaan gerak para pemain).
B . ALIRAN-ALIRAN KARYA SASTRA

BI Realisme
Realisme adalah aliran dalam kesusasteraan yang melukiskan suatu keadaan atau kenyataan
secara sesungguhnya. Para tokoh aliran ini berpendapat bahawa tujuan seni adalah untuk
menggambarkan kehidupan dengan kejujuran yang sempurna dan subjektif. Pengarang realis
melukiskan orang-orangnya dengan perasaan-perasaan dan fikiran-fikirannya sampai sekecil-
kecilnya, dengan tidak memihak memberi simpati atau antipati. Pengarang sendiri berada di luar,
ia sebagai penonton yang objektif. Kenyataan-kenyataan itu tidak boleh ditafsirkan secara
berlebihan seperti kaum romantik. Itu sebabnya karya-karya realis banyak yang berkisar pada
golongan masyarakat bawah seperti kaum tani, buruh, gelandangan, pelacur dan sebagainya.

B.2 Naturalisme
Karya naturalisme sebenarnya merupakan lanjutan daripada realisme. Jika realisme
menyajikan kejadian yang nyata daam kehidupan sehari-hari, naturalisme cenderung
melukiskan kenyataan tampa memilih dan menyusunnya. Persamaan dengan realisme adalah
sama-sama melukiskan realiti dengan terperinci dan teliti namun perbezaannya pada pemilihan
bahan.

B.3 Impresionisme
Impresionisme adalah pelahiran kembali kesan kesan sang penyair atau pengarang terhadap
sesuatu yang dilihatnya. Pengarang takkan melukiskan sampai mendetail, sehingga yang sekecil-
kecilnya seperti dalam aliran realisme atau naturalisme.

B.4 Ekspresionisme
Aliran kesusasteraan ekspresionisme merupakan gambaran dunia batin, imaginasi tentang
sesuatu yang difikirkan. Dalam ekspresionisme ini, pengarang menyatakan sikap jiwanya,
emosinya, maklum balas subyektifnya tentang masalah manusia, ketuhanan, kemanusiaan.Dalam
sajak, misalnya, penyair tidak mendedahkan kisah, tetapi ia langsung berteriak, menyatakan
curahan hatinya.
B.5 Absurdisme
Aliran sastera ini munyuguhkan pada kekaburan kenyataan. Pada dasarnya, yang dihadirkan
adalah realiti manusia tetapi selalu hal-khal yang irasonal, tidak masuk akal.Mengapa
demikian? Kerana bentuk sastera absurdisme ini memberi ruang yang terbuka bagi para
apresiator untuk memberi tafsiran masing-masing dan semuanya dikembakiakan kepada
pembaca. Aliran absurdisme dapat kita temui dalam karangan Putu Wijaya, Sitor
Situmorang, Budi Darma dan Iwan Simatupang.

B.6 Romantisme
Romantisme adalah aliran kesenian kesusasteraan yang mengutamakan perasaan. Oleh kerana
itu, romantisme boleh dikatakan aliran yang mementingkan penggunaan bahasa yang indah.dan
boleh mengharukan.

B.7 Determinisme
Determinisme merupakan aliran kesusasteraan yang menekankan pada takdir.dalam
determinisme ini, Takdir ditentukan oleh unsur-unsur biologi dan persekitaran bukan oleh
sesuatu yang ghaib seperti, Tuhan, Dewa-dewi. Penganut aliran determinisme berangkat dari
materialisme dan tidak percaya bahawa tuhanlah yang menakdirkan demikian. Akan tetapi,
takdir itu disebabkan oleh sifat biolgis daripada ibu bapa dan linkungan keadaan
masyarakat.Tokoh Yah dalam belenggu , Atheis, Neraka Dunia, Katak Hendak Menjadi
Lembu dan Pada Sebuah Kapa l adalah beberapa contoh determinisme.

B.8 Idealisme
Idealisme merupakan cabang daripada aliran romantik. Rahsia alam semesta dan misteri
kehidupan, dalam realisme dan naturalisme bergantung pada realiti. Sebaliknya, idealisme
menekankan pada idea atau cita-cita. Aliran idealisme adalah aliran romantik yang mendasarkan
citanya pada cita-cita si peniulis atau pada pengarangnya semata. Pengarang idealisme
memandang jauh ke masa yang akan datang, dengan segala kemungkinan yang sangat
diharapkan akan terjadi. Pada dasarnya, idealisme ini mirip ramalan. Pengarang mirip tukang
ramal yang menujumkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah idea atau cita-citanya sendiri.Pengarang
merasa yakin bahawa fantasinya mampu dicerminkan ke dalam realiti, sebagaimana
tokoh Tuti dalam Layar terkembang, Siti Nurbaya, Katak Hendak Menjadi Lembu, Pertemuan
Jodoh.

B.9 Satirisme
Karya sastera yang bertujuan untuk menimmbulkan cemuhan, nista, atau perasaan muak
terhadap penyalahgunaan dan kebodohan manusia serta pranata; tujuannya untuk membetulkan
penyelewengan dengan jalan mencetuskan kemarahan dan tawa bercampur dengan kecaman dan
ketajaman. Beberapa cerita pendek Budi Darma misalnya " Kecap Nombor Satu di Sekeiling
Bayi ", dan AA Navis dalam kumpulan cerita pendeknya "Robohnya Surau Kami " mrupakan
bentuk dari contoh karya sastera aliran absurdisme di Indonesia.

B.10 Lokalisme
Adalah istilah lain untuk jenis cerita tempatan. Karya sastera ini menggambarkan corak atau
ciri khas suatu masa atau daerah tertentu serta pemakainan bahasa atau kata kata daerah yang
bersangkutan, dengan tujuan kisahan menjadi lebih menarik atau keasliannya kelihatan. Sikap
dan persekitaran tokoh juga ikut menyokong corak setempat.Sejumlah fiksyen para pengarang
yang berasal dari Sumatera Barat merupakan karya warna tempatan yang kuat di zaman Balai
Pustaka . Nama Marah Rusli dan Abdul Muis yang kemudian disusul denganB Nurdin Jakub,
AA Navis, Chairul Harun merupakan para pengarang yang membawa corak khas warna tempatan
dari Sumatera Barat. I Gusti Panji Tisn, Putu Arya Tirtaewirya, Faisal Baraas merupakan
pengarang yang memperlihatkan corak warna local Bali Lombok. Warna Tempatan ini
merupakan genre yang berkembang bersama genre sastera lain sebab sesungguhnya di dalam
cerita-cerita yang berwarna tempatan muncul juga aliran-aliran lain.

B.11 Didaktikisme
Corak didakitisme merupakan salah satu bentuk sastera bertendens, iaitu karya sastera yang
ditulis dengan maksud tertentu. Yang diutamakan dalam aliran ini adalah bagaimana pengarang
menyakinkan pembacanya sehingga pembaca itu mampu mengambil teladan dan makna dari
karya sastera itu. Pada zaman Angkatan Balai Pustaka para pengarang menyajikan bentuk
karangan yang menentang adat dan tradisi. Adat dan tradisi kawin paksa itu lebih banyak
membawa kesan negatif daripada positif. mereka ini menulis cerita-cerita yang menentang adat,
seperti Abdul Muis, Marah Rusli, Nur Sutan Iskandar, AA Navis, Chairul Harun, Darman
Moenir dan Harris Effendi Thahar.

B.12 atavisme
Atavisme merupaka suatu ciri bila pengarang atau sasterawan menampikan kembali bentuk
dan unsur sastera lama di dalam karyanya. Seperti penggunaan pantun, atau mantra.

B.13 Eksistensialisme
Eksistensialisme adalah aliran di dalam kesusasteraan yang mula-mula dikenali dalam dunia
falsafah. Pada dasarnya aliran eksistensialisme ini menganut paham bahwa manusia ditentukan
oleh dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh faktor luar diri, seperti Tuhan, nasib, masyarakat dan
keturunan. Eksistensialisme karya sastera yang menegaskan bahawa pembentukan sifat tabiat
manusia adalah tanggung jawabnya sendiri. Dalam arya sastera ini gaya bahasa yang khas
bukannah sesuatu yang terpenting. Yang terpenting adalah pandangan pengarang tentang
kehidupan dan kewujudan manusia.

B.14 Detektivisme
Cerita detektif merupakan genre fiksyen yang menekankan cerita pada misteri dan teka teki
serta ketegangan. Karya ini mendedahkan sebuah misteri melalui kumpulan dan tafsiran isyarat-
isyarat tertentu. Undang-undang yang lazimnya berlaku dalam cerita detektif adalah bahawa
isyarat-isyarat yang menuju penyelesaian harus diungkapkan tepat ketika sang detektif mencari
isyarat-syarat tersebut. Di Indonesia bentuk cerita detektif bermula dari Suman Hs ,.yang
menulis beberapa cerita detektif panjang seperti , Kasih tak tarlarai, Percubaan Setia, Mencari
pencuri Anak Perawan, Kasih tersesat dan sebagainya.
B.16 Popularisme
Cerita Popular merupakan salah satu jenis fiksyen yang paling banyak dibaca dan digemari
oleh para pebaca kerana sifat utamanya memberi hiburan. Cerita popular ini sering disebut cerita
picisan. Cerita picisan ini bila ditinjau dari sudut seni sastera tidak bermutu kerana pada
umumnya memperlihatkan corak suatu usaha tidak kearah kepentingan mencari wang
belaka. Namun jenis bacaan popular ini menjadi kesukaan para pembaca kerana sifatnya yang
ringan dan mudah dihadam.

B.17 Tragedisme
Cerita tragedisme menggambarkan pertentangan daintara protagonis dengan kekuatan yang
luar biasa, yang berakhir dengan kekecewaan atau kehancuran sang protaginis. .karangan
dramatik sering berbentuk sajak, bertema serius dan seih, yang tokoh utamanya menemui
kehancuran kerana suatu kelemahan seperti keangkuhan atau iri hati. Bentuk karya tragedi lebih
merupakan bencana yang dialami para tokoh cerita seperti halnya tokoh-kedai cerita Tohs
Mohtar, Motinggo Busye, Bur Rasuanto dan sebagainya.

B.18 Ironis- Sarkasme


Karya sastera beraliran ini pemakaiannya untuk mencemuh yang bersangkutan dengan
berbeza dari apa yang sebenarnya.

B.19 Eksotisisme
Karya sastera yang menunjukkan cirri-ciri eksotisme adalah yang bersangkut paut dengan
latar, tokoh, dan peristiwa yang mengasyikan, mempesona, dan asing. Dengan kata lain,
eksotisime menunjukkan suatu cirri khas yang sangat khusus daam penampilan setting, di mana
setting yang dipih terasa aneh dan asing bagi pembaca.

B.20 Futurisme
Aliran dalam sastera yang menganjurkan agar neninggalkan segala bentuk ekspresi gaya
baru, bentuk baru, pokok baru dengan menekankan pentingnya pengganmbaran kelajuan,
kekuatan dankekerasan. Menurut kaum futuris, karya sastera hendaknya menyesuaikan diri
dengan zaman moden yang bergerak pantas.
D. KRITIK SASTRA

D.1 Kritik Sastera Pada Zaman Balai Pustaka

Kegiatan kritikan sastera Indonesia baru bermula pada tempoh Balai Pustaka. Yang menulis
kritikan sastera pada waktu itu adalah para sasterawan. Di samping menulis karya sastera,
mereka kadang-kadang juga menulis kritikan sastera. Adapun yang boleh dikatakan kritikan
sastera pertama ialah terkenal dengan nama Nota Rinkes , yakni Nota over de Vlkslectuur pada
zaman Balai Pustaka ( tahun 1920-an ) yanh memuat peraturan-peraturan untuk buku yang
diterbitkan oleh balai pustaka.
Nota Rinkes boleh dikatakan sebagai kritikan sastera kerana menjadi pedoman penulisan
karya sastera yang antara lain mengandungi peraturan tentang keharusan bersikap neutral
terhadap agama, memperhatikan syarat-syarat budi pekerti yang baik, menjaga ketenteraman
awam dan tidak boleh berpolitik melawan pemerintah sesuai dengan Politik Balas Budi. Oleh
kerana itu, teori kritikan sastera ini merupakan kritik normatif dan pragmatik. Hasilnya kelihatan
dalam roman yang diterbitkan oleh balai pustaka, yaitu roman yang berorientasikan pragmatik
(mempunyai tujuan tertentu) untuk memajukan dan mendidik rakyat untuk bebudi pekerti yang
baik dan taat pada pemerintah. Di luar Balai Pustaka, pada zaman itu ada juga penulisan kritikan
sastera yang walaupun sederhana oleh Mohammad Yamin. Balas tersebut merupakan kritikan
sastera Indonesia yang pertama walaupun mengkritik karya sastera lama.

E.2 Kritik Sastera Pada Zaman Pujangga Baru

Kritik Sastera zaman Pujangga Baru mempunyai beberapa pengkritik yang berorientasi
pada ekspresif dan romantik. Para pengkritik tersebut adalah Sutan Takdir Alisyahbana, Armijn
Pane, Sutan Syahrir dan JE Tatenkeng . Mereka menetujui adanya konsep sastera ' seni untuk
seni ' (l 'art pour l'art).
Sebagai pengkritik sasterawan pujangga baru, Armijn Pane mengungkapakan bahawa,
dalam kesusasteraan yang terpenting adalah isi dari karya sastera. Sementara rupa dan bentuk
hanya sebagai penarik perhatian. Ia menambahkan, bila hasil karya sastera seorang pengarang
dikritik, iut menjadi ukuran pengarangnya sendiri, kerana dialah cermin masyarakat dan
zamannya.
Pengkritik pujangga baru lain iaitu, JE Tatenkeng juga berorientasikan yang sama,
ekspresif. Selain itu, Sutan Takdir Alisyahbana , tokoh pengkritik yang produktif pada zaman
itu, menambah bahawa tujuan sastera adalah untuk membina bangsa. Serta karya sastera mesti
mengandungi optimis perjuangan, semangat jangan sampai ada karya satra lembek, yang hanya
akan melemahkan pembaca (masyarakat).
Sedangkan Sutan Syahrir , agak berbeza dengan Takdir, ia lebih mengarahkan
kesusasteraan Indonesia kearah kiri sosialis-politik. Iaitu pragmatik sektoral, bukan pragmatik
nasional. Namun kedua-duanya mempunyai persamaan, iaitu sastera untuk pendidikan dan
bertendens.
W .js Poerwadaminta mengatakan bahawa sasterawan Pujangga Baru, berorientasikan
ekspresif kerana mendasarkan karya sastera sebagai curahan perasaan, fikiran, jiwa sasterawan
dan gerak sukma sebagai pertimbangan dan gerak intrepertasi.

E.3 Kritik Sastera Pada Tempoh Angkatan 45 '


Dalam tempoh ini, kritikan sastera berupa esei dan gunaan balas. Dan di antara para
pengkritik zaman ini, HB Jassin muncul sebagai pengkritik yang paling menonjol. Aliran sastera
realisme, naturalisme dengan gaya ekspresionalisme adalah aliran yang terkenal pada zaman
ini. Kritik sastera beraliran realisme dan naturalisme dilaksanakan pertama kali oleh HB Jassin
pada tempoh ini sebagai suatu teori kritikan.
Pada masa itu juga timbul paham individualisme dan humanisme universal. Paham
individualisme baru kelihatan dalam karya ' Aku' Chairil Anwar sasterawan angkatan 45. Dan
sajak itu kemudian menjadi lambang individulisme angkatan '45.

E.4 Teori Sastera Kumpulan Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat)

Lekra ditubuhkan pada 17 Ogos 1950 atas inisiatif para tokoh PKI , antara lain Aidit,
Nyoto, Henk Ngantung, AS sehingga tak heran jika corak Lekra adalah komunistis. Para
seniman dan simpatisannya menganut paham realisme sosialis yang berkonsep ' seni untuk
rakyat' dan menolak 'seni untuk seni ' konsep dari zaman pujangga baru. Pada masa itu tokoh
sasterawan Lekra Pramoedya Ananta Toer mempertentangkan realisme sosialis dengan realisme
barat walaupun tidak tampak jelas perbezaan antara keduanya. Iaa juga menjelaskan sastera,
politik dan falsafah itu tidak dapt dipisahkan. Akan tetapi, intinya seluruhnya selalu bernafaskan
perlawanan terhadap segala yang berbau 'humanisme Borjuis' dan untuk memenangi 'humanisme
bawahan'. Dan jelaslah kritik sastera Lekra tergolong dalam kumpulan juga pragmatik

E.5 Teori Kritikan Sastera Revolusi

Teori Kritikan Sastera Revolusi adalah varian dari teori Lekra. Teori ini berkembang pada
masa Dekrit Presiden Julai 1959 dan berpusat pada idea Sitor Situmorang dalam
bukunyaSastera Revolusi yang mengatakan bahawa teori revolusioner berorientasikan
pragmatik.Menurut Sitor, untuk mengambil peranan dalam revolusi serta mendapat isi
revolusioner, tradisi sastera perjuangan masa lalu harus dibangkitkan, untuk mencapai sastera
nasional dan bukan sastera antarabangsa yang diindonesiakan. Kerana sesungguhnya sastera
adalah milik rakyat tidak ada kelas-kelas dalam sastera. Pada hakikatnya teori lekra dan
reviolusioner sama, teori pragmatik yang mengarahkan sasarannya pada penulisan sastera bagi
tujuan politik.

E.6 Teori Kritikan Sastera Akademik

Pada sekitar pertengahan tahun 1950-an timbul kritikan sastera corak baru, iaitu kritikan
sastera akademik. Disebut demikian kerana kritik sastera ini ditulis oleh pengkritik dari kampus
universiti dan mendominasi kurun waktu 1950-1988. Kritik akademik ini berlangsung dari tahun
1956-1975. Munculnya corak balas baru ini menimbulkan reaksi sampai akhirnya timbul
perdebatan. Dan kemudian tempoh ini cepat berakhir.

E.7 Teori Kritikan Sastera Tempoh 1956-1975

Dari kumpulan sasterawan, teori kritikan sastera dalam tempoh ini diwakili oleh Rustandi
Kartakusumah, Harijadi S. Hrtowardoyo dan Ajib Rosidi.
Rustandi Kartakusumah mengatakan kunci selera sastera adalah pengajaran.Pengajaran di
kuliah sastera, mempengaruhi penciptaan sastera dan akhirnya memberi kesan kepada selera
sastera di Indonesia. Adapun jenis kritik sastranya adalah judisial, atau memberi penilaian.
Berbeza dengan Rustandi, Harijadi menyatakan membaca adalah menggali hikmahnya.Atau,
mencari diri penyair dalam karangannya.kritik sastera harus mampu menyiasat sampai mana
penyair dapat mengungkapkan isi hatinya.
Balas Ajib Rosidi adalah kritik judisial. Ia mengemukakan bahawa untuk memahami karya
sastera seseorang, diperlukan perbincangan dan kajian latar belakang sosio-budaya pengarang.
RH Lome dalam kritikan sastera, ia melakukan pendekatan objektif, bersifat induktif dan
mimetik. Sedangkan Umar Junus mengemukakan teori penciptaan, iaitu teoripenilaian yang
intinya menyatakan bahawa suatu ciptaan harus boleh menimbulkan emosi pembaca. Atau juga
boleh dikenali dengan teori induktif.
Kritik Subagyo Sastrowardoyo termasuk dalam kumpulan kritik ilmiah. Tugas sastera adalah
mengatur dunia seni menjadi dunia pemikiran. Kesusasteraan tidak terpisah dari penilaian, dan
dalam penilaian, subaqgyo menggunakan kriteria estetik.
Aliran Rawamangun adalah kelompok sastera dari Univ. Indonesia yang lahir di kawasan
Rawamangun. Dimulakan oleh MS Hutagalung tahun 1975. dasar kritik aliran ini adalah teori
objektif.

E.8 Teori balas Sastera Tempoh 1976-1988

Pada tahun 1980-an teori sastera dan kritikan sastera Barat yang bermacam coraknya itu
diterapkan di Indonesia oleh para sasterawan dan akademik. Seperti kritikan sastera teori
semiotik, kritik sastera kontekstual, realisme sosialis. Teori sastera yang dirasakan kurang sesuai
dengan karya sastera Indonesia yang bercorak latar budayanya sendiri oleh sasterawan Indonesia
dilakukan penapisan. Para tokoh pengkritik pada tempoh ini adalah Korrie Layun Rampan,
Budi Darma, Pamusuk Eneste.

E.9 Teori Kritikan Sastera Indonesia / Nusantara Lama / Kuna

Banyak bemunculan kajian dan kritikan sastera Indonesia / Nusantara Lama / Kuna yang
menerapkan teori sastera Barat sekirtar tahun 1980-an. Beberapa mahasiswa mengedisikannya
seprti naskah bali, Babad Buleleng oleh PJ Wrsley , Hikayat Sri Ramaoleh Univ
Indonesia , Hikayat Hang Tuah dari Fakulti sastera UGM , Kakawin Gajah
Madaoleh Univ. Padjajaran , disertsi Merong Mahawangsa berbahasa Melayu Kuno, dan
disertasiHikayat Iskandar Zulkarnaen oleh UGM . Demikianlah bukti bahawa teori moden
Barat boleh di adaptasi hingga kritik sastera Nusantara Lama.
BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Karya sastera Indonesia mempunyai 3 bentuk. Iaitu: bentuk prosa, bentuk Puisi dan bentuk
drama
2. Prosa adalah karangan bebas. Sedangkan puisi adalah karangan yang terikat oleh aturan. Dan
drama adalah sastera dalam bentuk pementasan.
3. Karya sastera mempunyai banyak aliran-aliran.
4. kritikan sastera Indonesia mempunyai masing-masing zamannya, masing-masing pelopornya
dan banyak teori baru.

DAFTAR PUSTAKA
Wiyanto, Asul. 2005. Kesusasteraan Sekolah . Jakarta: Grasindo.
Ulfah, Suroto. 2000. Teori dan Bimbingan Apresiasi Sastera Indonesia . Jakarta: Erlangga.
Layun Rampan, Korrie. 1999. Aliran-Jenis Cerita Pendek . Jakarta: Balai Pustaka.
Sardjono Pradotokusumo, Partini. 2005. Pengkajian Sastera . Jakarta: Gramedia.