Anda di halaman 1dari 1

MARS YAPENDIK GPIB

Do = D 4/4 mm : + 110 Cip: Bambang Tri Wahono

|5 j1k k.k 1 j1j 2 j3j 3 | j3j j 4 5 j5j 5 2 | 0 4 j.j 3 j2j 2 | j1j 2 3 .. |


Ma - ri ki - ta ber -kar-ya da -lam pen-di-dik - an ba - gi ke-mu - lia-an-Nya

|5 j1k k.k 1 j1j 2 j3j 3 | j3j j 4 5 . 2 | 0 4 j.j 3 j2j 2 | j1j s7 1 .. |


Ta-kut a - kan Tu - han i - tu pe - gang - an yang men-ja-di pe-do-man

|5 6 6 4 | 6 5 . 3 | 5 4 3 2 | 4 3 .. |
Men ja - di - kan ma - nu - sia ber-bu - di ber - il - mu

|0 6 j.j j 7 ! | j7j j 6 5 . 3 | 0 2 j2j 2 3 | 2 5 .. |


Ber - kar - ya dan ber -kar - sa di ma-na-pun ju - a

|0 ! j.j j ! j7j j 6 | j5j j 6 5 . 3 | 0 6 j.j 5 4 | 6 5 .. |


Mem - ba - wa cin - ta dan ka - sih ba - gi se - sa - ma

|0 6 j.j j j 7 ! | j7j j 6 5 . 3 | 5 4 j.j 2 1 | s7 1 .. |


Te - rang ka - sih Kris - tus kan se la - lu be - ser - ta

|j1j jk.k 2 3 j3j k.k 3 3 | gj3j k.4 j5j j /4 j5j jjj 6 5 | 3 4 j.j 3 2 | j1j j 2 3 .. |
Ber - sa-ma ber pa - du mem- ba-ngun ci - ta- ci ta yang a-gung mu- li- a

|j1j k.k 2 3 j3j k.k 3 3 | j3j k.4 j5j j /4 j5j j 6 5 | 0 4 j.j 3 2 | j1j j s7 1 .. |
Be - la-jar be - ker - ja de-ngan pe-nuh se-ma-ngat dan pan-tang me-nye-rah

|0 6 j.j j j 7 ! | j7j j 6 5 . 3 | 0 4 j.j 3 j2j j 1 | j1j j 2 3 .. |


Ma - ri pan - car-kan ka - sih da - lam per-sau - da ra -an

|0 6 j.j j j 7 ! | j7j j 6 5 . 3 | 0 /4 j.j /4 3 | 2 5 .. |


Men - jun jung ting-gi ni - lai ke - ber - sa - ma - an

|5 j1j k.k 1 j1j j 2 j3j j 3 | j3j k.k 4 5 j5j k.k 5 2 | 0 4 j.j 3 j2j j 2 | j1j j 2 3 .. |
Ya-yas - an pen-di- dik- an kris - ten G - P - I - B ma - ju dan te - tap te-guh

|5 j1j k.k 1 j1j j 2 j3j j 3 | j3jj j j 4 5 . 2 | 0 4 j.j 3 2 | jg1j j s7 1 .. |


Se - la - lu ber-kar -ya dan ber - ju -ang trus ba - gi per - ti - wi

Anda mungkin juga menyukai