Anda di halaman 1dari 3

AKHLAK SEORANG MUSLIM

Dalam Kehidupan Bermasyarakat


- Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula
(Q.s Ar Rahman 60).

- Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan,


maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik
daripadanya atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.
Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan terhadap tiap-tiap
sesuatu. (Q.s An-Nisaa 86)

- Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian


mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain,
mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf mencegah dari yang
munkar, mendirikan Shalat, menunaikan zakat dan mereka taat
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh
Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana
(Q.s At-Taubah 71).

- Dan tidak sama kebaikan dan kejahatan itu, tolaklah kejahatan itu
dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang-orang yang
diantaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah
menjadi teman yang sangat setia. (Q.s. Fushilat 34)

- Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya jika salah satu dari kedua golongan
itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain. Maka perangilah
golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada
perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil,
dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berlaku adil.
- Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada
Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.s Al Hujurat 9 10)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 1


- Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-
olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka lebih baik dari
mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula wanita-wanita
(mengolok-olok) wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang
di perolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan)
dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu
panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, seburuk-buruk
panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang
siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang
zalim. (Q.s. Al Hujurat 11)

- Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari


prangsangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah
dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan
janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain.
Sukakah salah seorang diantara kamu, memakan darah
saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik
kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Penerima Taibat Lagi Maha Penyayang. (Q.s Al Hujurat 12)

Imam Muslim mengetengahkan sebuah Riwayat, bahwa Rasulullah


S.a.w telah bersabda : Hak sesama muslim ada enam, lalu ada
seseorang yang bertanya : Ya Rasulullah apa saja hak-hak tersebut?
Jawab Rasulullah :
1. Bila bertemu sampaikanlah salam
2. Bila dia mengundangmu datanglah
3. Bila dia meminta nasihat kepadamu nasihatilah
4. Bila dia bersin kemudian memuji kepada Allah, maka doakanlah
5. Bila dia sakit jenguklah
6. Dan bila meninggal iringkanlah jenazahnya
(Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasai)

- Sahabat Abdillah Bin Amrin Bin Ash, berkata : Ada seorang lelaki
mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah : Ya Rasulullah
Manakah ajaran islam yang terbaik ? Jawab Rasulullah :
7. Memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan
8. Menyampaikan salam kepada orang yang telah kamu kenal,
maupun yang belum kamu kenal
(H.R Bukhari dan Muslim)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 2


- Sahabat Jabir r.a berkata, Bahwa Rasulullah S.a.w telah bersabda :
hendaklah orang yang naik kendaraan menyampaikan salam
kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan hendaklah
menyampaikan salam kepada orang yang duduk, sedangkan orang
yang sama-sama berjalan hendaklah saling menyampaikan salam
dan yang paling utama diantara keduanya adalah yang lebih dahulu
menyampaikan salam.
(H.R Bazzir dan Ibnu Hibban di dalam kitab Jhahimnya)

- Sahabat Abi Hurairah r.a, berkata bahwa Rasulullah Saw telah


bersabda : Jauhilah prasangka, sebab prasangka itu sejelek-jelek
perkataan, dan janganlah kamu saling mencari-cari kekurangan dan
kejelekkan orang lain
9. Janganlah bermegah-megahan
10. Janganlah saling dengki mendengki
11. Janganlah saling mengumbar emosi
12. Dan janganlah saling menjauhi satu sama lain.
13. Jadilah Hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang telah
diperintahkan Allah kepadamu
14. Orang muslim adalah saudara sesama muslim, yang diantara
mereka
15. Dilarang saling menyakiti
16. Dan saling menghina , Taqwa itu berada disini (sambil
Rasulullah menunjuk kearah dada). Cukuplah seseorang
dikatakan melakukan kejelekkan bila dia menghina
17. Sesama muslim; orang muslim dengan muslim yang lainnya
harus saling menjaga kehormatan rahasia dan harta
kekayaannya
(H.R. Bukhari dan Muslim)

Rangkuman Ceramah Bpk. Syarif Hidayat, Yayasan Ishlahul Ummah Bandung 3