Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 4 KSSR 2016

MINGGU TAJUK/ TEMA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI


1.7:Berkebolehan melakukan 1. Memanaskan badan
kemahiran asas permainan 2. Permainan kecil:
Kemahiran asas
kategori jaring dengan lakuan 1.7.7 Mengumpan bola dengan tangan dan 3. Menyejukkan badan.
permainan:
yang betul. kaki
1
(24/7/16- Unit 20:
2.7 Berkebolehan mengaplikasi 2.7.3 Mengenalpasti postur badan semasa BBB: Bola,skital,jaring raket,
28/7/16) Mengumpan
konsep pergerakan dan prinsip mengumpan bola.
bola
mekanik dalam kemahiran asas EMK: Kreativiti dan inovasi
permainan kategori menjaring. Keusahawanan ,kerjasama
1.8:Berkebolehan melakukan
1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan
kemahiran asas permainan 1. Memanaskan badan
Kemahiran asas tangan lurus mengikut arah pusingan jam
kategori memadang dengan 2. Permainan kecil:
permainan:
lakuan yang betul. 3. Menyejukkan badan.
2 1.8.2 Membaling bola ke sasaran dengan
(31/8/16- Unit 21: tangan lurus melawan arah jam.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi
4/8/16) Membaling
konsep pergerakan dan prinsip BBB: bola ,skital
dengan tangan 2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa
mekanik dalam kemahiran asas EMK: Kreativiti dan inovasi
lurus melakukan balingan tangan lurus dan balingan
permainan kategori Keusahawanan ,kerjasama
sisi.
memadang.
1. Memanaskan badan
2. Permainan kecil:
1.8:Berkebolehan melakukan 1.8.3 : Memukul bola dan bergerak ke
3. Menyejukkan badan.
kemahiran asas permainan kawasan yang ditetapkan
Kemahiran asas kategori memadang dengan
permainan: lakuan yang betul. 2.8.2 : Mengenalpasti titik kontak pada hola
3 BBB: bola ,skital
dan alat pemukul semasa memukul dan
(7/8/16- EMK: Kreativiti dan inovasi
2.8: Berkebolehan mengaplikasi menahan bola
11/8/16) Keusahawanan ,kerjasama
Unit 22:Pukul konsep pergerakan dan prinsip
dan lari mekanik dalam kemahiran asas 2.8.3: Mengenalpasti kedudukan tangan
permainan kategori semasa menangkap bola dari arah sisi pada
memadang. pelbagai aras.

1
1.8:Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan 1. Memanaskan badan
kategori memadang dengan 2. Permainan kecil:
Kemahiran asas
lakuan yang betul. 3. Menyejukkan badan.
4 permainan:
(14/8/16- 1.8.4 Menahan bola dengan alat pemukul
2.8: Berkebolehan mengaplikasi
18/8/16) Unit 23:
konsep pergerakan dan prinsip BBB: bola ,skital
Menahan bola
mekanik dalam kemahiran asas EMK: Kreativiti dan inovasi
permainan kategori Keusahawanan ,kerjasama
memadang.
1. Memanaskan badan
2. Permainan kecil:
1.8:Berkebolehan melakukan
3. Menyejukkan badan.
kemahiran asas permainan
Kemahiran asas kategori memadang dengan 1.8.5: Membaling bola dengan gaya balingan
permainan: lakuan yang betul. sisi
5 BBB: bola ,skital
(21/8/16- EMK: Kreativiti dan inovasi
Unit 24: Baling 2.8: Berkebolehan mengaplikasi 1.8.6: Menangkap bola dari arah sisi.
25/8/16) Keusahawanan ,kerjasama
dan tangkap konsep pergerakan dan prinsip
bola sisi mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori
memadang.

1. Memanaskan badan
2. Permainan kecil:
1.9:Berkebolehan melakukan 3. Menyejukkan badan.
kemahiran asas berlari dengan
1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh
Olahraga asas: lakuan yang betul.
dengan pelbagai kelajuan
6 BBB:
(28/8/16- Unit 25: Ke sana 2.9: Berkebolehan mengaplikasi
2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul
1/9/16) dan ke sini konsep pergerakan dan prinsip
mengikut laluan dan kelajuan yang berbeza.
mekanik dalam kemahiran asas EMK: Kreativiti dan inovasi
berlari Keusahawanan ,kerjasama

2
1. Memanaskan badan
2. Rali pundi kacang
1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak
3.Baton panas
1.9:Berkebolehan melakukan 4.Larian sesawang
1.9.3 : Berlari beritma melepasi halangan
Olahraga asas: kemahiran asas berlaridengan 5. Menyejukkan badan
secara berterusan
lakuan yang betul.
7
Unit 26: Berlari
(4/9/16- 2.9.2 Mengenalpasti jarak yang sesuai semasa
berganti-ganti 2.9: Berkebolehan mengaplikasi BBB: Baton,skital,bola getah
8/9/16) memberi dan menerima alatan
konsep pergerakan dan prinsip kecil,pundi kacang,dan kad
mekanik dalam kemahiran asas huruf
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut
berlari
kegunaannya.
EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
1. Memanaskan badan
2. Permainan kecil:
3. Menyejukkan badan.

1.10.1 Berlari dan melompat menggunakan BBB:


1.10 : Berkebolehan melakukan
sebeah kaki dan mendarat dengan kedua-dua
kemahiran asas melompat
belah kaki.
dengan lakuan yang betul.
EMK: Kreativiti dan inovasi
Olahraga asas:
8 1.10.2 Berlari dan melompat menggunakan Keusahawanan ,kerjasama
2.10 : Berkebolehan
(11/9/16- sebelah kaki dan mendarat menggunakan kaki
Unit 27 : Mari mengaplikasi konsep
15/9/16) yang sama.
melompat pergerakan dan prinsip mekanik
dalam kemahiran asas
1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan
lompatan.
kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki
kiri dan sebaliknya.

3
1. Memanaskan badan
1.10 : Berkebolehan melakukan
2. Lari dan lompat
kemahiran asas melompat
3. Lari dari pelbagai sudut
dengan lakuan yang betul.
4. Lompat dan cantum
5. Menyejukkan badan.
2.10 : Berkebolehan
Olahraga asas: mengaplikasi konsep
9 pergerakan dan prinsip mekanik
1.10.4 Berlari dan melompat melepasi BBB: Pundi kacang,kad
(18/9/16- Unit 28 : dalam kemahiran asas
halangan pada pelbagai aras. cantuman gambar, kad
22/9/16) Cabaran lompatan.
gambar api, batang kayu
melompat
atau rotan,bakul, skital,mini
5.3.1 Berkomunikasi antara
hurdle dan kotak.
rakan ,guru dan ahli kumpulan
semasa melakukan aktiviti
fizikal.
EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
1. Memanaskan badan
2. Permainan kecil:
1.11.1 Membaling ,melontar ,melempar dan 3. Menyejukkan badan.
merejam pelbagai alatan dari posisi melutut
dan duduk.
1.11 : Berkebolehan melakukan BBB: gelung rotan.
kemahiran asas balingan 2.11.1 Mengenalpasti perkaitan antara rotasi
dengan lakuan yang betul. pinggul dengan jarak balingan,lontaran
Olahraga asas:
10 ,lemparan dan rejaman. EMK: Kreativiti dan inovasi
(25/9/16- 2.11 : Berkebolehan Keusahawanan ,kerjasama
Unit 29:
29/9/16) mengaplikasi konsep 1.11.2 : Membaling,melontar ,melempar dan
Membaling
pergerakan dan prinsip mekanik merejam pelbagai alatan dari posisi berdiri
dalam kemahiran asas
balingan. 2.11.2 Mengenalpasti perkaitan antara
ketinggian pelepasan semasa
membaling,melontar,melempar dan merejam
dengan jarak.

4
1. Memanaskan badan
1.11.3 : Membaling ,melontar,melempar dan 2.kapten quiot
1.11 : Berkebolehan melakukan merejam pelbagai alatan dengan rotasi 3. Siapa jauh
kemahiran asas balingan pinggul. 4.Lempar sekawan
dengan lakuan yang betul. 5. Menyejukkan badan
Olahraga asas:
11 2.11.2 Mengenalpasti perkaitan antara
(2/10/16- 2.11 : Berkebolehan ketinggian pelepasan semasa
Unit 30: Lempar
6/10/16) mengaplikasi konsep membaling,melontar,melempar dan merejam BBB: Quiot,bola pundi
objek leper
pergerakan dan prinsip mekanik dengan jarak kacang,skital dan tali
dalam kemahiran asas
balingan. 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai
pergerakan berkemahiran. EMK: Kreativiti dan inovasi
Keusahawanan ,kerjasama
3.2.1 Melakukan senaman meningkatkan
1. Memanaskan badan.
kapasiti aerobic dalam suatu jangka masa
2. Gerak ceria.
yang ditetapkan .
3. Mini fartlek
3.2 Berkebolehan melakukan
4.Sentuhan kasih
Kecergasan senaman yang boleh 4.2.2 Mengenal pasti ciri senaman yang boleh
5. Menyejukkan badan.
12 meningkatkan kapasiti aerobic. meningkatkan kapasiti aerobic.
(9/10/16- Unit 40:
BBB:Tali skip, skital,jam
13/10/16) Nadi saya 4.1 Berkebolehan mengaplikasi 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok
randik
konsep asas kapasiti aerobic. semasa melakukan aktiviti.
EMK: Kreativiti dan inovasi
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti
Keusahawanan ,kerjasama
fizikal.