Anda di halaman 1dari 1

Pengarah :06-2323782

JABATANPENDIDIKAN MELAKA, Timbalan : 06-2323781


JALAN ISTANA, PejabatAm : 06-23237'7'7
: O6-2323778
PETISURATNO.62.
: 06-2323'779
75450MELAKA. Peperiksaan: 06-2323780
Faks " : 06-2320500
LamanWeb: www.moe.gov.my/jpnmelaka

Jld. 1 (
Ruj. Kami :JPM.SPSK.PK.70O-51213
Tari kh :05 Mei 2017

GuruBesar,
s1( sJK(CySJK(r),
PPKINegeriMelaka.

Tuan,

KUTIPAN DATA SARINGAN LINUS PENDIDIKAN KHAS DAN DOMAIN


PENDIDIKANKHAS DI PROGRAMPENDIDIKANKHAS INTEGRASITAHUN2017

Dengan hormatnyasurat KPM.600-1/3/53Jld.2 bertarikh26 April 2017 berkaitan


perkaradi atasdirujukdan diambiltindakan.

2. Sukacitadimaklumkanbahawa, Data SaringanLINUS PendidikanKhas dan


SaringanDomainPendidikanKhastelah disediakandalamtapak GoogleForm'Kutipan
DataLINUSPendidikanKhasBagiTahun2017'.

3. Sehubungandenganitu, kerjasamatuan adalahdipohonuntuk memaklumkan


kepadaGuru PenolongKanan/Quru PenyelarasPPKIsekolahtuan bagi mengemaskini
keputusansaringantersebutmulai15 Mei hingga 26 Mei 2017.

4. Dimaklumkanjuga segalabahanbagi TatacdraKutipan Data Saringan LINUS


PendidikanKhas dan SaringanDomain PendidikanKhas (LampiranA) dan Manual
PengurusanData LINUSPendidikanKhas SekolahRendahbagi PenyelarasLINUS
Pendidikan Khas SKPK dan PPKI (Lampiran B) bolehdimuatturun dari lamanweb
www.moe.qov. php/mv/pend
mv/index. idikan-khas/orogram-pem
ulihan-khas.

5. Sebarangpertanyaandan maklumatlanjutberkaitanperkaradi atas hendaklah


berhubungdenganTuan Haji Mohd Nazribin Abdul Latip ditalian06-2323652.

Kerjasamadan perhatiantuan dalam perkaradi atas amatlahdihargaidan didahului


denganucapanribuanterimakasih.
Sekian.
,'MENDIDIKDARIPADA HATI DENGANPENUH INTEGRITI'
''BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Sayayang menurutperintah,

-7tv
(HAJ| SHAMSfDDTNBtN HARUN)
KetuaSektorPendidikanSwasta& PendidikanKhas
b.p. PengarahPendidikanMelaka
s.k. 1. PPDMelaka Tengah/ AlorGajah/ Jasin
2. FailPenyelaras

(Sila catatkanrujukan Jabatanini apabila berhubung)