Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh : 05 September 2018

Tahun : 5 Takwa

Bil. Murid : /25 orang

Masa : 8.15 pagi-9.15 pagi

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Tema : Lestarikan Bumi Kita

Tajuk : Sambutan “Masa Bumi”

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Membaca kuat pelbgai bahan bacaan 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
dengan lancar, sebutan yang jelas dan mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk
intonasi yang betul. berbilang subjek dan predikat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

Hasil Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

1. Memahami konsep “Masa Bumi”.


2. Mengenal pasti ayat majmuk dengan tepat berdasarkan artikel yang diberi.
3. Membaca secara mekanis artikel yang diberi dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
4. Melakonkan watak berdasarkan dialog yang disediakan.
5. Membina sekurang-kurangnya 3 ayat majmuk.

Sistem Bahasa : Kosa kata

Struktur ayat

Pengisian Kurikulum/EMK : Ilmu- Sains, Pendidikan Alam Sekitar, Kajian Masa Depan

Nilai Murni- Kasih sayang, bertangunggjawab


Strategi : KP- Verbal Linguistik, visual, muzik

KKt- Pembelajaran koperatif

KB- Menghubungkaitkan

Konstruktivisme- Mengaplikasikan

BBM :

Bil Jenis Bilangan


1. Komputer riba 1
2. Pembesar suara 1
3. LCD 1
4. Artikel 25
5. Buku teks 1

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menonton sambutan “Earth Hour” di


televisyen.

Langkah Pengajaran :

LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN


MASA
Set Induksi Guru menayangkan 1. Guru meminta semua murid BBM: Komputer
(5 minit) sebuah video menumpukan perhatian. riba, pembesar
Sambutan “Masa 2. Murid-murid diminta suara dan LCD.
Bumi”. menonton dan memahami
video tersebut.
BCB:
Soalan: 3. Guru dan murid bersoal
Kemahiran
Apa yang kamu jawab mengenai video
mendengar
faham mengenai tersebut.
Kemahiran
video ini? 4. Guru mengaitkan isi
bertutur
Apakah yang pelajaran pada hari ini.
dinamakan dengan
sambutan ini?
Di manakah
sambutan ini
diadakan?
Berapa lama
sambutan ini
dijalankan?
Perkembangan Membaca artikel 1. Guru mengedarkan sebuah BBM: Artikel
Langkah 1 bertajuk “Dunia Rai artikel kepada setiap murid.
(10 minit) Earth Hour”secara 2. Murid dikehendaki Teknik:
mekanis. membaca artikel tersebut Membaca
secara mekanis terlebih
dahulu. TKP:
3. Kemudian, beberapa orang Verbal Linguistik
murid dipilih secara rawak
bagi membaca artikel
tersebut secara mekanis.
4. Murid pertama membaca
perenggan yang pertama.
Lalu, murid lain mengikut
murid tersebut membaca
artikel tersebut.
5. Murid seterusnya membaca
perenggan yang seterusnya
dan ulangi langkah di atas
hingga perenggan terakhir.
6. Guru mengulas kembali
mengenai artikel tersebut
dan menyatakan konsep
“Masa Bumi” dengan lebih
jelas.
Perkembangan -Murid menganalisis 1. Setiap murid dikehendaki BBM: Artiekl,
Langkah 2 ayat majmuk yang menggariskan ayat majmuk papan putih
(20 minit) dikenal pasti di dalam yang dikenal pasti di dalam mini.
artikel tersebut. artikel.
2. Kemudian, guru memilih TKP:
-Membina peta i-think beberapa orang murid Interpersonal
membaca secara mekanis Intrapersonal
dan menyatakan ayat Verbal Linguistik
majmuk yang digaris Kinestatik
tersebut.
3. Seterusnya, setiap murid KB:
dikehendaki membina satu Menganalisis
peta i-think pada papan
putih mini masing-masing
berkaitan dengan “Masa
Bumi” berdasarkan artikel
tersebut.
4. Murid pertama yang siap
akan mengangkat papan
putih mini tersebut dan
terangkan mengenai peta i-
think tersebut.

Perkembangan Aktiviti lakonan 1. Guru memilih 3 orang BBM: Buku teks


Langkah 3 berdasarkan dialog pelajar bagi melakonkan 3
(10 minit) yang disediakan. watak berdasarkan dialog
yang disediakan di dalam
buku teks pada halaman
196.
2. 3 orang murid tersebut
membuat persembahan di
hadapan kelas.
3. Murid lain memberi komen
dan menilai bagaimana
lakonan rakan-rakannya
disampaikan.
Perkembangan Aktiviti kumpulan: 1. Murid-murid dibahagikan BMM: kertas
Langkah 4 Membina tiga ayat kepada enam kumpulan. A3.
(10 minit) majmuk . 2. Secara berkumpulan, Nilai:
murid-murid diminta untuk Bekerjasama
membina tiga ayat majmuk
KB: Merumus,
dengan betul. Menganalisis
3. Selepas selesai, hasil
perbincangan setiap
kumpulan ditampal pada Pendekatan:
papan hitam. Berpusatkan
Murid
4. Guru membincangkan hasil
kerja setiap kumpulan dan
Teknik:
membuat pembetulan jika
Perbincangan
ada

Penutup Guru membuat Teknik sumbangsaran KB- Merumus


(5 minit) rumusan isi pelajaran 1. Guru bertanyakan kepada KP- Verbal
murid berkaitan pengajaran linguistik
Penutup kognitif: pada hari ini. Nilai- Kerjasama
Rumusan mengenai 2. Murid merumus semula
ayat majmuk dengan pengajaran pada hari ini.
perluasan subjek dan 3. Guru membantu merumus
predikat serta semula hasil pembelajaran
penerapkan nilai pada murid.
murni. 4. Guru menerapkan nilai
murni berdasarkan tajuk
pelajaran hari ini.