Anda di halaman 1dari 11

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS KOMPUTER, TINGKATAN 4


TAHUN 2019

TAJUK 1.0 : PENGATURCARAAN (60 JAM – 22 MINGGU)


STANDARD STANDARD
MINGGU KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
KANDUNGAN PRESTASI
MINGGU 1 1.1 STRATEGI  Menyatakan keperluan strategi 1.1.1 Menerangkan keperluan penyelesaian TP1 & TP2
1-4 JANUARI PENYELESAIAN penyelesaian masalah dan ciri masalah berstrategi
2019 MASALAH penyelesaian masalah berkesan 1.1.2 Menjelaskan ciri penyelesaian masalah
(3 MINGGU)  Menerangkan dengan jelas proses berkesan
penyelesaian masalah

MINGGU 2  Menggunakan proses penyelesaian 1.1.3 Menggunakan proses penyelesaian masalah TP3, TP4,
6-11 JANUARI masalah dalam menyelesaikan (i) Kumpul dan analisa data TP5 & TP6
2019 tugasan yang diberi (ii) Tentukan masalah
MINGGU 3  Membuat perbandingan setiap (iii) Jana idea – hapus halangan
13-18 JANUARI penyelesaian yang dicadangkan (iv) Jana penyelesaian
2019  Memberi justifikasi pemilihan (v) Tentukan tindakan
penyelesaian dalam proses (vi) Laksanakan penyelesaian
penyelesaian masalah. (vii) Buat penilaian
 Mencadangkan penambahbaikan (viii) Buat penambahbaikan
terhadap penyelesaian yang diberi.

MINGGU 4 1.2 ALGORITMA  Menulis atau melukis algoritma 1.2.1 Mengunakan algoritma untuk menyatakan TP1 & TP2
20-25 JANUARI (4 MINGGU) penyelesaian kepada masalah * Cuti
penyelesaian masalah yang betul.
perayaan
2019  Menerangkan jalan penyelesaian 1.2.2 Membina algoritma penyelesaian masalah
Tahun
berdasarkan algoritma yang dibina. dengan menggunakan struktur kawalan Baru
dalam pengaturcaraan (urutan, pilihan dan Cina
ulangan) 26 -31
JAN 17
MINGGU 5  Melaksanakan pengujian bagi 1.2.3 Menguji dan membaiki ralat dalam TP3, TP4 &
2
27 JANUARI - 1 setiap algoritma yang dibangunkan algoritma TP5
FEBRUARI 2019  Mencari dan membaiki ralat dalam 1.2.4 Mengesan nilai pemboleh ubah pada setiap
algoritma yang dibangunkan tahap dalam algoritma
MINGGU 6  Menilai sama ada algoritma yang
3-8 FEBRUARI dibina betul, cepat dalam
2019 penyelesaian, bersifat ekonomi
dalam penggunaan sumber juga
mudah dilaksanakan bagi situasi
yang diberi.
MINGGU 7  Menghasilkan atur cara 1.2.5 Mengenal pasti output yang betul dari TP6
10 - 15 penyelesaian masalah berdasarkan algoritma berdasarkan input yang diberi
FEBRUARI 2019 gabungan algoritma 1.2.6 Menterjemah algoritma ke bahasa
Pengaturcaraan.
MINGGU 8 1.3 PEMBOLEH  Menerangkan perhubungan antara 1.3.1 Menjelaskan hubungan antara jenis data, TP1
17-22 FEBRUARI UBAH, kapasiti ingatan komputer dengan saiz data dan kapasiti ingatan komputer.
2019 PEMALAR setiap jenis data yang dipelajari. 1.3.2 Memilih dan menggunakan jenis data yang
DAN JENIS bersesuaian
DATA (i) Integer (int)
(4 MINGGU) (ii) Nombor nyata (float, double)
(iii) Aksara (char)/ rentetan (String)
(iv) Boolean
MINGGU 9  Menyatakan keperluan melakukan 1.3.3 Membezakan pemboleh ubah sejagat TP2 & TP3
24 FEBRUARI - 1 pengisytiharan pemboleh ubah atau (global) dan setempat (local ).
MAC 2019 pemalar dalam atur cara. 1.3.4 Mengisytiharkan, memulakan dan menetap-
 Membina atur cara yang kan nilai pada pemboleh ubah dan pemalar.
mempunyai penyataan umpukan 1.3.5 Menggunakan penyataan umpukan dan
dan aritmetik serta dapat penyataan aritmetik.
memaparkan output yang betul dari
input yang diberi.
MINGGU 10  Memilih jenis data yang sesuai 1.3.6 Menulis atur cara untuk memasukkan input TP4, TP5 &
3 - 8 MAC 2019 bagi aturcara yang dihasilkan. dari papan kekunci dan memaparkan output. TP6
 Menentukan samada aturcara yang
dihasilkan betul, cepat dalam
penyelesaian, bersifat ekonomi
3
dalam penggunaan sumber juga
mudah dilaksanakan.
 Menghasilkan atur cara bebas ralat
yang kreatif menggunakan
kesemua jenis data yang dipelajari
beserta set data untuk ujilari.
MINGGU 11 1.4 STRUKTUR  Mengenalpasti atur cara aliran 1.4.1 Menerangkan aliran struktur kawalan TP1, TP2 &
10 - 15 MAC KAWALAN struktur kawalan pilihan dan aliran pilihan TP3
2019 (2 MINGGU) struktur kawalan ulangan (i) if-else
 Menerangkan jalan penyelesaian (ii) switch-case
bagi aturcara yang mengandungi 1.4.2 Menulis atur cara menggunakan struktur
struktur kawalan pilihan dan kawalan pilihan dengan menggabungkan
ulangan yang diberi operator hubungan dan operator logical.
 Membina atur cara penyelesaikan
masalah yang menggunakan
struktur kawalan

MINGGU 12  Mengesan nilai pemboleh ubah 1.4.3 Menerangkan aliran struktur kawalan TP4, TP5 &
17-22 MAC dalam bahagian tertentu atur cara ulangan. TP6
2019  Menilai samada aturcara yang (i) for
dihasilkan betul, cepat dalam (ii) while
penyelesaian, bersifat ekonomi (iii) do-while
dalam penggunaan sumber juga 1.4.4 Menulis atur cara menggunakan struktur
mudah dilaksanakan. kawalan ulangan yang melibatkan.
 Menghasilkan atur cara bebas ralat (i) operator increment (++)&decrement (--)
yang kreatif menggunakan struktur (ii) class Math (method random)
kawalan pilihan dan ulangan (iii) Boolean
beserta set data untuk uji lari.

MINGGU 13 cuti pertengahan


24-29 MAC penggal 1
2019
MINGGU 14 1.5 AMALAN  Menyatakan jenis-jenis ralat dalam 1.5.1 Membezakan jenis ralat dalam aturcara TP1- TP6
31 Mac - 5 TERBAIK aturcara dan cara mengesan setiap (sintaks, masa larian dan logik) .
4
APRIL 2019 PENGATUR- satu. 1.5.2 Mengesan, mengenalpasti, menterjemah
CARAAN  Menerangkan faktor yang mesej ralat dan membaiki ralat .
(1 MINGGU) mempengaruhi kebolehbacaan kod 1.5.3 Mengenalpasti nilai bagi pembolehubah
atur cara pada bahagian tertentu atur cara .
 Mengemas kini kod atur cara bagi 1.5.4 Menghasilkan atur cara yang mudah dibaca
memudahkan pengaturcara lain dengan menggunakan gaya yang baik
membaca dan memahami (komen, nama pembolehubah yang
 Mengesan dan membaiki ralat bermakna, inden) .
dalam aturcara yang dibangunkan
 Menilai jenis ralat dalam atur cara
dan mencadangkan penyelesaian
 Menghasilkan atur cara bebas ralat
yang rapi dan mudah dikemaskini
beserta set data untuk ujilari
aturcara.
MINGGU 15 1.6 STRUKTUR  Mengenalpasti struktur tatasusunan 1.6.1 Menerangkan struktur tatasusunan (array) TP1 - TP6
7-12 APRIL 2019 DATA DAN dan subatur cara dalam atur cara satu dimensi.
MODULAR yang diberi. 1.6.2 Isytihar nilai
(2 MINGGU)  Menerangkan jalan penyelesaian 1.6.3 Umpukan nilai awal
berdasarkan atur cara yang 1.6.4 Menggunakan subatur cara dan memahami
mengandungi tatasusunan dan konsep menghantar parameter ke subatur
bermodular. cara dan mengembalikan data.
 Menghasilkan atur cara yang 1.6.5 Membezakan antara function dan
mengandungi struktur tatasusunan procedure pada subatur cara.
dan bermodular. Menulis atur cara bermodular yang
 Mengesan nilai pemboleh ubah mengandungi struktur tatasusunan.
dalam bahagian tertentu atur cara.
 Mencadangkan subatur cara baharu
dari atur cara yang dibincangkan
dan boleh menyelesaikan masalah
yang sama .
 Menghasilkan atur cara yang
mengandungi struktur tatasusunan
dan bermodular yang
5
menyelesaikan masalah.

MINGGU 16 1.7 PEMBANGUNAN  Membangunkan aplikasi… 1.7.1 Menghuraikan setiap fasa dalam kitaran T1 – T6
14 - 19 APRIL APLIKASI  Menghasilkan aplikasi… hayat pembangunan sistem (SDLC).
2019 (PROJEK) …- yang mengandungi subatur cara 1.7.2 Menganalisa masalah bagi menentukan
(3 MINGGU) atau tata susunan dengan keperluan
MINGGU 17 menggunakan penyataan umpukan 1.7.3 Mereka bentuk penyelesaian
21 - 26 APRIL atau aritmetik dan stuktur kawalan 1.7.4 Melaksanakan penyelesaian
2019 dalam menghasilkan output 1.7.5 Menguji dan menyah ralat
berdasarkan input yang diberi. 1.7.6 Mendokumentasi
 Menghasilkan aplikasi 1.7.7 Mencipta aplikasi (seperti aplikasi mudah
penyelesaian masalah… alih) atau aplet dengan antara muka
 Menghasilkan aplikasi bergrafik menggunakan bahasa
penyelesaian masalah secara pengaturcaraan yang dipelajari mengikut
sistematik…. SDLC untuk menyelesaikan masalah.
…- yang mengandungi subaturcara
dan tatasusunan dengan
mengabungkan beberapa struktur
kawalan. Aplikasi menggunakan
pelbagai jenis data input dalam
menyelesaikan masalah yang
melibatkan penyataan umpukan dan
aritmetik bagi menghasilkan pelbagai
jenis data output.
 Menghasilkan aplikasi
penyelesaian masalah secara
sistematik … dengan persembahan
yang jelas.
 Mencipta aplikasi penyelesaian
masalah secara sistematik …
dengan persembahan yang jelas
dan kreatif.

6
TAJUK 2.0 : PANGKALAN DATA (33 JAM - 11 minggu )
STANDARD STANDARD
MINGGU KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
KANDUNGAN PRESTASI
MINGGU 18 2.1 PANGKALAN  Menunjukkan entiti dan atribut dari 2.1.1 Menjelaskan kepentingan integriti data, TP1 - TP6
28 APRIL - 3 MEI DATA pangkalan data yang diberi. ketekalan data dan kelewahan data.
2019 HUBUNGAN  Menjelaskan kekardinalan bagi set 2.1.2 Membezakan model-model pangkalan
(2 MINGGU) hubungan yang ditunjukkan. Data.
MINGGU 19  Membanding beza model-model (i) Hiraki
5-10 MEI 2019 pangkalan data yang dipelajari. (ii)Rangkaian
 Mengkategorikan permasalahan (iii)Hubungan (Relational)
pangkalan data yang diterima kepada (iv)Berorientasi objek (Object
integriti data atau ketekalan data atau oriented)
kelewahan data. 2.1.3 Mengenalpasti entiti, atribut, set
 Membuat justifikasi kelebihan dan hubungan dan kekardinalan (satu ke
kekurangan beberapa model satu, satu ke banyak dan banyak ke
pangkalan data yang dipilih. banyak) berdasarkan keperluan
 Membina gambar rajah terhubung yg pengguna.
mempamerkan entiti dan atribut juga
kekardinalan bagi satu sistem
MINGGU 20
12-17 MEI 2019
MINGGU 21
19 - 24 MEI
2019
MINGGU 22 Cuti pertengahan
26 – 31 MEI tahun
2019
MINGGU 23 Cuti pertengahan
2-7 JUN 2019 tahun
MINGGU 24 2.2 Reka Bentuk  Menyatakan kepentingan kunci 2.2.1 Mengenalpasti medan (field), rekod, jadual TP1 & TP2 * Cuti
9-14 JUN 2019 Pangkalan Data primer dalam pangkalan data. (table) dan kekunci bagi pangkalan data Hari
MINGGU 25 Hubungan  Menerangkan konsep yang akan dibangunkan. Raya
16-21 JUN 2019 (2 MINGGU) kebergantungan fungsi sepenuh, 2.2.2 Menentukan kunci primer dan/atau kunci Aidil
7
kebergantungan fungsi separa dan asing yang sesuai bagi setiap entiti. Fitri
kebergantungan fungsi transitif. 2.2.3 Menghasilkan gambar rajah perhubungan 25 -30
entiti (ERD) untuk memodelkan data JUN 17
hubungan.
MINGGU 26  Mereka bentuk pangkalan data 2.2.4 Mereka bentuk pangkalan data hubungan TP3, TP4,
23 - 28 JUN hubungan dari situasi yang diberi. dengan menukar ERD ke skema TP5 & TP6
2019  Mengenalpasti skema hubungan hubungan.
yang belum ternormal. 2.2.5 Menjelaskan konsep kebergantungan
 Mencadangkan bagaimana fungsi sepenuh, kebergantungan fungsi
kesilapan dalam mereka bentuk separa dan kebergantungan fungsi transitif.
dan pembinaan pangkalan data 2.2.6 Melaksanakan proses penormalan data
dapat dielakkan. sehingga 3NF terhadap skema hubungan.
 Menghasilkan satu sistem
pangkalan data yang telah
ternormal.
MINGGU 27 2.3 PEMBANGUNAN  Membina jadual yang sesuai bagi 2.3.1 Membina jadual berpandukan skema TP1-TP3
30 Jun - 5 JULAI PANGKALAN sistem pangkalan data yang akan hubungan menggunakan perisian
2019 DATA dibangunkan. pangkalan data hubungan.
HUBUNGAN  Menerangkan pemilihan jenis data 2.3.2 Mencipta borang yang berkaitan dengan
(3 MINGGU) bagi atribut yang dihasilkan. kandungan jadual.
 Membina sistem maklumat dan 2.3.3 Memasukkan data dalam jadual melalui
borang yang mempunyai fitur borang.
untuk pengesahan data.
MINGGU 28  Membina query dan menghasilkan 2.3.4 Menghasilkan query untuk mendapatkan TP4
7-12 JULAI 2019 laporan yang tepat dan menarik semula maklumat yang diperlukan
berdasarkan permasalahan yang daripada:.
diberi. (i) satu jadual menggunakan lebih dari
satu kriteria.
(ii)dua jadual menggunakan satu kriteria.
2.3.5 Menjana laporan berdasarkan hasil query.
MINGGU 29  Menghasilkan satu sistem 2.3.6 Menghasilkan satu sistem maklumat TP5 & TP6
14-19 JULAI pangkalan data bebas ralat, mesra mudah melalui makro menggunakan menu
2019 pengguna dan mendokumentasikan (switchboard) yang mengandungi.
laporan berdasarkan situasi yang (i) Borang
8
diberi. (ii) Laporan
 Mencipta satu macro baharu yang (iii)Keluar dari sistem
dapat memudahkan lagi pengguna 2.3.7 Mendokumentasi hasil kerja.
menggunakan sistem pangkalan
data yang dibangunkan.

MINGGU 30 2.4 PEMBANGUNAN Menghasilkan satu sistem 2.4.1 Menghasilkan sebuah pangkalan data yang TP1 - TP6
21 - 26 JULAI SISTEM pangkalan ternormal.
2019 PANGKALAN  tanpa primary key dan jadual yang 2.4.2 Membangunkan sistem pangkalan data
MINGGU 31 DATA belum ternormal. dengan antara muka bergrafik
28 JULAI - 2 PROJEK  beserta jadual yang menunjukkan menggunakan perisian pembangunan
OGOS 2019 (4 MINGGU) sekurang-kurangnya 2NF. sistem pangkalan data mengikut SDLC
MINGGU 32  beserta dokumentasi yang untuk menyelesaikan masalah.
4 - 9 OGOS 2019
menunjukkan proses pernormalan
3NF mengikut kehendak pengguna.
 …tanpa ralat beserta dokumentasi
yang menunjukkan proses
pernormalan 3NF mengikut kehendak
pengguna dengan persembahan yang
sederhana.
 … yang meyakinkan.
 tanpa ralat yg menarik dan kreatif
beserta dokumentasi yang
menunjukkan penghasilan skema
hubungan 3NF merangkumi
gambar rajah perhubungan entiti
(ERD) yg lengkap, sesuai, teratur
dan kemas mengikut kehendak
pengguna dengan persembahan
yang jelas dan teratur.

TAJUK 3.0 : INTERAKSI MANUSIA DENGAN KOMPUTER (12 JAM - 4 minggu)

9
STANDARD STANDARD
MINGGU KEMAHIRAN STANDARD PEMBELAJARAN NOTA
KANDUNGAN PRESTASI
MINGGU 34 3.1 REKABENTUK  Menyenaraikan prinsip asas reka 3.1.1 Mengkaji keperluan interaksi antara TP1 – TP3
18-23 OGOS INTERAKSI bentuk interaktif yang digunakan. manusia dan komputer.
2019 (2 MINGGU)  Menerangkan kepentingan prinsip asas
reka bentuk dalam pembangunan
aplikasi.
 Menggunakan prinsip asas reka bentuk
interaktif dalam membangunkan
aplikasi.
MINGGU 35  Membuat penilaian samada aplikasi 3.1.2 Menilai produk interaktif berdasarkan TP4 – TP6
25-30 OGOS yang dibangunkan memenuhi tujuan tujuan dan prinsip asas reka bentuk
2019 dan prinsip asas reka bentuk interaktif. interaktif
 Membuat perbandingan beberapa
prinsip asas reka bentuk interaktif dan
menyatakan kesesuaian penggunaan
setiap satu.
 Mencadangkan penambahbaikan
prinsip asas reka bentuk interaktif
yang digunakan.
MINGGU 36 3.2 PAPARAN  Menyatakan proses reka bentuk 3.2.1 Mengaplikasi proses reka bentuk interaksi TP1 – TP6
25-30 OGOS DAN REKA interaksi dalam atur cara yang dalam atur cara yang dibangunkan.
2019 BENTUK dibangunkan. 3.2.2 Menghasilkan prototaip paparan dan reka
SKRIN  Menerangkan proses reka bentuk bentuk skrin.
MINGGU 37 (2 MINGGU) interaksi dan kriteria utama dalam 3.2.3 Membincangkan laporan dari penilaian
8 - 13 membina instrumen penilaian paparan kuantitatif terhadap paparan dan
SEPTEMBER dan reka bentuk skrin.
rekabentuk skrin.
2019  Membina instrumen penilaian paparan
dan reka bentuk skrin
 Menguji paparan dan reka bentuk
skrin pada prototaip samada menepati
instrumen penilaian.
 Menilai samada paparan dan reka
bentuk skrin yang dipilih memenuhi
instrumen penilaian & mencadangkan
penambahbaikan.
 Menghasilkan prototaip yang melalui
10
proses reka bentuk interaksi dan
memenuhi instumen penilaian.

11