Anda di halaman 1dari 2

MAKALAH KOMUNIKASI PEMBANGUNAN

“Keputusan Kolektif, Keputusan Kekuasaan dan Keputusan Inovasi”

Oleh :
Kelompok 9
Kelas C
Pandu Budiman 200110170047
Adelia Octaviany Gaos 200110170050
Berly Triguna Perbangsa 200110170051
Rina Agustina 200110170149
Adhi Marsa Mahardika 200110170231

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
SUMEDANG
2018
KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa’ala

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat

menyelesaikan makalah yang berjudul “Keputusan Kolektif, Keputusan

Kekuasaan dan Keputusan Inovasi”

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Makalah ini

diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai “Keputusan Kolektif,

Keputusan Kekuasaan dan Keputusan Inovasi”

Penyusun menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam

penyusunan makalah ini. Maka dari itu, penyusun meminta kepada para pembaca

agar memberikan kritik dan saran yang membangun apabila ada hal-hal yang

diperlukan sebagai sumbangsih ilmu yang kami harapkan. Semoga makalah ini

dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi pembaca pada umumnya dan bagi

penulis pada khususnya.

Jatinangor, November 2018

Penyusun

ii

Anda mungkin juga menyukai