Anda di halaman 1dari 14

SULIT 1449/1

NAMA

TINGKATAN

SMK NITAR,MERSING

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN EMPAT 20126 1449/1


MATHEMATICS
Kertas 1
Oktober
1
1 4 jam Satu jam lima belas minit

MATHEMATICS

Kertas 1

Satu Jam Lima Belas Minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman 2.

Disediakan oleh : Disemak oleh :

Merhalim bin Ali Puan Hjh Afidah binti Aziz


GKMP Math dab Sains
SMK Nitar

Kertas soalan ini mengandungi 14halaman bercetak


[Lihat sebelah

1449/1 SULIT
SULIT 2 1449/1

INFORMATION FOR CANDIDATES


MAKLUMAT UNTUK CALON

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

4. Hitamkan hanya satu ruang sahaja bagi setiap soalan.

5. Sekiranya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.

6. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

7. Rajah yang mengiringi setiap soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

8. Senarai rumus dibekalkan pada muka surat 2.

9. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan.

[Lihat sebelah
SULIT 3 1449/1

MATHEMATICAL FORMULAE

The following formulae may be helpful in answering the questions. The symbols given
are the ones commonly used.
RELATIONS

1 am × an = am + n
2 am ÷ an = am – n
3 (am)n = amn
4 Jarak = ( x 2  x1 ) 2  ( y 2  y1 ) 2

5 Titik tengah
 x1  x 2 y1  y 2 
(x, y) =  , 
 2 2 

jarak yang dilalui


6 Purata laju 
masa yang diambil

hasil tambah nilai data


7 Min 
bilangan data

8 Teorem Pithagoras
c2 = a2 + b2

BENTUK DAN RUANG

[Lihat sebelah
SULIT 4 1449/1

1 Luas segiempat tepat = panjang  lebar


1
2 Luas segitiga = × tapak x tinggi
2

3 Luas segiempat selari = tapak  tinggi

1
4 Luas trapezium = × hasil tambah dua sisi selari  tinggi
2
5 Lilitan bulatan = d = 2j

6 Luas bulatan = j2

7 Luas permukaan melengkung silinder = 2jt

8 Luas permukaan sfera = 4j2

9 Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas  panjang

10 Isipadu kuboid = panjang  lebar  tinggi

11 Isipadu silinder =  j2t


1 2
12 Isipadu kon = j t
3
4 3
13 Isipadu sfera = j
3
1
14 Isipadu pyramid tegak = × luas tapak x tinggi
3
15 Hasil tambah sudut pedalaman poligon = ( n  2)  180 

Panjang lengkok Sudut pusat


16 
Lili tan bula tan 360 o
17
Luas sektor Sudut pusat

Luas bula tan 360 o
PA '
18 Faktor skala, k =
PA
19 Luas imej = k 2  luas objek

1. Bundarkan 0.06103 betul kepada tiga angka bererti


[Lihat sebelah
A 0.06 C 0.0610

[Lihat sebelah
SULIT 5 1449/1

B 0.061 D 0.0611

2. Selesaikan 3.52 + 0.047 dan berikan jawapan betul kepada tiga angka bererti.

A 3.60 C 3.570
B 3.57 D 3.567

3. Ungkapkan 0.0000405 sebagai satu nombor tunggal.

A 4.05 × 10-5 C 405 × 10-7


B 4.05 × 105 D 405 × 107

4. 5.31 x 10-7 − 3.6 x 10 -8 =

A 1.71 x 10 -8 C 4.95 x 10 -8
B 1.71 x 10 -7 D 4.95 x 10 -7

6.4  10 4
5. 
3  10 3

A 2.13 x 101 C 21.3 x 107


B 2.13 x 107 D 21.3 x 10-1

6. Antara berikut yang manakah adalah ungkapan kuadratik dalam satu anu?

A 5-3x-x2 C 12x - 3
6 5
B 7x2-y2+ 8 D 
x x2

7 (2m + 3n )(m – 2n) =

A 2m2 − mn + 6n2 C 2m2 + mn − 6n2


B 2mn – 7mn – 6n2 D 2m2 – mn – 6n2

8 Faktorkan 10x2 + x – 2

A (10x+1)(x− 2) C (5x−2)(2x+1)
B (x+1)(10x−2) D (5x+2)(x−1)

m 1 m
9 Ungkapkan  sebagai satu pecahan tunggal dalam sebutan terendah.
2p p

[Lihat sebelah
SULIT 6 1449/1

pm  2 p  m 3m  2
A C
2 p2 2p
pm  2 p  m m2
B D
2 p2 2p

10. Dalam rajah 1, diberi bahawa JKLMNO adalah sebuah heksagon sekata. Cari nilai x.

O
J

140
x
K
N

L M
Rajah 1

A 40 o C 60 o
B 100 o D 20 o

11. 3 cos 180°  4 tan 135° + 2 sin 360°

A. 1 C 3
5 7
B D

12. Dalam rajah 2, PQRSTU ialah sebuah heksagon sekata. PQY ialah satu garis lurus. Nilai
x+y=

xo R

yo
Y
P Q

Rajah 2

A 68 C 136
B 90 R D 180
A
B
13. ●● segitiga R dan S yang dilukis pada grid segiempat sama.
Rajah 3 menunjukkan dua
●C
S
●D

[Lihat sebelah
SULIT 7 1449/1

Rajah 3

Segitiga S ialah imej bagi segitiga R di bawah satu putaran 90o ikut arah jam. Antara titik-
titik A, B, C dan D, yang manakah pusat putaran itu?

14. Jika p = 3, maka 2p – 3 = 3 .Nyatakan antejadian bagi implikasi di atas

A p=3 C 2p – 3
B 2p = 3 + 3 D 2p – 3 = 3

15. Dalam Rajah 4, antara sisiempat A, B, C dan D yang manakah imej bagi sisiempat P di
bawah suatu
pembesaran?

Rajah 4

16. Dalam rajah 5, O ialah pusat bulatan dan PQR adalah tangent . Cari nilai x.

[Lihat sebelah
SULIT 8 1449/1

P
Q

45 R
x
O

110

S Rajah 5

A 45 C 115
B 90 D 220

17. 7k – 5 (k – 2) =

A 12k + 10 C 12k – 10
B 2k + 10 D 2k – 10

18. Antara berikut yang manakah adalah pernyataan yang benar


I 14 + 6 = 29
II 16 + 11 = 27
III 15 ditolak 7 adalah 8.

A. I dan II sahaja C II dan III sahaja


B. I dan III sahaja D I, II dan III

19. Dalam Rajah 6, KLMN adalah garis lurus dan JK = KM. cari nilai bagi tan x

1
A. 
4
Rajah 6
C
1

3
B. 3 D 4

20. Premis 1 : Jika  3  4, maka 3  4


Premis 2 : _________________________

[Lihat sebelah
SULIT 9 1449/1

Kesimpulan :  3  4

Lengkapkan penghujahan di atas bagi Premis 2.

A 3=4 C 3>4
B 3≠4 D 3+4=0

21. Antara ayat berikut yang manakah bukan satu pernyataan?

A 3×(–4)= C 4 < 10
B 10o ≠ 1 D 32 = – 6

22. Rajah 7 menunjukkan graf fungsi trigonometri.

x
0 360 o
180 o

−1
Rajah 7

Fungsi persamaan trigonometri tersebut adalah

A y = sin x C y = − sin x
B y = cos x D y = − cos x

23. Dalam Rajah 8, JK ialah sebatang tiang bendera tegak. KL adalah mengufuk

J Rajah 8

K 35 m L
Sudut dongakan J dari L ialah 42°. Tinggi , dalam m tiang bendera itu ialah

A. 23.42 C 26.01
B. 31.51 D 38.87
24. Rajah 9 menunjukkan prisma bersudut tegak dengan satah segiempat tepat KLMN

[Lihat sebelah
Rajah 9
SULIT 10 1449/1

Apakah sudut antara garis PL dengan tapak KLMN?

A. PNM C PLN
B. LKN D LMN

25. Rajah 10 menunjukkan kuboid dengan tapak mengufuk TUVW. M ialah tiik tengah TU.

Rajah 10

Kenalpasti sudut antara satah PSM dan tapak TUVW.

A. PMT C TMS
B. SMW D MPQ

26. (3 p  2)( p  3) 

A 3p2  7 p  6 C 3 p 2  11 p  6
B 3p2  7 p  6 D 3 p 2  11 p  6

27. Rajah 11 ialah sebuah carta palang yang tidak lengkap mewakili bilangan anak dalam
keluarga di
suatu kawasan perumahan. Palang yang mewakili keluarga yang mempunyai empat
orang anak tidak
ditunjukkan .

[Lihat sebelah
SULIT 11 1449/1

Rajah 11

Diberi bahawa jumlah bilangan keluarga di kawasan perumahan itu ialah 200 orang .
Cari bilangan keluarga yang mempunyai empat orang anak.

A 25 C 40
B 50 D 90

28. Tentukan kesimpulan bagi premis berikut

Premis 1 : Semua kuadrilateral mempunyai 4 sisi

Premis 2 : parellogram ialah kuadrilateral

A Parallelogram mempunyai 2 sisi selari C Parallelogram mempunyai 2

B Parallelogram mempunyai 4 sisi yang sama D Parallelogram mempunyai 4


sisi

Ringkaskan  m 2 n 3 
2
29.

A m4n6 C m3n5
B m 4 n 5 D m3n7

30. Carikan nilai pintasan-y pada garis lurus 3 y  2 x = 12.


1
A 6 C 
6

[Lihat sebelah
SULIT 12 1449/1

1
B 4 D 
4

31.
Cari nilai x bagi 3x(x +4) = 15

A. – 5 and 1 C 5 and 1
B. – 5 and – 11 D 5 and 11

32. Bedasarkan rajah 12, elemen set (P U Q) ialah.

Rajah 12
A {6} C { 1,2,3,4 }
B { 5, 7 } D {1,2,3,4,6}

33. Rajah 13 menunjukkan gambar rajah Venn yang mewakili set semesta ξ , set P dan set Q.

ξ
P Q

Rajah 13

Apakah operasi yang diwakili oleh kawasan berlorek dalam gambar rajah di atas?

A P  Q C P  Q
B P  Q D PQ

34. Rajah 14 ialah rajah Venn yang menunjukkan unsur bagi set  , P, Q and R.

[Lihat sebelah
SULIT 13 1449/1

Rajah 14
Cari n  P  Q   R 

A. 2 C 5
B. 1 D 6

35. Antara persamaan garis lurus yang berikut, yang manakah selari dengan garis
lurus y = x – 4.

A y=x+4 C y=–x+6
B y=–x–4 D y = 2x – 4

36. Dalam Rajah 15, PQ ialah garis lurus

y Q

8
\
\
x
4 O
P
Rajah 15

Apakah kecerunan PQ.

A. 2 C 1

2
1
B. D 2
2

37. Diberi suatu garis lurus dengan persamaan 3 x  4 y  12 . Di antara titik-titik yang berikut
yang manakah terletak pada garis lurus itu.

A (0,3) C (0,–3)
B (–2 ,1) D (–4,0)
38. Dalam sebuah kotak terdapat 35 biji bola biru dan x bola merah. Jika sebiji bola dipilih

[Lihat sebelah
SULIT 14 1449/1

3
secara rawak dari kotak, kebarangkalian bola merah dipilih ialah
8 . Cari nilai x.

A 9 C 10

B 13 D 21

39. Jadual 1 menunjukkan markah yang diperolehi oleh 50 orang pelajar ujian matematik

Marks Frequency
20 – 29 10
30 – 39 16
40 – 49 4
50 – 59 15
60 – 69 5
Jadual 1

Nyatakan kelas modal.

A. 20 – 29 C 30 – 39
B. 40 – 49 D 50 – 59

40. Bola yang dilabelkan dengan nombor dalam rajah 16 telah dimasukkan dalam bakul

0 1 2 3 4 5 6 7
Rajah 16

Sebiji bola diambil secara rawak daripada bakul tersebut. Kirakan kebarangkalian bola
yang diambil menunjukkan nombor perdana.

2 5
A. C
3 8
B. 1 D
3
2
8

KERTAS SOALAN TAMAT

[Lihat sebelah