Anda di halaman 1dari 5

Jumlah Nabi 124.

000, Jumlah Rasul 313

5 Replies

Melengkapi keyakinan dan iman kepada Rasul Allah, bahwa jumlah Nabi dan Rasul yang
diketahui umat Islam ada perbedaan, satu kalangan hanya meyakini 25 Nabi dan Rasul, satu
kalangan meyakini ada 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Satu kesepahaman bahwa Nabi dan Rasul
yang pertama adalah Nabi Adam AS, dan Nabi dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad
SAW.

Nabi seorang laki-laki yang diutus Allah SWT dan mendapatkan wahyu, tidak wajib
menyampaikan kepada umatnya, sedang Rasul laki-laki yang diutus Allah SWT, diberi wahyu,
dan wajib menyampaikan risalah kepada umatnya. Seorang Rasul otomatis seorang Nabi. Tidak
ada satu umatpun di dunia ini yang tidak diutus kepada mereka seorang Nabi. Sifat Wajib Rasul
ada 4 (Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathonah), sifat mustahilnya ada 4, sifat jaiz/bolehnya ada 1.

Bagi seorang muslim wajib mengetahui 25 Nabi dan Rasul karena ke-25 itu tersebut di dalam Al
Qur’an, namun jumlah Nabi tidak hanya 25 melainkan 124.000 Nabi, jumlah Rasul juga tidak
hanya 25 tapi sebanyak 313 ada juga yang meriwayatkan 315. Kita sering mendengar atau
mendapatkan kisah selain 25 Nabi dan Rasul itu, seperti Nabi SYITS AS putra Nabi Adam AS,
Nabi KHIDIR AS seorang guru Nabi Musa AS, Nabi SAMUEL AS yang mengkhabarkan
kedatangan pemimpin Bani Israel yaitu Thalut untuk melawan Jalut, Nabi UZAIR AS yang
dimatikan selama 100 tahun kemudian dihidupkan lagi oleh ALLAH SWT, dan Nabi-Nabi yang
lain.

Namun bagi seorang muslim Sunni hanya diwajibkan mengetahui 25 Nabi dan Rasul karena
nama-namanya tersebut dalam Al Qur’an yang artinya dalam kisah mereka penuh hikmah yang
seharusnya seorang muslim mengetahuinya untuk pengajaran. Walaupun begitu mengetahui
kisah Nabi dan rasul yang lain adalah baik agar nampak kebesaran Tuhan dalam membimbing
hamba-hambaNya. Nabi dan rasul adalah cahaya ilahi penerang kegelapan bagi hambaNya di
dunia ini.
Nama – nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui:

 Nabi Adam a.s.


 Nabi Idris a.s.
 Nabi Nuh a.s.
 Nabi Hud a.s.
 Nabi Saleh a.s.
 Nabi Ibrahim a.s.
 Nabi Luth a.s.
 Nabi Ismail a.s.
 Nabi Ishaq a.s.
 Nabi Ya’qub a.s.
 Nabi Yusuf a.s.
 Nabi Ayub a.s.
 Nabi Zulkifli a.s.
 Nabi Syu’aib a.s.
 Nabi Musa a.s.
 Nabi Harun a.s.
 Nabi Daud a.s.
 Nabi Sulaiman a.s.
 Nabi Ilyas a.s.
 Nabi Ilyasa a.s.
 Nabi Yunus a.s.
 Nabi Zakaria a.s.
 Nabi Yahya a.s.
 Nabi Isa a.s.
 Nabi Muhammad SAW
Nama 313 Rasul

Nama Rasul (1 s.d 105) Nama Rasul (106 s.d 209) Nama Rasul AS (210 s.d 313)
1 Adam 106 Imshon 210 Saalum
2 Tsits 107 Kabiir 211 Asyh
3 Anuwsy 108 Saabath 212 Harooban
4 Qiynaaq 109 Ibaad 213 Jaabuk
5 Mahyaa’iyl 110 Basylakh 214 Aabuj
6 Akhnuwkh 111 Rihaan 215 Miynats
7 Idris 112 Imdan 216 Qoonukh
8 Mutawatsilakh 113 Mirqoon 217 Dirbaan
9 Nuh 114 Hanaan 218 Shokhim
10 Hud 115 Lawhaan 219 Haaridh
11 Abhaf 116 Walum 220 Haarodh
12 Murdaaziyman 117 Ba’yul 221 Harqiil
13 Tsari’ 118 Bishosh 222 Nu’man
14 Sholeh 119 Hibaan 223 Azmiil
15 Arfakhtsyad 120 Afliq 224 Murohhim
16 Shofwaan 121 Qoozim 225 Midaas
17 Handholah 122 Ludhoyr 226 Yanuuh
18 Luth 123 Wariisa 227 Yunus
19 Ishoon 124 Midh’as 228 SaaSaan
20 Ibrahim 125 Hudzamah 229 Furyum
21 Isma’il 126 Syarwahil 230 Farbusy
22 Ishaq 127 Ma’na’il 231 Shohib
23 Ya’qub 128 Mudrik 232 Ruknu
24 Yusuf 129 Hariim 233 Aamir
25 Tsama’il 130 Baarigh 234 Sahnaq
26 Tsu’ayb 131 Harmiil 235 Zakhun
27 Musa 132 Jaabadz 236 Hiinyam
28 Luthoon 133 Dzarqon 237 Iyaab
29 Ya’wa 134 Ushfun 238 Shibah
30 Harun 135 Barjaaj 239 Arofun
31 Kaylun 136 Naawi 240 Mikhlad
32 Yusya’ 137 Hazruyiin 241 Marhum
33 Daaniyaal 138 Isybiil 242 Shonid
34 Bunasy 139 Ithoof 243 Gholib
35 Balyaa 140 Mahiil 244 Abdullah
36 Armiyaa 141 Zanjiil 245 Adruzin
37 Yunus 142 Tsamithon 246 Idasaan
38 Ilyas 143 Alqowm 247 Zahron
39 Sulaiman 144 Hawbalad 248 Bayi’
40 Daud 145 Solih 249 Nuzhoyr
41 Ilyasa’ 146 Saanukh 250 Hawziban
42 Ayub 147 Raamiil 251 Kaayiwuasyim
43 A’us 148 Zaamiil 252 Fatwan
44 Dzanin 149 Qoosim 253 Aabun
45 Alhami’ 150 Baayil 254 Rabakh
46 Tsabits 151 Yaazil 255 Shoobih
47 Ghobir 152 Kablaan 256 Musalun
48 Hamilan 153 Baatir 257 Hijaan
49 Dzulkifli 154 Haajim 258 Rawbal
50 Uzair 155 Jaawih 259 Rabuun
51 Azkolan 156 Jaamir 260 Mu’iilan
52 Izan 157 Haajin 261 Saabi’an
53 Alwun 158 Raasil 262 Arjiil
54 Zayin 159 Waasim 263 Bayaghiin
55 Aazim 160 Raadan 264 Mutadhih
56 Harbad 161 Saadim 265 Rahiin
57 Syadzun 162 Syu’tsan 266 Mihros
58 Sa’ad 163 Jaazaan 267 Saahin
59 Gholib 164 Shoohid 268 Hirfaan
60 Syamaas 165 Shohban 269 Mahmuun
61 Syam’un 166 Kalwan 270 Hawdhoon
62 Fiyaadh 167 Shoo’id 271 Alba’uts
63 Qidhon 168 Ghifron 272 Wa’id
64 Saarom 169 Ghooyir 273 Rahbul
65 Ghinadh 170 Lahuun 274 Biyghon
66 Saanim 171 Baldakh 275 Batiihun
67 Ardhun 172 Haydaan 276 Hathobaan
68 Babuzir 173 Lawii 277 Aamil
69 Kazkol 174 Habro’a 278 Zahirom
70 Baasil 175 Naashii 279 Iysaa
71 Baasan 176 Haafik 280 Shobiyh
72 Lakhin 177 Khoofikh 281 Yathbu’
73 Ilshots 178 Kaashikh 282 Jaarih
74 Rasugh 179 Laafats 283 Shohiyb
75 Rusy’in 180 Naayim 284 Shihats
76 Alamun 181 Haasyim 285 Kalamaan
77 Lawqhun 182 Hajaam 286 Bawumii
78 Barsuwa 183 Miyzad 287 Syumyawun
79 Al’azhim 184 Isyamaan 288 Arodhun
80 Ratsaad 185 Rahiilan 289 Hawkhor
81 Syarib 186 Lathif 290 Yaliyq
82 Habil 187 Barthofun 291 Bari’
83 Mublan 188 A’ban 292 Aa’iil
84 Imron 189 Awroidh 293 Kan’aan
85 Harib 190 Muhmuthshir 294 Hifdun
86 Jurits 191 Aaniin 295 Hismaan
87 Tsima’ 192 Namakh 296 Yasma’
88 Dhorikh 193 Hunudwal 297 Arifur
89 Sifaan 194 Mibshol 298 Aromin
90 Qubayl 195 Mudh’ataam 299 Fadh’an
91 Dhofdho 196 Thomil 300 Fadhhan
92 Ishoon 197 Thoobikh 301 Shoqhoon
93 Ishof 198 Muhmam 302 Syam’un