Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PENGESAHAN

AGENDA GURU
SMK NEGERI 1 SINGOSARI
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

TelahDisyahkan
Pada Tanggal 16 Juli 2019
Oleh:

Waka Ur. Kurikulum Guru Mata Pelajaran


SMK Negeri 1 Singosari

Drs. AGUS TRIEDI, M.Pd. Drs. AGUNG PURNAMA B.


NIP. 19660306 199601 1 001 NIP. 19660315 199403 1 014

Mengetahui,
Kepala SMKN 1 Singosari

Drs. H. IMAM, M.MT.


NIP. 19640401 199003 1 018