Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN
Alamat : Jl. Sinar Harapan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN


Nomor 900/ ...... / III.01.K.SD /VII/2019

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN KECAMATAN TELUK PANDAN

Tentang

Pengangkatan Bendahara BOS SD Negeri 12 Teluk Pandan

Membaca :dan seterusnya.


Menimbang :dan seterusnya.
Mengingat :dan seterusnya.
Memperhatikan :dan seterusnya
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan ini diberi tugas sebagai Bendahara BOS SD Negeri 12 Teluk Pandan
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Tembusan : 1 s/d 12 ----------------------------------------d.s.b nya.


Petikan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Pandan


Pada Tanggal : 15 Juli 2019
Kepala Sekolah,

SAHELNA, S.Pd.SD
NIP. 19730406 200007 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN
Alamat : Jl. Sinar Harapan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SekolahSD Negeri 12 Teluk Pandan


Nomor : Nomor 900/ ..... / III.01.K.SD /VII/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 900/ .... / III.01.K.SD /VII/2019

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN KECAMATAN TELUK PANDAN


Tentang
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA B O S
Tahun 2019/2020

Menimbang : Bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terorganisasi sesuai dengan
sasaran dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar perlu
menunjuk/mengangkat Bendahara BOS SD. Negeri 12 Teluk Pandan

Mengingat :1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI Tahun
2007.

ME MUTUS KAN

Menetapkan :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi
tugas sebagai Bendahara Sekolah SD Negeri 12 Teluk Pandan
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Petikan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teluk Pandan


Pada Tanggal : 15 Juli 2019
Kepala Sekolah,

SAHELNA, S.Pd.SD
NIP. 19730406 200007 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 12 Teluk Pandan


PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN
Alamat : Jl. Sinar Harapan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan

Nomor : Nomor 900/..... / III.01.K.SD /VII/2018


Tanggal : 15 Juli 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN
Alamat : Jl. Sinar Harapan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan

Pangkat / Tugas /
No NAMA NIP Tugas di….
Gol. Jabatan

TATING 19541229 197511 2 SDN 12 Teluk


1 Pengatur Bendahara
HARYATI,S.Pd.SD 003 Pandan
Muda / III. c BOS

Ditetapkan di : Teluk Pandan


Pada Tanggal : 15 Juli 2019
Kepala Sekolah,

SAHELNA, S.Pd.SD
NIP. 19730406 200007 2 001

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 900/ ..... / III.01.K.SD /VII/2019

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN KECAMATAN TELUK PANDAN


Tentang
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN
Alamat : Jl. Sinar Harapan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN BENDAHARA B O S
Tahun 2019/2020

Menimbang : Bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terorganisasi sesuai dengan
sasaran dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar perlu
menunjuk/mengangkat Bendahara BOS SD. Negeri 12 Teluk Pandan

Mengingat :1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Memperhatikan : Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI Tahun
2007.

ME MUTUS KAN

Menetapkam :
Pertama : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberi
tugas sebagai Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 12 Teluk
Pandan
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
Petikan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teluk Pandan


Pada Tanggal : 15 Juli 2019
Kepala Sekolah,

SAHELNA, S.Pd.SD
NIP. 19730406 200007 2 001

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 900/ ..... / III.01.K.SD /VII/2019

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN KECAMATAN TELUK PANDAN


Tentang
PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH ( B O S )
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN TELUK PANDAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TELUK PANDAN
Alamat : Jl. Sinar Harapan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan

Menimbang : Bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terorganisasi sesuai dengan sasaran dalam
rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan bahwa untuk menjamin penelolaan BOS terlaksana
dengan tertib administrasi,transparan .akuntabel ,tepat waktu dan terhindar dari penyimpanan,perlu
menunjuk/menangkat TIM Manejemen BOS

Mengingat :1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011

Memperhatikan : 1 Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun,
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama RI Tahun 2007
2. Hasil kesepakatan Rapat Dewan Guru tanggal 21 Juli 2013 di SDN 12 Teluk Pandan..

ME MUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat anggota TIM Manejemen BOS :
1. Penanggung jawab : SAHELNA, S.Pd
2. Bendahara : TATING HARYATI,S.Pd
3. Komite Sekolah : HABIBI
4. Orang tua siswa : WARYADI

Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan
perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Teluk Pandan


Pada Tanggal : 15 Juli 2019
Kepala Sekolah,

SAHELNA, S.Pd.SD
NIP. 19730406 200007 2 001