Anda di halaman 1dari 16

MGMP PAI SMP KAB.

BEKASI

SOAL-SOAL PILIHAN GANDA

1. Perhatikan kutipan ayat di bawah ini dengan seksama!

Kelompok bacaan idgham bighunnah pada kutipan ayat di atas ditunjukkan


dengan nomor ... .
A. 4, 5, 6, 3
B. 3, 4, 5, 6
C. 2, 3, 4, 6
D. 1, 3, 4, 6

2. Perhatikan bacaan di bawah ini!

Contoh bacaan idgham bighunnah terdapat pada nomor….


A. 1 dan 3
B. 2 dan 4
C. 3 dan 4
D. 4 dan 1

3. Perhatikanlah bacaan hukum mim mati di bawah ini !

Hukum bacaan ikhfa syafawi terdapat pada bacaan nomor ….


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. Berikut ini adalah lafaz yang mengandung hukum bacaan qalqalah,

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

Hukum bacaan qalqalah kubra terdapat pada nomor ….


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

5. Perhatikan ayat Al-Quran di bawah ini !

Bacaan yang mengandung hukum bacaan ra tarqiq pada ayat di atas adalah
:….
A. 1,2,4
B. 1,3,5
C. 2,4,6
D. 3,4,5

6. Perhatikan kutipan ayat di bawah ini!

Bacaan yang mengandung mad wajib muttashil terdapat pada nomor ….


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

7. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 26 berikut ini !

Ayat diatas mempunyai tanda waqaf ( ), tanda tersebut menunjukkan….


A. Terus lebih utama
B. Berhenti lebih utama
C. Di larang berhenti
D. Wajib berhenti

8. Berikut ini adalah surat At-Tin yang belum tersusun berdasarkan urutan yang
benar:

Urutan ayat yang benar adalah … .


A. 2, 1, 7, 5, 8, 6, 3, 4
B. 2, 8, 1, 5, 7, 8, 4, 3
C. 2, 1, 7, 5, 8, 6, 4, 3
D. 2, 7, 1, 5, 6, 8, 3, 4

9. Surat At-Tin ayat ke-4 berbunyi :

Makna ayat tersebut adalah ….


A. Allah SWT menciptakan manusia dengan sempurna, baik secara fisik
maupun psikis
B. Derajat manusia akan menjadi hina dan sangat rendah, bila ia tidak
beriman

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

C. Perintah untuk beriman kepada Allah dan beramal shaleh


D. Allah SWT merupakan hakim yang seadil-adilnya kelak di akhirat

10. Di bawah ini adalah salah satu ayat dari surat Al-Insyirah ayat 8.

Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah :…


A. Dan kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu
B. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
C. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.
D. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

11. Perhatikan surat Al-Ikhlash ayat 1- 3 berikut ini !

Sifat wajib bagi Allah yang ditunjukkan pada ayat di atas adalah….
A. Iradat
B. Wahdaniyah
C. Sama’
D. Bashar

12. Nabi Muhammad SAW sangat berharap pamannya yang bernama Abu Talib
memeluk agama Islam. Namun sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum
mengucapkan kalimat syahadat. Fakta ini menunjukkan bahwa hanya Allah
SWT. yang dapat memberi petunjuk kepada hambanya yang Ia kehendaki.
Sifat wajib bagi Allah berkaitan dengan ilustrasi di atas adalah … .
A. Qidam
B. Bashar
C. Kalam
D. Iradat

13. Pak Farhan adalah seorang penjual buah di salah satu pasar tradisional di
Bogor. Beliau menggunakan alat timbangan yang lurus dan benar, karena ia
menyadari bahwa ada Dzat Yang Maha Mengetahui terhadap setiap
perbuatan yang ia lakukan.
Asmaul husna yang ditunjukkan dari kisah di atas adalah… .
A. Al-Fattah
B. Al-‘Alim
C. As-Salam
D. Al-Hadi.

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

14. Bencana yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia, seperti gempa


bumi, banjir,tsunami banyak menelan korban jiwa. Berikut ini malaikat yang
bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah itu adalah ....
A. Israfil
B. Munkar
C. Izrail
D. Nakir

15. Perhatikan pernyataan di bawah ini !


1) Orang yang beriman kepada kitab Allah harus mempercayai bahwa
semua kitab yang ada sekarang masih asli
2) Orang yang beriman kepada kitab Allah harus meyakini bahwa kitab
Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran diturunkan oleh Allah
3) Orang yang beriman kepada kitab Allah harus percaya dan
mengamalkan ajaran semua kitab-kitab yang ada.
4) Orang yang beriman kepada kitab Allah harus menganggap bahwa Al
Quran saja yang perlu dipercayai
Pernyataan di atas yang menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah
yang benar adalah pernyataan nomor….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

16. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini!


1) Meyakini bahwa isi Al-Quran benar dan tidak ada keraguan di dalamnya.
2) Membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran
3) Menempatkan Al-Quran di tempat yang strategis, sehingga dapat dilihat
oleh siapapun.
4) Mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap yang tidak termasuk perwujudan beriman kepada Al Quran
ditunjukkan pada nomor … .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

17. Berikut ini adalah kelompok nama Nabi dan Rasul yang diberi gelar Ulul
azmi oleh Allah SWT. adalah ….
A. Nabi Adam a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Daud a.s, Nabi Isa a.s. dan Nabi
Muhammad s.a.w
B. Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s. dan Nabi
Muhammad s.a.w
C. Nabi Idris, Nabi Musa a.s, Nabi Sulaiman a.s, Nabi Isa a.s. dan Nabi
Muhammad s.a.w
D. Nabi Hud, Nabi Yusuf a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s. dan Nabi
Muhammad s.a.w

18. Perhatikanlah cuplikan kisah “Fathul Makkah” berikut ini !


Nabi Muhammad Saw. menyiapkan 10.000 pasukan tempur untuk
menaklukkan kota Makkah. Tujuan sebenarnya bukan untuk berperang
tetapi hanya unjuk gigi kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa
perkembangan Islam di Madinah sangat pesat dan memiliki pasukan yang
kuat. Setelah menduduki Makkah, Rasulullah memberikan kebebasan
kepada penduduk Makkah. Hal ini membuat mereka tertarik dan masuk
Islam.
Sifat wajib bagi Rasul yang berkaitan dengan kecerdasan Rasulullah dalam
mengatur strategi perang adalah … .
A. Tabligh
B. Shiddiq
C. Amanah
D. Fathonah

19. Perhatikan pernyataan di bawah ini !


1) Malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua
makhluk akan mati, kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah SWT.
2) Gempa bumi, gunung meletus dan bencana alam lainnya.
3) Langit menjadi terpecah-pecah, matahari digulung, bintang-bintang
berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti
bulu yang dihambur-hamburkan, dan manusia seperti anai-anai
berterbangan.
Tanda-tanda kiamat besar pada pernyataan di atas adalah ….
A. 1 dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 3
D. 2 dan 4

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

20. Manusia dibangkitkan dari alam kubur menuju padang mahsyar setelah
ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Semua manusia
dibangkitkan dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai
dengan amal perbuatannya semasa hidup, sebagaimana firman Allah SWT
yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 6 :

Ayat di atas menjelaskan tentang ….


A. Yaumul Ba’ats
B. Yaumul Hisab
C. Yaumul Mahsyar
D. Yaumul Jaza’

21. Perhatikan pernyataan di bawah ini !


1) Bayi yang dilahirkan dalam keadaan kurang gizi,
2) Ketetapan waktu dan tempat kematian manusia,
3) Seseorang yang ingin pandai harus belajar,
4) Orang yang malas belajar akan menjadi bodoh.
Pernyataan di atas yang berkaitan dengan taqdir mubram adalah nomor….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

22. Perhatikan fakta dan peristiwa di bawah ini !

Air mata Jakarta

Disadari atau tidak daerah-daerah resapan air di wilayah Jakarta dan


sekitarnya telah banyak beralih fungsi menjadi tempat-tempat
perbelanjaan, pemukiman penduduk dan gedung-gedung perkantoran.
Kondisi seperti ini telah menambah daftar masalah untuk wilayah
Jakarta dan sekitarnya. Ditambah lagi dengan persoalan bangunan-
bangunan liar sepanjang bantaran sungai dan rendahnya kesadaran
masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang
sampah ke saluran-saluran air atau ke bantaran sungai, sehingga
saluran air menjadi tersumbat dan sungai-sungai menjadi dangkal dan
sempit. Tidak aneh bila setiap musim hujan, sebagian besar wilayah
Jakarta dan sekitarnya sering terjadi banjir karena tersumbatnya
gorong-gorong oleh sampah dan meluapnya air sungai sehingga

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

Berdasarkan bacaan di atas musibah banjir yang sering menimpa Jakarta


dan sekitarnya termasuk….
A. Nasib warga Jakarta
B. Taqdir Muallaq
C. Azab dari Allah
D. Taqdir Mubram

23. Perhatikan sebagian pidato Abu-Bakar As-Shiddiq setelah diangkat sebagai


khalifah berikut ini!
”Saudara-saudara, aku dipilih menjadi pemimpin bukan karena aku terbaik di
antara kalian. Bantulah aku jika aku berbuat baik dan luruskan aku jika
berbuat salah. Sifat jujur adalah amanah dan kebohongan adalah khianat…”
Kalimat yang bergaris bawah di atas menunjukkan bahwa Khalifah Abu
Bakar As-Shiddiq memiliki sikap….
A. Qanaah
B. Zuhud
C. Tawadhu
D. Tawakal

24. Perhatikan kisah nyata di bawah ini !


Urwah, itulah nama panggilan akrabnya, ia divonis dokter kakinya harus
segera diamputasi. Jam 13.00 wib dia menjalani operasi amputasi.
Malamnya salah satu dari tujuh orang anaknya meninggal dunia. Ketika
berita duka ini disampaikan, beliau berkata, “Saya belum bisa bangkit dari
tempat tidur ini, karenanya tolong urus jenazahnya, mandikan, kafani dan
shalatkan.”
Kisah tersebut di atas menggambarkan sikap ….
A. Ananiyah
B. Takabbur
C. Sabar
D. Namimah

25. Perhatikan pernyataan berikut ini !


1) Memiliki kesungguhan dan tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu
demi mencapai cita-cita,
2) Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan,
3) Tidak merasa gembira dengan apa yang dapat dicapai dan tidak merasa
duka cita dengan apa yang hilang,

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

4) Bermental kuat dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi


persoalan.

Pernyataan di atas yang mengambarkan sikap kerja keras, tekun dan ulet
adalah….
A. 1 dan 4,
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 2

26. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Abu Bakar, Usman bin Affan
dan Abdurrahman bin Auf adalah orang-orang kaya, akan tetapi mereka
tidak terbelenggu dengan kekayaannya. Harta kekayaan mereka dipakai
untuk berjuang di jalan Allah.
Perilaku para sahabat tersebut digolongkan ke dalam kategori … .
A. Sabar
B. Zuhud
C. Tawakal
D. Qanaah

27. Pak Hendri memiliki sebuah toko bangunan yang cukup maju. Akan tetapi
ada sifat yang kurang disukai, dia mudah marah bila ada karyawan yang
berbuat kesalahan, bahkan tidak segan-segan memukulnya.
Dari ilustrasi di atas, perilaku yang ditunjukkan pak Hendri tergolong … .
A. Ananiah
B. Ghibah
C. Ghadhab
D. Namimah

28. Perhatikan pernyataan berikut:


1) Mengindari sikap merendahkan orang lain
2) Menganggap orang lain sebagai teman
3) Menghindari membicarakan orang lain
4) Tidak mudah terpancing dengan isu yang tidak benar.

Dari keempat pernyataan di atas yang termasuk cara menghindari perilaku


ananiah adalah pernyataan nomor … .
A. 4 dan 1
B. 3 dan 4
C. 2 dan 3
D. 1 dan 2

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

29. Keluarga Pak Ahmad mendapat undangan untuk menghadiri acara syukuran
pernikahan anak teman kantornya di sebuah gedung pertemuan. Acara
menggunakan standing party dimana peserta makan sambil berdiri.
Sikap Pak Ahmad seharusnya dalam keadaan seperti ini adalah … .
A. meminta kepada panitia untuk disediakan tempat tersendiri
B. mengikuti acara makan tersebut dengan terburu-buru
C. tetap mengikuti acara makan tersebut dengan marah-marah
D. tetap mengikuti acara makan tersebut dengan penuh kesopanan

30. Perhatikan QS. Al Baqarah ayat 168 berikut:

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi.... “
Kelompok makanan-makanan berikut ini yang sejalan dengan makna ayat
diatas adalah … .
A. Beras, ikan mujair, semangka dan ayam
B. Beras, sagu, darah, dan sapi
C. Semangka, pisang, katak dan unggas
D. Ketan, cacing, lele dan jagung

31. Pak Rido adalah seorang tukang becak dengan pendapatan rata-rata
Rp.25.000,- perhari. Meskipun kehidupannya serba pas-pasan, Pak Rido
tidak pernah mengeluh, bahkan merasa cukup atas segala yang telah
diberikan Allah kepadanya.
Sikap yang dimiliki Pak Rido adalah… .
A. Tasamuh
B. Tawakal
C. Qanaah
D. Zuhud

32. Hasan, Tigor, Zelin dan Made adalah siswa kelas IX SMPN 9 Kota
Tangerang Selatan, yang tergabung dalam satu kelompok belajar. Pada
suatu hari minggu mereka belajar di rumah Made. Menjelang pukul 11.00
siang Tigor dan Zelin minta izin pulang lebih dulu karena harus ke gereja.
Dengan penuh sopan Hasan dan Made mempersilahkan kedua sahabatnya
itu untuk pulang. Perilaku yang ditunjukkan Hasan dan Made adalah…
A. Sabar
B. Zuhud
C. Tawakal
D. Tasamuh

10

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

33. Perhatikan pernyataan berikut:


1) Menyadari kekurangan yang ada pada diri sendiri
2) Memperbanyak silaturrahim
3) Menghilangkan prasangka buruk
4) Menumbuhkan keikhlasan dalam berbagai aktivitas
5) Bersosialisasi dengan orang di sekitar kita.
Pernyataan yang benar, sebagai bentuk cara menghindari perilaku takabur
adalah pernyataan … .
A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 1 dan 5

34. Orang munafik yang terkenal bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia
berpura-pura memeluk agama Islam, padahal ia memusuhi Islam dan akan
menghancurkannya. Ia melakukan apa saja untuk menghancurkan Islam,
padahal ia termasuk sahabat dekat Rasulullah.
Sikap tersebut dapat mengakibatkan :
A. terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam
B. mendapat simpati dan dukungan dari orang lain
C. kemerosotan ekonomi umat Islam
D. meningkatnya rasa solidaritas di kalangan umat

35. Tetangga Arman mempunyai seekor anjing. Ketika sedang di depan


rumahnya anjing itu mendekat Arman kemudian menjilat kakinya. Arman
segera pulang untuk membersihkannya. Cara Arman menyucikan kaki bekas
jilatan anjing adalah … .
A. mencuci bagian kaki yang terkena najis sebanyak tujuh, salah satunya
dicampur sabun
B. cukup memercikkan air yang dicampur sabun di bagian kaki yang terkena
najis
C. mencuci bagian kaki yang terkena najis dengan air sebayak tujuh kali,
salah satunya dicampur tanah
D. mencuci dengan air bagian kaki yang terkena najis menggunakan sabun
sampai bersih

36. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat
menghilangkan hadas besar. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan
mandi wajib, kecuali….
A. Keluar air mani
B. Selesai menstruasi

11

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

C. Keluar air kencing


D. Selesai nifas

37. Perhatikan pernyataan berikut:


1) Beragama Islam
2) Menutup aurat
3) Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram
4) Berdiri bagi yang mampu
5) Membaca doa iftitah
Dari kelima pernyataan di atas yang termasuk kategori sunnah shalat adalah
….
A. 1 dan 5
B. 2 dan 4
C. 2 dan 5
D. 3 dan 5

38. Perhatikan rukun solat fardhu berikut ini :


1) Berdiri bagi yang mampu 4) I’tidal disertai tumaninah
2) Niat 5) Membaca surah al-Fatihah
3) Takbiratul ihram 6) Ruku’ disertai tumaninah
Urutan yang benar dari ke 6 rukun solat fardu di atas adalah ….
A. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
B. 1, 3, 2, 4, 5 dan 6
C. 2, 1, 3, 5, 6, dan 4
D. 2, 3, 4, 5, 1 dan 6

39. Perhatikan gambar berikut ini!

Bacaan rukun pada gambar di atas adalah :

12

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

40. Siswa kelas IX SMP Negeri 9 Kota Serang mengadakan studi wisata ke
Yogyakarta. Perjalanan dimulai pukul 08.00, kendaraan berhenti untuk
istirahat pada pukul 16.00. Cara yang dapat dipilih siswa untuk
melaksanakan salat dzuhur dan ashar adalah … .
A. jamak takdim
B. qadha
C. jamak ta’khir
D. qashar

41. Perhatikan tabel berikut !


salat fardu salat sunnah rawatib
1. Salat zuhur 2 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba’diyah
2. Salat ashar 2 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba’diyah
3. Salat maghrib 2 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba’diyah
4. Salat subuh 2 rakaat qabliyah dan 2 rakaat ba’diyah
Pada tabel di atas, salat fardu yang tepat dengan pasangan shalat rawatib
muakkadnya adalah ditunjukkan pada baris ke … .
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

42. Perhatikan pernyataan di bawah ini!


1) Memohon petunjuk di antara dua pilihan
2) Dibukakan pintu rizki
3) Mohon diturunkan hujan
4) Mohon dikabulkan cita-cita
Dari empat pernyataan di atas, yang merupakan hikmah dari shalat sunnah
dhuha adalah pernyataan nomor … .
A. 1
B. 2
C. 3

13

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

D. 4

43. Berikut ini adalah nama salat-salat sunnah


1) Salat sunnah tahajud 4) Salat sunnah idain
2) Salat sunnah hajat 5) Salat sunnah istikharah
3) Salat sunnah tarawih 6) Salat sunnah istisqa
Dari macam-macam salat sunnah di atas, yang tepat dikerjakan secara
berjamaah adalah … .
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 4 dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 3, 4 dan 6

44. Setelah lulus SMP, Rasyid ingin melanjutkan sekolah ke MA atau SMA,
sedangkan kedua orang tua Rasyid menginginkan masuk ke SMK. Hal ini
menimbulkan kebimbangan di hati Rasyid. Agar Rasyid dapat menentukan
pilihan sekolah dengan bijaksana, maka Islam menganjurkan agar Rasyid
melakukan shalat….
A. Tahajud
B. Duha
C. Istikharah
D. Hajat

45. Walaupun nabi Muhammad menyebarkan dakwahnya di jazirah Arab,


ajaran-ajarannya berlaku bagi seluruh alam. Nilai-nilai mulia yang diajarkan
oleh nabi Muhammad bertujuan sebagai rahmat bagi alam semesta,
pembawa kedamaian, kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Salah satu sifat yang patut kita teladani dari Rasulullah tersebut di atas
adalah….
A. Cinta peperangan
B. Mencintai bangsanya sendiri
C. Cinta perdamaian
D. Mementingkan dirinya sendiri

46. Dakwah nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara terang-terangan


mendapat reaksi yang sangat keras dari para pemuka Quraisy. Reaksi itu
berupa ejekan, hinaan, hasutan dan penganiayaan secara fisik. Namun
semua itu dihadapi oleh beliau bersama para sahabatnya dengan rasa
ikhlas, tabah, sabar dan kasih sayang. Sikap Rasulullah dan para sahabat
yang perlu kita teladani adalah…
A. Tabah, ikhlas dan kasih sayang
B. Takabur, hasad dan syirik

14

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

C. Cemas, takut dan pengecut


D. keras kepala dan sombong

47. Perhatikan isi point Piagam Madinah berikut ini !


1) Kaum Quraisy mengakui bahwa Muhammad bukan lagi sebagai
pemberontak
2) Kaum Quraisy mengakui wujud dan berdirinya pemerintahan Islam
3) Kaum Quraisy mengakui hak kaum muslimin untuk berkunjung ke
baitullah guna menunaikan ibadah haji
4) Kaum Quraisy mengakui bahwa Islam adalah salah satu agama yang
diakui di tanah arab
Dari ke 4 poin tersebut di atas, nomor yang menunjukkan sikap toleransi
adalah….
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

48. Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat.
Termasuk di dalamnya adalah ilmu kedokteran. Berbagai macam jenis
penyakit berhasil disembuhkan karena kemajuan di bidang kedokteran
tersebut. Salah satu cendekiawan muslim yang mempelopori pertama kali
tentang ilmu kedokteran adalah….
A. Al Farabi
B. Ibnu Haitam
C. Al Biruni
D. Ibnu Sina

49. .

Tanda panah pada peta di atas menunjukkan kerajaan Islam….


A. Gowa
B. Ternate

15

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP


MGMP PAI SMP KAB.BEKASI

C. Tidore
D. Banjar

50. Perhatikan gambar di bawah ini !

Debus Upacara Kasada Pesta Tabuik

Gambar-gambar di atas adalah budaya yang ada di Indonesia yang apabila


ditinjau dari ajaran Islam hukumnya adalah … .
A. Mubah
B. Sunnah
C. Haram
D. Makruh
*****

16

SOAL LATIHAN USBN PAI SMP