Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt karena atas rahmatnya
dalam kesempatan yang berbahagia ini kami masih di beri nikmat dan karunia
oleh-Nya. Pembahasan makalah kami kali ini berjudul Aliran-aliran di dalam
Konsep Ketuhanan dengan itu kami berfokus dalam materi seperti yang akan
kami bahas nanti. Makalah yang tersusun ini sebagai tugas mata kuliah Filsafat
Agama dengan berbekal apa yang ada dalam referensi yang ada. Selanjutnya saya
banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr Irwandra M.A sebagai dosen
pembimbing mata kuliah Filsafat Agama. Saya menyedari bahwa makalah ini
banyak memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh kerana itu saya
mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan
datang, dan saya juga berharap makalah ini bermanfaat bagi pembaca.
Alhamdulillah , makalah ini atas izin Allah telah dapat diselesaikan. Makalah ini
diharapkan dapat memenuhi kepentingan orang ramai terutama mahasiswa yang
mempelajari ilmu perbandingan agama agar dapat menyebarkan positiviti kepada
khalayak ramai pada masa akan datang.

Akhir kata, semoga makalah ini bermanfaat dan kepada sesiapapun


sangat diharapkan agar dapat membangunkan masyarakat malah mengubah
pandangan mereka terhadap ilmu perbandingan agama. Semoga amal baik kita
semua menjadi asbab mendapatkan ridha Allah S.W.T. Amin ya rabbal Al-amin.
Jika ada pahala daripada penulisan makalah ini, saya mohon kepada Allah S.W.T.
agar diagihkan pahala itu kepada orang-orang tua dan guru-guru saya, yang masih
ada mahupun yang telah pergi. Semangat dan ilmu pengetahuan mereka sedang
mengalir dalam pembuluh darah saya.