Anda di halaman 1dari 48

TUGASAN KUMPULAN

TAJUK: TUGASAN 2
‘SHOE CLEAN’
__________________________________________________________
KOD KURSUS BBP 30202
__________________________________________________________
NAMA KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN
NAMA PELAJAR 1. MUAZAM SHAH BIN SAHREL DB170036
2. NURUL SYAZWANI BINTI ABD GHANI DB170045
3. SYAFINAZ BINTI JAMIL DB170128

SEKSYEN 5
SEMESTER/SESI SEMESTER 2 2019/2020
__________________________________________________________
NAMA PENSYARAH DR. HASHIMA BINTI HAMID
TARIKH HANTAR 07 APRIL 2020
KANDUNGAN
BAB ISI KANDUNGAN MUKA SURAT
1 20 ARTIKEL
1.1 Car wash system
1.2 Method of operating a heat pump laundry
dryer and heat pump laundry dryer or heat
pump washing machine having drying
function
1.3 Supporting circular economy through use-
based business models: The washing
machines case
1.4 Should energy labels for washing machines be
expanded to include a durability rating?
1.5 Characterization of Microbial Communities
in Household Washing Machines
1.6 Bacterial exchange in Household Washing
Machines
1.7 Desain dan analisis mesin pencuci cacahan
botol plastik untuk industri kecil dengan
menggunakan simulasi
1.8 Penggunaan simulasi Arena untuk
meningkatkan prestasi perkhidmatan dobi.
1.9 Kaedah untuk mengawal mesin basuh
mengikut ciri penyerapan pakaian.
1.10 Penyiasatan parameter proses optimum
dalam pengilangan CNC Orthotic kasut
menggunakan pendekatan Fuzzy.
1.11 Analisi Produktiviti Mesin Basuh
menggunakan metode Overall Equipment
Effectivenes.
1.12 Kawalan mod kawalan gelongsor
Direct Drive PM Synchronous Motors untuk
aplikasi mesin basuh.
1.13 Drawer-type washing machine and
process of washing laundry using the same,
1.14 Design of a Modular Rollover
Carwash Machine Structure
1.15 Analysis of the Temperature Influence
on a Shift of Natural Frequencies of Washing
Machine Pulley
1.16 Automatic Shoe Dryer
1.17 Arduino Based Automatic Car Washing
System
1.18 Automatic Shoe Polishing Machine
1.19 Kinetic Energy Harvesting for
Wearable Medical Sensors
1.20 Derivation of reliability parameters
through reliability analysis and life test of
clutch & brake for washing machine
2 PEMILIHAN 10 RINGKASAN ARTIKEL
2.1
2.2
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Maria Grazia Kajian ini 1.Mengenalpasti Kerangka yang Rekabentuk kajian: 1. Pengkaji menyertakan
Gnoni, G.
merupakan tentang masalah utama digunakan Kualitatif setiap lukisan yang
1
M. (2017).
Supportin pembangunan dalam sistem adalah mencari berkaitan dengan sistem
g circular
peralatan sebuah pencuci kereta penyelesain Responden: pencuci kereta
economy
through tempat mencuci automatik yang dalam Pekerja mencuci automatik ini dan cara
use-based
kereta secara terdapat di pasaran. menghasilkan kereta penggunaanya serta
business
models: automatik. Sistem sebuah sistem kebolehfungsiannya
The
pencuci kereta itu 2. Melakukan pencuci kereta Instrumen: dalam mencuci kereta
washing
machines dijadikan sebagai penambahbaikan yang lebih Penyelidikan dan dengan bersih dan
case.
sebuah stesen untuk dengan bersistematik pemerhatian berkesan.
ScienceDi
rect, 6. memudahkan kereta membangunkan dan memberikan
melaluinya dengan sebuah sistem yang hasil yang Analisis data: 2. Pengkaji menyertakan
menggunakan sistem lebih baik dan sangat Pengkaji sekali bahawa sistem
pandu lalu mencuci dapat mendapatkan memuaskan dari mengaplikasikan ini haruslah
kereta. Kajian ini hasil yang segi kebersihan, setiap teknik yang menjalankan tugasnya
juga mencari satu berkesan. masa dan digunakan oleh dengan baik serta
penyelesaian untuk kebolehfungsian. pekerja mencuci kerta melakukan
melakukan 3.Pembinaan ke dalam sistem penambahbaikan dalam
pembersihan kereta sistem mengambil pencuci kereta pembersihan kereta
secara maksima kira segala aspek automatik ini. Setiap kerana seperti mana

1|Mu k a S u ra t
dengan meneliti pembersihan tenaga, gerak kerja sistem automatik yang
semua bahagian seperti bahagian dan teknik yang lain diluar, sistem itu
yang sukar untuk yang sukar dicapai digunakan telah membersihkan
dicapai oleh mesin. dan sistem dianalisis dan sepenuhnya iaitu
Selain itu, peranan penggunaanya diaplikasikan dalam kawasan yang sukar
masa juga amat memainkan penggunaan sistem ini dicapai dan sempit
penting kerana jika peranan masa yang tidak dibersihkan
pembersihan kereta penting. dengan teliti.
dilakukan
menggunakan tenaga 3. Pengkaji menyertakan
manusia, ianya segala fungsi yang
mengambil masa terdapat pada setiap
yang agak lama bahagian mesin yang
berbanding telah dilakukan
penggunaan sistem penambahbaikan untuk
mesin. memudahkan dalam
pembangunan sistem
pencuci kertea
automatik itu kelak.

2|Mu k a S u ra t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
al., B. e. ()ct 16 Kajian yang 1.Melakukan kajian Kerangka yang Rekabentuk kajian: 1. Kadar yang
2018).
dilakukan ialah dalam penggunaan diaplikasikan Kualitatif dimasukkan oleh
Method of
2 operating berkaitan dengan mesin basuh ialah kadar pengguna amat penting
a heat
pengendalian pengering baju. penggunaan bagi Responden: dalam mempegaruhi
pump
laundry pengering dobi pam mesin basuh Pengguna mesin pengering bahan yang
dryer and
haba atau mesin 2. Kadar pengering serta basuh secara umum dimasukkan.
heat pump
laundry basuh pam haba penggunaan yang kekerapan
dryer or
yang mempunyai sering digunakan penggunaan Instrumen: 2. Masa dan haba perlu
heat pump
washing fungsi pengeringan. oleh pengguna daripada Penyelidikan daripada diselaraskan dengan
machine
Kajian ini juga mempengaruhi pengguna serta pembacaan yang sesuai agar semua
having
drying mengkaji tentang keberkesanan bagi haba yang perlu menunjukkan skala barang yang telah
function.
unit kawalan yang kebolehfungsian digunakan oleh secara umum untuk dimasukkan ke dalam
United
States mengawal operasi mesin basuh mesin basuh melihat cara mesin basuh pengering
Patent, 13.
bagi pengering pengering tersebut. pengering penggunaan daripada tersebut mudah dan
tersebut. Selain itu tersebut untuk pengguna cepat kering.
juga, kajian ini juga 3.Kadar haba yang mengeringkan
mengkaji baik dan sesuai bahan cucian Analisis data: 3. Penggunaan sensor
kebolehfungsian perlu diselaraskan dengan kadar Pengkaji telah yang telah dikendalikan
bagi sensor untuk dengan pakaian yang sesuai. mengkaji daripada di dalam mesin basuh
mengeluarkan haba penyelidikan secara pengering tersebut akan

3|Mu k a S u ra t
yang sesuai bagi yang ingin umum tentang membantu dalam
bahan basuhan yang dikeringkan. penggunaan mesin menentukan masa dan
diisi didalam mesin 4.Kadar masa juga basuh serta haba yang sesuai untuk
basuh pengering memainkan mengumpul semua proses pengeringan.
untuk dikeringkan peranan penting hasil daripada data- 4. Penggunaan tenaga
dengan kadar haba supaya bahan data umum yang elektrik juga
yang sesuai. cucian tersebut didapati melalui dipengaruhi oleh kadar
mendapatkan haba penyelidikan pengkaji berat barang yang telah
yang sesuai serta dimasukkan oleh
dapat pengguna ke dalam
mengeringkan mesin basuh pengering
bahan tersebut tersebut.
dengan baik dan
cepat

4|Mu k a S u ra t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Maria Grazia Kajian ini 1.Mengenalpasti Satu Rekabentuk kajian: 1. Tahap perkhidmatan
Gnoni, G.
merupakan satu strategi untuk penyelesaian Kualitatif pelanggan, meningkat
M. (2017).
3 Supportin model perniagaan mengurangkan dalam mencari dengan perkhidmatan
g circular
yang inovatif. pembaziran bagi cara untuk Responden: penyelenggaraan dan
economy
through Konteks bagi kajian produl elektrik dan mendapatkan Pembeli dan syarikat akses terhadap mesin
use-based
ini disokong oleh elektronik serta pengeluaran mewah yang lebih luas
business
models: analisis sastera yang kesan kepada produk dengan Instrumen: dan penyebaran
The
mendalam untuk ekonomi. baik dan Penyelidikan teknologi yang terkini.
washing
machines mengenalpasti permintaan
case.
perubahan utama 2.Pengkaji pelanggan dalam Analisis data: 2. Usaha untuk
ScienceDi
rect, 6. yang terlibat. menyatakan memerlukan Pengkaji menganalisis penyebaran pajakan
Penjualan barangan bahawa memilih produk tersebut. menggunakan boleh dicapai melalui
adalah tertakhluk model berasaskan pembacaan daripada pengenalan insentif
dengan permintaan penggunaan dan sastera untuk cukai dan langkah-
pengguna dari bukannya mendapatkan langkah dasar untuk
semasa ke semasa. berasaskan maklumat yang lebih menyedarkan orang
Selain itu, penkaji pemilikan, sahih dan dipercayai. ramai penglibatan isu
juga menyatakan membantu CE (Circular Economy)
bahawa harga dan perniagaan untuk iaitu pekeliling
jangka hayat bagi meningkatkan ekonomi.

5|Mu k a S u ra t
produk seperti mesin kawalan ke atas 3. Pelbagai kesan yang
basuh haruslah produk. baik telah memberi
sesuai dan impak kepada
diselaraskan agar 3.Product/Service pengeluar contohnya
tidak membebankan System merupakan impak positif diberikan
pengguna. Jika dapat satu cara dalam oleh peningkatan aliran
menjaminkan menyelesaikan logistik.
penjualan yang baik permasalahan yang
kepada syarikat melanda pengeluar 4. Kebolehpercayaan yang
pengeluaran adalah dalam lebih tinggi dan
lebih baik. mendapatkan lagi kebolehpercayaan
lebih ramai ramalan juga
pembeli seperti merupakan kelebihan
produk bagi mesin bagi ekonomi untuk
basuh ini. pengeluar.

6|Mu k a S u ra t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Braithwaite N., Menurut kajian 1.Produk yang Penjimatan Rekabentuk kajian: 1. Kedudukan kecekapan
D.-T. D.
sebanyak 2.5 juta dihasilkan haruslah tenaga yang Kualitatif tenaga adalah disediak
(June
4 2015). mesin basuh telah mempunyai jangka telah dilabelkan sebagai kaedah bagi
Should
terjual di United hayat yang panjang pada mesin Responden: pengguna untuk
energy
labels for Kingdom kerana supaya pengguna basuh dapat Pengguna, pengilang membuat keputusan
washing
permintaan yang lebih tertarik untuk membantu dan pengedar pembelian.
machines
be tinggi. Selain itu membeli. memberikan
expanded
mengkaji tentang jangka hayat Instrumen: 2. Penggunaan tenaga dan
to include
a kesan-kesan yang 2.Jangka hayat penggunaan bagi Temubual iaitu secara kos yang kurang bagi
durability
berpotensi untuk yang panjang ini mesin basuh wawancara operasi adalah perlu
rating?
Product memberikan adalah dipengaruhi tersebut serta bagi pengguna kerana
Lifetimes
maklumat ketahanan daripada kadar memberikan Analisis data: mesin basuh
and the
Environme dan bagaimana ini tenaga yang jaminan Melalui wawancara memberikan impak
nt
dilaksanakan oleh digunakan oleh sepenuhnya separa berstruktur yang tinggi terhadap
(PLATE),
10. pengeluar dan produk seperti terhadap kedua untuk meneroka alam sekitar.
pengguna akan mesin basuh ini. pihak iaiti persepsi yang berbeza
beralih kepada pembeli dan tentang jangka hayat 3. Selepas sahaja tahun
tenaga yang lebih 3. Dengan adanya pembekal. dan prestasi serta 2014, semua mesin
rendah pada masa label efisyen bagi ketahanan. basuh haruslah dinilai
hadapan. mesin basuh ini dengan minimum dan

7|Mu k a S u ra t
amat membantu perlu meningkat
pengguna untuk sehinga A+++.
membuat
keputusan yang 4. Pengguna buka sahaja
baik serta dapat membuat keputusan
memberi manfaat pembeliaan melalui kos
juka kepada pihak dan kecekapan tenaga
pengeluar. sahaja tetapi
memerlukan jangka
4.Kelangsungan hayat yang panjang
label tersebut juga.
adalah melalui
kaedah Energy
Efficiency Index
(EEI) yang telah
dilakukan terhadap
mesin basuh
tersebut.

8|Mu k a S u ra t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Ilka D. Nix, A. F. Kajian ini adalah 1.Kajian Mengkaji Rekabentuk kajian: 1. 12 buah mesin menjadi
(2015).
bertujuan untuk melakukan perhubungan Kualitatif sampel untuk dikaji di
Characteri
5 zation of meningkatkan beberapa ujian diantara sabun North Rhine-
Microbial
pengetahuan tentang terhadap mesin pencuci serta Responden: Westphalia, Germany.
Communit
ies in kewujudan mikroba basuh yang sering pembiakan Pengguna mesin
Household
yang sedia ada di digunakan untuk berlaku oleh basuh 2. Kajian adalah bertujuan
Washing
Machines. dalam mesin basuh. melihat pembiakan Biofilms. untuk melihat
Hygiene
Biofilms merupakan bakteria di dalam Instrumen: pengedaran oleh mikro
and
Washing, perkara yang penting mesin basuh yang Penyelidikan organisma iaitu bakteria
9.
bagi mikroba. Ianya membahayakan dan kulat di dalam
dikaitkan dengan pengguna. Analisis data: beberapa buah mesin
pelbagai penyakit Pengkaji melakukan basuh.
berjangkit yang 2. Kebanyakkannya penyelidikan pada
bertanggungjawab dalam analisis mesin basuh 3. Mikroorganisma telah
ke atas kerosakan di memperlihatkan pengguna yang kerap dikenal pasti terdapat di
dalam sektor bahawa pembiakan digunakan untuk dalam sabun pencuci
industri. itu terjadi dengan melihat bagaiman dan segala ciri-ciri
pengguna sabun pembiakan tersebut biofilms telah
pencuci yang dapat berlaku diasingkan untuk
kurang baik. kebaikan.

9|Mu k a S u ra t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Chris Callewaer, Kajian ini adalah 1.Cucian telah Kajian terhadap Rekabentuk kajian: 1. Bakteria yang
S. V.-M.
6 untuk mengkaji dilakukan dengan kadar bakteria Kualitatif menyentuh memberi
(8
December bagaimana kehadiran gabungan antara yang membiak penyumbangan
2015).
bakteria boleh terjadi beban dobi yang pada pakaian Responden: sebahagian besar
Bacterial
Exchange apabila melakukan biasa dan cucian setelah Pengguna mesin kepada mikrobioma
in
pencucian di dalam kapas didapati melakukan basuh yang terdapat di dalam
Houshold
Washing mesin basuh. bahawa pembersihan tekstil selepas
Machines.
penghasilan baju di dalam Instrumen: pencucian kain.
Original
research bakteria agak mesin basuh Penyelidikan dan
Article, 1.
kurang terhasil atau dobi. pemerhatian 2. Pelbagai Biofilm
pada cucian yang menghasilkan bakteria
mempunyai kapas. Analisis data: setelah tamat pencucian
Penyelidikan walaupun kadarnya
2.Bakteria dilakukan mengambil sedikit dalam sampel
kebiasaannya lima buah mesin pencucian terhadap
terhasil apabila basuh sebagai sampel kapas.
baju yang telah untuk melakukan
dipakai dan kajian terhadap haluan 3. Peluntur dapat
pengaruh daripada bakteria. membantu pencuci
air. biasa untuk

10 | M u k a S u r a t
mengurangkan kadar
3. Penggunaan pembiakan bakteria
haba yang rendah terhadap baju setelah
juga sahaj selesai pencucian
mempengaruhi tersebut.
dalam keadaan
bakteria serta 4. Penggunaan air yang
mendorong berbeza juga amat
pencemaran di mempengaruhi kepada
dobi. keadaan bakteria yang
terdapat pada pakaian.
4. Pencucian
menggunakan haba
yang rendah dapat
dibantu apabila
pencuci
mempunyai
peluntur sewaktu
pembersihan di
dalam mesin basuh.

11 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Permadi, N. A. Kajian untuk 1.Mendapatkan Melakukan Rekabentuk kajian: 1. Botol plastik
(2016).
mencipta reka nilai kekuatan yang inovatif terhadap Kualitatif merupakan satu bahan
Desain
7 dan bentuk, analisis dan dihasilkan oleh bahan yang telah plastik yang sukar
analisis
simulasi bagi mesin bilah batang di sedia ada untuk Responden: Tiada untuk dihapuskan pada
mesin
pencuci basuh untuk dalam mesin basuh melihat hasil masa sekarang dan
cacahan
mencincang kecil dengan yang berkesan Instrumen: mengambil masa yang
botol
plastik botol platik dengan menggunakan dan dapat Penyelidikan lama untuk lupus.
untuk
penggunaan aplikasi sistem simulasi. digunakan di
industri
kecil Solidworks 2010. Ini industri. Analisis data: 2. Pengkaji
dengan
adalah untuk 2. Dapatan yang Penyelidikan membangunkan
mengguna
kan menentukan nilai terhasil ialah dilakukan komponen yang
simulasi.
kekuatan hasil dan keselamatan menggunakan aplikasi bersesuaian untuk
Naskah
Publikasi, nilai von mises terjamin dalam SolidWorks 2010 mencuci botol plastik
10.
secara maksima penggunaanya dalam bentuk simulasi yang telah digunakan.
daripada bahan yang kerana kesemua untuk menentukan
digunakan untuk kekuatan yang kadar kekuatan yang 3. Bilah batang
menentukan faktor digunapakai adalah terhasil untuk dikendalikan di dalam
keselamatan apabila selamat. mencincang botol mesin basuh untuk
bahan tersebut plastik di dalam mesin mencincang botol
digunakan. basuh. plastik dengan mudah.

12 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Keusahawanan Produk Strategi ini Rekabentuk kajian: Strategi ini dilaksanakan untuk
8 adalah usaha kreatif perkhidmatan adalah tindakan Kualitatif memperluaskan bahagian
Rofik A. yang dibentuk jualan terbaik di yang bertambah pasaran dengan menggunakan
August(201
berdasarkan inovasi kasut dobi jauh (terus Responden: taktik dalam bentuk menambah
7)Strategi
Pemasaran untuk mencipta adalah produk meningkat) dan Tiada item dari promosi jualan
Perkhidmat
an sesuatu yang baru, perkhidmatan Deep berterusan, dan melalui usaha pemasaran
Pembersiha menambah nilai, cleaner, yang dijalankan Instrumen: berskala besar. Untuk
n Kasut.
Fakulti memberi faedah, membersihkan berdasarkan Penyelidikan dan permohonan, anda boleh
Ekonomi mewujudkan semua bahagian perspektif apa Wawancara menggunakan risalah, risalah
dan Bisnes.
pekerjaan dan kasut dalaman dan yang diharapkan dan sebagainya supaya orang
hasilnya berguna luaran. Majoriti oleh pelanggan Analisis data: dapat mengetahui tentang
untuk orang lain. mereka yang pada masa akan Faktor kekuatan Farclean Shoe Laundry
Keusahawanan menikmati produk datang. Oleh itu, adalah lebih besar Business dalam masyarakat.
selalu sinonim perkhidmatan Deep strategi itu daripada faktor Perniagaan Farclean Shoe
dengan Perniagaan Clean adalah di hampir selalu kelemahan dan kesan Laundry mesti sering
Sederhana, tetapi kalangan orang bermula dari apa faktor peluang adalah mengambil bahagian dalam
tidak selalu berlaku, muda di sekolah yang boleh lebih besar daripada acara-acara dengan membuka
kerana perniagaan atau di kolej yang berlaku dan faktor ancaman berdiri dan memberikan
tidak selalu dimiliki secara kebetulan tidak bermula walaupun diskaun dan hadiah yang dapat
oleh seseorang mempunyai lebih dari apa yang perbezaannya adalah menarik pengguna.

13 | M u k a S u r a t
Usahawan daripada satu kasut berlaku. penting. Oleh itu,
dikelaskan sebagai dan jenis kasut Kemunculan kedudukan Farclean
Perusahaan Kecil kebanyakannya kelajuan inovasi Shoe Laundry
dan Sederhana kasut. pasaran baru dan Business apabila
(PKS). Perusahaan perubahan corak dilihat dari hasil
Mikro, Kecil dan pengguna analisis data terletak
Sederhana (MSME) memerlukan atau dalam kuadran 1
boleh ditafsirkan kecekapan teras. pada analisis matriks
dalam pelbagai segi Syarikat perlu SWOT yang
oleh pelbagai mencari bermaksud bahawa
sumber. kecekapan teras dalam posisi
dalam Pertumbuhan. Ini
perniagaan yang menunjukkan keadaan
mereka lakukan dalaman Farclean
Shoe Laundry
Business agak kukuh
dengan persekitaran
yang masih
menyokong.
Kedudukan Farclean
Shoe Laundry
Business terletak di

14 | M u k a S u r a t
kuadran 1 dan
menggunakan strategi
umum adalah untuk
meningkatkan pangsa
pasar yang ada untuk
produk tertentu
melalui usaha
pemasaran berskala
besar.

15 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Pengurusan dobi Masalah yang Mengkaji sistem Rekabentuk kajian: Tiga buah model
yang lemah akan sering kali berlaku operasi Kualitatif penambahbaikan dicadangkan
9 Hambali F. & Yeun menyebabkan ialah masa perkhidmatan bagi mengatasi permasalahan
Liong C
perkhidmatan menunggu yang dobi yang sedia Responden: yang wujud dalam sistem asal.
Oktober 15
(2016). menjadi kurang lama dalam suatu ada, seterusnya Pengguna dobi Model dicadangkan
Penggunaa
n Simulasi cekap. Tambahan proses. Tempahan membina model berdasarkan penekanan
Arena pula, usahawan pelanggan perlu simulasi Instrumen: terhadap penggunaan tenaga
Untuk
Meningkat perniagaan kecil beratur menunggu berdasarkan Penyelidikan kerja dan masa perkhidmatan
kan sering menghadapi giliran untuk sistem yang yang optimum. Berdasarkan
Prestasi
Perkhidmat masalah dari segi dibasuh, sedia ada dan Analisis data: pemerhatian penyelidik,
an Dobi kewangan untuk dikeringkan, mencadangkan Model simulasi asal didapati pekerja mampu
Jurnal
Pengukura melakukan dilipat, diseterika model alternatif menunjukkan purata menyiapkan tugasan dalam
n Kualiti
penambahbaikan dan dibungkus. menggunakan penggunaan tenaga tempoh masa yang singkat
Dan
Analisis dalam perniagaan Tempahan yang perisian Arena kerja bagi setiap sekiranya lebih fokus pada
mereka. banyak untuk sumber yang terlibat pekerjaan mereka. Selain itu,
Oleh itu dalam menyebabkan menambah baik adalah sederhana atau model yang dicadangkan juga
penyelidikan ini, operasi prestasi operasi rendah. Purata bertujuan memberi penekanan
sistem simulasi perkhidmatan perkhidmatan penggunaan tenaga terhadap usaha untuk
untuk membantu menjadi sibuk dobi. Kajian kerja adalah merujuk mengurangkan tempoh masa
dalam meningkatkan sekaligus yang dilakukan kepada kadar menunggu yang lama. Berikut

16 | M u k a S u r a t
prestasi meningkatkan tertumpu kepada penggunaan setiap adalah penerangan mengenai
perkhidmatan dobi potensi kehilangan sistem sumber dalam sistem. model penambahabaikan serta
telah dicadangkan. dan kecuaian dalam pengoperasian di Purata tempoh masa hasil larian model simulasi
Tumpuan adalah mengendalikan sebuah kedai perkhidmatan, purata berkenaan.
kepada operasi kedai tempahan dobi yang tempoh masa
dobi tradisional yang pelanggan. Selain menyediakan keseluruhan dan
melibatkan proses itu, penggunaan perkhidmatan bilangan tempahan
mengambil tenaga kerja yang mencuci, yang masuk dan
tempahan, mencuci, tidak seimbang mengering dan keluar dari setiap
mengering, melipat akan turut memberi menyeterika proses yang terlibat.
dan menyeterika. kesan kepada pakaian. Purata tempoh masa
Kajian ini dilakukan produktiviti output keseluruhan merujuk
menggunakan teknik yang dihasilkan. kepada purata masa
simulasi yang Oleh itu, operasi keseluruhan dalam
merupakan satu perkhidmatan yang sistem, iaitu meliputi
kaedah penyelesaian cekap amat penting masa menunggu dan
masalah yang bagi mengelakkan masa perkhidmatan.
menganalisis telatah berlakunya Selain daripada untuk
sistem dan kesan pembaziran sama proses melipat
cadangan ada dalam bentuk pakaian dan
“bagaimana-jika” ke masa, tenaga kerja menyeterika, purata
atas sistem sebenar. tempoh masa

17 | M u k a S u r a t
Keseluruhan sistem mahupun sumber menunggu, purata
pengoperasian ini bahan. tempoh masa
digambarkan dengan perkhidmatan dan
model simulasi bagi purata tempoh masa
membolehkan sistem keseluruhan bagi
sebenar dikaji dan setiap proses adalah
dianalisis bagi satu kumpulan
tempahan mengikut
kuantiti tertentu.
Sebagai contoh, masa
yang dikira bagi
proses mengambil
tempahan adalah masa
perkhidmatan untuk
satu tempahan
pelanggan yang
mempunyai jumlah
pakaian atau toto
mengikut taburan
yang telah dinyatakan.
Manakala masa yang
dikira bagi proses

18 | M u k a S u r a t
membasuh dan
mengering adalah
untuk satu kelompok
tempahan yang
mempunyai jumlah
pakaian atau toto
mengikut ungkapan
yang telah dinyatakan
dalam modul
kelompok.

19 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Kualiti permukaan Insoles khusus Orthotics adalah Rekabentuk kajian: Penetapan jenis pemotong
dan masa sering ditetapkan semua peralatan Kualitatif dipengaruhi oleh jenis bahan
10 Bawono B. Januari pemprosesan untuk untuk individu yang ditambah dan saiz pemotong. Tahap 2
19 (2016).
orthotic kasut insole dengan neuropati kepada tubuh Responden: dipilih untuk penggunaan
Penyiasata
n (iso) yang diperbuat diabetik untuk manusia untuk Pesakit pemotong jenis 1 (Endmill
Parameter
Proses daripada busa getah mengurangkan menstabilkan MEH) untuk menghasilkan cip
Optimum EVA (erf) sangat tekanan tinggi dari badan, Instrumen: akan berpaut kepada
Dalam
Pengilanga bergantung kepada kepala metatarsal mencegah Temu bual dan pemotong. Dengan cara ini,
n CNC strategi pemesinan dan kawasan lain, kecacatan, penyelidikan kualiti produk kurang daripada
Orthotic
Kasut. input semasa proses yang melindungi dari permukaan licin. Penggunaan
Departmen penggilingan CNC. mengurangkan cedera, atau Analisis data: pemotong jenis 2 (Endmill
t Of
Industrial Makalah ini risiko ulser plantar. membantu Parameter pemesinan SECO) untuk menghasilkan cip
Engineerin
bertujuan untuk Insoles fungsi anggota telah dipilih akan dikeluarkan secara
g.
menjelaskan menyediakan badan. Insole berdasarkan pelbagai langsung dari pemotong untuk
penggunaan Logik antara muka yang kasut orthotoid percubaan dengan menghasilkan kualiti
Fuzzy yang penting antara kaki adalah peranti memeriksa kesannya permukaan produk yang lebih
disepadukan dengan dan kasut dan, yang direka pada kekasaran halus. Berdasarkan hasilnya,
kaedah Taguchi bersama dengan untuk permukaan. Pada dapat diketahui bahwa faktor-
untuk pengubahsuaian memulihkan mulanya, parameter faktor yang mempengaruhi
meminimumkan outsole yang dipertimbangkan proses pemesinan dari gred

20 | M u k a S u r a t
kekasaran menawarkan fungsi kaki untuk eksperimen, L8 tertinggi hingga terendah
permukaan dan pendekatan yang salah. orthogonal array adalah faktor
memaksimumkan paling langsung digunakan. Arus
Kadar Pengeluaran kepada ortogon L8 ini
Bahan (MaRR) yang pengurangan disediakan untuk
untuk produk iso tekanan tisu yang kombinasi parameter
dengan erf merosakkan pada komposisi Eva
berdasarkan mesin kaki plantar kaki. Rubber, makanan, dan
kedalaman potongan.
Permukaan kekasaran
dipilih sebagai tindak
balas untuk mengukur
dan menentukan sama
ada ketiga-tiga
parameter sebenarnya
mempengaruhi proses
pemesinan orthotic
kasut insole.
Perbezaan dalam
bilangan lapisan
bahan Eva Rubber
ditetapkan sebagai

21 | M u k a S u r a t
faktor dalam kajian
ini untuk melihat
sama ada ia akan
memberi kesan
kepada magnitud
kekasaran permukaan
yang terhasil.

Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota


(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)

22 | M u k a S u r a t
Syarikat yang Menganalisis Mesin Rekabentuk kajian:
terlibat dalam produktiviti jentera (peralatan) yang Kualitatif Tingkat OEE untuk mesin
Washer pada periode bulan
11 Anngara B. pengeluaran dan (peralatan) di merupakan
Januari-Desember 2016 dengan
Februari
pengedaran dalam syarikat objek adalah Responden: ratarata sebesar 58,67% yang
(2016).
Analisis
merupakan keadaan jauh dari
minuman ringan supaya tahap mesin basuh Pengguna Peralatan
produktiviti ideal, dimana idealnya adalah
Mesin yang tidak boleh pengeluaran dan botol 1 di PT. 85%, sehingga produktivitas
Basuh mesin Washer belum optimal.
dipisahkan daripada piawaian yang Coca-Cola Instrumen:
Mengguna
kan masalah kecekapan ditetapkan oleh Bottling Penyelidikan
Metode dan keberkesanan syarikat adalah Indonesia yang
Effective
Keperluan pada mesin 85% pengeluaran ada di Mesin Analisis data:
Keseluruha (peralatan) yang ideal untuk dapat Mesin Pencuci. Berdasarkan
n.
disebabkan oleh menghasilkan Ini kerana mesin gambarajah Pareto
enam kerugian besar. produk yang mesin basuh yang telah dibuat, dua
Masalah yang diinginkan dengan adalah unit faktor tertinggi
berlaku dalam mesin biaya terendah. Ini kritikal di mana dikurangkan dengan
mesin basuh tidak dapat diatasi apabila terdapat kehilangan kelajuan
optimum dalam dengan kerosakan pada 51.34% dan
proses pengeluaran menghapuskan sisa mesin ini penghentian kecil dan
untuk membasuh (sia-sia) yang kecil sebanyak
botol, oleh itu berlaku. akan 33.84% dengan
langkah perlu Memahami bahawa mengganggu peratusan kumulatif
diambil untuk terdapat konsep proses sebanyak 85.18%,

23 | M u k a S u r a t
mencegah atau pengeluaran yang membasuh botol maka kedua-dua enam
mengatasi masalah cekap dan berkesan dari penghantar faktor kerugian besar
ini dengan bertujuan amat diperlukan ke mesin yang menjadi masalah
untuk menentukan bagi pengurus pengisi. Data utama untuk
tahap produktiviti untuk menangani yang dikumpul dibincangkan dan
mesin mesin basuh. perniagaan global, adalah data dari Analisis itu akan
Tujuan kajian ini dan menjadi asas Mesin Washer dilakukan
adalah untuk dalam kitaran menggunakan
melakukan analisis produktiviti. gambarajah tulang
produktiviti melalui Tujuan ikan.
kaedah Kaedah penyelidikan ini
Kemampuan adalah untuk
Keseluruhan (OEE) mengetahui tahap
yang kemudiannya mesin mesin mesin
diikuti dengan produktiviti dengan
mengukur OEE menggunakan
enam kerugian besar kaedah Overal
untuk mengetahui Equipment
kecekapan Effectiveness
kecekapan yang (OEE).
hilang dalam enam
faktor dari enam

24 | M u k a S u r a t
kerugian besar, maka
apa faktor
memberikan
sumbangan terbesar
yang menghasilkan
kecekapan pada
mesin basuh mesin.
Dengan rajah kausal
dan rajah Pareto
boleh dianalisis
masalah sebenar
yang merupakan
punca utama
kerugian kecekapan
yang tinggi yang
menghasilkan
produktiviti rendah
mesin mesin basuh

Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota


(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)

25 | M u k a S u r a t
Untuk mencapai Untuk mencapai Mesin basuh Rekabentuk kajian: kawalan medan berorientasikan
keperluan kawalan kawalan domestik secara Kualitatif sensor tanpa sensor sistem
12 Chi Song. March kelajuan untuk berorientasikan umumnya boleh PMSM langsung dirakamkan
(2018).
aplikasi tersebut, fizikal, dikategorikan Responden: untuk aplikasi mesin basuh
Kawalan
Sensorless seorang pemerhati accuraterotorpositi kepada dua Tiada domestik. Dengan cara
Semulajadi
Untuk mod-slaid baru telah onofPMSM adalah konfigurasi: maklum balas mengenai
Aplikasi dibangunkan dengan penting untuk pencuci Instrumen: "kawalan setara", SMO yang
Mesin
Basuh, IEE menggunakan teknik tindak balas bahagian atas Penyelidikan dicadangkan berfungsi dengan
Transaction maklum balas dinamik yang dan hadapan. A baik dalam julat kelajuan
s on
Industry. "kawalan setara". cepat, yang toploadwasherus Analisis data: penuh. Keuntungan maklum
Bersenjata dengan biasanya boleh uallyhasanagitat Algoritma kawalan balas direka untuk
algoritma yang diperolehi dari ororimpellertotra tanpa sensor untuk menyesuaikan diri dengan
dibangunkan, sensor pengekod, nsfermotor torsi pemacu DDPM telah kelajuan operasi, menghasilkan
pemerhati ini dapat sensor, atau sensor (atau tindakan dilaksanakan dalam prestasi anggaran yang
meminimalkan ralat optik yang mekanikal) ke pengawal digital memuaskan dari kedudukan
anggaran kedudukan dipasang pada aci. dobi di dalam berasaskan DSP. pemutar. Oleh itu, dari segi
rotor pada kelajuan Walau bakul. Sistem pemacu prestasi tinggi dalam
rendah dan bagaimanapun, Penyelenggaraan DDPM eksperimen penyesuaian, pemerhati ini
menjamin adalah sangat wajar pengurusan - terdiri daripada motor amat sesuai untuk aplikasi
penumpuan cepat untuk pemerkosesanpe DDPM 48-tiang, yang memerlukan julat
pemerhati pada menghilangkan ngurusan seperti yang kelajuan yang luas, termasuk
kelajuan tinggi di sensor tersebut denganDDPM. ditunjukkan dalam rantau yang lemah. Algoritma

26 | M u k a S u r a t
rantau yang lemah. untuk Prototypewasher dan penyongsang kawalan telah dibangunkan dan
Oleh itu, kawalan mengurangkan kos, mechanicalarchit kuasa tiga fasa dengan berjaya dimulakan dengan
tanpa sensor ini menjimatkan ruang ecture pengawal. Parameter pengawal keselamatan
sesuai untuk pemacu pemasangan, dan (b) Close- motor adalah sama
mesin basuh meningkatkan upofthewasherba seperti dalam simulasi
domestik yang keteguhan sket dengan yang dibincangkan
memerlukan operasi mekanikal dan DDPM. sebelumnya.
kelajuan tinggi. kebolehpercayaan Prospek kelajuan Kekerapan penukaran
Algoritma kawalan sistem, yang basuh yang penyongsang kuasa
tanpa sensor yang penting untuk tipikal dari ialah 20 kHz. Semua
dicadangkan banyak aplikasi. mesin basuh atas parameter kawalan
dilaksanakan dalam Untuk tujuan ini, beban. sistem telah
pengawal digital kerja penyelidikan Sementara itu, disempurnakan
yang berkesan kos mengenai kawalan mesin pencuci dengan baik untuk
dan diuji dalam tanpa sensor muka, menjalankan operasi
mesin basuh PMSM telah thetumblingactio dalam kedua-dua
prototaip terpilih. dijalankan secara nofthelaundry basuh basuh dan
Kedua-dua simulasi intensif selama direalisasikan pemutar melalui
komputer dan hasil beberapa dekad. dengan proses: dari
percubaan Secara amnya, memandu prototyping cepat
digambarkan untuk PMSM utama dramnya DSPACE ke
pengesahan. tanpa sensor berjalan pada pelaksanaan dalam

27 | M u k a S u r a t
kelajuan tertentu sistem kawalan
yang tetap. tertanam sasaran.
Konfigurasi Pengecualian yang
mesin basuh diperlukan: 1)
prototaip beban menguji kawalan
dengan motor tanpa sensor pada
DDPM bangku dynamometer
ditunjukkan dan 2 ) pada mesin
dalam Rajah 1. basuh prototaip.
Seperti yang Keputusan percubaan
dapat dilihat, utama dibentangkan
motor pancake dan dibincangkan
secara langsung kemudian.
digabungkan
dengan pendesak
dan bahagian-
bahagian
mekanik
berputar lain.

Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota


(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)

28 | M u k a S u r a t
Mesin basuh jenis Mengemukakan Mesin basuh Rekabentuk kajian: Proses mencuci pakaian
laci dan proses ciptaan berkaitan juga mempunyai Kualitatif dengan menggunakan Mesin
13 Jin Kim N. cucian cucian dengan Mesin Sensor prapesan pencuci jenis laci, yang terdiri
September
menggunakan Mesin basuh dan, lebih- yang digunakan Responden: daripada langkah-langkah
(2017),Pro
ses Jenis basuh didedahkan. lebih lagi, kepada untuk tekanan Tiada tekanan Sensing yang
Pakai
Mesin pencuci mesin basuh jenis Sensing di diakibatkan oleh kepala
Drawe
dengan pinggan mempunyai laci pro Diberi dalam unit bas Instrumen: tekanan di dalam unit bak
Mengguna
perumahan dibuka di dengan unit tiub Pembersih; Penyelidikan dalam pembasuhan selepas air
kan
SAM,Fore hadapannya untuk pencuci yang pelabuhan ekzos Analisis data: dimasukkan ke dalam unit tab
ign
membentuk rongga. direka untuk wap yang alat pengaliran aliran basuh Said, dan menentukan
Applicatio
n Priority Kabinet, yang dibuka atau ditutup dipasang ke pertama untuk air sama ada air di dalam unit
Data, 10
dibuka di atasnya, melalui tindakan bahagian atas yang disalurkan Pembersih tab telah mencapai
diterima dalam bergerak jenis laci, unit bas secara terpilih dari tahap rujukan; menghidupkan
rongga perumahan dengan itu Pembersih operasi pembilasan pemanas untuk memanaskan
supaya kabinet membolehkan Seperti yang unit pembersih basuh air di dalam unit Pembersih
bergerak ke hadapan pengguna dengan pelabuhan atas ke atmosfera tabung apabila ditentukan
atau ke belakang mudah meletakkan berkomunikasi melalui paip bahawa air telah mencapai
dengan perumahan. dobi atau dengan penyaliran air yang tahap rujukan; menentukan
Unit tab basuh, yang mengambil pakaian pedalaman Unit pertama atau memberi sama ada tekanan di dalam unit
terdiri daripada tab keluar dari unit Tab tab basuh, makan air yang tab basuh telah meningkat
luar dan tab mandi Mandi dan mudah dengan itu diproses dari unit sama dengan atau lebih tinggi
dalaman, ditetapkan dipasang tanpa Memilih secara pembersih atas ke unit daripada paras rujukan

29 | M u k a S u r a t
dalam kabinet. Unit terhad secara aktif Wap dari bawah basuh bawah
tiub pembersihan ini kritikal oleh ruang unit Tab basuh melalui hos
mengandungi air Menegak di atas ke atmosfera; sambungan Kedua ;
basuh di dalamnya, kawasan injap Solenoid dan peranti kawalan
dan menjalankan pemasangan, dan dipasang ke aliran Kedua untuk air
operasi basuh dan dengan berkesan pelabuhan ekzos yang diproses secara
operasi pengeringan membasuh wap dan terpilih dari operasi
berputar untuk pelbagai laundri digunakan untuk membilas unit bawah
pakaian yang yang mempunyai mengawal basuh rendah ke
terdapat di ciri-ciri kain dan pelabuhan; dan atmosfer melalui paip
dalamnya. Unit warna yang pengawal yang penyaliran air Kedua
pemacu dipasang berbeza pada masa digunakan untuk atau memberi makan
pada kedudukan di yang sama, di mengawal injap air yang diproses dari
bawah tab luaran samping mencuci Solenoid untuk unit bawah basuh
Unit tab basuh, dan secara kecil-kecilan membuka port rendah ke unit
berputar tab dalam kuantiti dobi ekzos wap pembersih basuh atas
unit Pembersih tab. semasa memelihara apabila pra-unit melalui yang pertama
air, ciptaan ini juga unit Pembersih hos sambungan.
berkaitan dengan Sensitif yang
proses cucian sensitif oleh
cucian Sensor praSSure
menggunakan adalah sama atau

30 | M u k a S u r a t
mesin basuh seperti lebih tinggi
itu daripada paras
rujukan.

31 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
SABET, S. M. Kajian ini 1. Mengenalpasti Konsep reka Rekabentuk kajian: 1. Reka bentuk yang
(december
menerangkan masalah sistem bentuk yang Kaedah Kualitatif menarik bertujuan
2015).
14 DESIGN bagaimana reka kejuruteraan yang diperbuat dicipta dengan alat
OF A
bentuk struktur menggabungkan daripada plat Responden: pengangkut kereta
MODULA
R mesin cuci kereta masalah teknikal, standard Tiada mudah alih yang terdiri
ROLLOV
peralihan modular pengeluaran dan membolehkan daripada sistem paip
ER
CARWAS ini dilakukan logistik. cara pemasangan Instrumen: Unshaped yang tegak
H
menerusi yang cepat dan Penyelidikan serta yang mempunyai
MACHIN
E perkembangan 2. Mengurangkan mudah untuk pemerhatian yang beberapa tempat zon
STRUCT
struktur baru untuk tenaga manusia. meningkatkan dilakukan. pusat yang disasarkan
URE.
Machine mesin basuh kereta strategi dengan semburan.
Design,
rollover 3. Memperbaiki pemasangan dan Analisis data:
129-136.
menggunakan Model strategi pengangkutan Pengkaji menganalisis 2. Peralatan mencuci
AquaStar. pengangkutan dan melalui reka data struktur yang kereta menyediakan
pemasangan. bentuk yang disimulasikan dengan pembasuhan dan
baru. menunjukkan bahawa pengeringan yang
4. Dapat mesin basuh kereta cekap dengan
mengurangkan rollover mampu pemasangan bar
bebanan berat menahan beban kereta semburan air basuh
mahupun saiz

32 | M u k a S u r a t
dengan reka bentuk yang digunakan dalam atau pengering di dalam
yang baru. keadaan yang baik. bingkai.

3. Pergerakan dikawal
oleh sistem yang telah
diprogramkan ataupun
alat yang serupa seperti
semburan cat yang
dibekalkan dengan satu
siri sensor yang diatur
untuk mengesan
kehadiran objek
kenderaan.

4. Pemasangan transmisi
terdiri daripada motor
elektrik dan kotak gear
membolehkan
pergerakan peralihan di
sepanjang sepasang rel.

33 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Lengvarský, P., Kajian ini 1.Mengenalpasti Takungan dalam Rekabentuk kajian: 1. Tindak balas dinamik
Hagara, M.,
menjalankan dua Analisis Modal bentuk mod Kualitatif output menerusi rekod
& Bocko, J.
15 (Dec 2015). analisis pengaruh Eksperimen dicipta untuk sensor yang dipasang di
Analysis of
suhu pada dilakukan hanya mengira jumlah Responden: beberapa lokasi pada
the
Temperature pergeseran pada satu suhu titik pengukur Tiada komponen mekanikal.
Influence on
frekuensi semula dalam makmal. dalam perisian
a Shift of
Natural jadi iaitu Analisis yang digunakan. Instrumen: 2. Perisian simulasi
Frequencies
Modal 2. Mengenalpasti Pulley secara Penyelidikan SolidWorks digunakan
of Washing
Machine Eksperimen dan Analisis Modal teoritikalnya untuk pengaruh suhu
Pulley.
Analisis Modal Berangka dibahagi kepada Analisis data: pada pergeseran
American
Journal of Berangka dilakukan dalam tiga bahagian Melalui Analisis frekuensi semula jadi
Mechanical
terhadap pulley empat suhu berbeza iaitu di titik rim, Modal Berangka pulley mesin basuh.
Engineering,
215-219. mesin basuh. dengan keadaan three arms dan bersependapat Pulley menjadi bahan
Selain itu, sempadan pertengahan. dengan Analisis model 3D mengikut
mengkaji tentang frekuensi yang Modal Eksperimen sempadan syarat yang
takungan dalam sama. untuk digunakan pada diterapkan.
bentuk mod yang ramalan frekuensi
perlu dicipta 3.Mengenalpasti semula jadi dan dalam 3. Mesin basuh domestik
untuk mengira Analisis Modal bentuk mod dan berfungsi pada suhu
jumlah titik Berangka

34 | M u k a S u r a t
pengukur yang bersependapat menggunakan perisian tertentu dan digunakan
mencukupi (DOF) dengan Analisis simulasi SolidWorks. sebagai suhu rujukan.
dalam perisian Modal Eksperimen
yang digunakan untuk digunakan 4. Keputusan Analisis
iaitu perisian pada ramalan Modal Berangka dalam
Pulse Reflex. frekuensi semula frekuensi semula jadi
jadi dan dalam dan bentuk mod
bentuk mod. dibandingkan dengan
hasil eksperimen yang
diperolehi daripada
Analisis Modal
Eksperimen.

35 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Abdull Patas, N. B., Masalah 1. Mengenalpasti Merekabentuk Rekabentuk kajian: 1. Pengkaji menyatakan
Din, S. B., &
pengeringan proses pengeringan dan Kuantitatif bahawa kaedah
Mohd Khalid
16 , M. b. terutamanya yang kasut automatik melaksanakan pengeringan di bawah
(2019).
melakukan yang dirancang dan pengering kasut Responden: matahari untuk cucian
Automatic
Shoe Dryer. aktiviti-aktiviti di dibina mudah automatik yang Pengguna pengering kering yang
JOURNAL
luar kawasan digunakan dan boleh membantu kasut automatik. menggunakan
OF
TECHNICAL menyebabkan dibawa ke mana- dalam pengering rambut dan
AND
berpeluh dan mana. mempercepatkan Instrumen: meletakkan kasut di
VOCATIONA
L kasut basah serta proses Penyelidikan dan bawah peti sejuk adalah
EDUCATIO
lembab. Hasilnya, 2. Proses pengeringan Pemerhatian. kaedah lama dan tidak
N, 119 - 127.
kasut berbau tidak pengeringan kasut kasut dalam sesuai untuk
menyenangkan dalam masa yang masa yang Analisis data: menggunakannya.
untuk digunakan singkat. singkat dan hasil Penyelidik
dan boleh pengeringan menggunakan aplikasi 2. Penggunaan tiga atau
menyebabkan 3.Dapat membaca yang Arduino bagi platform empat cahaya mentol
penyakit kulit input cahaya pada memuaskan elektronik AC dan kipas untuk
pada kaki jika sensor, jari pada pengguna. berdasarkan proses pengeringan
tidak dibersihkan butang atau perkakasan dan sensor DHT 11 untuk
dengan baik. menghantar mesej perisian yang mudah mengesan kelembapan
Kajian ini seperti Twitter dan digunakan dan dalam kasut, rak dan

36 | M u k a S u r a t
melaksanakan menjadikannya membuat tinjauan Arduino Uno dalam
pengeringan kasut output. kepada sampel. memprogram proses
secara automatik sistem.
dalam
mempercepatkan 3. Saiz kasut kanak-kanak
proses juga adalah salah satu
pengeringan kasut faktor proses
dalam masa yang pengeringan yang cepat
singkat. dan bergantung berapa
banyak mentol yang
digunakan.

4. Sistem ini
menggunakan Arduino
UNO sebagai platform
microcontroller dengan
sensor DHT 11 dan
menghantar arahan
untuk menyampaikan
kepada pembuka api
panas dan kipas AC.

37 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Lin, K. K. (August Kajian ini 1.Dapat Kerangka yang Rekabentuk kajian: 1. Penggunaan pelbagai
2019).
dilakukan mengurangkan digunakan untuk Kualitatif komponen seperti tali
Arduino
17 Based berkaitan dalam penggunaan air dan menyelesaikan pinggang, sensor, motor
Automatic
menghasilkan keperluan tenaga masalah dengan Responden: dc, berus dan pengering
Car Washing
System. prototaip dengan manusia bagi penggunaan Pengguna, pengilang ini dikawal
International
sistem basuh sistem basuh kereta sistem dan syarikat. menggunakan Arduino.
Journal of
Trend in kereta secara secara automatik. pembasuhan
Scientific
automatik kereta secara Instrumen: 2. Stesen pengisian bahan
Research and
Development sepenuhnya yang 2.Dapat automatik ini Penyelidikan api menggunakan
(IJTSRD),
diautomatikasikan meningkatkan dapat kaedah dalam sistem
2456-6470.
dengan tahap sistem ekonomi. menjimatkan Analisis data: basuh kereta yang
pencucian, penggunaan air, Melakukan terdiri daripada mesin
pembersihan dan 3.Mengurangkan masa, dan tenaga penyelidikan pada besar dengan berus
pengeringan yang dan bebas dari manusia. sistem pembasuhan automatik.
berbeza. Selain pencemaran dan kereta automatik
3. Arduino tahan lebih
itu, sistem ini mudah sebagai prototaip
lama daripada sistem
dikaitkan dengan dilaksanakan di berdasarkan Arduino
elektro-mekanikal yang
stesen pengisian pasaran. dengan hanya
lain serta tiada
bahan api. pemasangan
mekanikal.

38 | M u k a S u r a t
pencemaran alam
sekitar.

4. Penggunaan sistem
yang lebih mudah dan
kos efektif serta tahan
lebih lama dan
berkesan.

39 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Gopalkrishnan, S. Kajian ini 1.Mengenalpasti Penjimatan masa Rekabentuk kajian: 1. Pengkaji memastikan
R., Sundram,
bertujuan bagi mesin penggilap dan tenaga Kuantitatif dan ketahanan mesin
J., Shien, E.
18 H., & Lun, T. menghasilkan kasut automatik manusia pada kualitatif. penggilap kasut
K. (Jun
Mesin polish boleh menggilap mesin penggilap automatik ini berfungsi
2018).
Automatic kasut automatik seluruh permukaan kasut automatik Responden: dengan baik.
Shoe
yang membantu kasut. ini akan 20 responden.
Polishing
Machine. pengguna untuk menjadikan Kuantitatif dilakukan 2. Memerlukan sudut
Jabatan
menggilap lebih 2. Dapat membina produk perlu melalui borang soal yang lebih hangat
Kejuruteraan
Mekanikal, 1- cepat dan lebih mesin yang boleh diambil kualiti selidik dari yang sehingga dapat
53.
mudah tanpa menyembur cecair yang terbaik dan berumur 25 sehingga menyembur ke atas
menggunakan pada kasut secara memastikan 50 orang. Data seluruh permukaan
tenaga manusia automatik. bahan dipilih kualitatif dikumpul kasut.
berbanding adalah sesuai melalui temu bual
3. Mesin ini dilaksanakan
dengan menggilap 3. Dapat untuk orang daripada tinjaun
pada bila-bila masa
menggunakan menganalisis jenis digunakan. Jika yang telah dilakukan.
dengan hanya klik pada
berus. berus, motor dan berus terlalu
butang.
muncung untuk keras, boleh Instrumen:
semburan. merosakkan Penyelidikan dan
4. Pengkaji menyatakan
permukaan kulit pemerhatian serta
perlu mendapatkan saiz
pada kasut. borang soal selidik.
sebenar bagi

40 | M u k a S u r a t
memastikan kestabilan
Analisis data: dan keselamatan
Mesin ini mencapai kualiti.
menggunakan kaedah
9P dan PRIME
digunakan dalam
pengumpulan data
yang mengandungi
pernyataan masalah,
penyelidikan, idea,
pembuatan dan
menilai bagi
memastikan projek
berfungsi dengan
betul mengikut
perancangan projek
supaya pengguna
dapat menggunakan
produk dengan yakin.

41 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Gljušc´ic´, P., Kajian ini 1.Mengenalpasti Penyelesaian Rekabentuk kajian: 1. Pengkaji menyatakan
Zelenika , S.,
dilakukan masalah instrinsik merangkumi Kualitatif proses mengumpul
Blaževic, D.,
19 & Kamenar , berkaitan peranti penuaian geometri penuai tenaga kinetic adalah
E. (2019).
bagaimana tenaga kinetik yang Responden: rendah dimana semua
Kinetic
Energy pengeluaran piezoelektrik. dioptimumkan Tiada sistem bergerak dengan
Harvesting
tenaga kinetik dan bergantung menggunakan prinsip
for Wearable
Medical boleh digunakan 2.Penggunaan kepada Instrumen: penuaian pada tenaga
Sensors.
untuk sensor model berangka mekanisme yang Penyelidikan dan dalam aplikasi
Journal
Sensor, 1-24. perubatan. kompleks untuk sesuai untuk pemerhatian perubatan.
meningkatkan sensor perubatan
output kuasa yang dipakai dan Analisis data: 2. Penuaian tenaga
spesifik. litar elektrik Membangunkan piezoelektrik yang
diperlukan untuk peranti penuaian inovatif boleh
3.Mengenalpasti pengurusan tenaga yang sesuai menyebabkan
penerapan tenaga yang untuk menyediakan perngurangan pada
teknologi penuaian baik. Analisa kuasa yang jisim dan saiz yang
tenaga digunakan modal awal diperlukan. memihak kepada
untuk sensor diperlukan untuk pengecilan peranti
perubatan yang membuktikan mudah pakai serta
digunakan. kesahihan model meningkatkan

42 | M u k a S u r a t
FusionExcel autonomi secara
melalui drastik.
perbandingan
3. Pengkaji menyatakan
kepada
sumber tenaga yang
CMEDM, serta
umumnya
garis panduan
dipertimbangkan untuk
untuk
penuaian teranag terdiri
penyerapan
daripada tenaga solar
frekuensi
(cahaya), frekuensi
berikutnya
radio, tenaga kinetic
dalam analisis
dan sisa haba.
harmonik.

4. Gabungan yang sesuai


dengan prinsip reka
bentuk ini membawa
kepada reka bentuk
kelas penapisan tenaga
kinetik tenaga
piezoelektrik baru yang
mematuhi keperluan
kuasa peranti perubatan
yang boleh pakai.

43 | M u k a S u r a t
Artikel Rujukan Ringkasan Dapatan Utama Kerangka Metodologi Nota
(Reference) (Summary) (Key findings) Teoritikal (Methodology)
Sung, B. J. (2017). Kajian ini 1.Mengenalpasti Hasil analisis Rekabentuk kajian: 1. Kandungan
Derivation of
20 menerangkan mod kegagalan kegagalan dana Kualitatif peningkatan dan
reliability
parameters parameter yang berlaku di parameter kebolehpercayaan hasil
through
kebolehpercayaan bahagian utama kebolehpercayaa Responden: penilaian klac dan brek
reliability
analysis and klac dan brek klac dan brek untuk n utama untuk Tiada untuk mesin basuh
life test of
sebagai langkah mesin. klac dan brek yang meningkatkan
clutch &
brake for pertama membuat bagi mesin Instrumen: faktor kegagalan.
washing
analisis berkaitan 2. Dapat basuh. Penyelidikan dan
machine.
Journal of kegagalan data. meningkatkan pemerhatian 2. Analisis kebaikan bagi
International
Selain itu, prestasi klac dan pengagihan data untuk
Council on
Electrical menganalisis brek melalui Analisis data: menentukan taburan
Engineering,
puncanya penciptaan QFD. Analisis data yang hayat yang paling
96-101.
kegagalan utama diperolehi dari ujian sesuai untuk data hayat
dengan memungkinkan untuk sebagai langkah
menggunakan mengira parameter pertama analisis
perisian bagi analisis statistic.
MINITAB dan cengkaman dan brek
3. Melakukan
perbandingan untuk mesin basuh.
pemeriksaan mengenai
ujian pra Penggunaan statistik
kebolehan empat jenis
dilakukan dan ini adalah nilai yang

44 | M u k a S u r a t
analisis mengukur perbezaan pengagihan kehidupan
MINITAB antara titik-titik yang biasa seperti
terhadap mesin bersesuaian dengan pengedaran Weibull,
basuh. titik-titik yang pengedaran Lognormal
digambarkan dan , 3-parameter
sama ada probabiliti pengedaran Weibull dan
linear yang sesuai dan pengedaran biasa.
mendapat pendapat
dari pakar yang
berkaitan terhadap
kegagalan data produk
ini.

45 | M u k a S u r a t

Anda mungkin juga menyukai