Anda di halaman 1dari 16

Nama : ………………………………………………..

Tahun : ………………………

SULIT
015/1

Matematik
Kertas 1
“LTS 1”
2005
1 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

“LEARNING TO SCORE 2005”


MATEMATIK
Kertas 1 - Set Dua

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak


[ Lihat sebelah
SULIT
Jawab semua soalan.

1 40 000 =

A 0·004 juta
B 0·04 juta
C 0·4 juta
D 4 juta

2 515 075 telah dibundarkan menjadi 520 000. Nombor itu telah dibundarkan
kepada _________ yang terdekat.

A puluh ribu
B ribu
C ratus
D puluh

3 Sebuah lori membawa 12 465 biji telur ayam. Berapakah anggaran jumlah telur
ayam yang dibawa oleh 31 buah lori yang sama muatan?

A 30 000 hingga 40 000


B 40 000 hingga 50 000
C 300 000 hingga 400 000
D 400 000 hingga 500 000

4 50 000 − 754 × 5 =

A 249 246
B 246 230
C 49 246
D 46 230

1 3
5 4 − 1 =
4 4

1
A 2
4

1
B 2
2

1
C 3
4

3
D 3
4
1 3 5
6 4 − + =
3 4 6

7
A 3
12

1
B 4
3

5
C 4
12

7
D 4
12

2
7 11 × =
3

2
A 11
3

1
B 7
3

1
C
3

3
D
22

3
8 sama nilainya dengan.
5

A 03

B 05

C 06

D 16
9 315 – 125 =

9
A 2
100

9
B 1
100

9
C 2
10

9
D 1
10

10 713 + 185 – 214 =

A 17073
B 17173
C 684
D 1 122

11 236 kg × 15 =

A 1 416 g
B 3 540 g
C 35 400 g
D 354 000 g

12 Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor yang bertanda W,X,Y dan Z.

4356 3456 3546 3

W X Y Z
RAJAH 1
2
Antara kad-kad tersebut yang manakah nilai digit 4 ialah ?
5

A w
B X
C Y
D Z
13 Farhana mempunyai 437 keping setem dalam albumnya. Setelah diperiksa,
45 keping setemnya telah rosak.Farhana menyusun semula setemnya pada
8 helaian album .Berapakah bilangan setem dalam setiap helaian jika ianya
disusun sama banyak?

A 46
B 49
C 59
D 60

14 Rajah 2 menunjukkan satu garis nombor.

1 1 4 Y
9 3 9
RAJAH 2
Antara berikut, yang manakah nilai Y ?
2
A
3
5
B
9
7
C
9
8
D
9
15 Jadual 1 menunjukkan bilangan kereta di sebuah ejen jualan dalam bulan April.

Perodua Kelisa Perodua Kancil


35 buah 50 buah

JADUAL 1
3 2
Dalam bulan Mei daripada Perodua Kelisa dan daripada Perodua Kancil
7 5
telah berjaya dijual. Berapakah jumlah bilangan kereta Perodua yang masih
belum dijual ?

A 15
B 20
C 35
D 50

16 Rajah 3 menunjukkan 4 keping kad nombor.

2·06 2·006 2·6

RAJAH 3

Kad nombor keempat adalah hasil tambah 3 kad nombor itu. Susunan
nombor-nombor itu mengikut nilainya dalam tertib menurun ialah

A 6·66 , 2·6 , 2·06 , 2·006


B 6·66 , 2·006 , 2·06 , 2·6
C 6·666 , 2·06 , 2·006 , 2·6
D 6 ·666 , 2·6 , 2·06 , 2·006
17 Rajah 4 menunjukkan sebatang kayu JKLM.

J K L M
48cm

RAJAH 4

1 1
Panjang JK ialah panjang LM. Panjang LM ialah panjang JM.
2 5
Panjang KL , dalam cm, ialah

A 4·8
B 9·6
C 14·4
D 33·6

18 30% daripada sebakul manggis ialah 270 biji. , Antara berikut, yang manakah
ayat matematik yang betul bagi menunjukkan bilangan sebakul manggis ?
30
A × 270 =
100

30
B × 100 =
270

100
C × 270 =
270

30
D × = 270
100
19 Rajah 5 menunjukkan bacaan alat penimbang bagi 5 tin susu yang sama.

3 kg
g
g
g 1
2

RAJAH 5

Jika 3 tin susu yang sama ditambah lagi, berapakah berat, dalam kg, semua
tin susu itu ?

A 0·36
B 1·08
C 1·80
D 2·88

20 Umur Nasir ialah 12 tahun 3 bulan. Umurnya lebih 28 bulan daripada adiknya.
Hitungkan umur adiknya.

A 9 tahun 9 bulan
B 9 tahun 11 bulan
C 10 tahun 9 bulan
D 10 tahun 11 bulan

21 Purata kelajuan sebuah bas ialah 60 km hingga 80km sejam.


Anggarkan, dalam km, jarak perjalanan yang dilaluinya dalam tempoh 5 jam.

A 300
B 350
C 400
D 500
22 Rajah 6 terdiri daripada segitiga P, Q, R dan S yang dilukis pada petak-petak
segiempat sama yang sama besar.

R
S

RAJAH 6

Antara segitiga-segitiga P,Q, R dan S, yang manakah segitiga sama kaki ?

A P dan Q
B P dan R
C P dan S
D Q dan R

23 Rajah 7 menunjukkan sebuah kuboid.

3cm

3cm
5cm

RAJAH 7

Berapakah jumlah luas, dalam cm², semua permukaan kuboid itu ?

A 39
B 45
C 60
D 78
24 Rajah 8 terdiri daripada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

RAJAH 8

Diberi perimeter kawasan berlorek ialah 28cm. Berapakah perimeter,


dalam cm, seluruh rajah itu ?

A 14
B 16
C 32
D 64

25 Rajah 9 menunjukkan segiempat sama PQST dan segitiga sama kaki QRS.
P Q

T 6cm S

RAJAH 9

Diberi perimeter QRS adalah dua kali perimeter PQST. Hitungkan panjang RS
dalam cm.

A 21
B 24
C 42
D 48
26 Rajah 10 menunjukkan cantuman empat segiempat tepat yang sama besar.

8cm

2cm

RAJAH 10

Luas seluruh rajah berlorek, dalam cm² ialah

A 16
B 24
C 48
D 64

27 Rajah 11 menunjukkan cantuman kubus P dan Kuboid Q.

6cm P Q

RAJAH 11

3
Isipadu kubus P adalah daripada isipadu kuboid Q. Hitungkan, dalam cm³
4
isipadu kuboid Q?

A 36
B 162
C 216
D 288
28 Rajah 12 menunjukkan lima kad nombor.

L 83 35 27 M

RAJAH 12

Diberi purata lima nombor ialah 46. Apabila L dikeluarkan, purata empat
nombor ialah 49. Apakah nilai L ?

A 34
B 36
C 51
D 85

29 Jadual 2 yang tidak lengkap menunjukkan bilangan setem yang


disimpan oleh 4 orang murid.

Murid Bilangan setem


Ramu
Ahmad
Chan 69
Naqib 71

JADUAL 2

Diberi purata setem yang disimpan oleh 4 orang murid ialah 67. Bilangan
setem yang disimpan oleh Ramu kurang 16 berbanding Ahmad. Berapakah
bilangan setem yang disimpan oleh Ramu ?

A 56
B 72
C 112
D 128
30 Jadual 3 menunjukkan tambang bulanan bagi tiga orang murid.

Murid Nurin Siti Melur

Tambang RM28 RM47

JADUAL 3

1
Tambang bas Melur kurang berbanding jumlah tambang Nurin dan Siti.
5
Berapakah tambang bulanan Melur?

A RM15
B RM60
C RM75
D RM90

31 Dalam sebuah kebun, Pak Ali menganggarkan 80 % pokok pisang yang


ditanamnya akan hidup. Selepas sebulan, didapati 108 pokok pisang hidup,
lebih 10 % daripada yang dianggarkannya. Berapakah bilangan pokok
pisang yang dianggarkan hidup oleh Pak Ali ?

A 24
B 86
C 96
D 120

32 Harga sebuah basikal RM350. Diskaun 20 % akan diberikan kepada pembelinya.


Mat membayar RM320 untuk membeli basikal itu. Antara berikut, pernyataan
yang manakah benar ?

A Mat terkurang bayar RM30


B Mat terkurang bayar RM70
C Mat terlebih bayar RM40
D Mat terlebih bayar RM70

33 Seorang penternak membela 10 ekor ayam daging dan 20 ekor ayam telur.
Jika berat ayam daging di antara 1200g hingga 1500g dan ayam telur
diantara 800g hingga 1000g, berapakah anggaran berat, dalam kg, semua
ayam itu ?

A 12
B 16
C 20
D 31
34 Piktograf yang tidak lengkap pada Rajah 13 menunjukkan bilangan
murid dalam 4 buah sekolah.

Sekolah Bilangan Murid

Mewakili 25 orang murid

RAJAH 13

Bilangan murid Sekolah D ialah 75 % daripada purata murid 3 buah


Sekolah A, B, dan C. Berapakah bilangan murid sekolah D ?

A 75
B 100
C 225
D 300

35 Sofea menyimpan 15 sen sehari bagi bulan Januari dan Februari 2005.
Dia mendermakan semua simpanan bagi tempoh dua bulan itu kepada tabung
bencana alam. Berapakah wang yang didermakannya ?

A RM8.70
B RM8.85
C RM9.00
D RM9.15

36 Jumlah harga 7 buah buku dan 6 batang pembaris ialah RM24.70. Jika harga
6 batang pembaris ialah RM7.20,hitungkan jumlah harga sebuah buku dan
sebatang pembaris ?

A RM1.20
B RM2.50
C RM3.70
D RM17.50
37 Carta palang yang tidak lengkap pada Rajah 14 menunjukkan bilangan
bungkusan keropok yang dijual oleh Mak Minah bagi tiga bulan tertentu.

Bilangan bungkus

Bulan
Jan Feb Mac

RAJAH 14

Jualan keropok yang dijual pada bulan Mac merosot 20% berbanding bulan
Februari. Jika jumlah jualan bagi bulan Jan. dan Feb. ialah 350 bungkus,
berapakah jumlah jualan keropok bagi bulan Jan, Feb. dan Mac ?

A 100
B 200
C 450
D 550

Adik : Saya ada 5 keping syiling 20 sen.

Abang: Abang ada lebih 15 keping syiling 20 sen daripada adik.

Kakak: Syiling 20 sen kakak pula kurang 3 keping daripada


jumlah syiling abang dan adik.

38 Berdasarkan dialog di atas, pernyataan manakah yang benar ?

A Jumlah syiling 20 sen mereka ialah 23 keping.


B Jumlah syiling 20 sen mereka ialah 28 keping.
C Jumlah wang mereka ialah RM4.60
D Jumlah wang mereka ialah RM9.40
39 Harga kos sebuah basikal ialah RM90. Seorang peniaga menjual
basikal itu kepada Amin dengan mendapat keuntungan sebanyak 20%.
Amin pula menjual basikal itu kepada rakannya dengan harga RM130.
Berapakah keuntungan yang diperolehi oleh Amin?

A RM18
B RM22
C RM26
D RM40

40 Rajah 15 menunjukkan carta palang bilangan peserta suatu jogathon.

Veteran

Dewasa

Remaja dan
Kanak-kanak

50 100 150 200 250 300


Bilangan Peserta Jogathon

RAJAH 15

1
Bilangan peserta remaja ialah daripada jumlah peserta veteran dan
4
dewasa. Berapakah bilangan peserta kanak-kanak ?

A 125
B 175
C 275
D 300

KERTAS SOALAN TAMAT