Anda di halaman 1dari 18

Nama : ……………………………………………….……..

Tahun : ……………………

SULIT 015/1

Matematik
Kertas 1
“LTS 2”
2006
1 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

“LEARNING TO SCORE 2006”


MATEMATIK
Kertas 1 - Set Dua

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

[ Lihat sebelah
SULIT
Jawab semua soalan.

1 Nilai digit 8 dalam nombor 5·084 juta ialah

A 80
B 800
C 8 000
D 80 000

2 34 + 16·166 - 12·768 =

A 62·934
B 37·398
C 3·500
D 3·391

3 750 ÷ ( 25 x 5 ) =

A 150
B 30
C 16
D 6

0·6 juta + 2
1
4 juta + 3 500 000 =
4

A 3 720 000
B 5 700 000
C 5 810 000
D 6 350 000

2
1
5 daripada 9.8 ℓ
4
A 2450 ℓ
B 24·5 ℓ
C 2·45 ℓ
D 0·245 ℓ

63
2
6
7

5
A 3
7

2
B 3
7

5
C 2
7

4
D 2
7

7 24 kg 80 g - 15·455 kg - 385 g =

A 8 kg 24 g
B 8 kg 240 g
C 8·96 kg
D 5·495 kg

8 Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor yang tidak lengkap

3 9 27 P

Rajah 1
Hitungkan nilai P

A 81
B 108
C 162
D 243

3
9 Tukarkan 3 025 m kepada km dalam bentuk pecahan termudah.

1
A 3
4

1
B 3
40

25
C 3
100

25
D 3
1000

10 Sebuah bas dari Kuala Lumpur tiba di Ipoh pada pukul 2.30 petang.

Nyatakan waktu tiba dalam sistem 24 jam ?

A Jam 2030
B Jam 1430
C Jam 1230
D Jam 0230

11 Jadual 1 menunjukkan padanan pepejal dengan objek

Pepejal Objek

P Piramid Sandwic

Q Sfera Bola

R Kon Skital

S Kuboid Kotak

Jadual 1

Antara yang berikut yang manakah menunjukkan pasangan yang betul

A P
B Q
C R
D S

4
12 Antara berikut yang manakah nilainya paling besar ?

A 56·4 x 1000
B 2·86 x 100
C 0·06 x 1 000
D 0·438 x 10

13 Jadual 2 menunjukkan jarak lompatan 5 orang murid dalam acara lompat jauh

Nama Murid Jarak lompatan

Razak 5.0 m
Samrit 4.3 m
Zulhisham 5.3 m
Rusdi Kurang 90 cm daripada Zulhisham
Lingam Sama dengan jarak lompatanRazak

Jadual 2
Berapakah purata jarak lompatan bagi kelima-lima murid ?

A 24·0
B 20·5
C 4·80
D 4·160

1 P 2
14 5 jam - = 4 jam
2 3

Apakah nilai P ?

A 96 minit
B 90 minit
C 70 minit
D 50 minit

5
15 Rajah 2 menunjukkan dua keping kad nombor

1 3
1 1
5 5

Rajah 2
Berapakah hasil tambah kedua-dua pecahan di atas dengan 0·52 ?

A 3·32
B 3·02
C 2·8
D 0·8

16 Antara berikut yang manakah tidak benar?

A 0·76 km = 760 m
B 1·08 km = 1080 m
5
C km = 500 m
10
19
D km = 19 m
100

6
17 Rajah 3 menunjukkan beberapa buah segilima yang sama besar.

Rajah 3

Berapakah pecahan bahagian yang berlorek daripada seluruh rajah ?

1
A
3
1
B
2
2
C
3
8
D
16

18 Jadual 3 menunjukkan jumlah wang saku dan perbelanjaan dalam masa tiga hari ,
oleh Lim

HARI WANG SAKU PERBELANJAAN


Isnin RM2.00 85 Sen
Selasa RM3.50 RM1.90
Rabu RM1.50 70 Sen
Jadual 3
Berapakah jumlah wang simpanannya selama tiga hari ?

A RM2.55
B RM2.75
C RM3.10
D RM3.55

7
19 Rajah 4 menunjukkan harga dan diskaun sebuah televisyen yang dijual di sebuah kedai

RM 800

DISKAUN 20 %

> < v 0

Rajah 4
Shukur mempunyai wang RM750.00.

Antara kenyataan berikut yang manakah benar ?

A Wang Shukur lebih RM110


B Wang Shukur lebih RM150
C Wang Shukur kurang RM110
D Wang Shukur kurang RM50

20 Sebuah bakul mengandungi bola hijau, biru dan merah.


1
Bilangan bola biru adalah 24 biji, bola hijau adalah daripada bilangan bola biru
4
dan bilangan bola merah dua kali jumlah bilangan bola biru dan hijau.

Berapakah pecahan bola biru daripada jumlah bola dalam bakul itu ?
2
A
5
4
B
15
9
C
17
13
D
20

8
21 Rajah 5 ialah ialah Piktograf yang menunjukkan bilangan buku cerita yang dibaca
oleh empat orang murid dalam seminggu.

NAMA BILANGAN BUKU

SANI

LIM

KUMAR

PETER

Rajah 5

Jumlah buku cerita yang dibaca oleh mereka ialah 112 buah.
Bilangan buku cerita yang diwakili oleh setiap ialah

A 4
B 6
C 8
D 10

1
22 Umur Roslan 8 tahun. Umur Syahirah 6 tahun 5 bulan, manakala
2
umur Shafika 2 tahun 3 bulan lebih muda daripada Syahirah.

Hitungkan jumlah umur mereka

A 15 tahun 1 bulan
B 15 tahun 5 bulan
C 17 tahun 1 bulan
D 19 tahun 1bulan

9
23 Sebuah kotak mengandungi 24 batang pen biru dan 16 batang pen hitam. Cikgu Azli
membeli 6 kotak pen yang sama untuk dibahagikan sama rata kepada 30 orang
muridnya.

Langkah untuk mengira bilangan pen yang diterima oleh setiap murid ialah

A 24 + 16 x 6
30
B 24- 16 x 6
30
C (24 + 16 ) x 6
30
D (24-16) x 6
30

24 Rajah 6 menunjukkan bil yang tidak lengkap barang yang dibeli oleh Puan
Sharimah .

Kuantiti Jenis Buah Harga seunit Harga

7 biji Epal 60 sen

1
3 kg Limau RM 3.00
2

2 biji Nanas 85 sen

Beliau membayar dengan menggunakan dua keping RM 10.

Berapakah lebihan wang Puan Sharimah ?

A RM 16.40
B RM 15.55
C RM 4.60
D RM 3.60

10
25 Sekolah Kebangsaan Bestari mempunyai 360 orang murid.Setiap murid berbelanja
antara 70 sen hingga RM1.50 sehari.

3
Anggarkan wang yang dibelanjakan sehari oleh daripada jumlah murid di sekolah
4
tersebut.

A RM180
B RM360
C RM450
D RM540

26 Rajah 6 menunjukkan sebuah Kuboid P dan sebuah kubus Q

8 cm P
5 cm
Q

12 cm

Rajah 6

Berapakah beza isipadu dalam cm, pepejal itu ?

A 110
B 155
C 415
D 425

27. Purata umur,Runi,Johan,Joo,Sany,Jefery ialah 15 tahun.


Hasil tambah umur Runi dan Johan ialah 27 tahun.

Hitungkan purata umur Joo, Sany dan Jefery.

A 16
B 45
C 42
D 16

11
28 Azizah membeli 6 kampit tepung gandum yang setiap kampit beratnya 1.5 kg.
3
Dia menggunakan 3 kg tepung untuk membuat kek coklat dan 3.8 kg tepung lagi
5
untuk membuat kek pisang.

Berapakah berat, dalam gram , tepung yang tinggal?

A 1600
B 1060
C 1006
D 1000

29 Jadual 2 menunjukkan bilangan keping duit syiling yang ada pada Isa.

Duit Syiling Bilangan

5 sen 30

10 sen 14

20 sen 34

50 sen 8

Jadual 2
Berapakah jumlah wangnya?

A RM13.70
B RM14.20
C RM15.90
D RM16.70

12
30. Rajah 7 menunjukkan Piktograf bilangan buku yang dibaca oleh empat orang murid
dalam tempoh seminggu.

NAMA MURID BILANGAN BUKU

SULAIMAN

SALIM

SAMAT

SALLEH

mewakili 4 buah buku


Rajah 7
Berapakah peratus bilangan buku yang dibaca oleh Saleh?

A 5
B 10
C 15
D 25

31 Rajah 8 menunjukkan 3 jarak lontaran peluru yang dilakukan oleh


seorang peserta.

1
12.4 m
2 3

1
Jarak lontaran kedua adalah daripada jarak lontaran pertama.
2

Jarak lontaran ketiga lebih 75 cm daripada jarak lontaran pertama,

Cari beza dalam cm jarak antara lontaran paling jauh dengan lontaran paling dekat.

A 6.2
B 6.95
C 13.15
D 695

13
32 Rajah 9 di bawah menunjukkan sebuah segiempat tepat KLMN dan sebuah
segiempat sama OPQM. NMQ adalah garis lurus

K L

P
oO
3 cm

N M Q
8 cm
Rajah 9
3
Panjang LO adalah daripada panjang LM.
4

Berapakah beza dalam cm² , luas segitiga KLN dengan luas segiempat sama OPQM ?

A 21 cm
B 24 cm
C 30 cm
D 60 cm

33 Tepung seberat 3 kg hendak diagihkan kepada 6 orang murid. Setiap murid di beri
antara 350 g hingga 400 g tepung untuk satu aktiviti.

Anggaran berat , dalam gram, baki tepung itu ialah

A 210
B 550
C 750
D 950

14
34 Rajah 10 menunjukkan bilangan manik dalam tiga buah bekas R ,S ,dan T.

74 132 55

R S T
Rajah 10
Berapa jumlah manik yang perlu dikeluarkan supaya purata bilangan manik dalam
sebuah bekas ialah 65 biji
A 66
B 87
C 131
D 195

35. Rajah 11 menunjukkan isipadu minyak dalam dua botol L dan M

120mℓ

Bekas L Bekas M

Rajah 11
Isipadu minyak dalam botol M adalah 3 kali kandungan minyak bekas L.
4
Kandungan minyak dalam bekas M adalah daripada isipadu penuh.
5

Berapa isipadu dalam ℓ minyak yang perlu ditambah supaya minyak dalam
bekas M penuh.

A 90
B 3.6
C 360
D 0.09

15
36 Bilangan kerusi plastik dan kerusi kayudi dalam sebuah dewan masing-masing ada
300 dan 150 buah
3
daripada kerusi plastik dan 50 buah kerusi kayu telah dikeluarkan.
5
1
daripada jumlah kerusi yang tinggal telah dipenuhi penonton,
2

Berapakah bilangan penonton yang hadir di dalam dewan tersebut?

A 100 buah
B 110 buah
C 120 buah
D 220 buah

37 Rajah 12 menunjukkan beberapa bentuk K, L, M dan N yang dibina daripada


segiempat sama yang sama besar.

K L M N

Rajah 12

Perimeter bagi sebuah segiempat sama itu ialah 8 cm,

Antara yang berikut yang manakah mempunyai perimeter paling panjang ?

A K
B L
C M
D N

16
38 Jadual 4 menunjukkan sebahagian daripada penerbangan di Lapangan Terbang
Antarabangsa Kuala Lumpur .

DARI KE WAKTU WAKTU TIBA


BERTOLAK
K.LUMPUR KOTA BHARU 5.55 a.m 7.00 a.m
P.PINANG KOTA BHARU 6.20 p.m 7.00 p.m
JOHOR BAHARU KOTA BHARU 7.00 a.m
IPOH KOTA BHARU 7.00 p.m

Jadual 4

Masa penerbangan dari Johor Baharu ke Kota Baru lebih 20 minit dari masa penerbangan
dari K.Lumpur ke Kota Baru. Manakala masa penerbangan dari Ipoh ke Kota Baru
kurang 10 minit dari penerbangan dari Pulau Pinang ke Kota baru.

Cari beza masa penerbangan antara tempoh yang paling lama dengan masa yang
paling singkat.

A 55 minit
B 105 minit
C 125 minit
D 135 minit

39 Rajah 13 menunjukkan harga bagi tiga jenis barang.

RM 9.50 RM 12.50 RM 95.00


Rajah 13
Harga sebuah beg ialah 40 % daripada jumlah harga buku, pen dan jam.

Berapa harga bagi dua buah beg yang sama .

A RM 46.80
B RM 93.60
C RM 117.00
D RM 157.00

17
40 Rajah 14 menunjukkan empat buah segitiga P,Q, R dan S yang dilukis pada
petak-petak segitiga sama sisi yang sama besar.

Q
R

RAJAH 14

Di antara segitiga itu, yang manakah merupakah sebuah segitiga sama kaki ?

A P
B Q
C R
D S

SOALAN TAMAT

18