Anda di halaman 1dari 13

Soal Fungsi Komposisi & Fungsi Invers

#1

Pilihlah salahsatu jawaban yang paling tepat dan benar?


1. Arti dari domain adalah…A
A. daerah asal
B. daerah kawan
C. daerah hasil
D. daerah fungsi x
E. daerah fungsi y

2. Arti dari kodomain adalah…B


A. daerah asal
B. daerah kawan
C. daerah hasil
D. daerah fungsi x
E. daerah fungsi y

3. Arti dari range adalah…C


A. daerah asal
B. daerah kawan
C. daerah hasil
D. daerah fungsi x
E. daerah fungsi y
4. Notasi fungsi dari f: x →3x -1 adalah…D
A. f(x) = 2
B. f(x) = 3x
C. f(x) =– 1
D. f(x) = 3x -1
E. f(y) = 3x – 1

5. Diagram panah berikut yang merupakan fungsi adalah…A


A.

B.
C.

D.

E.
6. Domain dari fungsi berikut adalah…D

A. {a, b}
B. {a, b, c}
C. {a, b, d}
D. {a, b, c, d}
E. {c, d}

7. Kodomain dari fungsi berikut adalah…

A. {1, 2, 3, 4}
B. {1, 3 }
C. {2, 4}
D. {1, 2}
E. {2, 3}
8. Range dari fungsi berikut adalah…D

A. {1, 2, 3}
B. {1, 2}
C. {2, 3}
D. {1, 3}
E. {2}

9. Domain dari himpunan pasangan berurutan {(1, a), (2, b), (3, d)} adalah…A
A. {1, 2, 3}
B. {a, b, d}
C. {1, 2, 3, a, b, d}
D. {1, 2, a, b}
E. {d, 3}

10. Kodomain dari himpunan pasangan berurutan {(1, a), (2, b), (3, b), (4,c)}
adalah…D
A. {a, c}
B. {2, 3, b}
C. {b}
D. {a, b, c}
E. {1, 2, 3, 4}
11. Range dari himpunan pasangan berurutan {(1, a), (2, b), (3, b), (4, c), (5,
a)} adalah…C
A. {1, 2, 3, 4, 5}
B. {a, b}
C. {a, b, c}
D. {c}
E. {1, 2, 3, 5}

12. Suatu fungsi dinyatakan oleh f(x) =x2 – 5x + 3. Nilai fungsi f(x) jika x = 10
adalah…C
A. 51
B. 52
C. 53
D. 54
E. 55

13. Suatu fungsi dinyatakan oleh f(x) = 2x2 – 3x + 5. Nilai fungsi f(x) jika x = 5
adalah…D
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
E. 50
14. Suatu fungsi dinyatakan oleh f(x) = 2x2 – 3x + 5. Nilai fungsi f(x) jika x = -2
adalah…D
A. 16
B. 17
C. 18
D. 19
E. 20

15. Suatu rumus fungsi f yaitu f(x) = 1 – x 2 dan h(x) = x2 , maka himpunan
pasangan berurutan adalah…A
A. { ( 0 , 1 ) , ( 1 , 0 ) , ( 2 , - 3 ) , ( 3 , - 8 ) , ( 4 , - 15 ) , ( 5 , - 24 ) }
B. { ( 1 , 0 ) , ( 0 , 1 ) , ( - 3 , 2 ) , ( - 8 , 3 ) , ( - 15 , 4 ) , ( - 24 , 5 ) }
C. { ( 1 , 0 ) , ( 2 , - 3 ) , ( 3 , - 8 ) , ( 4 , - 15 ) }
D. { ( 2 , - 3 ) , ( - 8 , 3 ) , ( - 15 , 4 ) }
E. { ( 1 , 0 ) , ( 0 , 1 ) , ( 2 , - 3 ) , ( 4 , - 15 ) }

16. Suatu rumus fungsi f yaitu f(x) = 1 – x2 , memiliki domain { 0, 1, 2, 3, 4, 5 }.


Himpunan pasangan berurutan adalah…A
A. { (0,1) , ( 1,0) , (2,-3) , (3,-8) , (4,-15), (5,24) }
B. { (1,0) , (0,1) , ( -3,2) , (-8,3) , (-15,4) , (-24,5) }
C. { (1,0) , (2,-3) , (3,-8) , (4,-15) }
D. { (2,-3) , (-8,3) , (-15,4) }
E. { ( 1,0) , (0,1) , (2,-3) , (4,15) }
17. Diketahui fungsi f : x → x2 – 2 dengan daerah asal A = { x | -3 ≤ x < 2 } dan
daerah kawan himpunan bilangan bulat. Daerah hasil adalah…A
A. { -2, -1, 2, 7 }
B. { 1, 2, 7 }
C. { -2, 2 }
D. { -2, -1, 2 }
E. { -2, -1, 7 }

18. Rumus fungsi g adalah g(x) = 5x – 4 , jika g(b) = 36 , nilai 2b adalah…B


A. 8
B. 16
C. 24
D. 36
E. 72

19. Jika f(x) = 5x – 4, nilai f(6) – f(3) adalah…C


A. 11
B. 13
C. 15
D. 27
E. 19

20. Fungsi f dirumuskan dengan f(x) = 4x + 5. Jika f(m) = 25 dan f(n) = 41 ,


nilai 2m – n adalah…B
A. 10
B. 9
C. 7
D. 5
E. 1
21. Jika f(x) = 2x2 + 3x + 1, maka nilai f(x-1) adalah…D
A. 2x2 + x
B. 2x2 -x + 3
C. 2x2 – x + 6
D. 2x2 – x
E. 2x2 + x + 6

22. Jika f(2x-1) = 2x, maka f(x) adalah…E


A. x – 3
B. x + 3
C. x – 2
D. x – 1
E. x + 1

23. Jika f(x) = x + 1, maka f(2x) adalah…B


A. 2f(x)
B. 2f(x) – 1
C. 1 – 2f(x) – 1
D. f(x) + 2
E. 2 – f(x)

24. Fungsi f ditentukan dengan rumus f(x) = ax + b. Jika f(4) = 29 dan f(10) =
77, f(x) = …B
A. 8x + 3
B. 3x + 8
C. 3x – 8
D. 8x – 3
E. 8x – 8

25. Jika f(x) = 2x + 1 dan g(x) = 3x2, maka (fog)(x) adalah…A


A. 6x2 + 1
B. 12x2 + 12x + 3
C. 1 - 6x2
D. 3x2 + 1
E. 4x2 + 2x + 2
26. Jika f(x) = 2x - 4 dan g(x) = 2x - 5, maka (fog)(x) adalah…C
A. 4x – 6
B. -4x + 6
C. 4x + 6
D. 2x + 3
E. -2x + 3

27. Jika f(x) = x - 1 dan g(x) = 2x + 4, maka (fog)(x) adalah…D


A. 2x
B. 2x – 1
C. 2x + 1
D. 2x + 3
E. 2x – 2

28. Jika f(x) = 3x + 4 dan g(x) = x2 + 1, maka (fog)(x) adalah…E


A. 3x2 + 1
B. 7x2 - 1
C. 7x2 + 3
D. 3x2 - 1
E. 3x2 + 7

29. Jika f(x) = 2x - 1 dan g(x) = x2, maka (gof)(x) adalah…A


A. 4x2 – 4x + 1
B. 4x2 + 4x + 1
C. 4x2 + 4x - 1
D. 4x2 – 2x + 2
E. 4x2 – 4x + 2

30. Jika f(x) = 1 – 3x dan g(x) = 2x2, maka (gof)(x) adalah…C


A. 6x2 – 1
B. 6x2 + 1
C. 1 - 6x2
D. 1 - x2
E. 1 + x2
31. Jika f(x) = 2x + 1 dan g(x) = x2 - 1, maka (gof)(0) adalah…A
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
E. 4

32. Jika f(x) = x - 2 dan g(x) = x2 + 1, maka (fog)(0) adalah…B


A. -2
B. -1
C. 0
D. 1
E. 2

33. Jika f(x) = 3x - 1 dan g(x) = 2x2 + 3, maka (gof)(1) adalah…C


A. 7
B. 9
C. 11
D. 13
E. 15

34. Jika f(x) = x - 4 dan g(x) = x2 – 3x + 10, maka (gof)(-1) adalah…B


A. 30
B. 50
C. 70
D. 90
E. 100

35. Jika g(x) = x + 1 dan (fog)(x) = x2 + 3x + 1, maka f(x) = …B


A. x2 + 5x + 5
B. x2 + x - 1
C. x2 + 4x + 3
D. x2 + 6x + 1
E. x2 + 3x - 1
36. Jika g(x) = x - 1 dan (fog)(x) = 2x2 – 4x + 3, maka f(x) = …E
A. x – 2
B. x + 2
C. x2 + 2
D. 2x2 - 1
E. 2x2 + 1

37. Jika f(x) = x + 1 dan (fog)(x) = 3x2 + 4, maka g(x) = …E


A. 3x + 4
B. 3x – 3
C. 3x2 + 4
D. 3 (x2 + 1)
E. 3 (x2 + 3)

38. Jika f(x) = 3x + 2 dan (fog)(x) = 8 – 3x, maka g(x) = …B


A. 2x – 1
B. 2 – x
C. 1 – x
D. x – 1
E. x – 2

39. Jika f(x) = 3x - 2 dan (fog)(x) = x2 + 1, maka g(x) = …A


A. 3x2 + 1
B. 2x2 + 3
C. 2x2 – 1
D. 2x2 - 3
E. 3x2 – 1

40. Jika f(x) = x - 2 dan (fog)(x) = 2x2 + 4, maka g(x) = …D


A. 2x2 + 1
B. 2x2 + 3
C. 2x2 + 5
D. 2x2 + 6
E. 2x2 + 11
41. Jika f(x) = x + 3 , maka f −1 ( x )=…A
A. x – 3
B. x
C. 3
D. -x
E. -3

42. Jika f(x) = 2x - 1 , maka f −1 ( x )=…C


x−1
A. 2
1
B. 2
x+ 1
x+1
C. 2
D. 2 x+1
1
E. x−1
2

43. Jika f(x) = x2 - 4 , maka f −1 ( x )=…A


A. √ x+ 4
B. √ x+ 2
C. √ x−4
D. √ x−2
E. √ 2 x−4

44. Hjakds
45. Ojiakd
46. Pijak;
47. Bhnm,
48. Jilk
49. Hujk
50. hjnm