Anda di halaman 1dari 3

TUGASTEKSCERAMAH

Nama :
Gustiapr
ihat
ini
ngr
ahay
u
Kel
as :XITKRO2.
No.
Absen:14

Teks1

Salam sej aht erabagi ki tasemua.


Segal a puj ibagiTuhan YME penguasa al am semest ay ang t elah
member ikansegenapl i
mpahanr ahmat sertakar unia-Ny asehi nggapadahar ii ni
ki
t adapatber kumpul di sini dalam keadaansehatt idakkur angsuat uapapun.
Padakesempat ani nii zi nkansay aunt ukmeny ampai kansebuahcer amag
singkat .Temahar iiniadal ahmengenaipent ingnyaker ukunandal am kehi dupan
berbangsadanber negar a.
Hadi ri
ny angber bahagi a,
Indonesi a mer upakan negar a dengan keanekar agaman y ang maj emuk.
Ber bagaiper bedaany angadamer upakankekay aankar uniadar isangMaha
Kuasa.Namun,per bedaant ersebutr ent anmeni mbul kankonf l
i
k.unt uki tuki ta
sebagaisaudar asebangsadanset anahai rhendakny ai kutmenj agakeut uhan
NKRIdenganmenj agaker ukunanant arsesama.
Ker ukunanhi dupant asuku,gol ongan,maupunbangsasangatdi anjurkan
demit egakny a per sat uan dan kesat uan dimasy arakat .kerukunan i t
u dapat
mencegah t er j
adi nya per sel isi
han dan per pecahan y ang membawa dampak
burukbagi kelangsunganhi dupumatmanusi a.Ker ukunanhi dupadal ahsuasana
dimanaant arasesamamanusi a,secar ai ndi vi
duat aukel ompokt er j
ali
nsal ing
penger tian dan keber samaan t anpat er halang ol eh per bedaan y ang ber sifat
mat eri,paham, at augol ongan.
Hadi ri
ny angber bahagi a,
Ker ukunanadal ahmodalut amademikel angsunganpembangunanhaj at
hidupsebuahbangsa.Pembangunant idakdapat sempur naapabi l
asumberday a
manusi at idakmemi li
ki si kapsal i
ngmenghar gai diant ar asesamany a.
Adany asal ingpenger t i
an, hormat -menghor mat i
, danadany akesamaanv isi
secar umum y ang menghapus segal a bent uk per bedaan akan dapat
mewuj udkan bent ukker ukunan y ang di nami s.Si kap i tu har ust umbuh,bai k
secar av er tikan ( pemer int ah dengan r aky at)dan hor isont al( antar sesama
anggot amasy arakat )
Menj agaker ukunanumatber agamamer upakankewaj i
bansel uruhwar ga
negar a.Ol ehkar enai tu,sebagaiwar ganegar a,ki tamendapatamanahy ang
sangatbesarunt ukmenj agakeut uhanny a.
Hadi ri
ny angber bahagi a,
Demi ki anlahy angdapatsay asampai kan.Semogaki tasemuasel al
udal am
l
indungandanr ahmatol ehTuhanYME.Say ahar apapay angsay aber i
kanhar i
i
ni dapatber manf aatbagi kitasemua.

Teks2
Sal
am sej aht
erabagikit
asemua.
Segala puj
ibagiTuhan Semest a Al
am kar ena kar
uni
a-Ny
a ki
ta dapat
berkumpulpadahar iinidalam keadaansehat.Kepada-Nyapul
akit
amemohon
pertolonganatasegal
aur usanduniadanurusanakhirat
.
Hadi ri
ny angber bahagi a,
Sesungguhny a manusi a mempuny aikewaj iban menj aga kehi dupan di ri
sendi ridankewaj ibanor angy angmenj adit anggungj awabny a.Sal ahsat uny a
dengan beker ja,mencar inaf kah dan member inaf kah.Kebut uhan unt uk
memenuhinaf kah i tu bisa di peroleh kal au ki t
a beker ja sambi lmenghar ap
rahmatdar iTuhan.Beker jadenganmenghar apr ahmatTuhanber ar tiikht iar.
Ikht i
ary angdi ser taitawakal waj ibdilakukanset iapmanusi a.
Hadi ri
ny angber bahagi a,
Naf kahy angki tacar idanber ikanhar usy anghal al.Naf kahy angdi per oleh
dar iusaha y ang hal alakan mendat angkan ber kah.Sebal i
kny a,ket ika ki t
a
mencar inaf kahdengancar ay anghar am makaakanmendat angkankebur ukan.
Apapunpeker jaanki taj i
kaitupeker jaany anghal almakadapatmembuati man
dant akwaki tasemaki nmeni ngkatsehi nggar i
daTuhanber samaki ta.Sebab
peker jaan y ang di ri
daiTuhan hasi lnya akan mendat angkan r ahmat .Ji ka
peker jaani tut i
dakhal al,dandapatmembuati mandant akwaki t
asemaki n
hilangmakadi tinggal kan.Sebabi t
uakanmenghi l
angkanr i
daTuhan.Ji kaTuhan
tidak mer i
daipeker j
aan y ang ki ta ker jakan maka hasi lnya pun t idak akan
mendat angkanber kah.
Hadi ri
ny angber bahagi a,
Set i
ap ki ta beker j
aj angan sampaimel upakan kewaj i
ban ki tay aitu
ber ibadah kepada Tuhan.Kar ena itulah uj i
an y ang pal i
ng ber atki ta dal am
beker ja.Saatpeker jaanmenumpukdant ubuhmer asal elah,ki tamel upakan
kewaj iban unt uk ber ibadah.Hent ikan sej enak peker jaan ki t
a,l alut unai kan
kewaj iban.Ber ibadahakanmembuatbeker j
alebi hf okus.Ber ibadahdit engah-
tengahkesi bukanki tamer upakansal ahsat ubent ukket akwaan.
Ket akwaanakanmembuatki tasel aluber syukurt erhadapr ezekiy angki t
a
terima.Ki tat i
dakmenj adipr ibadiy angr akusdanser akahmeski punr ezekiy ang
kitat eri
mabel um mencukupisegal akebut uhan.Denganket akwaanki tat i
dak
mel akukan kor upsi,pencur ian,dan sebagai ny a demiambi sikeduni awi an
semat a.
Demi kiany angdapatsay asampai kan.SemogaTuhansel alumember iki t
a
pet unj ukdal am beker j
asehi nggapeker jaansehar i
-hariselaludi war naidengan
ket akwaan.

1. Tuli
skani nf
ormasi danpermasal ahanaktualyangter
dapatpadamasing-
masi ngteksceramaht ersebut!
-Teks1
Memuatper masalahanakt ualmengenai penti
ngnyaker
ukunandal
am
kehidupanber bangsadanber negara.
-Teks2
Memuatper masalahanakt ualmengenai kewaji
banmenjagakehi
dupandir
i
sendiridankewaj i
banorangy angmenj aditanggungj
awabnyadenganbekerj
a,
mencar inafkahdanmember i
nafkah.

2. Cari
l
ahinformasi penti
ngy angterdapatdalam t eksceramahmasi ng-
masi ng!
Dapatdimasukkandal am tabelsebagaiberikut!
No. Bagian-Bagi
anPent ingTeks1
1. Pent i
ngnyaker ukunandalam kehidupanber bangsadanbernegar
a.
2. Ker ukunanhidupant asuku, gol
ongan, maupunbangsasangatdi anjurkan
demit egaknya persatuan dan kesat uan dimasy arakat
.ker
ukunan itu
dapatmencegaht erj
adinyaper selisihandanper pecahany angmembawa
dampakbur ukbagikelangsunganhi dupumatmanusi a.
Kerukunan hi dup adalah suasana dimana ant ara sesama manusi a,
secara i ndiv
idu at au kel ompok t erj
ali
n sal i
ng penger t
ian dan
kebersamaan t anpa terhalang ol eh perbedaan y ang ber sif
atmat eri
,
paham, ataugolongan.
3. Adany asal ingpenger t
ian,hor mat -menghormat i
,danadany akesamaan
visisecarumum y angmenghapussegal abent ukper bedaanakandapat
mewuj udkanbent ukker ukunany angdi namis.Si kapi tuharust umbuh,
baik secar a vert
ikan ( pemer intah dengan r aky at) dan hor i
sontal
(antarsesamaanggot amasy arakat)
Simpulan
Kerukunandal am kehi dupanber bangsadanber negar asangatpent ingdemi
tegakny a kesat uan dan per satuan unt uk mencegah per pecahan y ang
membawadampakbur ukkedepanny a.Denganadany aker ukunan,si
kapsal i
ng
menger ti,
danadany akesamaanv isisecar aumum y angmenghapussegal a
bentuk per bedaan akan dapatmewuj udkan kerukunan y ang selaras dan
dinamis.

No. Bagi an-


Bagi anPent ingTeks2
1. Manusi a mempuny aikewaj iban menj aga kehi dupan di risendiridan
kewaj i
ban orang y ang menj adit anggung j awabny a dengan beker ja,
mencar inafkahdanmember inaf kah,denganmenghar apr ahmatdar i
Tuhan,i khti
ar,
dant awakalsudahsemest inyamenj adikewaj ibany ang
har usdilakukanset i
apmanusi a.
2. Naf kah y ang kita caridan ber ikan har us y ang hal al .Nafkah y ang
diper ol
ehdar iusahay anghal alakanmendat angkanber kah.Sebali
kny a,
ket i
ka ki ta mencar inaf kah dengan car ay ang har am maka akan
mendat angkankebur ukan.
3. Set iap kita bekerjajangan sampaimel upakan kewaj iban kitay ai
tu
ber i
badahkepadaTuhan.
4. Ber ibadahakanmembuatbeker j
al ebihf okus, sekaligussebagaisal ah
sat ubent ukketakwaan, yangsenant iasamembuatki t
asel alubersyukur
terhadap r ezekiy ang kit
at erima, danmenj adikanpr i
badiy ang t idak
rakusdanser akahmeski punr ezekiy angki tat er i
mabel um mencukupi
segal a kebutuhan.Dengan ket akwaan ki tat i
dak mel akukan kor upsi,
pencur ian,dansebagai nyademi ambi sikeduni awi ansemat a.
Simpulan
Manusiamempuny aikewajibanmenj agakehi dupandi risendiridankewaj iban
orangy angmenj aditanggungj awabny adenganbeker ja,mencar inafkahdan
member inafkah.
Selai
ni tu,ki
taj ugamempuny aikewaj ibanber ibadahkepadaTuhansebagai
manusiay angtaqwat erhadappenci pta-Ny a.

Anda mungkin juga menyukai