Anda di halaman 1dari 11

Pengenalan :

Bunyi berada di sekeliling kita. Ia tidak boleh dilihat tetapi boleh dirasa melalui getaran. Ia memberi amaran kepada kita akan bahaya, membantu kita dalam navigasi, menghiburkan kita dan yang paling penting, membolehkan kita berkomunikasi dengan meluahkan perasaan kita dengan bersuara. Bunyi ialah sejenis gelombang membujur yang boleh merambat melalui pepejal, cecair dan gas. Bunyi dihasilkan oleh suatu sistem yang bergetar seperti getaran tala bunyi atau kon pembesar suara. Oleh itu, bunyi ialah sejenis gelombang mekanikal. Secara amnya gelombang bunyi bergerak melalui perambatan molekul-molekul udara. Apabila kon pembesar suara bergetar ke hadapan, molekul-molekul udara di

hadapannya dimampatkan. Apabila kon pembesar suara bergetar ke belakang, molekul-molekul udara di hadapannya direnggangkan. Ini akan menghasilkan satu siri mampatan dan regangan molekul-molekul udara.

Rajah 1: Gelombang bunyi yang dihasilkan oleh kon pembesar suara yang bergetar

Molekul-molekul udara bagi gelombang bunyi bergetar pada arah yang sama dengan arah perambatan bunyi tersebut. Maka, gelombang bunyi juga merupakan sejenis gelombang membujur. Selain itu, tenaga bunyi dipindahkan oleh getaran-

getaran mampatan dan renggangan udara. oleh itu, bunyi tidak boleh merambat melalui vakum. Halaju bunyi dalam satu medium bolehlah dirumuskan sebagai : v = hP di mana P = panjang gelombang

h = frekuensi gelombang.

Halaju gelombang bunyi dalam suatu gas dipengaruhi oleh (a) Suhu gas (b) Jisim molekul gas itu.

Halaju gelombang bunyi adalah lebih tinggi jika suhu persekitaran gas yang dilaluinya adalah tinggi jika dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Pada suhu yang sama, halaju gelombang bunyi adalah lebih tinggi bagi bagi gas yang mempunyai molekul gas yang lebih kecil berbanding dengan molekul gas yang lebih besar. Gelombang bunyi bergerak atau merambat dengan halaju yang lebih tinggi dalam pepejal berbanding dengan cecair dan gas. Ini adalah disebabkan molekul pepejal dan cecair adalah lebih rapat jika dibandingkan dengan molekul-molekul dalam gas. Gelombang bunyi juga turut menghasilkan fenomena-fenomena pantulan,

pembiasan, pembelauan dan interferens.

PRAKTIKAL 2: KUALITI BUNYI

Hasil Pembelajaran: Untuk menunjukkan dan menjelaskan bagaimana bunyi yang mempunyai kualiti berbeza dihasilkan

Alatan dan bahan: 3 botol kaca yang sama , air, tala bunyi,mangkuk, pembaris meter, pensel

Hipotesis: Semakin berkurang isipadu udara dalam botol, kenyaringan bunyi semakin meningkat. . Pemboleh ubah : i) Dimanipulasi : isipadu udara : kenyaringan bunyi yang dihasilkan : bentuk dan saiz botol

ii) Bergerak balas iii) Dimalarkan

AKTIVITI 1: Demonstrasi penghasilan kualiti bunyi yang berbeza

Prosedur:

1) Sebuah mangkuk diisi dengan air. Tapak kasut diketuk dengan menggunakan tala bunyi. Hujung garfu tala diletakkan di dalm mangkuk yang mengandungi air. Perhatikan apa yang berlaku

2) Tala bunyi diketuk semula pada tapak kasut. Apakah yang berlaku jika tala bunyi dipegang menghampiri telinga? 3) Air diletakkan di dalam 3 botol yang sama dengan kandungan air dalam botol A penuh, botol B penuh dan botol C penuh.

Gambar

4) Jarak antara hujung botol dengan permukaan air dan ketinggian air pada setiap botol diukur. Pengukuran dicatatkan.

Gambar

5) Perbezaan kenyaringan bunyi pada setiap botol apabila ditiup diramalkan. Berikan sebab pada bagi setiap ramalan yang diberikan. 6) Ramalan diuji dengan meniup hujung setiap botol. Bunyi yang dihasilkan didengari. Jelaskan setiap bunyi yang dihasilkan samaada keyaringannya adalah rendah, sederhana dan tinggi. Rekodkan kenyaringan bunyi yang dihasilkan. 7) Apabila anda mengetuk sisi setiap botol dengan pensil, anda akan menghasilkan bunyi yang berlainan. Pada pandangan anda adakah bunyi yang dihasilkan adalah sama atau berlainan dengan bunyi yang dihasilkan apabila beniup hujung botol? Jelaskan.

Gambar

8) Ramalan diuji dengan mengetuk sisi botol dengan pensil. Bunyi yang dihasilkan direkodkan.

KEPUTUSAN: Table 1: Prosedur 1 Pemerhatian Apabila hujung garfu tala diletakkan di dalam mangkuk, air akan memercik. 2 Apabila garfu tala diketuk dan dipegang mendekati telinga, satu dengungan kedengaran.

Table 2a: Ketinggian sebenar botol: 20.5 cm Botol Length of column of air (cm) Ketinggian air (cm) Pitch produced by blowing across top of bottle Pitch produced by tapping pencil on side of bottle

15.2

5.3

Rendah

Tinggi

11.1

9.4

Sederhana

Sederhana

6.5

14

Tinggi

Rendah

DISCUSSION:

1. When the tuning fork is tap against the sole of shoes and the tip of one of the prongs is placed in the water, the water is splashing. This is because the vibrating tuning fork causes the water to vibrate.

2. When the tuning fork is tap again and hold near the ear, a sound of vibration note is heard because the vibrated tuning fork causes the air around the prong vibrate too producing sound. The sound is said to be transferred through the solid (prong of the tuning fork).

3. When I blow across the top of each bottle, it makes the air inside the bottle vibrate. Small air spaces vibrate more rapidly than large air spaces causes the frequency of sound to be higher in the low length of air column compared to the high air column. So, a little air in the bottle or a low length of column of air causes a high pitch- note to be produced when blowing across the top of bottle.

Here, if the air column is higher, the pitch note produced is a lower due to the lower sound frequency. In sum, if the air column increases, the pitch- note will decrease. The sound is said to be transmitted through the gas (air).

4. When the side of a bottle is gently tapped with a pencil, another sound is produced. After compared with the sound produced by blowing across the top of the bottle, I found that the pitch of the sound- note depends on the amount of water in the bottle, not depends on the air column anymore. Tapping the side of the bottle causes the bottle to vibrate and the vibration is transferred to the water in. The water vibration produces sound.

Here, the more is the water, the lower is the pitch because the vibration produced in the water is slower due to the large amount of water that needs more energy to vibrate the molecule of water in. It causes the sound frequency to be lower too. That is why the pitch produced is lower. In sum, if the amount of water increases, the pitch- note will decrease. The sound is said to be transmitted through the water.

1. Melalui eksperimen, dapat dinyatakan bahawa bunyi dihasilkan oleh jasad yang bergetar. Hal ini dapat dilihat apabila tala bunyi yang diketuk pada tapak kasut menghasilkan bunyi dengungan dan menyebabkan air terpercik dari mangkuk apabila tala bunyi dimasukkan ke dalam air. 2. Bunyi yang nyaring adalah bunyi yang kuat yang mana mempunyai jarak gelombang yang besar dan puncak gelombang yang rendah manakala bunyi yang langsing adalah bunyi yang tajam di mana mempunyai jarak gelombang yang kecil dan puncak gelombang yang tinggi. 3. Bunyi yang nyaring dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah besar manakala bunyi yang langsing dihasilkan apabila jarak antara jasad yang bergetar adalah kecil. 4. Paras air di dalm botol mempengaruhi kenyaringan dan kelangsingan bunyi yang dihasilkan dengan menghadkan jumlah luas permukaan jasad yang bergetar. Seperti dalam eksperimen, bunyi yang diisi dengan air penuh menghasikan bunyi yang paling nyaring kerana jasad yang bergetar adalah luas dan besar. Manakala bunyi yang langsing dihasilkan pada botol yang diisi dengan air penuh kerana jasad yang bergetar adalah kecil dan sempit.

LANGKAH BERHATI-HATI: 1. Sebelum menjalankan eksperimen yang melibatkan bekas kaca, bekas tersebut dipastikan supaya mempunyai bentuk, jenis dan ruangan udara yang sama supaya tiada unsur ralat berlaku. 2. Kipas perlu dimatikan sepanjang eksperimen berlangsung kerana ia akan mengganggu getaran air atau udara di dalam air. 3. Berhati-hati ketika mengetuk botol dengan menggunakan pensel untuk mengelakkan keretakan pada botol. 4. Bunyi yang dihasilkan perlu didengar sebanyak beberapa kali untuk memastikan mendapat bunyi yang tepat.

QUESTIONS AND ANSWERS:

1)

In procedure 6, which bottle produced the highest pitch? What caused the change in pitch from bottle to bottle? Botol yang menghasilkan kelangsingan bunyi yang paling tinggi ialan botol C. Isipadu air dan udara yang berbeza pada ketiga-tiga botol menyebabkan perubahan pada kelangsingan bunyi yang terhasil. Apabila botol ditiup, udara di dalam botol akan bergetar. Getaran yang berlaku pada botol yang mempunyai isipadu udara yang besar adalah perlahan dan akan menghasilkan kelangsingan bunyi yang rendah. Isipadu udara yang sedikit pada botol pula akan bergetar lebih cepat berbanding isipadu udara yang besar dan akan menghasilkan kelangsingan bunyi yang tinggi.

2) Describe how the sound is produced in procedure 8? Which bottle produced the highest pitch? What caused the change in pitch from bottle to bottle?

Dalam prosedur 8, bunyi terhasil apabila botol diketuk dengan menggunakan sebatang pensel. Hal ini menyebabkan botol bergetar. Getaran yang berlaku pada botol menyebabkan air yang terdapat pada botol bergetar dan penghasilan bunyi berlaku. Botol A akan menghasilkan kelangsingan bunyi yang tertinggi. Kelangsingan bunyi adalah bergantung kepada jumlah air yang terdapat di dalam botol. Kelangsingan bunyi menjadi rendah apabila jumlah air dalam botol bertambah. Hal ini kerana molekul air memerlukan tenaga untuk bergetar, menyebabkan frekuensi bunyi yang rendah dihasilkan. Frekuensi bunyi yang rendah mempunyai kelangsingan bunyi yang lebih tinggi.

3) Compare the sounds you produce by blowing across the top of the bottles with those produced by tapping on the bottles. What was the difference in pitch for each bottle? Explain your observation. Bottle A ( full of water) produces a low pitch when blowing but high pitch when tapping, bottle B ( full of water) produces same pitch of medium in both

situation, while bottle C ( full of water) produces a high pitch when I blow but low pitch when I tap its side.

The difference of pitch produced in bottle A because the high length of air column that gives a low amount of water in the bottle makes the pitch produced low when blowing and high when tapping. The high length of air column needs more energy to vibrate, so the frequency of sound produced is lower makes the pitch to become lower. In the meanwhile, the low height of water in causes the molecule of water to vibrate rapidly, produces high frequency then high pitch of sound note. What happen in bottle C is opposite to this situation because bottle C has low length of air column and high height of water.

In sum, the pitch of sound depends on the length of air column when blowing and depends on the amount of water in the bottle when tapping its side. 4) By looking at your data table, how does the length of air column of air affect the pitch? How does the height of the water affect the pitch? If the length of air column of air increases, the pitch produced will decrease while if the height of the water increases, the pitch produced will decrease.

5) What conclusions can you draw about the relationship between the sound produced and the medium through which the sound travels? Bunyi bergerak dalam bentuk gelombang, sama ada dalam pepejal, cecair atau gas. Gelombang-gelombang ini bergerak dengan melanggar zarah-zarah antara satu sama lain. Sound needs medium of gas, liquid or solid to propagate or travel, where different medium of sound propagation will produce different speed of sound. It is because, the molecules are packed together tighter in solid so the vibration can be easily produced and moved from one molecule to another. In conclusion, the sound travels fastest in solid medium, travels in medium speed in water n slowest in the gas. This is because the distance between molecules in the solid material is the tightest.

6) Think:

violins are stringed instruments. Flutes and clarinets are

Woodwinds and trumpets are brass instruments. What do all these musical instruments have in common? All these musical instruments have a device that can vibrate, creating sound waves in common. The instruments have a string and a thin piece of wood or metal commonly.

KESIMPULAN:

Hipotesis diterima. Kualiti bunyi yang berbeza akan dihasilkan oleh kenyaringan suara berdasarkan Different sound quality is produced by the different pitch due to its frequency. The pitch produced when blowing across the top of each bottle depends on length of air column in the bottle, where if the air column is higher, the sound frequency produced in the vibrated air is lower, thus the pitch produced by blowing is lower. In the mean while, the pitch produced when tapping the side of the bottle depends on the height or amount of water in the bottle, where if the water in the bottle is higher or more, the sound frequency produced in the vibrated water is lower, then the pitch produced by tapping is lower.