Anda di halaman 1dari 15

SMK JENJAROM, 42600 KUALA LANGAT, SELANGOR PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA LANDSKAP DAN NURSERI (MPV) 1. PENDAHULUAN 1.

1 PENGENALAN Mata pelajaran Landskap dan Nurseri (MPV) merupakan satu mata pelajaran elektif bagi peringkat menengah atas yang mengampil aliran teknik dan vokasional. 1.2 MAKLUMAT MATA PELAJARAN Kaedah penilaian adalah melalui peperiksaan bertulis dan pentaksiran (kompetensi). Mata pelajaran ini membantu pelajar memperolehi kemahiran dalam bidang landskap dan nurseri dan memberi peluang pelajar berdikari selepas alam persekolahan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya mata pelajaran ini ditawarkan di peringkat menengah atas kepada pelejar-pelajar yang sederhana dan lemah pencapaianya semasa PMR. 1.3 MAKLUMAT P&P

Pada tahun 2012 jumlah pelajar yang mengambil mata pelajaran Landskap dan Nurseri di peringkat SPM ialah seramai 32 orang iaitu dari 1 buah kelas tingkatan 5LN. Kemudahan pembelajaran yang disediakan adalah berupa modul pembejaran, modul Skor AB, bengkel pembelajaran dan bengkel pentaksiran. 1.4 SUMBER TENAGA PENGAJAR / STAF SOKONGAN Terdapat 2 orang guru siswazah opsyen Mata Pelajaran Vokasional dan seorang pembantu bengkel.

2.

MAKLUMAT AKADEMIN / PEPERIKSAAN 2.1 KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM L&N TAHUN 2009, 2010 DAN 2011
Bil. Ambil GRED DAN % % C+ % Jum. % Lulus Lulus

Tahun

A+

A-

B+

GP

2009 2010 2011

22 23 18

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 0 0

0.00 0.00 0.00

0 1 1

0.00

4.54

13.64 4.35 11.1

2 4 6

9.09 17.40 33.3

12 54.55 8 5 34.80 27.8

4 5 3

18.18 21.75 16.7

0 1 0

0.00 4.35 0.0

0 0 0

0.00 0.00 0.0

22 23 18

100 100 100

5.95 5.48 5.22

4.35 3 5.6 1

13.00 1 5.6 2

2.2

PELUNJURAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM L&N TAHUN 2012 DAN 2013


Bil. Ambil GRED DAN % % C+ % Jum. % Lulus Lulus

Tahun

A+

A-

% 9.38

B+

GP

2012 2013

32 29

1 0

3.13 0.00

1 2

3.13 6.90

8 5

25.00 6 17.24 6

18.75 20.69

2 5

6.25 17.24

3 4

9.38 13.79

6 3

18.75 10.34

2 6.25 1 3.45

0 0

0.00 0.00

32 30

100 100

4.41 4.31

3 10.34

Nota : Pelunjuran dilakukan sehingga tahun 2013 sahaja adalah disebabkan tahun 2013 merupakan tahun terakhir SPM untuk elektif Landskap dan Nurseri (MPV) di menengah atas dan akan digantikan dengan elektif Pendidikan Asaas Vokasional di menengah rendah.

3.

VISI, MISI DAN OBJEKTIF PANITIA

3.1

VISI Melahirkan modal insan yang berkemahiran di dalam pekerjaan yang diceburi.

3.2

MISI 1. Memberi kemahiran yang berfaedah dan berguna.


2. Mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari semasa pentaksrian.

3. Merangsang kreativiti dan inovatif pelajar. 3.3 OBJEKTIF PANITIA 1. Meningkatkan peratus kelulusan dalam SPM. 2. Meningkatkan kemahiran pelajar di dalam pentaksiran yang dilakukan. 3. Membimbing pelajar untuk menjawab soalan mengikut peraturan pemarkahan dan format peperiksaan yang betul.

4.

ANALISIS PERSEKITARAN

Bil 1 2

Skop P&P Kemahiran

Status Semasa / Isu Strategik Murid kurang mahir di dalam menjawab soalan SPM di Bahagian B dan Bahagian C. Kemahiran yang diajar kurang dimanfaatkan sepenuhnya

Status Yang Diinginkan / Matlamat Strategik Meningkatkan kualiti pencapaian SPM Murid mengaplikasi kemahiran secara maksima

5.

PENJANAAN STRATEGIK MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS


5.1

ISU STRATEGIK Strenght (Kekuatan) Aspek dalaman organisasi Pentadbir sekolah yang sentiasa memberi sokongan padu dalam setiap aktiviti akademik yang dijalankan. Murid berminat di dalam kemahiran yang diberi. Opportunities (Peluang) - Aspek luaran organisasi Mempunyai peruntukan PCG yang banyak. Bahan bantu mengajar mencukupi. Bidang kerjaya diluar amat meluas dan menarik. Tarikan pendapatan kerjaya adalah lumayan. KOD T1 KOD W1 W2 S2 Weakness (Kelemahan) - Aspek dalaman organisasi Pencapaian gred A kurang. Sebanyak 20% murid tidak mahir membaca dan mengeja istilah-istilah di dalam mata pelajaran landskap dan nurseri. Threats (Ancaman) - Aspek luaran organisasi Kurang sokongan dan galakan daripada ibu bapa. S1

KOD

KOD O1 O2 O3 O4

5.2

C/TOWS MATRIKS

DALAMAN

KEKUATAN (STRENGTHS) S1. Pentadbir sekolah yang sentiasa memberi sokongan padu dalam setiap aktiviti akademik yang dijalankan. S2. Murid berminat di dalam kemahiran yang diberi.

KELEMAHAN (WEAKNESSES)
W1. Pencapaian gred A kurang.

LUARAN

W2. Sebanyak 20% murid tidak mahir membaca dan mengeja istilah-istilah di dalam mata pelajaran landskap dan nurseri.

PELUANG (OPPORTUNITIES) O1. Mempunyai peruntukan PCG yang banyak. O2. Mempunyai peralatan bengkel yang mencukupi dari pembekal. O3. Bidang kerjaya diluar amat meluas dan menarik. O4. Tarikan pendapatan kerjaya adalah lumayan. S1 + S2 + O3 + O4

S+O

W+O W1 + W2 + O1 + O2 ST2. Meningkatkan kemahiran P&P dengan penggunaan secara maksimum bahan bantu mengajar.

ST1. Melaksanakan program lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi dan syarikat yang berjaya.

CABARAN (THREATS) T1. T2. Kurang sokongan dan galakan daripada ibu bapa. Kurang budaya ilmu. S1 + T1

S+T W2 + T2

W+T

ST3. Menjemput penceramah luar sebagai

dorongan kepada murid

ST4. Mewujudkan budaya disiplin kendiri dan budaya belajar.

5.3

PELAN STRATEGIK

VISI UNIT SUB UNIT

Melahirkan modal insan yang berkemahiran di dalam pekerjaan yang diceburi.JADUAL 1

: Kurikulum : Teknik dan Vokasional


SASARAN TOV 2011 2012 2013

FUNGSI UTAMA
PANITIA LANDSKAP DAN NURSERI (MPV)

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

STRATEGI (INITIATIVES)

Murid kurang mahir di dalam menjawab soalan SPM di Bahagaian B dan C

Meningkatkan 1. Meningkatk % kelulusan gred kualiti an Gred SPM pencapaian purata SPM pencapaian % Gred cemerlang 4.35 5.55 31.26 ke Gred % Gred kepujian 69.55 72.23 46.86 cemerlang % Gred lulus 26.10 22.22 21.88 dan kepujian % Gred gagal 0.00 0.00 0.00 % Gred cemerlang dan kepujian

26.66 53.35 19.99 0.00

73.90 77.78 78.12 80.01

ST2. Meningkatkan kemahiran P&P dengan penggunaan secara maksimum bahan bantu mengajar ST3. Menjemput penceramah luar. ST4. Mewujudkan budaya disiplin kendiri dan bidaya belajar.

Kemahiran yang diperolehi kurang dimanfaatkan sepenuhnya

Murid mengaplikasi kemahiran secara maksima

1. Meluaskan kemahiran merekabent uk dan membiak tumbuhan

% modul pentaksiran meningkat

85%

90%

95% 100% ST1. Melaksanakan program lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi dan syarikat yang berjaya.

6.

PELAN TINDAKAN

1 Bil 1

STRATEGI 1 Program/Projek Program Skor AB

ST4 Mewujudkan budaya disiplin kendiri dan budaya belajar. Tanggungjawab PK Pentadbiran GK Tek. & Vok. KP Tempoh/ hari Jun November Kos/ Sumber PCG LN (MPV) Output KPI Pelan Kontigensi

Murid berpotensi % murid Latih tubi mengikut format mendapat gred A mendapat gred A peperiksaaan terutama di dan B dan B meningkat Bahagian B dan C Menekankan soalan yang boleh mendapat soalan tinggi

Bengkel Menjawab Soalan

Kaunselor GK Tek. & Vok. KP

Mac / Julai Kaunseling Murid memahami Skrip jawapan PIBG cara menjawab murid dengan betul mempunyai kualiti

2 Bil 1

STRATEGI 2 Program/Projek Pelaksanaan kompetensi mengikut jadual Minggu Teknik dan Vokasional

ST2 Meningkatkan kemahiran P&P dengan penggunaan secara maksimum bahan bantu mengajar. Tanggungjawab GK Tek. & Vok. KP GMP GK Tek. & Vok. Panitia LN (MPV) April PCG LN (MPV) Tempoh/ hari Februari Oktober Kos/ Sumber PCG LN (MPV) Output Murid lulus kompetensi LN 100% Murid lebih memahami mata pelajaran LN KPI % modul pentaksiran lulus Pelan Kontigensi Kelas tahanan atau kuarantin

Setiap murid menanam rasa cinta kepada LN

Murid melibatkan diri di dalam aktiviti persatuan

STRATEGI 3

ST1 Melaksanakan program lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi dan syarikat yang berjaya.

Bil 1

Program/Projek Lawatan sambil belajar

Tanggungjawab KP GMP

Tempoh/ hari April

Kos/Sumb er

Output

KPI

Pelan Kontigensi

PCG MPV Murid berpotensi (LN) mengembangkan idea yang terpendam

Memberi Menyenaraikan pendedahan IPTA/IPTS dan syarikat kepada LN pencetusan minda dan kreatif

4 Bil 1

STRATEGI 4 Program/Projek Seminar RM

ST3 Menjemput penceramah luar sebagai dorongan kepada murid. Tanggungjawab Kaunselor GK Tek. & Vok. KP Tempoh/ hari Ogos Kos/ Sumber Output KPI Setiap murid mempunyai senarai kerjaya yang bermanfaat Pelan Kontigensi Menyenaraikan kerjaya yang berpotensi untuk pendapatan lumayan

Kaunseling Murid berminat kepada keusahawanan dan perniagaan

7.

PELAN OPERASI

STRATEGI 1

ST4 Mewujudkan budaya disiplin kendiri dan budaya belajar. Program Skor AB JADUAL 1 : Murid tidak yakin pada diri sendiri : Melahirkan murid yang berpotensi untuk mendapat gred A dan B : Jun-November : Murid Tingkatan 5 dan 4 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

Nama Program 1 Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Kumpulan Sasaran BIL 1.

PROSES KERJA Membuat dan mendapatkan kelulusan kertas kerja projek Pemberitahuan kepada semua murid Pelaksanaan program - Guru mata pelajaran akan memastikan murid membuat latih tubi tersebut Penilaian / Post Mortem

2.

Guru mata pelajaran

1 kali Setiap kali selepas selesai modul pembelajaran atau modul pentaksiran

Dilaksanakan semasa P&P Sekiranya ada kekangan teknikal, program akan dilakukan di waktu selepas sekolah Menilai semula kekuatan dan kelemahan bagi tujuan penambahbaikan

3.

Guru mata pelajaran

4.

Guru mata pelajaran serta pentadbir sekolah.

Sebulan sekali

Nama Program 2

Bengkel menjawab soalan JADUAL 1

Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Kumpulan Sasaran BIL 1.

: Murid tidak mengetahui teknik menjawab soalan SPM yang sebenar : Meningkatkan pencapaian keputusan mata pelajaran LN : Mac / Julai : Semua murid TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

PROSES KERJA Membuat dan mendapatkan kelulusan kertas kerja projek Menentukan tarikh pelaksanaan dan penglibatan secara kolektif dari kelas-kelas Pelaksanaan program

2.

Kaunselor Ketua Panitia Guru mata pelajaran Semua murid Guru mata pelajara serta kaunseling

1 kali

Dilaksanakan bersama aktiviti kaunseling Sekiranya ada kekangan teknikal, program akan dilakukan di waktu selepas sekolah -

3.

1 kali

4.

Penilaian / Dokumentasi

Selepas aktiviti dilaksanakan

STRATEGI 2

ST2 Meningkatkan kemahiran P&P dengan penggunaan secara maksimum bahan bantu mengajar. Pelaksanaan kompetensi mengikut jadual.UAL 1

Nama Program 1

Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Kumpulan Sasaran BIL 1.

: Murid kurang memahami kepentingan kemahiran yang diberi : Meningkatkan pencapaian kemahiran di dalam membantu meningkatkan keputusan pencapaian peperiksaan : Februari - Oktober : Semua murid TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan oleh pentadbir

PROSES KERJA Merancang jadual pelaksanaan modul pentaksiran Pemberitahuan kepada semua murid Pelaksanaan program Guru mata pelajaran akan memastikan semua murid melaksanakan kompetensi Penilaian / Dokumentasi

2.

Guru mata pelajaran

1 kali Mengikut jadual pelaksanaan pentaksiran KLN Selepas pentaksiran dilaksanakan

Dilaksanakan semasa P&P Sekiranya ada kekangan teknikal, program akan dilakukan di waktu selepas sekolah Folio pentaksiran individu

3.

Guru mata pelajaran Semua murid

4.

Guru mata pelajara

Nama Program 2 Rasional Objektif Tarikh & Tempoh

Minggu teknik dan vokasional. : Melibatkan murid ke arah kenali mata pelajaran secara tidak langsung : Memastikan murid melibatkan diri di dalam semua aktiviti yang dirancang : April

Kumpulan Sasaran BIL 1.

: Semua murid TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

PROSES KERJA Membuat dan mendapatkan kelulusan kertas kerja projek Pemberitahuan kepada semua murid Pelaksanaan program - Guru mata pelajaran akan memastikan murid melibatkan diri sepenuhnya Penilaian / Post Mortem

2.

Guru mata pelajaran

1 kali

Dilaksanakan semasa P&P Sekiranya ada kekangan teknikal, program akan dilakukan semasa P&P -

3.

Guru mata pelajaran Semua murid Guru mata pelajaran serta pentadbir sekolah.

1 kali

4.

Selepas aktiviti dilaksanakan Selepas aktiviti dilaksanakan

5.

Dokumentasi

Guru mata pelajaran

STRATEGI 3

ST1 Melaksanakan program lawatan sambil belajar ke institusi pengajian tinggi dan syarikat yang berjaya. Lawatan sambil belajar. : Memberi pendedahan secara tidak langsung kepada murid terhadap skop mata pelajaran LN

Nama Program 1 Rasional

Objektif Tarikh & Tempoh Kumpulan Sasaran BIL 1.

: Menyediakan program yang dapat menarik minat dan keinginan murid melibatkan diri secara penuh : April : Tingkatan 4 TANGGUNGJAWAB Ketua Panitia TEMPOH 1 minggu STATUS/PELAN KONTIGENSI Kelulusan bajet oleh pentadbir

PROSES KERJA Membuat dan mendapatkan kelulusan dari pihak pentadbir Mesyuarat pelantikan jawatankuasa kerja, aktiviti yang akan dijalankan

2.

Guru mata pelajaran

1 kali

Dilaksanakan semasa mesyuarat persatuan Sekiranya ada kekangan teknikal, program akan dilakukan ditangguh ke hari lain -

3.

Pelaksanaan program

Guru mata pelajaran Guru mata pelajaran serta pentadbir sekolah. Guru mata pelajaran

1 kali Selepas aktiviti dilaksanakan Selepas aktiviti dilaksanakan

4. 5.

Penilaian / Post Mortem Dokumentasi

STRATEGI 4

ST3 Menjemput penceramah luar sebagai dorongan kepada murid. Seminar RM. : Meransang murid yang berminat dan berpotensi agar melanjutkan pelajaran/membina perniagaan sendiri : Memberi pendedahan kepada kerjaya luar yang memberi pendapatan lumayan

Nama Program 1 Rasional Objektif

Tarikh & Tempoh Kumpulan Sasaran BIL

: Ogos : Murid Tingkatan 5 TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/PELAN KONTIGENSI

PROSES KERJA

1.

Membuat dan mendapatkan kelulusan kertas kerja projek Pemberitahuan kepada semua murid

Kaunselor Ketua Panitia

1 minggu

Kelulusan bajet oleh pentadbir

2.

Guru mata pelajaran

1 kali

Dilaksanakan semasa P&P Sekiranya ada kekangan teknikal, program akan ditangguhkan ke waktu lain

3.

Pelaksanaan program

Guru mata pelajaran

1 kali

5.

Penilaian / Dokumentasi

Guru mata pelajaran

Selepas aktiviti dilaksanakan

8.

CARTA GANT PELAKSANAAN PROGRAM BULAN PROGRAM A. PROGRAM UTAMA J A N F E B M A C A P R M E I J U N J U L O G O S E P O K T N O V D I S

1. 2.

Program Skor AB Pelaksanaan kompetensi mengikut jadual

B. PROGRAM SOKONGAN 1. 2. Bengkel menjawab soalan SPM-MPV Minggu Teknik dan Vokasional

C. PROGRAM SAMPINGAN 1. 2. Lawatan sambil belajar dan Hari Keluarga Seminar RM

Disediakan oleh: ______________________ (Wismarizah Binti Rahmin) Ketua Panitia L&N (MPV) Tarikh :