Anda di halaman 1dari 14

MODUL 13 PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN

SUB-TAJUK
13.1 PENGURUSAN DI TEMPAT KERJA 13.2 KOMUNIKASI
13.3

KEUSAHAWANAN / PERNIAGAAN

*FOLIO PERNIAGAAN

MODUL 13 PENGURUSAN DAN KEUSAHAWANAN


13.1 PENGURUSAN DI TEMPAT KERJA

A.

KONSEP ASAS PENGURUSAN

Melibatkan proses merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal sumber manusia.

B.

JENIS PENGURUSAN

Ada 2 jenis pengurusan

a) PENGURUSAN MASA 6 panduan pengurusan masa i. ii. iii. iv. Menyenarai dan menetapkan keutamaan objektif mingguan Membuat senarai tugas yang perlu dibuat setiap hari Menumpukan perhatian kepada satu perkara pada satu masa Mengendalikan setiap dokumen sekali sahaja

v. vi.

Menggunakan masa dengan sebaik mungkin Bertindak segera

b) PENGURUSAN STOK i. ii. Stok Gerak Pantas (contoh tanah, pasir, bahan organik dan baja) Stok Gerak Lambat (contoh racun, pasu, beg politena dan kapur)

C.

LANGKAH PENGURUSAN STOK

a) Menyimpan stok b) Menyediakan stok c) Menyusun stok d) Merekod stok Stok direkod di dalam buku stok atau kad inventori berdasarkan dokumen perniagaan :i. ii. iii. Borang pesanan Nota serahan invois

D.

ETIKA DAN BUDAYA KERJa

a) Amalan etika kerja i. ii. iii. iv. v. Menepati waktu Amanah Produktif Akauntibiliti Patuh kepada peraturan dan undang-undang

b) Amalan budaya kerja i. Kerja kuat ii. Bertanggungjawab dan setia kepada organisasi vi. Berani vii.Hormat menghormati viii. Saling membantu antara

iii. Komited dengan tugas iv. Bangga dan seronok dengan tugas v. Bersedia berubah kearah positif

rakan kerja ix. Ada semangat kerja berpasukan

E.

PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG KERJA

3 peraturan dan undang-undang kerja yang penting ;-

a) Akta Pekerjaan 1955 i. ii. Penggajian (tempoh gaji dibayar, pendahuluan dan potongan gaji) Tempoh waktu kerja (tidak boleh bekerja melebihi 8 jam sehari atau 5 jam berterusan)

iii. Hari rehat (sekurang-kurangnya 1 hari cuti dalam seminggu) iv. Cuti tahunan (bergantung kepada tempoh perkhidmatan dan budi bicara majikan) v. Cuti sakit (bekerja kurang 2 tahun dapat 14 hari cuti, bekerja 2 5 tahun 18 hari cuti dan bekerja lebih 5 tahun 20 hari cuti)

vi. Penamatan kerja (melalui notis dan tanpa notis) vii. Kerja lebih masa (berhak dapat upahtambahan atau cuti berganti)

b) Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 (KWSP) Majikan dan pekerja wajib membuat caruman untuk simpanan hari tua.

c) Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO) Melindungi pekerja dari kemalangan, penyakit dan kematian semasa bekerja (insurans).

F.

PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR DALAM PENGURUSAN INDUSTRI

a) 4 elemen alam sekitar:i. ii. iii. Alam sekitar fizikal (air, udara, tanah dan bahan galian) Alam sekitar biologi (elemen bernyawa iaitu haiwan dan tumbuhan) Alam sekitar sosial (kebudayaan dan sistem politik)

iv.

Alam bina (dibangunkan oleh manusia penempatan, bandar, industri dan pertanian)

b) Undang-undang pemeliharaan alam sekitar i. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Mengawal pencemaran air Menyelaras aktiviti pelupusan bahan buangan Mengawal pencemaran udara

c) Kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar i. ii. Ancaman fizikal (banjir, tanah runtuh, kebakaran pencemaran udara dan mendapan tanah) Ancaman perubahan faktor iklim mengakibatkan kemarau, ribut, hujan batu, salji)

iii. Ancaman wabak penyakit (taun, malaria dan lain-lain penyakit)

13.2 KOMUNIKASI

A.

MAKSUD /DEFINISI KOMUNIKASI

Perhubungan yang berlaku antara 2 pihak dalam menyampaikan sesuatu maklumat.

B.

JENIS-JENIS KOMUNIKASI

C.

PANDUAN KOMUNIKASI BERKESAN / PRINSIP-PRINSIP KOMUNIKASI a) Menyampaikan idea yang jelas b) Mengetahui tujuan berkomunikasi c) Memilih kaedah komunikasi yang sesuai d) Memilih masa yang tepat e) Memilih lokasi yang sesuai f) Bertindak selari dengan maklumat yang disampaikan atau berturutan

D.

HALANGAN-HALANGAN DALAM KOMUNIKASI a) Mendengar apa yang nak didengar sahaja b) Perbezaan makna perkataan c) Sikap yang suka mengkritik, menilai dan memberi hukuman d) Kesihatan yang terganggu e) Ketidakseimbangan isyarat bukan verbal f) Perasaan dan emosi

g) Prasangka

h) Tidak mendengar i) j) E. Perasaan ego yang tinggi Jurang dan status

KEPENTINGAN DAN TUJUAN KOUNIKASI

F.

CARA BERUNDING YANG BERKESAN

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6

Berkenalan dan berinteraksi dengan baik Bersedia untuk berkongsi matlamat dan objektif, saling bekerjasama dan mempercayai Memulakan proses perundingan dengan isu-isu berkaitan Nyatakan persetujuan atau pertentangan Kaji semula kedudukan anda Mengesahkan persetujuan dan mencatatkannya

G.

LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6

Mengenalpasti masalah Mengenalpasti pilihan yang ada berdasarkan criteria tertentu Mengkaji baik buruk setiap pilihan Membuat pilihan yang paling sesuai Mengambil tindakan mengenai pilihan yang dibuat Menilai keberkesanan keputusan yang telah dilaksanakan

13.3

KEUSAHAWANAN / PERNIAGAAN

A.

PENUBUHAN PERNIAGAAN

a) JENIS PERNIAGAAN i. ii. iii. Perniagaan Usahasama / berkongsi Perniagaan Perniagaan Milikan Tunggal / persendirian

b) LANGKAH PENUBUHAN MILIKAN TUNGGAL i. ii. iii. iv. v. Mengisi Borang A yang diperolehi di Pejabat Pendaftar Perniagaan Kemukakan permohonan bersama sesalinan kad pengenalan Pemohon mestilah berumur 18 tahun Warganegara atau pemastautin tetap di Malaysia Bayaran pendaftaran RM 25 (nama sendiri seperti dalam kad pengenalan) RM 50 (nama perniagaan atau trend contohnya Karisma Enterprise)

c) KEBAIKAN PERNIAGAAN MILIKAN TUNGGAL

i. ii. iii. iv.

Penubuhannya mudah Kos penubuhan kecil Keuntungan adalah hak mutlak Cukai perniagaan adalah cukai pendapatan perseorangan

d) BORANG PENDAFTARAN PERNIAGAAN i. ii. B. Borang PNA.42 (permohonan kelulusan nama perniagaan) Borang A (pendaftaran perniagaan)

RANCANGAN PERNIAGAAN a) MAKSUD RANCANGAN PERNIAGAAN Satu pelan yang akan menggariskan segala aktiviti dan tindakan yang akan diambil dalam satu tempoh masa tertentu.

b) TUJUAN RANCANGAN PERNIAGAAN i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Sebagai garis panduan perniagaan Membantu membuat keputusan Membantu membuat ramalan Menilai prestasi perniagaan Menyakinkan pihak tertentu Membantu mencapai objektif Memaksimumkan penggunaan sumber dan masa

c) PANDUAN RANCANGAN PERNIAGAAN i. ii. iii. iv. v. Bahagian 1 Pengenalan Perniagaan Bahagian 2 Rancangan Organisasi Bahagian 3 Rancangan Pemasaran Bahagian 4 Rancangan Pengeluaran Bahagian 5 Rancangan Kewangan

C.

AGENSI YANG MEMBANTU USAHAWAN

Bi l

Agensi Yang Terlibat Pusat Latihan Belia (PLB) Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) Pusat Daya Pengeluaran Negara (PDPN) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Perbadaanan Pengeluaran Bandar (UDA) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia (SIRIM) Institut Penyelidikan Minyak Kelapa Sawit Malaysia (PORIM) Institut Penyelidikan dan Pembangunan Malaysia (MARDI) Institut Penyelidikan Getah Malaysia (RRIM) Majlis Amanah Rakyat (MARA) Bank Pertanian Malaysia (BPM) Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB) Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF) Syarikat Jaminan Kredit Malaysia (JKM) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) Jabatan Landskap Negara (JLN)

Peranan Dalam Membantu Usahawan1

Memberikan bimbingan dan latihan kepada usahawan.

Menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur atau prasarana seperti ruang niaga, jalan raya, system komunikasi, kuasa elektrik , pelabuhan dan air. Menjalankan kajian dan penyelidikan untuk membantu usahawan meningkatkan kecekapan, pencapaian teknologi pengeluaran, mengekalkan dan meningkatkan mutu barang.

Memberikan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman.

Pemberian taraf perintis, perlindungan daripada persaingan luar Negara dan galakkan eksport. Merancang, mengorganisasi, menggubal dasar dan polisi pembangunan landskap.

D.

PEMASARAN

a) MAKSUD PEMASARAN Proses merancang dan melaksanakan penciptaan keluaran, penentuan harga, saluran agihan dan promosi.

b) TUJUAN PEMASARAN i. ii. Mewujudkan permintaan yang berkesan di kalangan pengguna MemberI keuntungan kepada pengeluar

c) KONSEP PEMASARAN i. ii. Konsep berorientasikan keluaran/pengeluar (tidak menitikberatkan kepuasan kehendak pelanggan) Konsep berorientasikan pengguna (menitikberatkan kepuasan kehendak pelanggan)

d) UNSUR PEMASARAN

i.

Keluaran 6 ciri-ciri penting keluaran:reka bentuk mesti menarik, warna cantik dan menarik, pembungkusan sesuai, jenama mudah dan jelas, jaminan pengeluar perlu ditepati, berkualiti tinggi.

ii.

Harga 5 faktor-faktor penentuan harga:Jenis keluaran (permintaan tinggi harga tinggi, permintaan rendah harga rendah) Kos pengeluaran (kos tinggi harga tinggi, kos rendah harga rendah) Persaingan Undang-undang (harga jualan selaras berdasarkan Akta Kawalan Harga 1946) Strategi penentuan harga Penentuan harga tinggi (harga jualan berkali ganda atau lebih tinggi dari kos pengeluaran 101% dan ke atas)

Penentuan harga rendah (harga jualan tinggi sedikit dari kos pengeluaran 100% dank e bawah) Penentuan harga berasaskan psikologi (harga jualan melebihi kos pengeluaran tetapi digambarkan seolaholah tidak terlalu mahal RM 1.99, RM 9.99 atau RM 99.99) Lini harga price lining (pengeluar menghasilkan beberapa model untuk satu keluaran atau jenama sama tetapi harga lain)

iii.

Agihan (proses penyampaian keluaran) 5 jenis saluran agihan :Pengeluar Pengeluar Pengeluar Pengeluar pengguna Pengeluar pengguna pengguna peruncit ejen pemborong ejen pengguna peruncit peruncit pemborong peruncit pengguna

iv.

Promosi 4 jenis kaedah promosi :Pengiklanan (media massa televisyen dan akhbar) Jualan langsung (dari rumah ke rumah) Promosi jualan (demonstrasi, pemberian sampel percuma) Publisiti (dalam bentuk berita melalui media massa)

E.

PELUANG KERJAYA DALAM BIDANG LANDSKAP DAN NURSERI

a) PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

i. ii. iii. iv.

Pengeluar anak pokok tumbuhan hiasan Pengeluar tanaman penutup bumi dan rumput turf Pengeluar hasil kerja simen fero Perkhidmatan nasihat perlandskapan dan pelan landskap

b) PEKERJAAN i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. Penyewaan bunga Membuat landskap lembut dan landskap kejur Penyenggaraan kawasan landskap Kontraktor landskap Pelukis pelan Juruteknik Penyelia tapak Tenaga pengajar Perunding landskap

c) PENDIDIKAN DAN LATIHAN i. ii. Melanjutkan pelajaran ke IPTA atau IPTS Mengikuti kursus perlandskapan