Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KOTA CIREBON
( RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL )
SK Direktur Pembinaan SMP Nomor : 230/C3/KEP/2008 Tanggal 8-2-2008
Jalan Siliwangi No. 125 Telp. (0231) 202477 Kota Cirebon
Website : www.smp1cirebon.sch.id E-mail : smpn1crb@yahoo.com


SOAL MAD II


1. Arti mad adalah
a. memanjangkan suara suatu bacaan
b. memantulkan suara suatu bacaan
c. menebalkan suara suatu bacaan
d. menipiskan suara suatu bacaan
2. Huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama jika berada
pada permulaan surat surah Al-Quran disebut mad
a. lazim mukhaffaf harfi b. lazim mu'saqqal harfi
c. lazim mukhaffaf kilmi d. lazim mu'saqqal kilmi

3. Di bawah ini lafaz yang mengandung bacaan mad thabi'i
adalah ....
a. c.
b. d.

4. Cara membaca lafaz yang mengandung bacaan mad thabi'i
adalah dibaca panjang....
a. 1 harakat c. 3 harakat
b. 2 harakat d. 4 harakat
`.. .,.s !. .,s _
5. Lafaz yang digaris bawah mengandung bacaan mad ....
a. wajib muttasil c. arid lissukun
b. jaiz munfasil d. badal

6. Mad Ashli / mad thobiI terjadi apabila .
a. Huruf berbaris fathah bertemu dengan alif
b. Huruf berbaris fathah bertemu dengan ba
c. Huruf berbaris fathah bertemu dengan ta
d. Huruf berbaris fathah bertemu dengan sya

7. Berikut ini yang merupakan contoh mad wajib muttasil
adalah ....
a. c.
b. d.

8. Mad Wajib Muttashil yaitu .
a. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
b. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata
yang berbeda
c. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu
kalimat dan dibaca waqof (berhenti)
d. Mad pengganti huruf hamzah di awal kata


9. Mad Jaiz Munfashil yaitu
a. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
b. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata
yang berbeda
c. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu
kalimat dan dibaca waqof (berhenti)
d. Mad pengganti huruf hamzah di awal kata

10. Cara membaca mad wajib muttasil adalah harus dibaca
panjang ....
a. 1 alif c. 3 alif
b. 2,5 alif d. 4 alif

11. Bacaan panjang 5 alif setara (sama) dengan ....
a. 1 harakat c. 2 harakat
b. 1,5 harakat d. 2,5 harakat
12. Berikut ini yang merupakan contoh mad aridlissukun
adalah ....
_ :`s ,, _!.l a.
_ > < .> b.
,. ., _ l . c.
:| ,!> ``.. < _.l d.
13. Dalam istilah mad badal, kata "badal" berarti ....
c. pemandu a. panjang
b. pengganti d. pendek

14. Mad Aridh Lisukuun yaitu
a. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam 1 kata
b. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata
yang berbeda
c. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu
kalimat dan dibaca waqof (berhenti)
d. Mad pengganti huruf hamzah di awal kata

15. Panjang bacaan Mad Aridh Lisukuun
a. 1 harokat c. 2, 4, atau 6 harokat
b. 3 harokat d. 5 harokat


16. Mad Badal yaitu
a. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
b. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata
yang berbeda
c. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu
kalimat dan dibaca waqof (berhenti)
d. Mad pengganti huruf hamzah di awal kata

17. Panjang Mad Badal adalah ...
a. 2 harokat c. 1, 4, atau 6 harokat
b. 3 harokat d. 5 harokat

18. Mad Iwad yaitu
a. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
b. Mad yang terjai apabila pada akhir kalimat terdapat huruf
yang berbaris fathatain dan dibaca waqof
c. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata yang
berbeda
d. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat
dan dibaca waqof (berhenti)

19. Mad Lazim Mutsaqqol Kalimi yaitu
a. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata yang
berbeda
b. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
c. Bila mad thobii bertemu dengan huruf yang bertasydid
d. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat
dan dibaca waqof (berhenti)

20. Mad Lazim Mukhoffaf Kalimi yaitu
a. Mad thobii bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat
dan dibaca waqof (berhenti)
b. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam kata yang
berbeda
c. Mad thobii bertemu dengan hamzah dalam satu kata
d. Bila mad thobii bertemu dengan huruf sukun atau mati

21. Mad Shilah terbagi menjadi
a. 1 c.2 c.3 d.4

22. Macam-macam Mad Shilah yaitu
a. Mad Shilah Qashiroh dan Mad Shilah Thowilah
b. Mad Lazim Mukhoffaf dan Mad Iwad
c. Mad Lazim Mutsaqqol dan Mad Layyin
d. Mad Lazim Mukhoffaf harfi dan Mad Jaiz Munfashil


23. Lafaz di atas mengandung bacaan mad ....
a. Shilah Qashiroh c. badal
b. Lazim Lazim Mutsaqqol Kalimi d. Iwad


24. Lafaz di atas mengandung bacaan mad ....
a. tamkin c. Shilah Thowilah
b. farqu d. Iwad


25. Lafaz di atas mengandung bacaan mad ....
a. Shilah Qashiroh c.Shilah Thowilah
b. Lazim Lazim Mutsaqqol Kalimi d. Iwad


26. Tanda waqaf artinya .
a. wajib berhenti c. lebih baik langsung
b. lebih baik berhenti d. langsung
27. Cara membaca waqaf yang benar adalah .
a. berhenti sebentar
b. berhenti sebentar untuk mengambil nafas
c. berhenti sebentar tanpa mengambil nafas
d. berhenti sebentar boleh mengambil nafas atau tidak
28 . Waqaf artinya adalah ....
a. berdengung c. fasih
b. berhenti d. tartil

29. Waqaf muraqabah disebut juga dengan istilah .
a. ta'awuz c. tasbih
b. ta'anuq d. ta'asub


30. Lafaz di atas mengandung bacaan mad ....
a. Shilah Qashiroh c. badal
b. Shilah Thowilah d. Iwad


31. Lafaz di atas mengandung bacaan mad ....
a. Shilah Qashiroh c. Lazim Harfi Musyba
b. Shilah Thowilah d. Iwad
32. Huruf-huruf , , , jika berada
permulaan surah-surah al-Quran dibaca.... harkat.
a. 2 c. 4
b. 3 d. 5

33. Tanda waqaf lazim artinya .
a. harus berhenti c. boleh dilanjutkan
b. boleh berhenti d. lebih utama dilanjutkan


34. Dalam hukum bacaan waqaf ada yang
namanya waqaf mutlaq. Waqaf tersebut
ditandai oleh.
a. c.
b. d.
35

39.


36

40.


37


38.


A. Waqof murokhosh
B. Waqof mujawwaz
C. La waqof fiih
D. Waqof jaiz
A. Waqof mustahab
B. Qila alaihil waqfu