Anda di halaman 1dari 2

ISI KANDUNGAN HALAMAN PENGAKUAN ISI KANDUNGAN PERHARGAAN TUGASAN NOTA GRAFIK KEMAHIRAN BAHASA RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

JUSTIFIKASI PEMILIHAN ASPEK PENGISIAN KURIKULUM

REFLEKSI BIBLIOGRAFI KOLABORASI

PERHARGAAN Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga kami menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Kami ingin merakamkan setinggitinggi penghargaan kepada pensyarah kami Encik Ibrahim bin Yusof atas bimbingan dan panduan yang telah diberikannya sepanjang tempoh menyiapkan tugasan ini. Segala tunjuk ajar dan didikan yang telah beliau curahkan tidak akan saya lupakan. Jutaan penghargaan dan terima kasih juga kami ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang sudi memberikan tunjuk ajar serta sokongan bagi menyempurnakan tugasan ini dengan menyeluruh. kami berharap agar tugasan bagi subjek ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kerana melalui tugasan ini banyak ilmu pengetahuan yang saya perolehi. Semoga ilmu yang saya perolehi dapat diadaptasikan semasa proses pengajaran yang akan kami tempuhi di sekolah kelak. Kerjasama daripada anda semua amat kami hargai. Sekian, terima kasih.